VĂN HÓA VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA CÁC TỘC NGƯỜI Ở TÂY NGUYÊN

VĂN HÓA VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA CÁC TỘC NGƯỜI TÂY NGUYÊN

VĂN HÓA VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA CÁC TỘC NGƯỜI Ở TÂY NGUYÊN
... vùng văn hóa mở, diễn trình tiếp biến văn hóa cộng đồng – cốt lõi văn hóa dân tộc có mặt mảnh đất Nói đến văn hóa Tây Nguyên trước tiên ta phải nhắc đến văn hóa vật chất Cư dân cư trú lâu đời Tây ... nạ; văn hóa ứng xử người sống với người chết người sống với VN.26473 VĂN PHONG Lễ bỏ mả / Văn Phong // Cẩm nang du lịch Tây Nguyên. - H: Văn hóa Dân tộc, 2004.- Tr.128 Cũng giống dân tộc Tây Nguyên ... VN.26473 LINH NGA NIÊ KDAM Lễ hội Tây Nguyên / Linh Nga Niê Kdam // Văn hóa Tây Nguyên giàu đẹp.- H: Văn hóa Dân tộc, 2012.- Tr.133-192 Các tộc người thiểu số địa Tây Nguyên có lối sống cố kết cộng...
 • 94
 • 437
 • 0

Biến đổi trong đời sống vật chất,tinh thần của dân tộc mường huyện lang chánh(tỉnh thanh hoá) từ năm 1945 đến năm 2009

Biến đổi trong đời sống vật chất,tinh thần của dân tộc mường ở huyện lang chánh(tỉnh thanh hoá) từ năm 1945 đến năm 2009
... năm 1945 Chơng 2: Biến đổi đời sống vật chất dân tộc Mờng huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hoá) từ năm 1945 đến năm 2009 Chơng 3: Biến đổi đời sống tinh thần dân tộc Mờng huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh ... nghiên cứu Biến đổi đời sống vật chất, tinh thần dân tộc Mờng huyện Lanh Chánh, (tỉnh Thanh Hoá) từ năm 1945 đến năm 2009 rõ hạn chế, tồn cần khắc phục Vi nhng lý chn ti Biến đổi đời sng vật chất, ... biến văn hoá, văn minh ngời Việt để làm thay đổi đời sống tinh thần 47 Chơng Biến đổi đời sống vật chất dân tộc Mờng Lang Chánh từ năm 1945 đến năm 2009 2.1 Những biến động lịch sử tác động đến...
 • 112
 • 509
 • 2

Đoi song vat chat, tinh than cua cu dan van lang

Đoi song vat chat, tinh than cua cu dan van lang
... dân Văn Lang sao? -ở - Ăn - Mặc - Đi lại Thảo luận nhóm: - Nhóm 1: Người dân Văn Lang nào? Nhà sàn có đặc điểm bật? - Nhóm 2: Thức ăn người dân Văn Lang gì? Trong bữa ăn người dân Văn Lang dùng ... tre, nứa, Đời sống vật chất văn minh thời kì trước * V ni : Nh ca c dõn Vn Lang 3 Đời sống tinh thần cư dân Văn Lang có mới? - Xã hội nhiều tầng lớp: người quyền quý, dân tự do, nô tì Sự phân ... sống tinh thần phong phú có nhiều nét Đời sống vật chất tinh thần đặc sắc hoà quyện với tạo nên tình cảm cộng đồng sâu sắc Quan sát hoa văn trống đồng cho biết kĩ thuật luyện kim cư dân Văn Lang...
 • 29
 • 304
 • 0

Gián án Đời sống vật chất tinh thần của cư dân Văn Lang

Gián án Đời sống vật chất tinh thần của cư dân Văn Lang
... c gin d thớch ng v ho hp vi thiờn nhiờn 3 I SNG TINH THN C DN VN LANG Cể Gè MI? * i sng xó hi :Tinh thn cng ng, lng xúm sõu m * Đời sống tinh thần Phong tc: n tru, nhum rng en Tớn ngng: th cỳng ... Vn Lang sao? i sng tinh thn ca c dõn Vn Lang cú gỡ mi? NễNG NGHIP V CC NGH TH CễNG C dõn Vn Lang xi t gieo, cy bng cụng c gỡ? Công cụ lao động đá Công cụ lao động đồng Hoa văn người động vật ... Ngọc Lũ Hoa văn mặt trống đồng Ngọc Lũ Động vật trống đồng I SNG VT CHT CA C DN VN LANG RA SAO? Hình thuyền trống đồng Hoành Hạ Hình người đội mũ lông chim tang trống đồng Từ hình dáng nhà sàn...
 • 22
 • 413
 • 0

Những đặc điểm tâm lý cơ bản cùa cộng đồng người tây nguyên, tây nam bộ và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế xã hội khu vực này

Những đặc điểm tâm lý cơ bản cùa cộng đồng người ở tây nguyên, tây nam bộ và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế  xã hội ở khu vực này
... kinh doanh cua cac dan tQc a Tay Nguyen va Tay N am BQ - khu Vl;tcTay Nguyen, dan tQc Kinh La dan tQc co niing llfc san xuat kinh doanh tot nhat ve hoc;ttdQng kinh doanh a khu Vl;tcnay ngum Kinh ... tQCKinh MOT s6 BAc BI~M B!A LV, TV' NHltN, KINH Tt-xA HOI COA TAY NAM sO Tiiy Nam Bl) duqc gQi la vung D6'ng b&ng song Citu Long D6ng bang song Ciru Long la blnh nguyen phu sa r¢ng va thap nam ... DO 1.MOT s6 BAc BI~M B!A LV, TV' NHltN, KINH Tt-xA HOI COA TAY NGUYtN Tay Nguyen la wng lanh th6 thuQc ph(;lm vi Trucmg Son Nam, nAm b phia Tay Nam Vi¢t Nam T6ng di¢n tfch tl;lnhien la 56.116...
 • 59
 • 135
 • 0

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NGƯỜI THÁI VIỆT NAM

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NGƯỜI THÁI Ở VIỆT NAM
... sắc văn hoá riêng độc đáo Tiểu luận: Các giá trị văn hoá vật chất tinh thần người Thái Việt Nam muốn tìm hiểu văn hoá vật chất tinh thần mà dân tộc Thái sáng tạo Qua có nhìn toàn cảnh văn hoá ... cách tổng hợp, khái quát Tiểu luận Các giá trị văn hoá vật chất tinh thần người Thái Việt Nam phần mở đầu, phần kết luận tài liệu tham khảo, phần nội dung gồm hai mục: Các giá trị văn hoá vật ... hoá vật chất Các giá trị văn hoá tinh thần PHẦN NỘI DUNG CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ VẬT CHẤT 1.1 Ăn uống Đứng đầu cấu bữa ăn người thái chất bột cộng thêm rau, cá, thịt Trước năm 1954, người Thái có...
 • 12
 • 2,462
 • 7

Các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của người Thái Việt Nam

Các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của người Thái ở Việt Nam
... Việt Nam giao lưu văn hoá - Chương trình Thái học Việt Nam, văn hoá lịch sử người Thái Việt Nam, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội 1998 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội, Văn ... piêu vật trang sức quan trọng lúc chơi hay lễ hội Ngoài ra, phụ nữ Thái có nón (cúp), Xà cạp (pe păn kha) đồ trang sức CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TINH THẦN Văn hoá tinh thần bao hàm nhiều giá trị, đề ... DUNG CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ VẬT CHẤT 1.1 Ăn uống Đứng đầu cấu bữa ăn người thái chất bột cộng thêm rau, cá, thịt Trước năm 1954, người Thái có thói quen dùng thóc nếp làm lương thực Người thái có cách...
 • 11
 • 864
 • 0

Các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của người Thái Việt Nam

Các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của người Thái ở Việt Nam
... ph n Thái có nón (cúp), Xà c p (pe păn kha) trang s c CÁC GIÁ TR VĂN HỐ TINH TH N Văn hố tinh th n bao hàm r t nhi u giá tr , c p n m t s giá tr mà chúng tơi th y tiêu bi u 2.1 Ngơn ng văn h ... s c y v văn hố c a ngư i Thái Vi t Nam ã có nhi u cơng trình nghiên c u cơng phu c a nhi u tác gi giáo sư C m Tr ng, c giáo sư C m Cư ng, Giáo sư Tr n Qu c Vư ng, giáo sư Lê Sĩ Giáo, Giáo sư ... DUNG 1 CÁC GIÁ TR VĂN HỐ V T CH T 1.1 Ăn u ng 1.2 Nhà 1.3 Trang ph c 2 CÁC GIÁ TR VĂN HỐ TINH TH N 2.1 Ngơn ng văn h c, ngh thu t...
 • 11
 • 698
 • 1

Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân các làng ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945

Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân các làng ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945
... V O TO TRNG I HC VINH LNG TH PHNG ĐờI SốNG VĂN HóA VậT CHấT TINH THầN CủA CƯ DÂN CáC LàNG VEN BIểN HUYệN HậU LộC, TỉNH THANH HóA (Từ ĐầU THế Kỷ XIX ĐếN NĂM 1945) CHUYấN NGNH: LCH S VIT NAM ... sng húa vt cht v tinh thn ca c dõn cỏc lng ven bin huyn Hu Lc, tnh Thanh Húa (t u th k XIX n nm 1945) lm ti Lun thc s, mong mun gúp phn gii mó nhng khoa hc ang t Chn cỏc lng ven bin huyn Hu ... dõn ven bin nc ta Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh ú cha i sõu tỡm hiu mt cỏch cú h thng v i sng húa vt cht v tinh thn ca c dõn cỏc lng ven bin tng vựng i sng húa vt cht v tinh thn ca c dõn cỏc lng ven...
 • 171
 • 936
 • 3

Các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của người Thái Việt Nam

Các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của người Thái ở Việt Nam
... Khăn piêu vật trang sức quan trọng lúc chơi hay lễ hội Ngồi ra, phụ nữ Thái có nón (cúp), Xà cạp (pe păn kha) đồ trang sức CÁC GIÁ TRỊ VĂN HỐ TINH THẦN Văn hố tinh thần bao hàm nhiều giá trị, chúng ... Nghiêm Vạn, giáo sư Hồng Lương… nhiều tác giả nghiên cứu người Thái Tiểu luận chúng tơi mong muốn khái qt nét văn hố vật chất tinh thần người Thái Việt Nam mà thơi Như vậy, sinh sống hệ sinh thái vùng ... Trung tâm nghiên cứu Việt Nam OBO OKS CO M giao lưu văn hố - Chương trình Thái học Việt Nam, văn hố lịch sử người Thái Việt Nam, Nxb Văn hố dân tộc, Hà Nội 1998 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí...
 • 11
 • 197
 • 0

tiểu luận Khai thác các giá trị văn hóa vật chất của người Dao Quần Trắng vào phục vụ du lịch tại Hàm Yên – Tuyên Quang

tiểu luận Khai thác các giá trị văn hóa vật chất của người Dao Quần Trắng vào phục vụ du lịch tại Hàm Yên – Tuyên Quang
... với người 19 Chương THỰC TRẠNG KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI DAO QUẦN TRẮNG VÀO PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI HÀM YÊN TUYÊN QUANG 2.1 Những giá trị văn hóa vật chất người Dao Quần Trắng Hàm ... thác giá trị văn hóa vật chất người Dao du lịch huyện Hàm Yên Chương KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN HÀM YÊN- TUYÊN QUANG VÀ VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI DAO QUẨN TRẮNG TẠI HÀM YÊN 1.1 Khái niệm du lịch văn hóa ... Dao Quần Trắng Hàm Yên Chương 2: Thực trạng khai thác giá trị văn hóa vật chất người Dao Quần trắng vào phục vụ du lịch Hàm Yên Tuyên Quang Chương 3: Một số định hướng giải pháp nhằm khai thác...
 • 76
 • 656
 • 1

BAI 13 ĐOI SONG VAT CHAT TINH THAN CU DAN VAN LANG

BAI 13 ĐOI SONG VAT CHAT TINH THAN CU DAN VAN LANG
... dân Văn Lang sao? đời sống vật chất cư dân Văn Lang sao? Em có nhận xét cách ở, cách ăn, cách mặc phương tiện lại cư dân Văn Lang Thảo luận: *Nhóm 1: Slide : Hình ảnh nhà sàn thời Văn Lang - Ở: ... cư dân Văn Lang nào? Em có nhận xét trang phục? - Qua em có nhận xét đời sống vật chất cư dân Văn Lang? ->Đời sống vật chất giản dị nâng cao trước Đời sống tinh thần GV: Đời sống tinh thần phản ... Văn lang nào? Nêu số đặc điểm ngơi nhà sàn?Em có nhận xét cách sống họ? ? Vì cư dân Văn Lang nhà sàn - Tránh thú giữ, tránh ẩm thấp *Nhóm 2: Slide : Hình thuyền Phương tiện lại cư dân Văn lang...
 • 5
 • 1,256
 • 3

Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người việt đông bắc thái lan (trường hợp tỉnh sakôn nakhon)

Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người việt ở đông bắc thái lan (trường hợp tỉnh sakôn nakhon)
... tinh thần cộng đồng người Việt Đông Bắc Thái Lan (Trường hợp tỉnh Sakôn Nakhon) Mục đích nghiên cứu Để thực đề tài Đời sống văn hóa tinh thần Cộng đồng người Việt nước ngoài, thông qua trường hợp ... cạnh đời sống văn hóa vật chất, đời sống văn hóa tinh thần đóng góp giao lưu văn hóa Việt Kiều văn hóa Việt- Thái dạng khái quát Đề tài nghiên cứu Cộng đồng người Việt Nam Thái Lan góc độ văn hóa ... thành, đời sống vật chất tinh thần Cộng đồng Việt Kiều Thái Lan; đóng góp Cộng đồng người Việt Thái Lan với tổ quốc; đóng góp người Việt Thái Lan phát triển quan hệ hữu nghị giao lưu văn hóa Việt Thái...
 • 210
 • 424
 • 2

Bước đầu khảo sát một số hợp chất thứ cấp của các loài thực vật dùng làm thuốc của dân tộc thái huuyện quế phong tỉnh nghệ an

Bước đầu khảo sát một số hợp chất thứ cấp của các loài thực vật dùng làm thuốc của dân tộc thái ở huuyện quế phong tỉnh nghệ an
... lý các hợp chất có mặt thuốc Vì mà chọn đề tài: "Bớc đầu khảo sát số hợp chất thứ cấp loài thực vật dùng làm thuốc dân tộc Thái huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An" Mục tiêu đề tài: Nhằm xác định số hợp ... khảo sát hợp chất thứ cấp Hợp chất ancaloit Hợp chất flavonoit Hợp chất saponin Hợp chất tanin Kết luận kiến nghị 32 Tài liệu tham khảo 33 mở đầu Nghệ An tỉnh có diện tích xếp thứ nớc với ... thị Lan Mục lục Trang Mở đầu Chơng 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 Tổng quan tài liệu Đại cơng hợp chất thứ cấp Hợp chất flavonoit Hợp chất ancaloit Hợp chất saponin Hợp chất tanin...
 • 37
 • 509
 • 0

Xem thêm