gr come

gr come

gr come
... please don't go I love you Come back! Go and see Lord of The Rings I recommend it You've been a great guest Come again whenever you want 10 Hi Tom This is Tony Why don't you come round and we can ... the bowling alley, including me Why don't you come too? I'd love to go to Budapest one day Hi Sarah This is Clare I'm at Lizzy's party Why don't you come? There's a good film on at The Apollo Why ... watch a DVD B What time did you get home last night? I didn't hear you come in Mum, can I go out with Charles and Sophie tonight? Come here a minute There's something I want to show you, Sugar Get...
 • 2
 • 12
 • 0

Unit 13: Activites. B. Come and play

Unit 13: Activites. B. Come and play
... to invite your friend(s) to play sports with you? •Would you like to play … ? Come and play … ? Listen then practice this dialog: • • • • • • • • • Ba: Come and play basketball, Nam volleyball ... questions: What does Ba say to invite Nam to play table tennis? When will they play? Listen, practice then answer these questions: What should Nam before he plays table tennis? When will Nam be ready? ... S L E R Answer these questions: Which sports you often play? When you play it? What you think of sports? What are they doing? •They are playing table tennis Vocabulary • • • • • • I have two...
 • 10
 • 705
 • 0

Unit 13 : ACTIVITIES. B. Come and play

Unit 13 : ACTIVITIES. B. Come and play
... to invite your friend(s) to play sports with you? •Would you like to play … ? Come and play … ? Listen then practice this dialog: • • • • • • • • • Ba: Come and play basketball, Nam volleyball ... badminton … Nam: I’m sorry I don’t think I can Ba: That’s too bad Why not? Nam: Well, I should clean my room should / ought to / must Sunday / the weekend … Ba: Can you play on Friday? Nam: Yes, I ... Y B A L L C S L E R Answer these questions: Which sports you often play? When you play it? What you think of sports? What are they doing? •They are playing table tennis Vocabulary • • • • •...
 • 10
 • 3,119
 • 12

Anh 10 CB Unit 14 Gr

Anh 10 CB Unit 14 Gr
... see the final match at My Dinh National Stadium am going to Would you like to go with me? Nam: Great! But I haven’t finished the homework Long: Never mind I will help you Nam Long will + V inf ... open the window I hope so I think so Good idea! Teacher/ come/ Thailand We/ stop/ study/ now I agree with you We/ have not/ class/ tomorrow I/ open/ window Put the verb in the bracket using WILL...
 • 25
 • 374
 • 3

EXERCISE - U.12 - GR.12

EXERCISE - U.12 - GR.12
... nation 25 The player _ a will reward for his hat-trick b will be rewarded for his hat-trick c will reward his hat-trick d will be rewarded his hat-trick 26 Before the end of the term, I _ all ... heavily a It snowed too heavily to make the roads slippery b The heavy snow prevented the roads from-being slippery c Thanks to the slip of the roads, it snowed heavily d The heavy snow made the roads...
 • 3
 • 114
 • 0

Anh van8 - Unit13 Activities - B Come and Play

Anh van8 - Unit13 Activities - B Come and Play
... like to play … ? Come and play … ? Listen then practice this dialog: • • • • • • • • • Ba: Come and play basketball, Nam volleyball / chess / badminton … Nam: I’m sorry I don’t think I can Ba: That’s ... What should Nam before he plays table tennis? When will Nam be ready? What will Ba do? How many paddles does Ba have? • What you say when you want to invite your friend(s) to play sports with ... (not) Ought (not) to Must (not) + verb ( bare infinitive) Listen and answer these questions: What does Ba say to invite Nam to play table tennis? When will they play? Listen, practice then answer...
 • 10
 • 445
 • 0

Angry customers don’t come back,

Angry customers don’t come back,
... managing the emotions of angry customers and the behavior that is instigated by them becomes crucial Whereas most dissatisfied customers generally not bother to complain, angry customers exhibit a ... opportunity to respond directly Moreover, angry customers may express their feelings in negative, (verbally) aggressive ways Developing skills to cope with angry customers responses may help service ... support for such a model Recall that Study showed that angry customers were dissatisfied, but that dissatisfied customers were not necessarily angry This finding is in line with the contention that...
 • 17
 • 180
 • 0

ĐS 8 tiết 5_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 5_Huynhquochung.come.vn
... 12 2 (a - b) = (a + b) - 4ab = 72 – 12 = 49 – 48 (a - b) = b) Tính (a + b)2, biết a - b = 20, ab = 2 (a + b) = (a - b) + 4ab = 202 + Trang 18 Giáo án Đại số = 400 +12 (a + b) = 412 _Phân tích...
 • 4
 • 120
 • 0

ĐS 8 tiết 6_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 6_Huynhquochung.come.vn
... A3+3A2B + 3AB2+ B3 vào (với A, B biểu thức tùy ý) Hoạt động 3: Vận dụng công thức – Rèn luyện kỹ (8 phút) _Cho HS thực ?2 SGK _HS phát biểu lời ?2 Lập phương tổng hai _Theo dõi, điều chỉnh, uốn ... + y)3 áp dụng (2x + y)3 = (2x)3 + 3(2x)2y + (p dụng HĐT lập phương + 3.2xy2+ y3 tổng để tính) = 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 _Lấy bảng nhóm hai câu _Cả lớp theo dõi, nhận xét, lên phân tích, sửa chữa ... sửa chữa _Các nhóm khác nhận xét + 3.x(2y)2 - (2y)3 _Cả lớp ghi vào a, b = x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3 _Treo bảng phụ ghi đề áp dụng _HS trả lời miệng chỗ, có câu c giải thích 2 1/ (2x - 1) = (1...
 • 4
 • 160
 • 0

ĐS 8 tiết 7_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 7_Huynhquochung.come.vn
... – 13 * Nhóm 3, : làm câu b cách giải = x3 – * Nhóm 5, : làm câu c b) Viết 8x3 – y3 dạng tích  Đề áp dụng ghi bảng phụ 8x3 – y3 = (2x)3 – y3 * Gọi nhóm đọc kết _Ba nhóm đọc kết = (2x - y)[(2x)2 ... giải _1 HS lên bảng trình bày lời - y)(4x2 + 2xy + y2) giải = [(2x)3 + y3] - [(2x)3 – y3] = 8x3 + y3 - 8x3 + y3 * Theo dõi, sửa chữa _Cả lớp theo dõi, nhận xét = 2y3 _Nhắc nhở HS phân biệt : _HS ... thức phát biểu thành lời đẳng thức _ Hướng dẫn BT 31b, 32a tr 16 SGK _ Làm tập 17, 18 tr SBT _ Chuẩn bò tiết sau luyện tập Huỳnh Quốc Hưng(huynhquochung.come.vn) Trang 27 ...
 • 4
 • 131
 • 0

ĐS 8 tiết 8_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 8_Huynhquochung.come.vn
... nhận xét lẫn = (74 - 24)2 _GV nhận xét, sửa chửa = 502 = 2500 _GV ghi đề tập 38 bảng _HS đọc đề tập 38 Bài tập 38 tr 17 SGK: _Hướng dẫn HS tiến hành khai _HS ý GV hướng dẫn a) (a - b)3 = -(b ... y)2 = z2 Bài tập 35 tr 17 SGK: a) 342 + 662 + 68 66 = 342 + 34 66 + 662 = (34 + 66)2 = 1002 = 10000 Trang 29 Giáo án Đại số b) 742 + 242 - 48 74 = 742 - 74 24 + 242 _Các nhóm nhận xét lẫn ... (5x)3 - 3.(5x)2.1 + 3.5x.12 – 13 = 125x3 - 75x2 + 15x – e) (2x - y)(4x2 + 2xy + y2) = (2x)3 – y3 = 8x3 – y3 f) (x + 3)(x2 - 3x + 9) = x3 + 33 = x3 + 27 Bài tập 34 tr 17 SGK: a) (a + b)2 – (a - b)2...
 • 3
 • 158
 • 0

ĐS 8 tiết 11_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 11_Huynhquochung.come.vn
... 152 bảng = 85 2 – 152 _Các nhóm nhận xét lẫn = (85 + 15) (85 – 15) _GV nhận xét, sửa chửa tuyên = 100 70 dương nhóm làm tốt = 000 Hoạt động 6: Hướng dẫn nhà (1 phút) _ Hướng dẫn HS BT 48, 49a, 50a ... 22 SGK: _GV ghi đề tập 49b/ bảng _HS đọc đề tập 49 b) 452 + 402 – 152 + 80 45 _Cho nhóm thảo luận ghi = (452 + 402 + 80 45) – 152 nhanh vào bảng phụ nhóm.(nửa _HS nhóm thảo luận ghi = (452 ... 15(64 + 36) + 100(25 + 60) _Theo dõi, điều chỉnh, sửa chữa _HS ghi nhận vào = 15.100 + 100 .85 = 100(15 + 85 ) = 100 100 = 10 000 Hoạt động 4: Rèn luyện kỹ (5 phút) _Treo bảng phụ ?2 SGK _HS quan...
 • 4
 • 158
 • 0

ĐS 8 tiết 12_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 12_Huynhquochung.come.vn
... (6 + – 90) (6 + + 90) = 80 .100 = 8 000 b) 3(x – 3)(x + 7) + (x – 4)2 + 48 _Các nhóm nhận xét lẫn x= 0.5 3(x – 3)(x + 7) + (x – 4)2 + 48 = 3x2 + 12x – 63 +x2 –8x + 16 + 48 = 4x2 + 4x + = (2x +1)2...
 • 3
 • 163
 • 0

ĐS 8 tiết 13_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 13_Huynhquochung.come.vn
... nêu _HS ý nghe để thực nhận xét đa thức tìm hướng giải thích hợp trước giải Hoạt động 2: Ví dụ (8phút) _GV ghi đề VD1,2 bảng _Với toán em dùng phương pháp để phân tích ? _HS: Vì hạng tử có 5x ... _1 HS lên bảng làm trình = 2xy(x2 – y2 – 2y – 1) Huỳnh Quốc Hưng(huynhquochung.come.vn) Trang 48 Giáo án Đại số bày = 2xy[x2 – (y2 + 2y + 1)] = 2xy[x2 – (y + 1)2] = 2xy[x + (y + 1)][x – (y +...
 • 4
 • 107
 • 0

ĐS 8 tiết 14_Huynhquochung.come.vn

ĐS 8 tiết 14_Huynhquochung.come.vn
... _Cả lớp theo dõi, sửa vào = (93 + + 1)(93 – - 1) _GV nhận xét, sửa chửa tuyên = 100 86 dương nhóm làm tốt = 86 00 * Ta phân tích đa thức: x2 – 3x + phương pháp _HS suy nghó trả lời ?!?? học không ... điểm _HS sửa chữa khuyến khích Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (2 phút) _ Làm tập 57a, b, 58 tr 25 SGK; 35  38 tr SBT _ Ôn tập lại kiến thức : Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Quy...
 • 5
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các giờ đọc hiểu văn học nước ngoài ở trường trung học phổ thôngBài giảng luật tố tụng dân sự 2Tổ chức hoạt động ngoại khóa văn học dân gian nhằm nâng cao sự hiểu biết về vốn văn hóa dân gian cho học sinh lớp 10 ở trường THPBài 13. Cấu tạo ngoài của thânNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.Tuyển tập vât lý vũ đình hoàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp ánPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MAYHAI đối với sản phẩm áo sơ mi namPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty sản xuất nước đóng chai alpha về sản phẩm nước uống đóng chai tinh khiết alphaCÚNG GIỔ và THỜ PHỤNG tổ TIÊNTính tất yếu của quản trị đa văn hóa khi ngân hàng BIDV tham gia thị trường tài chính quốc tếPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu khu vực III – petrolimex hải phòngPhân tích điểm hòa vốn quyết định đưa sản phẩm ra thị trườngTiểu luận cao học MÔN: QUẢN LÝ LƯU VỰC Chuyên đề: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯU VỰC SÔNG KÔNHÀ THANH, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC, HẠN CHẾ TRONG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHTuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lý tập 3 phiên bản mới nhấtThái độ của cộng đồng đối với trẻ bị hội chứng tự kỷQuản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngành hải quanBài 12. Phân bón hoá họcde cuong on tap kiem tra 1 tiet vat li 8Bài 32. AnkinTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đap an