Tổng hợp những mở bài về các tác phẩm lớp 12

Tổng hợp những mở bài về các tác phẩm lớp 12

Tổng hợp những mở bài về các tác phẩm lớp 12
... đạo hoá ngườ i Tác phẩm văn học sản phẩm tinh thần ngườ i, ngườ i làm để đáp ứng nhu cầu Vì tác phẩm văn học thực cóđ giá trị lên tiếng ngườ i, ca ngợi bảo vệ ngườ i Với ý nghĩa tác phẩm lớn trướ ... thác n ước d ữ dội nh ững cảnh thiên nhiên đẹp cách tuyệt đỉnh, tuyệt vời “Ngườ i lái đò sông Đà” tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nhà văn Tác phẩm trang văn miêu tả tinh tế vẻ đẹp hình t ượng ... nghĩa tác phẩm lớn trướ c hết phải tác phẩm có giá trị nhân đạo sâu sắc Vợ chồng A Phủ nhà văn Tô Hoài tác phẩm nh Đề : Cảm nhận anh/ chị đoạn văn trích sau tác phẩm Vợ chồng A Phủ Tô Hoài: “Ngày...
 • 12
 • 410
 • 2

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 1 doc

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 1 doc
... B 2,0 1, 7 1, 1 0,52 C 2,9 2,4 1, 6 0,76 D 2,9 2,4 1, 6 0,76 A 1, 1 0,88 0,60 0,28 B 1, 3 1, 1 0,72 0,36 C 2,0 1, 6 1, 1 0,52 D 2,0 1, 6 1, 1 0,52 A 0,76 0,64 0,44 0,20 B 0,96 0,80 0,52 0,24 C 1, 4 1, 2 0,76 ... 5,4 6,0 6,6 7,3 9,0 40o 11 13 14 18 21 28 50o 21 28 33 38 54 65 10 7 60o 73 10 0 12 2 14 8 18 8 245 3 61 70o 284 332 377 411 495 547 677 c.9 Täøn tháút åí âáưu ca quảt c.9 .1 Täøn tháút åí âáưu ca quảt ... 75o 0,5 0 ,19 0,27 0,37 0,49 0, 61 0,74 0,86 0,96 0,99 0,6 0 ,19 0,32 0,48 0,69 0,94 1, 20 1, 50 1, 70 1, 80 0,7 0 ,19 0,37 0,64 1, 00 1, 50 2 ,10 2,80 3,50 3,70 0,8 0 ,19 0,45 0,87 1, 60 2,60 4 ,1 6 ,10 8,40...
 • 5
 • 96
 • 0

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 2 ppsx

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 2 ppsx
... 0,50 0,75 1,0 1,5 2, 0 2, 5 2, 0 1 ,2 1,0 0,8 L/D 2, 5 1,6 1 ,2 0,66 0,57 0,47 R/D >6 0,80 0,66 0,33 0,30 0 ,26 0,50 1,0 1,5 2, 0 0,80 0,53 0,40 0 ,26 L/D 2, 5 0,47 0,33 0 ,28 0 ,22 >6 0 ,26 0,18 0,16 0,14 ... âäü cạc âoản tiãúp theo 2 dỉûa vo phỉång trçnh : ρ( 21 - 22 ) /2 - Σ∆p 12 = âọ Σ∆p 12 täøng täøn tháút ạp sút ténh tỉì âiãøm phán nhạnh thỉï nháút âãún âiãøm phán nhạnh thỉï 2, bao gäưm täøn tháút ... 0,75 1,0 1,5 2, 0 3,0 R/D L/D >5 2, 5 1,6 0,80 1,6 1,0 0,47 1 ,2 0,66 0,33 1,1 0,66 0,33 1,0 0,53 0,33 0,8 0,47 0 ,26 a) Cụt ghẹp tỉì mnh L/D >5 0,50 1,8 1,0 0,53 0,75 1,4 0,80 0,40 1,0 1 ,2 0,66 0,33...
 • 5
 • 106
 • 0

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 3 ppsx

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 3 ppsx
... Täúc âäü Ltâ L/Q0,61 m3/s CFM m/s FPM m FT AB 3. 6 7628 12 236 2 15 49 0.211 BC 2.7 5721 10.16 2000 12 39 0.201 CD 1.8 38 14 8. 53 1680 10 33 0.214 DE 0.9 1907 7 .32 11 36 0 .36 0 139 Hçnh 6-16 : Âäư thë ... lỉåüng % m3/s 100 2,56 87,5 2,24 75 1,92 62,5 1,60 50 1,28 37 ,5 0,96 25 0,64 12,5 0 ,32 Tiãút diãûn % m2 100 0 ,32 90,2 0,289 80,5 0,258 70 0,224 58 0,186 46 0,147 32 ,5 0,104 19,5 0,062 137 Täúc ... 137 Täúc âäü m/s 7,76 7,45 7,14 6,90 6,52 6,15 5, 13 Kêch thỉåïc a x b (mm) 800 x 400 725 x 400 600 x 400 550 x 400 475 x 400 475 x 30 0 35 0 x 30 0 30 0 x 200 Bỉåïc : Tênh täøng tråí lỉûc Âoản AB BC...
 • 5
 • 123
 • 0

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 4 pptx

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 4 pptx
... 180 , mẹp cọ cảnh α=180o, Cọ màût bêch - Làõp sạt tỉåìng, tráưn 0,12 0, 24 o α=90 , bäú trê åí gọc - Làõp åí gọc 0, 24 0 ,48 Tỉì giạ trë kH ta cọ nháûn xẹt l täúc âäü khäng khê tải tám lưng trỉåïc ... tháúp 143 Hçnh 6-18 : Cáúu tảo miãûng thäøi khuúch tạn Trãn hçnh 6-18 l cáúu tảo ca miãûng thäøi kiãøu khúch tạn Cạc bäü pháûn chênh gäưm pháưn v v pháưn cạnh Cạc cạnh nghiãng mäüt gọc tỉì 30, 45 ... cạnh âäi cho ph håüp Váût liãûu v mu sàõc - Cạnh lm tỉì nhäm âënh hçnh dy tỉì âãún 1,5mm hồûc tän 144 - Khung l tỉì nhäm âënh hçnh dy 1,5mm hồûc 2,0mm hồûc tän - Sån ténh âiãûn mu tràõng hồûc mu...
 • 5
 • 92
 • 0

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 5 potx

Giáo trình tổng hợp những số liệu về các ống nối thông gió phần 5 potx
... 3,3 18 4 ,5 60 46 4,7 34 35 4,3 14 27 3,7 20 5, 2 15 4,9 98 48 41 39 4,8 16 33 4,1 21 16 5, 2 10 5, 4 122 52 6 ,5 55 44 5, 3 25 38 4 ,5 22 6 ,5 17 5, 7 12 5, 6 19 7 ,5 74 51 5, 8 32 39 4,7 12 23 6 ,5 18 6,2 ... 6,1 21 8 ,5 41 47 5, 5 15 27 20 6,9 17 6,8 23 9 ,5 57 55 5, 9 26 29 9 ,5 14 26 7 ,5 10 22 7,3 11 25 10 79 65 6,4 97 64 58 45 35 51 46 41 37 33 10 ,5 12 > 12 > 12 > 12 46 43 40 37 25 21 47 42 38 35 33 28 ... (Singapore) Kêch thỉåïc âáưu vo (mm) 150 x 150 200 x 200 Diãûn têch (m2) 0,02 25 0,04 250 x 250 0,06 25 300 x 300 0,09 350 x 350 0,12 25 400 x 400 0,16 450 x 450 0,20 25 Lỉu lỉåüng (L/s) SP (Pa) NC (dB)...
 • 5
 • 86
 • 0

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 12 theo từng bài

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 12 theo từng bài
... hệ lôgic Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh câu lệnh ngôn ngữ lập trình (ví dụ câu lệnh Pascal) Câu lệnh câu lệnh đơn câu lệnh ghép • Hiểu câu lệnh ghép câu lệnh gộp dãy câu lệnh Ví dụ, câu lệnh ... MÔN TIN HỌC LỚP 12 I Chương trình, chuẩn KTKN môn Tin học lớp 12 55 A) Chương trình Khái niệm Cơ sở liệu Hệ quản trị sở liệu  Khái niệm Cơ sở liệu (CSDL)  Hệ quản trị CSDL Hệ quản trị sở liệu ... cầu KTKN • Biết đời phát triển mạnh mẽ ngành khoa học tin học nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin • Biết tin học ngành khoa học • Biết tin học ứng dụng vào hầu hết lĩnh vực • Biết đặc tính...
 • 14
 • 16,148
 • 35

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 1 docx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 1 docx
... bu y Tính thời gian thực C, B2, B 11 B12 Vì chương trình không gọi chương trình Tính thời gian thực B1 Vì B1 gọi B 11 B12 mà thời gian thực B 11 B12 tính bước Tính thời gian thực B Vì B gọi B1 B2 ... B1 C B2 B 11 B12 Hình 1- 1: Sơ đồ gọi thực chương trình không đệ quy Chương trình A gọi hai chương trình B C, chương trình B gọi hai chương trình B1 B2, chương trình B1 gọi hai chương trình B 11 ... CHƯƠNG 1: KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT 1. 1 TỔNG QUAN 1. 1 .1 Mục tiêu Sau học chương này, sinh viên cần phải trả lời câu hỏi sau: - Tại cần phân tích đánh giá giải thuật? - Tiêu chuẩn để đánh giá giải...
 • 10
 • 182
 • 1

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 2 ppsx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 2 ppsx
... T(n-1) + C2 T(n) = [T(n -2) + C2] + C2 = T(n -2) + 2C2 T(n) = [T(n-3) + C2] + 2C2 = T(n-3) + 3C2 …… T(n) = T(n-i) + iC2 Quá trình kết thúc n - i = hay i = n Khi ta có T(n) = T(0) + nC2 = C1 + n C2 = ... T(n) = 9T(n/3) + n2 Bài 4: Giải phương trình đệ quy sau với T(1) = a) T(n) = T(n /2) + b) T(n) = 2T(n /2) + logn c) T(n) = 2T(n /2) + n d) T(n) = 2T(n /2) + n2 Bài 5: Giải phương trình đệ quy sau ... Chương trình bày số phương pháp xếp Với phương pháp cần nắm vững phần sau: - Giải thuật xếp - Minh họa việc xếp theo giải thuật - Chương trình xếp - Đánh giá giải thuật 2. 1 .2 Kiến thức cần thiết Các...
 • 10
 • 362
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 3 ppsx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 3 ppsx
... 2 .3 CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP ÐƠN GIẢN Các giải thuật đơn giản thường lấy O(n2) thời gian để xếp n đối tượng giải thuật thường dùng để danh sách có đối tượng Với giải thuật nghiên cứu phần: giải ... (khoá phần tử đầu tiên) Cho mảng gồm phần tử có khoá 6, 6, 7, 5, 7, 4, ta chọn chốt (khoá phần tử thứ 3) Cho mảng gồm phần tử có khoá 6, 6, 6, 6, 6, chốt (các phần tử có khoá nhau) Cho mảng gồm phần ... giải thuật, ví dụ, chương trình phân tích đánh giá 2 .3. 1 Sắp xếp chọn (Selection Sort) 2 .3. 1.1 Giải thuật Ðây phương pháp xếp đơn giản tiến hành sau: • Ðầu tiên chọn phần tử có khóa nhỏ n phần...
 • 10
 • 138
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 4 pot

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 4 pot
... (trong trường hợp n số chẵn) (2) Sắp xếp ban đầu thành heap vào giá trị khoá nút (3) Hoán đổi a[1] cho cho phần tử cuối (4) Sắp lại sau bỏ phần tử cuối để trở thành heap Lặp lại trình (3) (4) nút ta ... Trong trường hợp xấu ta chọn phải phần tử có khóa lớn làm chốt, lúc việc phân hoạch bị lệch tức mảng bên phải gồm phần tử chốt, mảng bên trái gồm n-1 phần tử lại Khi ta thành lập phương trình đệ ... thước toán Gọi T(n) thời gian thức việc QuickSort mảng có n phần tử Thời gian để tìm chốt phân hoạch mảng phân tích phần 2 .4. 3.1 2 .4. 3.2 O(n) = n Khi n = 1, thủ tục QuickSort làm nhiệm vụ gọi...
 • 10
 • 210
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 5 pptx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính phần 5 pptx
... cho thành toán sở tổng hợp kết từ toán sở để có lời giải toán ban đầu Tuy nhiên số toán, trình phân tích chứa đựng việc tổng hợp kết giải xong toán sở toán ban đầu giải Ngược lại có toán mà trình ... trình phân tích đơn giản việc tổng hợp kết lại khó khăn Trong phần tiếp sau ta trình bày số ví dụ để thấy rõ điều Kĩ thuật cho giải thuật đệ quy mà việc xác định độ phức tạp phải giải phương trình ... 1: Phân phối phần tử a[i] vào bin b[j] mà j = a[i].key MOD n Kì 2: Phân phối phân tử danh sách kết kỳ vào bin Phần tử a[i] phân phối vào bin b[j] mà j = a[i].key DIV n Chú ý hai kỳ, ta xen phần...
 • 10
 • 217
 • 0

tong hop nhung kien thuc ve cham soc rang mieng cho tre em

tong hop nhung kien thuc ve cham soc rang mieng cho tre em
... phân lượng nước không cần cho uống bù nước, cho ăn uống bình thường Nếu phân nhiều nước bé nhiều lần nên đưa đến bác sĩ - Giữ vệ sinh miệng tốt cho bé: Sau ăn, nên cho bé uống nước lọc để súc ... vệ sinh bé, bạn cho bé súc miệng nước ấm sau lần bé bú, uống thuốc… Nếu bé đến tuổi sử dụng bàn chải kem đánh răng, mẹ dùng loại dụng cụ để vệ sinh lợi cho bé - Tạo điều kiện cho bé tắm nắng ... cảm giác khó chịu ăn thứ chạm vào miệng làm cho bé “bực mình” đau đớn Thời gian này, thức ăn bé dễ chấp nhận có lẽ bú mẹ Sốt nhẹ Bất kỳ sốt trẻ dễ làm cho phụ huynh lo cuống lên Tuy nhiên, sốt...
 • 5
 • 391
 • 0

Tài liệu tổng hợp những chặng đường vẻ vang của đảng bộ tỉnh thanh hóa -82 năm lịch sử vẻ vang

Tài liệu tổng hợp những chặng đường vẻ vang của đảng bộ tỉnh thanh hóa -82 năm lịch sử vẻ vang
... t chc cng sn Thanh Húa ng Lờ Cụng Thanh c X y c v bt mi, liờn lc vi cỏc hi viờn Hi Vit Nam cỏch mng niờn Thanh Húa truyn t ch trng ca X y ng Nguyn Doón Chp cng c X y, y nhim v Thanh Húa ng ... Minh, ng b Thanh Húa tin hnh k i hi (t i hi I n i hi IV) xỏc nh phng hng nhim v, mc tiờu, gii phỏp xõy dng Thanh Húa thnh tnh kiu mu, thnh cn c hu phng chin lc Va khỏng chin va kin quc, Thanh Húa ... Ph Thanh Húa c Ch tch H Chớ Minh khen ngi: Bõy gi ting Vit Nam n õu, ting in Biờn Ph n ú Ting in Biờn Ph n õu, ng bo Thanh Húa cú mt phn vinh d n ú 21 nm chng M, cu nc kiờn cng bt khut, ng b Thanh...
 • 33
 • 657
 • 6

Tổng hợp những từ vựng về Kinh tế doc

Tổng hợp những từ vựng về Kinh tế doc
... Kinh tế tổng thể yếu tố sản xuất, điều kiện sống người, quan hệ trình sản xuất tái sản xuất xã hội Nói đến kinh tế suy cho nói đến vấn đề sở hữu lợi ích Kinh tế tổng hòa mối quan ... production Kết hợp xây dựng kinh tế với quốc Combine economic construction with phòng national defence Người kinh doanh tư Private entrepreneur Kinh tế thị trường A market economy Kinh tế kế hoạch ... National economy : ktế quốc dân - Economic cooperation : hợp tác ktế - International economic aid : viện trợ ktế qtế - Embargo : cấm vận - Macro-economic : ktế vĩ mô - Micro-economic : ktế vi mô - Planned...
 • 29
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp những ca khúc về mẹtổng hợp những ca khúc về tình yêuđánh giá tổng hợp những thuận lợi và các bất lợi trongđánh giá tổng hợp những thuận lợi và các bất lợi trong khu đô thịtây bắcmở bài hay cho tác phẩm rừng xà numở bài phân tích tác phẩm chí phèomở bài phân tích tác phẩm hai đứa trẻcảm nghĩ về các tác phẩm văn học lớp 7mở bài phân tích tác phẩm vợ nhặtdan bai ve mot tac pham van hocbai tap ve cac dang toan lop 12các tác phẩm văn 12tổng hợp công thức vật lý học kỳ 2 lớp 12những thách thức cho các sản phẩm lốp ôtô việt nam trong thời gian tớide doc hieu tac pham lop 12ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂNTHUYẾT LƯỢNG tử ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG hạt của ÁNH SÁNG lớp 12TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN- QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNGUnit 11 national parkphương pháp giải nhanh bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳngUnit 8 the story of my village2095 TB DHHN quy dinh thoi gian lam viec doi voi khoi giang day2928 2016 Q HHN Quy dinh quan ly cac hoat dong HTQTUnit 2 school talksUnit 5 technology and youUnit 6 an excursionTest yourself a test 1Testyourself cUnit 1 a day in the life ofGiáo án địa cơ bản lớp 11Giáo án địa nâng cao lớp 11Tuần 10. Thư gửi bàTuần 20. Chú ở bên Bác HồGiáo án lịch sử nâng cao 12NC HKIRút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ (LV thạc sĩ)