Chủ thể đặc biệt trong luật hình sự việt nam

Chủ thể đặc biệt trong luật hình sự việt nam

Chủ thể đặc biệt trong luật hình sự việt nam
... CA TI PHM TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1999 THC TIN P DNG CC QUY NH V CH TH C BIT T NM 2010 ẫN NAY V MT S GII PHP NNG CAO HIU QU P DNG CC QUY NH NY 2.1 CC DU HIU CA CH TH C BIT CA TI PHM TRONG LUT ... giỏ c tớnh cht v mc nguy him ca hnh vi phm ti Trong phỏp lut hỡnh s Vit Nam, nhõn thõn c coi l mt nhng cn c quyt nh hỡnh pht iu 45 B lut hỡnh s Vit Nam quy nh: "Khi quyt nh hỡnh pht, Tũa ỏn cn ... c bit ca ti phm 20 1.2.2 Nhng c im ca ch th c bit 21 Chng 2: CH TH C BIT CA TI PHM TRONG LUT 25 HèNH S VIT NAM 1999 THC TIN P DNG CC QUY NH V CH TH C BIT T NM 2010 ẫN NAY V MT S GII PHP NNG CAO...
 • 90
 • 831
 • 5

Chủ thể đặc biệt trong luật hình sự việt nam

Chủ thể đặc biệt trong luật hình sự việt nam
... phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 12 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 13 ng Cng sn Vit Nam (2006), ... thng hỡnh pht, Chng 8", Trong sỏch: Ti phm hc, Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 66 Vừ Khỏnh Vinh (1994), Nguyờn tc cụng bng lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, ... c bit ca ti phm 20 1.2.2 Nhng c im ca ch th c bit 21 Chng 2: CH TH C BIT CA TI PHM TRONG LUT 25 HèNH S VIT NAM 1999 THC TIN P DNG CC QUY NH V CH TH C BIT T NM 2010 ẫN NAY V MT S GII PHP NNG CAO...
 • 21
 • 111
 • 0

Tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt theo luật hình sự việt nam

Tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt theo luật hình sự việt nam
... chế định tổng hợp hình phạt như: Khái niệm tổng hợp hình phạt, ý nghĩa; tổng hợp hình phạt trường hợp đặc biệt như: tổng hợp hình phạt trường hợp có liên quan đến án treo tổng hợp hình phạt người ... thiện quy định tổng hợp hình phạt trƣờng hợp đặc biệt theo Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 72 3.2.1 Đưa định nghĩa pháp lý tổng hợp hình phạt tổng hợp hình phạt trường hợp đặc biệt 72 ... 1.3 Tổng hợp hình phạt trƣờng hợp đặc biệt theo Luật hình Việt Nam 15 1.3.1 Khái niệm tổng hợp hình phạt trường hợp đặc biệt 15 1.3.2 Các nguyên tắc tổng hợp hình phạt...
 • 94
 • 233
 • 0

Tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt theo luật hình sự việt nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh hải dương)

Tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt theo luật hình sự việt nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh hải dương)
... chế định tổng hợp hình phạt như: Khái niệm tổng hợp hình phạt, ý nghĩa; tổng hợp hình phạt trường hợp đặc biệt như: tổng hợp hình phạt trường hợp có liên quan đến án treo tổng hợp hình phạt người ... vấn đề lý luận tổng hợp hình phạt trường hợp đặc biệt Chương II: Thực trạng quy định Bộ luật hình năm 1999 tổng hợp hình phạt trường hợp đặc biệt thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Hải Dương giai ... định tổng hợp hình phạt trƣờng hợp đặc biệt theo Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 Error! Bookmark not defined 3.2.1 Đưa định nghĩa pháp lý tổng hợp hình phạt tổng hợp hình phạt trường hợp đặc biệt...
 • 19
 • 117
 • 1

Tình thế cấp thiết trong Luật hình sự Việt Nam

Tình thế cấp thiết trong Luật hình sự Việt Nam
... tin , c s phỏp in hoỏ phỏp lut hỡnh s ln th nht nm 1985 1.2.3 Yu t tỡnh th cp thit pháp luật hình Việt Nam từ năm 1985 đến Vic ghi nhn cỏc tỡnh tit loi tr tớnh cht ti phm ca hnh vi hai ln phỏp ... Vit Nam núi riờng v khoa hc hỡnh s th gii núi chung 1.1.4 C s phỏp lý v xó hi ca vic quy nh tỡnh th cp thit lut hỡnh s Vit Nam a) C s phỏp lý ca vic quy nh tỡnh th cp thit lut hỡnh s Vit Nam ... th cp thit Chng MT S VN CHUNG V TèNH TH CP THIT TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.1 Khỏi nim v cỏc c s ca vic quy nh tỡnh th cp thit lut hỡnh s Vit Nam 1.1.1 Bn cht, khỏi nim chung v nhng c trng chung...
 • 21
 • 1,982
 • 12

Tình thế cấp thiết trong luật hình sự Việt Nam

Tình thế cấp thiết trong luật hình sự Việt Nam
... thit (iu 14) Nhìn chung, chế định tình cấp thiết Bộ luật hình 1985 Bộ luật hình 1999 không thay đổi nhiều Điều 14 Bộ luật hình 1985 quy định: Tình cấp thiết tình ng-ời muốn tránh nguy thực tế ... tình cấp thiết Luật hình Việt Nam Luận văn phân tích, luận giải sở pháp lý chế định tình cấp thiết luật hình Việt Nam Luận văn phân tích, so sánh điểm giống khác tình cấp thiết số yu t khác nh- ... diện tình cấp thiết luật hình Việt Nam Giá trị lý luận thực tiễn Luận văn đ-ợc thể thông qua đóng góp Luận văn, bao gồm: Luận văn xây dựng khái niệm, rõ đặc điểm quy nh v tình cấp thiết Luật hình...
 • 86
 • 737
 • 1

tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt nam hiện hành

tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt nam hiện hành
... hình thành phát triển quy phạm pháp luật tình cấp thiết Luật hình Việt Nam 1.2.1 Tình cấp thiết pháp luật hình Việt Nam thời kì phong kiến 1.2.1.1 Tình cấp thiết pháp luật hình quốc triều hình luật ... pháp luật tình cấp thiết Luật hình Việt Nam 13 1.2.1 Tình cấp thiết pháp luật hình Việt Nam thời kì phong kiến 13 1.2.1.1 Tình cấp thiết pháp luật hình quốc triều hình luật ... lý tình cấp thiết luật hình Việt Nam GVHD:Lê Quỳnh Phương Thanh SVTH: Phạm Đức Phúc Luận văn tốt nghiệp: Tình cấp thiết Luật hình Việt Nam hành Luận văn bất cập pháp luật hành yếu tố tình cấp thiết, ...
 • 71
 • 320
 • 0

Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam Trần Thị Thu Trang

Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam Trần Thị Thu Trang
... QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ DẤU HIỆU ĐỊNH TỘI THU C MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM 3.1 Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình dấu hiệu định tội thu c mặt chủ quan tội phạm Việt Nam ... thiện quy định pháp luật hình dấu hiệu định tội thu c mặt chủ quan tội phạm Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ DẤU HIỆU ĐỊNH TỘI THU C MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM 1.1 Lý luận chung dấu hiệu định tội 1.1.1 ... dung quy phạm pháp luật dấu hiệu định tội thu c mặt chủ quan tội phạm luật hình Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật dấu hiệu định tội thu c mặt chủ quan tội phạm - Từ...
 • 15
 • 711
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "KHÁI NIỆM, CÁC ĐẶC ĐIỂM (DẤU HIỆU), PHÂN LOẠI VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... miễn chất pháp biện pháp tha miễn luật hình Việt Nam Phân loại BPTM luật hình Việt Nam: Nghiên cứu quy phạm PLHS Việt Nam hành BPTM 19 điều BLHS năm 1999 (các Điều 23-25, 55-67, 76-77) phân ... điều phân tích cho phép nói lên cần thiết việc nghiên cứu để làm sáng tỏ mặt luận khái niệm, đặc điểm, phân loại chất pháp BPTM luật hình Việt Nam (với tính chất bắt đầu cho loạt nghiên cứu ... cứu TNHS, thời hiệu thi hành án hình sự, án treo, v.v…), lại chưa có báo làm sáng tỏ mặt luận vấn đề có tính chất nhập môn như: khái niệm, đặc điểm, phân loại chất pháp BPTM luật hình Việt...
 • 23
 • 331
 • 2

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam
... CễNG DN TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.1 KHI NIM T DO, DN CH, QUYN T DO, DN CH; KHI NIM TI LI DNG CC QUYN T DO DN CH XM PHM LI CH CA NH NC, QUYN, LI CH HP PHP CA T CHC, CễNG DN 1.1.1 Khỏi nim t do, dõn ... VN CHUNG V TI LI DNG CC QUYN T DO DN CH XM PHM LI CH CA NH NC, QUYN, LI CH HP PHP CA T CHC, CễNG DN TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.1 Khỏi nim t do, dõn ch, quyn t do, dõn ch; khỏi nim ti li dng cỏc ... Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác...
 • 96
 • 521
 • 3

Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam
... QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ DẤU HIỆU ĐỊNH TỘI THUỘC MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM 3.1 Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình 67 dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan tội phạm Việt Nam ... thiện quy định pháp luật hình dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan tội phạm Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ DẤU HIỆU ĐỊNH TỘI THUỘC MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ DẤU HIỆU ĐỊNH TỘI 1.1.1 ... mặt lý luận nội dung quy phạm pháp luật dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan tội phạm luật hình Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan...
 • 110
 • 415
 • 1

Khách thể của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam

Khách thể của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam
... NỘI KHOA LUẬT CHU THỊ LAM GIANG KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật hình Mã số : 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ... cụ thể quy định Luật hình Tổng hợp yếu tố cấu thành tội phạm Mặc dù tội phạm khác tính chất mức độ thể hiện, tất tội phạm rút bốn yếu tố cấu thành chung mà tội phạm phải có, là: khách thể tội phạm; ... với yếu tố CTTP khác, bao gôm: ̀ Thứ nhất, khách thể tội phạm yếu tố đặc trưng riêng tội phạm Khách thể chung tội phạm chung tội phạm khách thể loại tội phạm đặc trưng nhóm tội phạm khách thể trực...
 • 96
 • 779
 • 0

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam
... gia hà nội khoa luật hồ đại thức Tội tuyên truyền chống Nhà n-ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam luật hình Việt Nam Chuyên ngành : Luật hình Mã số : 60 38 40 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời ... in 31 1.3.3 Liờn bang Nga v mt s quc gia khỏc 33 Chng 2: Tội tuyên truyền chống Nhà n-ớc cộng hòa 35 hội chủ nghĩa việt nam Bộ luật Hình năm 1999 thực tiễn áp dụng 2.1 Nhng du hiu phỏp lý c ... CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.1 Khỏi nim ti tuyờn truyn chng Nh nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam v ý ngha ca vic ghi nhn ti phm ny lut hỡnh s Vit Nam 1.1.1 Khỏi nim ti...
 • 95
 • 616
 • 5

Mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh đắk lắk)

Mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh đắk lắk)
... AI HOC QUễC GIA HA NễI KHOA LUT HOANG THI CM VN MặT CHủ QUAN CủA TộI PHạM TRONG LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) Chuyờn nganh: Luõ t hinh s va t tung hinh ... s Viờ t Nam khụng quy tụ i khach quan (ch cn c vo biu hin khỏch quan truy cu TNHS ) m cũn cn c vo cỏc yu tụ ch quan (trng thỏi tõm lý bờn trong) xỏc nh ti phm Trờn thc tờ , m t chu quan cua ... h s Viờ t Nam khụng quy tụ i khach quan (ch cn c vo b iờ u hiờ n khach quan truy cu TNHS ) m cũn cn c vo cỏc yu tụ ch quan (trng thỏi tõm lý bờn ) xỏc nh ti phm Do o , m t chu quan cua tụ...
 • 110
 • 188
 • 0

Báo cáo khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự việt nam

Báo cáo  khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự việt nam
... pháp hình không đủ để truy cứu TNHS Ý nghĩa nguyên tắc pháp chế hội chủ nghĩa luật hình Việt Nam Nguyên tắc pháp chế XHCN có ý nghĩa quan trọng luật hình Việt Nam thể chỗ: Một là, nguyên tắc ... hội chủ nghĩa luật hình Việt Nam Trong luật hình Việt Nam, nguyên tắc pháp chế XHCN phản ánh nội dung sau đây: Một là, tội phạm hình phạt, chế tài pháp hình (hay biện pháp cưỡng chế hình sự) ... gọn, nguyên tắc pháp chế XHCN luật hình Việt Nam tư tưởng tuân thủ pháp chế thể việc xây dựng pháp luật hình sự, giải thích thực tiễn áp dụng pháp luật hình nước ta Nội dung nguyên tắc pháp chế xã...
 • 11
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề chung về tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt namkhái niệm và các cơ sở của việc quy định tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt namcơ sở pháp lý và xã hội của việc quy định tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt namlịch sử hình thành và phát triển của quy phạm pháp luật về tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt namsự cần thiết hoàn thiện các quy định về tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt nammột số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về tình thế cấp thiết trong luật hình sự việt namkhái niệm và các đặc điểm cơ bản của hình phạt trục xuất trong luật hình sự việt namkhái niệm bản chất pháp lý và các đặc điểm cơ bản của chế định thời hiệu trong luật hình sự việt namphân biệt thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và thời hiệu thi hành bản án kết tội trong luật hình sự việt namphân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đăng ký quyền sở hữu với giao dịch dân sự kinh tế và một số tội phạm khác trong luật hình sự việt namnhững đặc trưng pháp lý và trách nhiệm hình sự đối với trường hợp vượt quá giới hạn của tình thế cấp thiết theo luật hình sự việt nam hiện hành1 tội che giấu tội phạm trong luật hình sự việt nam và một số nước trên thế giớitội giết người trong luật hình sự việt namloi trong luat hinh su viet namý kiến về lỗi trong luật hình sự việt nambài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBảng chia 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 22. p-ph, nhBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 9. o, ctrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp án