a 5minute activity 10

unit 10 i know a lot activity book

unit 10 i know a lot activity book
... the animal riding a red bike Draw a line under the animal wearing a blue T-shirt Draw a box around the first animal At Home: Ask your child to talk about what is happening in the picture Unit 10: ... theme: I Know a Lot! Illustrator credits: Cvr: Constanza Basaluzzo 5: Sue Williams 6: Sue Williams 7: Matt Smith 8: Matt Smith 9: Thomas Taylor 10: Thomas Taylor 11: Nathan Jarvis 12: Nathan Jarvis ... picture and its beginning letter and sound Name Comprehension: Use Illustrations What Do You Know! Look at the picture Tell what is happening Circle the animal that is eating a banana Draw a box around...
  • 32
  • 261
  • 0

giáo án sh 10 (rất hay)

giáo án sh 10 (rất hay)
... Mạng lưới nội chất có chức tổng hợp cacbohidrat cho tế bào 10 Hệ thống gôngi gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên Tiết (PPCT): 10 Ngày sọan: Bài : TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) I Mục tiêu học: Sau ... - vi khuẩn - SV nhân sơ - Một số có khả tự tổng -VSV cổ (sống 0oC- Kích thước nhỏ - 5µm hợp CHC 100 oC, độ muối 25% - SV nhân thực - Tảo đơn bào, đa bào - Dò dưỡng: hoại sinh - Đơn bào hay đa bào, ... kiến thức - Các HS khác nhận xét, bổ sung - GV liên hệ: + Tại số VSV sống suối nước nóng có to 100 0oC mà protein chúng không bò biến tính? + Tại đun nóng nước gạch cua protein cua lại đóng thành...
  • 78
  • 317
  • 2

Xem thêm