CÂU hỏi THI môn TRIẾT học

CÂU hỏi THI môn TRIẾT học

CÂU hỏi THI môn TRIẾT học
... -The end - Câu 2: Hãy trình bày quan điểm Triết học Mác Xít nguồn gốc, chất, chức Nhà nước Vận dụng lý luận vào trình xây dựng hoàn thi n Nhà nước ta nay? Câu này, anh chị xem từ ... (Quyển Hướng dẫn học tập, Nghiên cứu chuyên đề Triết học Mác-Lênin) Trả lời: Vấn đề Nhà nước 1.1 Nguồn gốc chất nhà nước a Nguồn gốc Nhà nước: Quan điểm Học thuyết Mác coi khoa học hợp lý nguồn ... V.I Lê nin viết “ Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập Như nắm hạt nhân phép biện chứng, điều đòi hỏi phải có giải thích phát triển thêm” 1) Vị trí, vai trò quy...
 • 7
 • 163
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn
... xã hội phản ánh rõ ràng trực tiếp quan hệ kinh tế thời đại, mà xét đến thấy rõ mối quan hệ kinh tế phản ánh cách hay cách khác tư tưởng Như vậy, triết học Mác - Lênin đòi hỏi phải thái độ biện ... dùng để tính qui định vốn vật tượng, thống hữu thuộc tính nhằm nói lên vật phân biệt với vật tượng khác Lượng: phạm trù triết học tính qui định vốn vật,lượng p/ánh trình độ qui mơ tốc độ ... phát triển vật, p/ánh số lượng thuộc tính vật hay nhiều Độ:là phạm trù triết học dùng để giới hạn mà thay đổi lượng tăng giảm chưa làm chất vật thay đổi Điểm nút: phạm trù triết học dùng để thời...
 • 23
 • 2,818
 • 2

câu hỏi ôn thi môn triết học mác lênin

câu hỏi ôn thi môn triết học mác lênin
... Trung thành với CN Mác - Lênin nghĩa nắm vững chất CM KH CN Mác - Lênin, "vận dụng sáng tạo góp phần pt CN Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý T .học Mác - Lênin tìm hiểu ... qđịnh nào; (2) Con người có khả nhận thức giới hay không - Trả lời câu hỏi (1) liên quan mật thi t đến trường phái T .học học thuyết nhận thức t .học: CN Duy tâm (DT khách quan, DT chủ quan), CN Duy ... này, nhà t .học trước Mác có quan niệm phủ nhận bên vật tượng, thừa nhận đối kháng, xung đột vật tượng với không coi có tính qui luật Tư dẫn đến sai lầm không khách quan Chỉ có t .học Mác xít giải...
 • 55
 • 1,624
 • 2

Ngân hàng câu hỏi ôn thi môn triết học

Ngân hàng câu hỏi ôn thi môn triết học
... thuyết triết học nghĩa Việc giải vấn đề triết học tiêu chuẩn để xác định lập trường giới quan học thuyết triết học hay triết gia Về nội dung, vấn đề triết học có hai mặt, mà mặt, nhà triết học phải ... triển lâu dài khó khăn triết học khoa học tự Page 31 of 82 nhiên”11 Khi dựa tư triết học mà trước hết triết học vật thành tựu khoa học mà trước hết khoa học tự nhiên, triết học vật biện chứng xây ... khác triết học, chí vấn đề không tuý triết học trị, đạo đức, v.v Có thể khẳng định ngắn gọn: vấn đề quan hệ ý thức vật chất, hay tư tồn vấn đề triết học, mà không giải vấn đề học thuyết gọi học...
 • 82
 • 473
 • 2

13 câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học Mac Anggen

13 câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học Mac Anggen
... giai cấp công nhân Tính khoa học hàm chứa tính cách mạng ngược lại - Khắc phục đối lập triết học khoa học cụ thể: Khoa học cụ thể cung cấp cho triết học Mác tư liệu, liệu, thông số khoa học để khái ... thông số khoa học để khái quát; Triết học Mác đóng vai trò giới quan, phương pháp luật Ý nghĩa - Làm cho triết học thay đổi vai trò, vị trí, chức năng: Triết học Mác không dừng lại việc giải thích ... động xã hội + Trình độ khoa học công nghệ ứng dụng KHCN vào sản xuất Khoa học ngày trở thành LLSX trực tiếp Khoa học vận dụng vào sản xuất nhanh hơn, KH kết tinh vào yếu tố LLSX, xuất ngành sản...
 • 23
 • 557
 • 0

TOÀN TẬP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CAO HỌC

TOÀN TẬP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CAO HỌC
... I LỊCH SỬ TRIẾT HỌC CÁC NƯỚC PHƯƠNG ĐÔNG Câu Triết học gì? Sự khác quan điểm đại quan điểm lịch sử triết học? Vì có khác đó? Triết học có chức gì? Khái niệm "Triết học Triết học môn chung nhất, ... lịch sử triết học Câu Triết học Trung Hoa triết học Ấn Độ có đặc điểm nào? Giải thik lại có đặc điểm đó? Hãy so sánh nét tương đồng dị biệt hai triết học Câu 7.Hãy diễn giải nội dung triết học Nho ... định vấn đề triết học sở để phân biệt trường phái triết học, quan điểm triết học, nhà triết học; sở giải loạt vấn đề khác triết học nhận thức luận, nhà nước, tôn giáo Giải vấn đề triết học giúp...
 • 75
 • 2,500
 • 34

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn triết học duy vật lịch sử

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn triết học duy vật lịch sử
... sản xuất vật chất XH, lực lượng sản xuất luôn đòi hỏi tất yếu quan hệ sản xuất phải phù hợp với nó; quan hệ sản xuất không phù hợp, mâu thuẫn ngày gay gắt thì, tính tất yếu kinh tế đòi hỏi phải ... hùng mạnh mà lại không biến chúng từ chổ tlsx cá nhân sử dụng thành tlsx xã hội sử dụng chung số đông người ” Trên thực tế, tính chất trình độ llsx không tách biệt - Sự phù hợp qhsx với trình ... QHSX tiến phù hợp Câu 9: Đồng chí trình bày: - Mỗi quan hệ biện chứng tồn tại XH ý thức xã hội - Ý nghĩa vấn đề Trả lời Theo quan điểm vật lịch sử , tồn tại XH sinh hoạt vật chất toàn điều...
 • 22
 • 125
 • 0

Bộ câu hỏi ôn thi môn triết học MAC LÊNIN PTS trương văn phước

Bộ câu hỏi ôn thi môn triết học MAC LÊNIN  PTS trương văn phước
... mien phi PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁ (Chbiï n) C TÊ Å THÏ ÍTẤ GIẪ P C PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁ (Chbiï n) C V NGỔ PHA C PGS, PTS NGU Ỵ HÛÄ VUI N U TRÊ Ì BẨH TU Ë N C T PTS NGU Ỵ QUANG LÊ Å N P PTS NGU Ỵ ... Website Chia se tai lieu mien phi HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 27 bẫn ca phếp biïån chûáng Phất triïín khưng phẫi lâ mưåt vông trôn khếp kđn, mâ lâ mưåt quấ trònh chuín tûâ hònh ... phi HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thi ån àïën hoân thi ån hún) - Tûâ...
 • 107
 • 250
 • 0

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn triết học căn bản

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn triết học căn bản
... nên học thuyết triết học Trong nhà triết học phơng Tây, thờng nhà khoa học tự nhiên, thông qua nghiên cứu toán học, vật lý học, tâm lý học, lô gíc học, thi n văn học mà họ xây dựng học thuyết triết ... lịch sử triết học? Sự khác điều kiện tự nhiên, kinh tế, trị, xã hội, văn hoá, quy định nét đặc thù, khác triết học phơng Đông triết học phơng Tây Về loại hình triết học, triết học phơng Đông loại ... t triết học tổ tiên hình thành, phát triển t triết học riêng + Đặc điểm t tởng triết học Việt Nam Khác với triết học phơng Tây, t tởng triết học Việt Nam cha có hệ thống, trờng phái triết học, ...
 • 128
 • 123
 • 0

Tuyển tập câu hỏi và đáp án ôn thi môn triết học

Tuyển tập câu hỏi và đáp án ôn thi môn triết học
... định đắn mối quan hệ triết học với khoa học cụ thể Triết học Mác-Lênin thời đại a) Những biến đổi thời đại b) Vai trò giới quan phương pháp luận triết học Mác-Lênin thời đại Câu 2: Khái niệm giới ... - Không rơi vào tuyệt đối hoá thực tiễn coi thường lý luận để rơi vào bệnh kinh nghiệm đồng thời không tuyệt đối hóa lý luận coi thường lý luận mà rơi vào giáo điều Câu 11: Quan điểm triết học ... lại, trình độ công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người * Khoa học công nghệ (chỉ ngày có) - Vai trò Khoa học công nghệ theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò...
 • 34
 • 83
 • 0

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC docx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC docx
... dân tộc chủ nghĩa Mác - Lênin 20 Phân tích sách dân tộc Đảng Nhà nước ta 21 Phân tích nguồn gốc, chát tính chất tôn giáo 22 Nguyên nhân dẫn đến tôn giáo tồn trình xây dựng chủ nghĩa hội 23 ... giáo tồn trình xây dựng chủ nghĩa hội 23 Phân tích mối quan hệ gia đình hội Làm rõ chức gia đình 24 Nêu quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin người ...
 • 2
 • 771
 • 5

Hệ thống câu hỏi thi kết thúc học phần môn toán cao cấp A 1, hệ cao đẳng doc

Hệ thống câu hỏi thi kết thúc học phần môn toán cao cấp A 1, hệ cao đẳng doc
... + đoạn A y = x − x + đoạn A y = 3x − x + A A A 32 C2 2 Tính tích phân: I = ∫ x( x + 2) dx A A 33 C3 Tính tích phân: I = ∫ x( x + 2) dx A A 34 C4 2 Tính tích phân: I = ∫ x( x − 1) dx A A 35 C5 ... số A A b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị © hoàng độ x=4 A8 A Cho hàm số: y = x3 − x + © a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số A b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị © hoàng độ x=2 A9 A ... − 3x + © a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số A b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị © hoàng độ x=1 10 A A10 Cho hàm số: y = x3 − 3x + © a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số A b) Viết...
 • 6
 • 305
 • 0

CÂU hỏi THI TUYỂN CAO học, BSNT môn cơ sở SINH lí học

CÂU hỏi THI TUYỂN CAO học, BSNT môn cơ sở SINH lí học
... hưởng đến sản sinh tinh trùng: tên, nguồn gốc, chất hoá học, tác dụng 90 Trình bày yếu tố (không phải hormon) ảnh hưởng đến sản sinh tinh trùng 91 Trình bày nguồn gốc, chất hoá học, tác dụng ... testosrteron lên chức sinh dục 93 Trình bày nguồn gốc, chất hoá học, tác dụng testosteron lên chuyển hoá protein, cấu tạo chuyển hoá sở 94 Trình bày nguồn gốc, chất hoá học, tác dụng estrogen ... chất, tác dụng điều hòa tiết ACTH 72 Trình bày nguồn gốc, chất hoá học, tác dụng điều hoà tiết TSH 73 Trình bày nguồn gốc, chất hoá học, tác dụng điều hoà tiết FSH - LH 74 Trình bày nguồn gốc, chất,...
 • 8
 • 2,223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi thi môn triết học mác lênincác câu hỏi thi môn triết họcdap an cau hoi thi mon triet hoccâu hỏi mở môn triết họccác câu hỏi về môn triết họcnhững câu hỏi về môn triết họcmột số câu hỏi mở môn triết họccâu hỏi mở môn triết học 2câu hỏi ôn thi môn triết học mác lênincâu hỏi ôn thi môn triết họcnhững câu hỏi ôn thi môn triết họccâu hỏi và đáp án thi môn triết họccau hoi va dap thi mon triet hoc mac lenincâu hỏi thi môn quản trị họccâu hỏi thi môn tâm lý học tư phápMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự ánMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trìnhKế hoạch 140 KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú YênChỉ thị 10 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền GiangChỉ thị 07 CT-UBND ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư côngBAIBAOCAO HB1 English Congenital heart disease ASEAN CongressThông tư 33 2014 TT-BCTChỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia LaiChỉ thị 12 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hànhChỉ thị 12 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng YênKế hoạch 7157 KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020Chỉ thị 22 CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh HòaKế hoạch 2123 KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hànhKế hoạch 134 KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học An Giang (v2017.08.07)Kế hoạch 140 KH-UBND phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016DS thi CT (19 20.01.2017)Kế hoạch 101 KH-UBND năm 2016 triển khai Nghị quyết 21 NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng SơnBáo cáo 183 BC-UBND năm 2016 sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải PhòngKế hoạch 200 KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn Tiền Giang giai đoạn 2016-2020