Nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa các đặc tả hình thức và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa các đặc tả hình thức ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa các đặc tả hình thức và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm
... CÔNG NGHỆ Đậu Quốc Toản NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC ĐẶC TẢ HÌNH THỨC VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIỂM CHỨNG PHẦN MỀM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm Mã số: 60480103 LUẬN ... pháp kiểm chứng hình Hiện tại, AGTool công cụ tiềm việc hỗ trợ kiểm chứng phần mềm hướng thành phần Thay kiểm chứng toàn hệ thống, công cụ chia toán kiểm chứng thành toán nhỏ ứng với thành phần ... thành phần phần mềm kiểm chứng thành phần cách riêng biệt Tuy nhiên, công cụ AGTool tồn nhiều hạn chế để ứng dụng vào thực tế tương tác với công cụ kiểm chứng phần mềm khác LTSA AGTool sử dụng kiểu...
 • 59
 • 250
 • 0

Nghiên cứu khả năng cố định nấm men Saccharomyces cerevisia trên táo ứng dụng trong sản xuất rượu vang dâu tằm

Nghiên cứu khả năng cố định nấm men Saccharomyces cerevisia trên táo và ứng dụng trong sản xuất rượu vang dâu tằm
... nấm men ứng dụng sản xuất rượu dâu tằm cần thiết 1.2 Tên đề tài Đề tài nghiên cứu khả cố định nấm men Saccharomyces cerevisia táo ứng dụng sản xuất rượu vang dâu tằm 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Trong ... trình cố định nấm men táo ứng dụng nấm men cố định sản xuất rượu vang dâu tằm Chương 2: Nấm men Saccharomyces cerevisiae CHƯƠNG 2: NẤM MEN Saccharomyces cesrevisiae 2.1 Hình thái kích thước Nấm men ... tách cấu tử thơm táo vào rượu Một số nghiên cứu việc cố định nấm men sản xuất rượu vang tiến hành năm gần đưa phương pháp cố định sau:  Chuẩn bị nấm men Nấm men Saccharomyces cerevisiae chủng...
 • 98
 • 1,607
 • 14

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN ... Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học hƣớng dẫn ThS Vƣơng Thị Việt Hoa, thực đề tài Bước đầu nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir (kefir grains) ứng dụng hạt kefir chế biến kefir sữa dừa 1.2 Mục đích ... lệ hạt kefir cần dùng trình lên men Nghiên cứu khả nhân sinh khối hạt kefir số môi trƣờng Xác định điều kiện bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng hạt kefir Ứng dụng hạt kefir để lên men sữa dừa...
 • 85
 • 922
 • 0

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi bèo tây thành ethanol sinh học

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi bèo tây thành ethanol sinh học
... văn tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây (Eichnoria) thành Etanol sinh ho ̣c” Để đạt mục tiêu nêu trên, đề tài tiến hành nội dung nghiên cứu sau: - Nghiên cứu số điều ... NGHỊ KẾT LUẬN Sau trình nghiên cứu, đề tài Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học thu số kết quả: Bèo tây sau phơi tự nhiên, sấy khô đến khối lượng không đổi có màu nâu nhạt, độ ... cứu ứng dụng khả hấp thụ kim loại nặng bèo tây để làm môi trường nước mặt Bên cạnh đó, bèo tây nghiên cứu lĩnh vực sản xuất Etanol sinh học Dựa vào thành phần hóa học bèo tây chủ yếu...
 • 17
 • 474
 • 0

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học
... Minh Trang 24 Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau trình nghiên cứu, đề tài Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học thu đƣợc ... từ nguyên liệu bèo tây K15 Cao học Môi trƣờng Phạm Công Minh Trang 10 Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học 3.1.2 Khả phát triển bèo tây Bèo tây mƣời loài có tốc độ sinh trƣởng mạnh ... K15 Cao học Môi trƣờng Phạm Công Minh Trang Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần khả phát triển bèo tây 3.1.1 Thành phần...
 • 26
 • 343
 • 3

nghiên cứu khả năng chuyển đổi bèo tây thành ethanol sinh học

nghiên cứu khả năng chuyển đổi bèo tây thành ethanol sinh học
... từ nguyên liệu bèo tây K15 Cao học Môi trƣờng Phạm Công Minh Trang 40 Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học 3.1.2 Khả phát triển bèo tây Bèo tây mƣời loài có tốc độ sinh trƣởng mạnh ... K15 Cao học Môi trƣờng Phạm Công Minh Trang 39 Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần khả phát triển bèo tây 3.1.1 Thành phần ... 39 K15 Cao học Môi trƣờng Phạm Công Minh Trang Nghiên cứu khả chuyển đổi bèo tây thành cồn sinh học CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Thành phần khả phát triển bèo tây ...
 • 62
 • 473
 • 4

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi cenlulose từ phụ phẩm nông nghiệp thành etanol tt

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi cenlulose từ phụ phẩm nông nghiệp thành etanol tt
... TPHCM 11 Vũ Nguyên Thành (2010), Nghiên cứu công nghệ hệ thống thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu từ phế phụ phẩm nông nghiệp Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước Viện Công nghiệp Thực phẩm 12 Cao Đình ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 32 2.1.1 Lựa chọn đối tượng nghiên cứu 32 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Nghiên cứu tổng quan ………………… 33 2.2.2 Nghiên ... sử dụng nhu cầu lượng Việt Nam 1.2 Tổng quan phế phẩm nông nghiệp tiềm sản xuất nhiên liệu sinh học 1.2.1 Phế phụ phẩm nông nghiệp trạng sử dụng 1.2.2 Nhiên liệu sinh học...
 • 6
 • 243
 • 4

Nghiên cứu khả năng xử lý đất nhiễm 2,4 diclophenoxyacetic axit triclophenoxyacetic axit bằng phương pháp phân hủy nhiệt có mặt nano kim loại

Nghiên cứu khả năng xử lý đất nhiễm 2,4 diclophenoxyacetic axit và triclophenoxyacetic axit bằng phương pháp phân hủy nhiệt có mặt nano kim loại
... đóng góp vào hướng nghiên cứu này, luận văn thực đề tài: Nghiên cứu khả xử đất nhiễm 2,4- Diclophenoxyacetic axit Triclophenoxyacetic axit phương pháp phân hủy nhiệt mặt nano kim loại Với ... *** - ĐỖ ĐĂNG HƢNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ ĐẤT NHIỄM 2,4- DICLOPHENOXYACETIC AXIT TRICLOPHENOXYACETIC AXIT BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN HỦY NHIỆT CÓ MẶT NANO KIM LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... nhiều đề tài công trình nghiên cứu phương pháp xử đất nhiễm chất da cam/dioxin như: phương pháp cô lập chôn lấp; phương pháp xử hóa học, sinh học; phương pháp phân hủy nhiệt độ cao thấp… kết...
 • 14
 • 108
 • 0

Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má

Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má
... ñi n hình 1.4 M T S NGHIÊN C U TRONG VÀ NGOÀI NƯ C V TÁCH CHI T ASIATICOSIDE TRONG RAU MÁ Vi c nghiên c u trình chi t ñ thu nh n asiaticoside rau ñã ñư c nhi u nhà nghiên c u nư c ti n ... N TRÀ RAU MÁ TÚI L C 3.5.1 S n xu t trà rau túi l c có b sung asiaticoside qui mô phòng thí nghi m Qua nghiên c u ti n hành s n xu t trà rau túi l c theo qui trình hình 2.8 Đ i v i trà rau ... khoa h c nư c ñ i v i rau r t Ch có m t vài nghiên c u phân tích hàm lư ng vitamin rau nghiên c u ng d ng rau làm dư c ph m Vi c s n xu t rau lo i th c ph m ch c năng, th c ph m b sung...
 • 14
 • 859
 • 3

Luận văn:Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má potx

Luận văn:Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má potx
... nghi m - S n xu t trà rau túi l c có b sung asiaticoside (trà ch c năng) Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a ñ rau (Centella asiatica) l y t làng rau Phư c Yên, huy ... 3g rau khô (tương ñương v i m i túi trà) vào kho ng 24mg Tuy nhiên, hàm lư ng asiaticoside m i túi trà th p r t nhi u Theo kh o sát c a trà rau túi l c s n xu t phòng thí nghi m trà rau ... d ch asiaticoside trà rau ch c ñ ng v t mô hình ngư i ñ có nh ng công b mang tính pháp lí S n xu t th nghi m b t asiaticoside thô trà rau ch c qui mô pilot Tóm l i, rau (Centella asiatica)...
 • 14
 • 840
 • 10

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyolefin ứng dụng trong ngành vật liệu nổ tt

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyolefin và ứng dụng trong ngành vật liệu nổ tt
... gỗ nghiến sử dụng nghiền, trộn thuốc nổ công nghiệp AD1 cần thiết Đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp sở polyolefin ứng dụng ngành vật liệu nổ kết hợp nghiên cứu ứng dụng để giải ... trang CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan polyme blend 1.2 Tình hình nghiên cứu tổ hợp vật liệu sở polyolefin 1.3 Một số ứng dụng tổ hợp vật liệu sở polyolefin CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ... blend PE/EVA 3.2 Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend PP/PE 3.2.1 Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend PP/PE 3.2.1.1 Nghiên cứu khả chảy nhớt PP, PE polyme blend PP/PE Trên hình 3.10 giản...
 • 27
 • 283
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyolefin ứng dụng trong ngành vật liệu nổ

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyolefin và ứng dụng trong ngành vật liệu nổ
... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… NGUYỄN TRUNG THÀNH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP TRÊN CƠ SỞ POLYOLEFIN ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH VẬT LIỆU NỔ LUẬN ... nghiền thuốc nổ công nghiệp AD1 khắc phục nhược điểm bi gỗ nghiến Để giải vấn đề này, luận án Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu sở polyolefin ứng dụng ngành vật liệu nổ nghiên cứu vật liệu polyme ... dùng để nghiên cứu 14 I.1.8 Một số phụ gia tương hợp sử dụng cho tổ hợp vật liệu polyolefin 21 I.1.9 Một số phụ gia sử dụng nghiên cứu 23 I.2 Tình hình nghiên cứu tổ hợp vật liệu polyolefin...
 • 163
 • 368
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng bọc composite cho các kết cấu thép cacbon làm việc trong môi trường biểnnghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạiquan diem bien chung ve moi quan he giua vat chat voi y thuc va van dung trong cong cuoc doi moi o nuoc ta hien naynghiên cứu triết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loạicác phép toán hình thái và ứng dụngcác định luật quang học và ứng dụng trong kỹ thuật chiếu sáng nghiên cứu các chế độ và cách chuyển đổi giữa các chế độ của cc1010luận văn chuyên đề đề tài nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2001 cho nhà máy sắt thép thủ đức công ty thép miền namnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở huyện vụ bản tỉnh nam địnhnghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nộinghien cuu kha nang giai phong kim loai nang tu cac ba thai duoi quang ngheo cuonghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchnghiên cứu khả năng sản xuất và chất lượng thịt củacon lai giữa gà ai cập với gà ác thái hoà trung quốcGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.draft solution of shareholdersGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembks4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN1.chuong trinh Dai hoi co dong 20172.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20178. Du thao sua doi bo sung dieu le 20175. Bao cao SXKD nam 20156. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Don ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh