Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA LDA và mạng neural

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA LDA mạng neural

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA  LDA và mạng neural
... vực nhận dạng mặt người Chương 2: Nhận dạng mặt người dựa PCA- LDA mạng nơron: Trình bày phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) , phân tích phân lớp 10 tuyến tính (LDA) mạng nơron Xây dựng phương ... phân loại phương pháp, hướng tiếp cận Trong luận văn này, nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa phương pháp trích chọn đặc trưng PCA biến đổi LDA, sau đặc trưng nhận dạng mạng nơron ... dụng tiêu biểu nhận dạng mặt người Một hệ thống nhận dạng mặt người điển hình bao gồm thành phần hình 1.4 Ảnh mặt Trích chọn Nhận dạng Thông tin người người đặc trưng mặt người nhận dạng Hình 1.4...
 • 86
 • 455
 • 3

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA LDA mạng neural

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA  LDA và mạng neural
... đoan luận văn “ Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa PCA- LDA mạng neural này là công trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn là trung thực Các kết nghiên cứu đƣợc trình ... chọn hƣớng đề tài Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa PCA- LDA mạng neural làm luận văn tốt nghiệp Bố cục luận văn bao gồm phần: Chƣơng 1:Tổng quan nhận dạng mặt ngƣời: Giới thiệu ... Xây dựng phƣơng pháp nhận dạng với bƣớc trích chọn đặc trƣng PCA- LDA và nhận dạng mạng nơron Chƣơng 3: Thực nghiệm: Trình bày sơ đồ hệ thống nhận dạng khuôn mặt dựa PCA- LDA và mạng nơron, kiểm...
 • 13
 • 70
 • 1

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình morph 3d

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình morph 3d
... t 3D hình BFM s d ng 200 khuôn m t, v y, kh t o khuôn m t m i c a hình h n ch 4.3.4 Đánh giá hình Morph 3D hình Morph 3D có phân ño n B ng 4.4 : B ng k t qu so sánh l i tái t o hình ... vào ph n th c nghi m xây d ng hình Morph t 100 hình scan 3D s d li u 3D gi i thi u ph n 4.2.2 Sau ñó, ph n cu i s trình bày k t qu so sánh hình Morph hình Morph có phân ño n 4.2 CƠ S ... giá hi u qu c a hình Morph 3D 3.1 Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u Lý thuy t v nh n d ng m t ngư i Lý thuy t liên quan ñ n vi c xây d ng hình Morph 3D Lý thuy t thu...
 • 26
 • 336
 • 1

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người ứng dụng

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người và ứng dụng
... Tôi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người ứng dụng công trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực Các kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn ... VỀ NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƢỜI 1.1 Tổng quan nhận dạng ảnh mặt ngƣời Xử lý ảnh lĩnh vực đƣợc quan tâm nhiều khoảng 10 năm trở lại Bài toán nhận dạng ảnh nhằm mục đích phát nhận dạng đối tƣợng ảnh ... TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƢỜI 1.1 Tổng quan nhận dạng ảnh mặt ngƣời 1.2 Các hƣớng tiếp cận nhận dạng mặt ngƣời 1.2.1 Phƣơng pháp trích chọn đặc trƣng sử dụng mặt riêng (Eigenface)...
 • 65
 • 482
 • 2

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng
... để dễ dàng nhận dạng hình dạng sử dụng đặc trng hỗn hợp ảnh - 11 - Nhận dạng nói chung hội tụ vấn đề nhận dạng trực quan dựa thông tin hình dạng hình học Phơng pháp nhận dạng hình dạng thờng ... .80 Hình 4.2: Thử nghiệm hitchcook 82 Hình 4.3: Phơng pháp nhận dạng bán cục quan hệ không đổi 83 Hình 4.4: Phơng pháp nhận dạng quan hệ bán cục không đổi 83 Hình 4.5 Phơng pháp nhận ... hình dạng chủ yếu phơng pháp định Contrario cho nhận dạng hình dạng *Cấu trúc luận văn Chơng : Tổng quan tìm kiếm ảnh dựa hình dạng Chơng 2: Tách nhóm Chơng 3: Phơng pháp Contrario cho nhận dạng...
 • 90
 • 309
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng ppt

Luận văn: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng ppt
... để dễ dàng nhận dạng hình dạng sử dụng đặc trng hỗn hợp ảnh - 11 - Nhận dạng nói chung hội tụ vấn đề nhận dạng trực quan dựa thông tin hình dạng hình học Phơng pháp nhận dạng hình dạng thờng ... hình dạng chủ yếu phơng pháp định Contrario cho nhận dạng hình dạng *Cấu trúc luận văn Chơng : Tổng quan tìm kiếm ảnh dựa hình dạng Chơng 2: Tách nhóm Chơng 3: Phơng pháp Contrario cho nhận dạng ... .80 Hình 4.2: Thử nghiệm hitchcook 82 Hình 4.3: Phơng pháp nhận dạng bán cục quan hệ không đổi 83 Hình 4.4: Phơng pháp nhận dạng quan hệ bán cục không đổi 83 Hình 4.5 Phơng pháp nhận...
 • 90
 • 270
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ THỐNG NHẬN DẠNG mặt NGƯỜI dựa TRÊN ADABOOST

NGHIÊN cứu và xây DỰNG hệ THỐNG NHẬN DẠNG mặt NGƯỜI dựa TRÊN ADABOOST
... nghiệp: Xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người Chương TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN 1.1 Tổng quan khái niệm liên quan đến nhận dạng khuôn mặt 1.1.1 Hệ thống nhận dạng khuôn mặt Hệ thống nhận dạng khuôn mặt hệ ... để nhận dạng khuôn mặt người ảnh tĩnh Kĩ thuật nhận dạng kiểm tra phù hợp dựa phép so sánh nhiều hệ thống nhận dạng nói chung Hệ thống nhận dạng tĩnh – động Hệ thống nhận dạng tĩnh – động hệ thống ... án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người Lời Mở Đầu Trong năm gần đây, ứng dụng nhận dạng mặt người ngày phát triển đánh giá cao Đã có hệ thống nhận dạng mặt người dựa phương pháp...
 • 56
 • 270
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (Support Vector Machines)

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế bằng mô hình SVM (Support Vector Machines)
... học công nghệ thông tin truyền thông nguyễn quang huy nghiên cứu ph-ơng pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế hình svm (support vector machines) Chuyên ngành: KHOA HC MY TNH Mã số: 60 48 01 ... gi l cỏc vector h tr (support vectors) Cỏc vector h tr c phõn bit da trờn h s i , cỏc vector h tr vi < i < C c gi l cỏc vector h tr khụng nm trờn biờn (unbounded support vectors), cỏc vector h ... mt s cụng c hc mỏy hiu qu nh mng N ron, mụ hỡnh Markov n v SVM (Support Vector Machines) 1.2 Gii thiu cỏc hng tip cn vic nhn dng ch vit tay 1.2.1 Nhn dng ch in Phc v cho cụng vic t ng húa c ti...
 • 77
 • 325
 • 0

Phương pháp nhận dạng mặt người

Phương pháp nhận dạng mặt người
... chung phương pháp nhận dạng mặt người a) Các phương pháp nhận dạng mặt người: Phương pháp nhận dạng có loại:  Nhận dạng dựa đặc trưng phần tử khuôn mặt (Feature based face recognition)  Nhận dạng ... vector mặt thứ k sở liệu Nếu ε k nhỏ threshold xác định trước ảnh nhận dạng mặt thứ k sở liệu 3) Thuật toán nhận dạng dùng PCA a) Nhận dạng mặt người: Như nói trên, việc nhận dạng khuôn mặt thông ... ảnh cần nhận dạng ảnh sở liệu Sơ đồ minh họa cho thuật toán: Hình Sơ đồ thuật toán nhận dạng mặt người dùng PCA b) Nhận dạng gái trai: Nhận dạng giới tính mặt sinh học đặc biệt quan trọng người...
 • 13
 • 247
 • 2

Luận Văn Cử Nhân Tin Học Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Nhận Dạng Mặt Người Dựa Trên FSVM ADABOOST

Luận Văn Cử Nhân Tin Học Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Nhận Dạng Mặt Người Dựa Trên FSVM Và ADABOOST
... m t ng i v i FSVM 70 5.3.1 Nh n d ng a l p dựng FSVM v i cõy nh phõn 70 5.3.2 Nh n d ng a l p dựng FSVM v i ph ng phỏp b u c 71 A 5.3.3 Nh n d ng khuụn m t dựng FSVM v i ph ng ... hai v n chớnh: dựng thụng tin no nh n d ng: chõn my, c p m t, m i, mụi, tai, hay k t h p cỏc thụng tin trờn V dựng ph ng phỏp no hu n luy n cho mỏy nh n d ng dựng ngu n thụng tin ú Nh n d ng ... Adaboost Sau õy l vớ d minh h a cho thu t toỏn AdaBoost: 27 ng phỏp AdaBoost H K H TN Dũ tỡm khuụn m t nhanh theo ph Hỡnh 5-Hỡnh v minh ho thu t toỏn AdaBoost C N TT 3.4 B dũ tỡm phõn t ng AdaBoost...
 • 111
 • 248
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán nôm dựa trên gốc từ

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán nôm dựa trên gốc từ
... liệu Tách chữ Tập chữ đơn Các thành phần gốc từ Tách gốc từ CSDL gốc từ mẫu CSDL nhận dạng chữ Nôm Nhận dạng gốc từ Tập đặc trƣng gốc từ đƣợc nhận dạng Nhận dạng Ký tự Mã Unicode chữ Nôm Kết thúc ... toán nhận dạng chữ Nôm nói riêng, phương pháp nhận dạng chữ Nôm nghiên cứu Trong chương 3, tập trung tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp tách gốc ký tự chữ tượng hình để từ áp dụng cho nhận dạng chữ ... .48 3.3 Nhận dạng chữ Nôm dựa gốc từ 54 3.3.1 .Tập đặc trưng dựa gốc từ 54 3.3.2 Nhận dạng dựa so khớp gốc từ 55 3.3.3 Nhận dạng dựa đặc trưng gốc từ mô hình Entropy...
 • 122
 • 316
 • 1

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ việt in chất lượng thấp

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ việt in chất lượng thấp
... trưng chữ Việt chữ Việt chất lượng thấp, vấn đề tồn toán nhận dạng ảnh văn chất lượng thấp, đưa mô hình chung hệ thống nhận dạng, hướng tiếp cận nhận dạng, yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống nhận dạng ... phương pháp phân lớp mẫu trích chọn đặc trưng nhằm lựa chọn phương pháp thích hợp cho việc nhận dạng chữ Việt in chất lượng thấp , thử nghiệm xây dựng chương trình nhận dạng ký tự chữ Việt văn ... TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT .4 1.1 Qui trình chung hệ nhận dạng chữ 1.1.1 Phân lớp mẫu .4 1.1.2 Nhận dạng văn 11 1.2 Chữ Việt đặc tr ưng chữ Việt 14 1.2.1 Bảng chữ...
 • 78
 • 167
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán nôm dựa trên gốc từ luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 03 pdf

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ hán  nôm dựa trên gốc từ  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 03 pdf
... CSDL gốc từ mẫu Nhận dạng gốc từ CSDL nhận dạng chữ Nôm Nhận dạng Ký tự Tập đặc trƣng gốc từ đƣợc nhận dạng Mã Unicode chữ Nôm Kết thúc Hình 3.1 Mô hình nhận dạng chữ Nôm dựa gốc từ Theo trình nhận ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THANH BÌNH NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NHẬN DẠNG CHỮ HÁN - NÔM DỰA TRÊN GỐC TỪ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 604 8010 3 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... từ 48 3.3 Nhận dạng chữ Nôm dựa gốc từ 54 3.3.1 Tập đặc trƣng dựa gốc từ 54 3.3.2 Nhận dạng dựa so khớp gốc từ 55 3.3.3 Nhận dạng dựa đặc trƣng gốc từ mô hình Entropy...
 • 118
 • 294
 • 0

nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng

nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng
... dàng nhận dạng hình dạng sử dụng đặc trng hỗn hợp ảnh - 11 - - 12 - Nhận dạng nói chung hội tụ vấn đề nhận dạng trực quan dựa Chơng thông tin hình dạng hình học Phơng pháp nhận dạng hình dạng ... elemet recognition nghiên cứu phơng pháp Contrario cho nhận dạng nhân tố hình dạng từ công đoạn trình nhận dạng nh biểu diễn hình dạng, tách nhóm nhân tố hình dạng thành hình dạng đặc biệt định ... phơng pháp Với mục đích nghiên cứu tìm hiểu để áp dụng phơng pháp định Contrario cho nhận dạng hình dạng tiến tới nhận dạng đối tợng ảnh phức tạp Với kết đạt đợc thời gian nghiên cứu vừa qua, nhận...
 • 45
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp nhận dạng mặt ngườixác định bệnhvirus hoa lá đốm vàng địa hoàng bằng hiển vi điện tử và nghiên cứu phương pháp nhân giống in vitro cây địa hoàngnhận dạng mặt người sử dụng pca và ldađồ án nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ 3d trên bộ phần mềm skyline áp dụng thành lập bản đồ 3dnghiên cứu phương pháp bảo mật tin nhắn trên điện thoại di độngnghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bàn tay ngườiphương pháp nhận dạng khuôn mặtgóp phần nghiên cứu phương pháp chiết xuất berberin từ cây vàng đắng coscinium usitatum pierrenghiên cứu phương pháp chăm sóc theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mậtnghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng glycosid theo chất gs trong sản phẩm chiết xuất làm thuốc chữa bệnh đái tháo đường từ quả mướp đắngnhững yếu tố nào tạo nên phương pháp nhận dạng sinh trắc học hiệu quả trong công tác bảo mật mạngmột phương pháp nhận dạng sinh trắc học hiệu quả trong công tác bảo mật mạng phải đáp ứng đủ các yếu tố sauphương pháp nhận dạngnghiên cứu phương pháp bài toán phân cụmnghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh dựaCBTT BCTC 6 thang dau nam 2016 da soat xetBao cao tinh hinh QTCT nam 2016tài liệu miễn phí biaBIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009Phu luc II - 2 (Dieu le)Bang can doi ke toan Quy 1 2014Bien Ban hop DHCD 2014_VKC07 Bao cao Ban Tong Giam DocBien Ban hop DHCD 2013_VKCBiên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013Ly lich Dang Ai LienLy lich Lam Quy ChuongGiai trinh BCTC chua KT voi BC da KT20091027-KSH-BCTC quy 3_2009 – KSH Bao cao Quy III-094. Thuyet minh BCTC - Quy II- 201004 NQ DHCD thuong nien nam 2013 final20090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 20082.Bao cao BGD va BCKT20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 5. BCLC tien te6.Thiet minh Bao cao tai chinh