2177 crossword

Crossword

Crossword
...
 • 1
 • 199
 • 0

as 2177 1 1994 non destructive testing radiography of weld

as 2177 1 1994 non destructive testing  radiography of weld
... 1. 3 1. 1 1. 1 — — — — — XR3 14 2.7 13 2.2 12 2 .1 11 1.8 10 1. 7 1. 7 1. 6 1. 6 1. 4 1. 4 1. 3 — — — — GR1 13 3.3 12 2.8 11 2.7 10 2.2 10 1. 7 1. 7 1. 6 1. 6 1. 4 1. 4 1. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1. 1 GR2 11 5.3 11 3.6 10 ... designation Weld metal thickness, mm 12 18 24 30 40 50 70 90 12 0 15 0 200 250 300 XR1 16 1. 7 15 1. 4 14 1. 3 13 1. 1 12 1. 0 11 1. 1 10 1. 0 0.9 0.9 — — — — — — XR2 15 2 .1 14 1. 8 13 1. 7 12 1. 4 11 1. 3 10 1. 3 1. 3 ... steel (18 -8) 1. 0 Copper — 1. 0 1. 0 1. 5 1. 0 1. 0 1. 5 1. 0 1. 0 1. 4 1. 0 1. 0 1. 4 1. 0 1. 0 — 1. 0 1. 0 — 1. 0 1. 0 — 1. 0 1. 0 — 1. 0 1. 0 1. 1 1. 0 1. 0 1. 2 1. 0 1. 0 1. 3 Monel Lead Zirconium — — — 1. 7 — 2.4 1. 5 14 .0...
 • 44
 • 624
 • 1

sơ đồ powerpoint ghép hình ô chữ, crossword puzzle diagram

sơ đồ powerpoint ghép hình ô chữ, crossword puzzle diagram
... đồ ghép hình ô chữ Nội dung Mô tả nội dung Mô tả nội dung Note: slide.tailieu.vn đồ ghép hình ô chữ Nội dung Mô tả nội dung Mô tả nội dung Note slide.tailieu.vn đồ ghép hình ô chữ ... dung Mô tả nội dung Nội dung Mô tả nội dung Note: slide.tailieu.vn đồ ghép hình ô chữ Nội dung Mô tả nội dung Nội dung Mô tả nội dung Note slide.tailieu.vn đồ ghép hình ô chữ Nội dung Mô tả ... dung Mô tả nội dung Note slide.tailieu.vn đồ ghép hình ô chữ Nội dung Mô tả nội dung Nội dung Mô tả nội dung Note slide.tailieu.vn ...
 • 6
 • 4,111
 • 7

sơ đồ powerpoint ghép hình tường, crossword puzzle diagram

sơ đồ powerpoint ghép hình tường, crossword puzzle diagram
... Sử dụng biểu tượng Powerpoint đồ cho thuyết trình có liên quan đến đồ giúp bạn xây dựng nội dung powerpoint thuyết trình hiệu đồ ghép hình tường slide.tailieu.vn đồ ghép hình tường Nội dung ... slide.tailieu.vn đồ ghép hình tường Sử dụng biểu tượng Powerpoint đồ cho thuyết trình có liên quan đến đồ giúp bạn xây dựng nội dung powerpoint thuyết trình hiệu slide.tailieu.vn đồ ghép hình tường ... slide.tailieu.vn đồ ghép hình tường Sử dụng biểu tượng Powerpoint đồ cho thuyết trình có liên quan đến đồ giúp bạn xây dựng nội dung powerpoint thuyết trình hiệu slide.tailieu.vn đồ ghép hình tường...
 • 14
 • 3,956
 • 2

Xem thêm