Thực trạng kinh doanh du lịch MICE tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Thực trạng kinh doanh du lịch MICE tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố hồ chí minh luận văn ths du lịch

Thực trạng kinh doanh du lịch MICE tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố hồ chí minh luận văn ths du lịch
... doanh du lịch MICE số khách sạn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Đóng góp thực tiễn: Luận văn đánh giá thuận lợi, khó khăn thực trạng kinh doanh du lịch MICE khách sạn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ... lý luận kinh doanh du lịch MICE khách sạn - Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch MICE khách sạn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thông qua việc lựa chọn số 14 khách sạn thành phố Hồ ... triển kinh doanh du lịch MICE khách sạn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 10 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH DU LỊCH MICE TRONG KHÁCH SẠN 1.1 Cơ sở lí luận kinh doanh du lịch MICE khách...
 • 109
 • 187
 • 0

Thực trạng kinh doanh du lịch MICE tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố hồ chí minh luận văn ths du lịch

Thực trạng kinh doanh du lịch MICE tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố hồ chí minh luận văn ths du lịch
... doanh du lịch MICE số khách sạn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Đóng góp thực tiễn: Luận văn đánh giá thuận lợi, khó khăn thực trạng kinh doanh du lịch MICE khách sạn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ... lý luận kinh doanh du lịch MICE khách sạn - Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch MICE khách sạn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thông Qua việc lựa chọn số 14 khách sạn thành phố Hồ ... triển kinh doanh du lịch MICE khách sạn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 10 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH DU LỊCH MICE TRONG KHÁCH SẠN 1.1 Cơ sở lí luận kinh doanh du lịch MICE khách...
 • 110
 • 203
 • 0

Thực trạng kinh doanh du lịch MICE tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Thực trạng kinh doanh du lịch MICE tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... luận kinh doanh du lịch MICE khách sạn - Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch MICE khách sạn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thông qua việc lựa chọn số 14 khách sạn thành phố Hồ Chí ... THÙY NGA THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH MICE TẠI MỘT SỐ KHÁCH SẠN SAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SỸ DU LỊCH NGƢỜI ... TRIỂN KINH DOANH DU LịCH MICE Ở KHÁCH SẠN SAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng phát triển kinh doanh du...
 • 13
 • 73
 • 0

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của nhân viên tại một số khách sạn 3 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của nhân viên tại một số khách sạn 3 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang
... hiểu số khách sạn thành phố Nha Trang, tác giả nhận thấy bất cập việc giữ chân nhân viên đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành nhân viên số khách sạn địa bàn thành phố Nha Trang ... thành phần thang đo lòng trung thành nhân viên số khách sạn địa bàn thành phố Nha Trang . 53 Bảng 4.6: Kết EFA cuối thang đo thành phần trung thành nhân viên số khách sạn địa bàn thành phố Nha ... trung thành nhân viên số khách sạn địa bàn thành phố Nha Trang 1.4 Mục tiêu nghiên cứu Từ câu hỏi nghiên cứu, có mục tiêu nghiên cứu là: Xác định yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành nhân viên số...
 • 92
 • 462
 • 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thanh toán điện tử của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thanh toán điện tử của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... d t im ts - X nt Thành ph H Chí Minh nh m ng c a t ng y u t nt nh n vi c s d ng t im ts Thành ph H Chí Minh - M ts g nh m n vi c s ng c a y u t t im ts ng a bàn Thành ph H Chí Minh Câu h i nghiên ... ngân hàng ch p nh n toán b ng th (Merchant): Là thành ph n kinh doanh hàng hoá d ch v có ký k t v i Ngân hàng toán v vi c ch p nh n toán th trang b máy móc k thu ch s n, c ph i ti p nh n th toán ... d Thành ph H Chí Minh gì? nt t i Q2: M ng c a y u t nt n vi c s d ng toán t im ts Thành ph H Chí Minh? Ph m vi nghiên c u - Nghiên c u t p trung n t ph bi n hi n nay: (1) toán b ng th ; (2) toán...
 • 110
 • 185
 • 0

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN NỘI ĐỊA TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN NỘI ĐỊA TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... NG HO T NG C+A D CH V BAO THANH TOÁN N I A TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 2.1 Th,c ti−n hot ng bao toán bao toán ni a th gii 17 2.1.1 Hi p h i bao toán th gii 17 ... ACB Ngân hàng Á Châu Agribank Ngân hàng nông nghip phát trin nông thôn BTT Bao toán CIC Trung tâm thông tin tín dng DN Doanh nghip Eximbank Ngân hàng xut – nhp kh#u FCI Hip hi bao toán ... 55 CH NG 3: GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V BTT N I A TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 3.1 Gi)i pháp h3 tr! phát tri2n dch v% BTT t4 phía Nhà N∀c 56 3.1.1 Ngân hàng Nhà N c cn ban hành...
 • 88
 • 98
 • 0

Nghiên cứu ẩm thực Việt Nam tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội ( Điển hình tại 3 khách sạn Nikko, Sofitel Metropole và Hilton)

Nghiên cứu ẩm thực Việt Nam tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội ( Điển hình tại 3 khách sạn Nikko, Sofitel Metropole và Hilton)
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - ĐOÀN THỊ KIM HƯỜNG NGHIÊN CỨU ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI MỘT SỐ KHÁCH SẠN SAO TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ( IỂN HÌNH TẠI KHÁCH SẠN NIKKO, SOFITEL ... TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO Chương 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC GIÁ TRỊ ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC GIÁ TRỊ ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI CÁC KHÁCH ... từ lý trên, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu ẩm thực Việt Nam khách sạn địa bàn Nội ( iển hình khách sạn Nikko, Sofitel Metropole Hilton) làm luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1...
 • 129
 • 2,246
 • 3

Chất lượng dịch vụ khách sạn và sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố Đà Nẵng

Chất lượng dịch vụ khách sạn và sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố Đà Nẵng
... dịch vụ 22 1 .3. 2 Đặc tính chất lƣợng dịch vụ 23 1.4 Chất lƣợng dịch vụ khách sạn 26 1.4.1 Khái niệm chất lƣợng dịch vụ khách sạn 26 1.4.2 Đặc điểm chất lƣợng dịch vụ khách sạn 27 1.5 Sự hài lòng ... dịch vụ 39 1.6 .3 Mục đích lợi ích phƣơng pháp 42 1.6.4 Yêu cầu phƣơng pháp 43 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VÀ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG TẠI MỘT SỐ KHÁCH SẠN SAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ... đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn Đà Nẵng - Đƣa đƣợc giải pháp hợp lý để nâng cao chất lƣợng dịch vụ khách sạn Kết cấu luận văn - Tên đề tài: Chất lượng dịch vụ khách sạn hài lòng...
 • 130
 • 285
 • 0

Chất lượng dịch vụ khách sạn và sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố đà nẵng

Chất lượng dịch vụ khách sạn và sự hài lòng của khách hàng tại một số khách sạn 3 sao trên đại bàn thành phố đà nẵng
... chất lượng dịch vụ Parasuraman et al mô hình nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Chương 2: Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn hài lòng khách hàng số khách sạn địa bàn Thành phố ... doanh; Dịch vụ khách sạn; Du lịch; Đà Nẵng Content Chương 1: Cơ sở lý luận chất lượng dịch vụ lĩnh vực dịch vụ khách sạn: Trình bày sở lý thuyết dịch vụ, chất lượng dịch vụ, hài lòng khách hàng, ... hướng giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn địa bàn thành phố Đà Nẵng mở rộng Việt Nam nhằm nâng cao hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ khách sạn References I Tiếng Việt Ban...
 • 4
 • 191
 • 2

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các công ty sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các công ty sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... tượng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành nhóm sản phẩm phân xưởng sản xuất, chi phí sản xuất giá thành xác định kg sản phẩm nhựa chủng loại phân xưởng sản xuất Việc kế toán chi phí sản xuất ... sản phẩm a Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m theo chi phí thực tế thực sở tập hợp toàn chi phí sản xuất phát ... thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính Trong kỳ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh Nhưng tính giá thành sản ph m riêng chi phí sản xuất...
 • 76
 • 175
 • 3

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các công ty sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các công ty sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... sản xuất Công ty Hệ thống kế toán chi phí hoàn thiện công cụ Công ty Kế toán Chi phí Công ty sản xuất nhựa địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nội dung Công ty TP.HCM sao? Nhựa Công ty dựng ... giá = Giá thành định mức = Giá thành sản xuất + Chi phí sản xuất kế toán chi phí sản xuất: 2.2 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính thành định mức giá thành ... sản phẩm theo chi phí định mức (9) Kết chuyển giá vốn hàng bán Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m dựa sở chi b Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí phí...
 • 38
 • 202
 • 0

Đánh giá sản phẩm du lịch dành cho khách du lịch MICE tại khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đánh giá sản phẩm du lịch dành cho khách du lịch MICE tại khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
... thống sản phẩm du lịch dành cho khách du lịch MICE khách sạn ý nghĩa thiết thực đề tài nên việc lựa chọn đề tài “ Đánh giá sản phẩm du lịch dành cho khách du lịch MICE khách sạn địa bàn TP Đà Nẵng ... thống sản phẩm dành cho khách MICE 1.3 Đánh giá sản phẩm du lịch dành cho khách MICE khách sạn khách MICE 1.3.1 Sự cần thiết phải nghiên cứu đánh giá sản phẩm dành cho khách MICE khách sạn Đối ... ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DÀNH CHO KHÁCH MICE TẠI KHÁCH SẠN SAO TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu chung TP Đà Nẵng, du lịch Đà Nẵng hệ thống khách sạn Đà Nẵng 2.1.1 Giới thiệu chung Đà Nẵng, du lịch...
 • 172
 • 206
 • 0

Bao thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh - thực trạng, giải pháp

Bao thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh - thực trạng, giải pháp
... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VỀ CHẤT VÀ LƯỢNG CỦA NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giải pháp vĩ mô 37 iii 1.1 Đối với ngân hàng ... thức toán khác Do BTT ngày khẳng định công nhận rộng rãi Trước tình hình đó, định chọn đề tài BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” ... có ngân hàng hệ thống NHTM Việt Nam đăng kí tham gia Tuy nhiên, thực nghiệp vụ ngân hàng thực hiện, điển NHTM cổ phần Á Châu, ngân hàng Kỹ thương, ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Ba ngân hàng...
 • 68
 • 286
 • 0

Khảo sát về nhu cầu học ở các lớp vừa và nhỏ của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố hồ chí minh.doc

Khảo sát về nhu cầu học ở các lớp vừa và nhỏ của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố hồ chí minh.doc
... kiện học tập sinh viên không đảm bảo Đây vấn đề mà hầu hết bạn sinh viên toàn xã hội quan tâm Chúng định thực đề tài: Khảo sát nhu cầu học lớp có quy mô vừa nhỏ sinh viên trường Đại học , cao đẳng ... 1/ Thống kê mô tả: Sau tiến hành khảo sát mẫu gồm 150 sinh viên theo học trường đại học cao đẳng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhóm có số nhận xét sau: Sỉ số lớp học Valid Missing N Mean Median ... học, Cao đẳng địa bàn TP Hồ Chí Minh Lý mà nhóm sinh viên trường Đại học Cao đẳng để tiến hành khảo sát tỷ lệ sinh viên cấp đào tạo chiếm số lượng lớn Số lượng sinh viên trường Trung cấp Dạy nghề...
 • 17
 • 567
 • 2

Một số giải pháp phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO

Một số giải pháp phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO
... thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại trện địa bàn TPHCM Xuất phát từ tình hình thực tiễn phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Qua số liệu phân ... luận dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động dịch vụ tài ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2006 -2- Chương III: Một số giải pháp phát ... ngành dịch vụ Trong dịch vụ tài có tất dịch vụ bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác Như dịch vụ ngân hàng phận cấu thành dịch vụ tài nói chung Nói đến dịch vụ ngân hàng, ...
 • 90
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minhphần 2 thực trạng tín dụng bất động sản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minhthực trạng dư nợ đối với tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố hồ chí minhmột số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minhđịnh hướng chiến lược kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minhgiải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minhtìm hiểu chƣơng trình phân loại chất thải rắn tại các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và đề xuất phƣơng án phân loại chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố hồ chí minhthực trạng tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố hồ chí minhtình hình thực hiện nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minhđánh giá chung về những thành quả và tồn tại trong hoạt động kinh doah vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong thời gian quagiải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn 2006 2010doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minhnghiên cứu công nghệ webgis và xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minhhướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố hồ chí minhtình hình an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩmufcong nghe ky thuat dien dien tu26010ufcong nghe ky thuat nhiet25987ufkhoa hoc may tinh25989[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 621[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 718ufcong nghe thong tin25992Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt namPháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namPháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt namXác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở việt nambài giảng nguyên lý hệ điều hànhbáo cáo thực tập trạm y tếĐề thi tốt nghiệp dược sĩ đại học có đáp án phần 1LICH SU VAN MINH THE GIOIBÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHĐạo thiên chúa hay đạo công giáoCó cần thiết phải thực hành đức tin trong giáo hội để được cứu rỗi khôngNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (FULL TEXT)Cách thức đức giêsu thanh tẩy đền thờBài giảng Quản trị học