CAU GIA DINH NGU PHAP ANH 12

Từ Vụng-Ngữ Pháp Anh 12 - Ban Cơ Bản

Từ Vụng-Ngữ Pháp Anh 12 - Ban Cơ Bản
... al: D- ĐỐI VỚI TỪ CĨ ÂM TIẾT: • Nếu động từ, trọng âm rơi vào âm • Nếu tính từ danh từ, trọng âm rơi vào âm E- ĐỐI VỚI TỪ GHÉP: • Nếu danh từ trọng âm rơi vào phần thứ • Nếu động từ, tính từ trọng ... to: biết ơn - harmful to: có hại cho - important to: quan trọng - likely to: - lucky to: may mắn - next to: kế bên - open to: mở - pleasant to: hài lòng - preferable to: đáng thích - profitable ... lợi cho - responsible for: chịu trách nhiệm AT: - good at: giỏi (về) - clever at: khéo léo - quick at: nhanh… - excellent at: xuất sắc - surprised at: ngạc nhiên - clumsy at: vụng WITH: - delighted...
 • 23
 • 95
 • 1

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 1

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 1
... the rest A) think B) those C) there D) father 18 ) Pick out the word that has the stress differently from that of the rest A) application B) economics C) engineering D) psychology 19 ) Pick the ... 16 ) The flowers in a warm sunny place A) should keep B) should kept C) should be keep D) should be kept 17 ) Pick the word which has the underlined ... Smoke, dirt and noise are all kinds of A) pollute B) pollution C) polluting D) pollutant 21) "I'm terribly sorry, I am late,” said Mai A) Mai apologized to me for not being late B) Mai apologized...
 • 2
 • 57
 • 0

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 2

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 2
... 24 We were made……………………fifty new words every week A to learn B learning C learn D for learning 25 It is believed that the man escaped in a stolen ... phone the police D She reminded him about phoning the police 28 She must have her reasons where she doesn’t want to tell A B C D 29 If you listen to the questions carefully, you would answer ... clothes C A lot of money on food and clothes were spent D Money was spent a lot on food and clothes 27 “ Don’t forget to phone the police,” she said A She reminded him not forget to phone the police...
 • 2
 • 80
 • 0

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 3

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 3
... end of this year We this plan for eight months A will have carried out B will carry out C are carrying out D have carried out 29 I don’t think you are telling ……… lie A a B.ø C an D the 30 He ... English as fluently as other people in our club D Mai speaks English the most fluently in our club 23 The question is too important to forget A We must ask the question B The question is not important...
 • 2
 • 55
 • 0

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 4

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 4
... have been 23 I can't the ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ It's too difficult A) If the ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ weren't too difficult, I could it B) If the ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ were too difficult, ... too difficult, I could it C) If the ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ aren't too difficult, I could it D) If the ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ weren't too easy, I could it 24 If she …………………….here now ,she would ... people whose car had broken down D) I saw some people had broken down 21 She gives children everything they want A) what B) who C) that D) where 22 If you had taken my advice , you ……………… in...
 • 2
 • 82
 • 0

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 5

ĐỀ THI NGỮ PHÁP ANH 12 SỐ 5
... dinner with me?” - Lam: “ .” A Yes, it is B Yes, so I C I’m very happy D Yes, I’d love to 25 “If I were you, Tom, I wouldn’t meet Jane again.” said Anna A Anna advised Tom not to meet Jane...
 • 2
 • 104
 • 0

Câu giả định trong tieng anh

Câu giả định trong tieng anh
... tân ngữ sau giới từ for, động từ trở dạng nguyên thể có to câu tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp Lưu ý: Câu giả định dùng với loại thường dùng văn thư giao dịch diễn đạt ... then so be it (thì phải trả thôi) Câu giả định dùng với it + to be + time It's time (for sb) to smt: đến lúc phải làm (Thời gian vừa vặn không mang tính giả định) It's time for me to get to the ... to sau if để giả định chưa phân định rõ ràng hay sai If that be right, then it would be no defence for this man to say he's innocent If that be error and upon me proved: Nếu lỗi định gán cho...
 • 3
 • 109
 • 1

Ngữ pháp anh văn - Câu giả định pps

Ngữ pháp anh văn - Câu giả định pps
... Câu giả định hay gọi câu cầu khiến loại câu đối tượng thứ muốn đối tượng thứ hai làm việc Câu giả định có tính chất cầu khiến không mang tính ép buộc câu mệnh lệnh Trong câu giả định, người ... suggested his patient not to stop smoking Trong ngữ pháp Anh- Anh trước động từ mệnh đề thường có should, người Anh bỏ should sau động từ to benhưng ngữ pháp Anh- Mỹ không dùng should cho toàn động từỏơ ... Thường có that câu giả định trừ số trường hợp đặc biệt Dùng với would rather that Ngữ pháp đại ngày đặc biệt ngữ pháp Mỹ cho phép dùng would rather mà không cần dùng that loại câu We would rather...
 • 3
 • 204
 • 1

Bản tóm tắt chương trình ngữ pháp anh văn lớp 12

Bản tóm tắt chương trình ngữ pháp anh văn lớp 12
... gian trạng thái hành động diễn đạt động từ Có 12 dạng chủ động động từ tiếng Anh Để hiểu hình thái thì, ta nghiên cứu cách chia động từ TO WORK bảng : Simple Present Continuous Perfect - I (You ... Mệnh đề quan hệ không xác đònh dùng tiền vò từ tiếng xác đònh : thường danh từ riêng người hay đòa danh (Mr Brown, Vietnam…), danh từ với tính từ đònh (this, that…) hay tính từ sở hữu (my, his, her, ... thay cho dấu hai chấm ngoặc kép câu mệnh lệnh xác đònh dùng not to câu mệnh lệnh phủ đònh 49 Tóm tắt Statements (Câu phát biểu) Commands (Câu mệnh lệnh) WhWh-questions (Câu hỏi nội dung) YesYes-no...
 • 108
 • 1,157
 • 9

Tài liệu NGỮ PHÁP LỚP 12 (CONT) INVERSION CONSTRUCTION (cấu trúc đảo ngữ) pptx

Tài liệu NGỮ PHÁP LỚP 12 (CONT) INVERSION CONSTRUCTION (cấu trúc đảo ngữ) pptx
... there came the bus lưu ý :trong cách chủ ngữ phải danh từ đảo ngữ ex; here came the bus chủ từ đại từ không here it came (không đảo came trước ) 3) Đảo ngữ câu điều kiện Loại áp dụng riêng cho ... angry did the doctor get that .( so) 2) Đảo ngữ nguyên động từ Là hình thức đem nguyên động từ trước chủ từ (không cần mượn trợ động từ ) -khi dùng đảo ngữ loại ? Khi có cụm trạng từ nơi chốn ... you , I would If I had gone to school = Had I gone to school if I should go = Should I go INVERSION CONSTRUCTION EXERCISE For each of the following sentences, add the negative expression shown...
 • 7
 • 448
 • 8

1528 câu kiểm tra ngữ pháp tiếng anh

1528 câu kiểm tra ngữ pháp tiếng anh
... Vehicles and Transportation (2) 1043 685 Real Life: Vehicles and Transportation (3) 1044 686 Real Life: Vehicles and Transportation (4) 1045 687 Real Life: Vehicles and Transportation ... Life: Traffic and Roadways (1) 1512 320 Real Life: Traffic and Roadways (2) 1513 36 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net 321 Feathered Friends Idioms (2) 1514 322 Vocabulary Training ... 126 Doing business: expressions with the word 'business' 485 127 Australiana: expressions that describe life in Australia 486 128 Facts about pizza in the US: pizza industry expressions...
 • 84
 • 406
 • 0

Ngữ pháp anh văn cơ bản - Câu tỉnh lược pot

Ngữ pháp anh văn cơ bản - Câu tỉnh lược pot
... must not Cách dịch câu "PHẢI KHÔNG"/ Câu hỏi đuôi (Tag Questions) Với Câu hỏi "phải không" ta phải nhớ luật sau đây: 1/ Thể tỉnh lược thường dược dung cho câu hỏi "phải không? - hỏi đuôi" Ví dụ: ... dụ: John learns English, doesn't he? 4/ Nếu chủ từ động từ phần thứ (chính) danh từ , ta phải dùng đại từ danh tự thay câu hỏi Ví dụ: John learns English, doesn't he? Hoa met her last night, didn't ... you? 2/ Nếu phần thứ (chính) thể phủ định , câu hỏi khẳng định Ví dụ: John doesn't learn English, does he? 3/ Nếu phần thứ (chính) thể khẳng định câu hỏi phủ định Ví dụ: John learns English,...
 • 3
 • 296
 • 0

Ngữ pháp anh văn cơ bản - Câu điều kiện pps

Ngữ pháp anh văn cơ bản - Câu điều kiện pps
... Type 4: Câu điều kiện Hỗn hợp: Trong tiếng Anh có nhiều cách khác dùng diễn tả điều kiện mệnh đề điều kiện với "If" Ngoài loại nêu trên, số loại sau sử dụng giao tiếp ngôn ngữ viết: 1- Type + ... (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now Câu điều kiện dạng đảo - Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, Type Type thường dùng dạng đảo Ví dụ: Were I the president, ... Chú ý: Ở câu điều kiện loại (Type 2), vế "IF", to be chia giống từ "were", "was" Type 3: Điều kiện xảy khứ - mang tính ước muốn khứ (nhưng thực tế khổng thể...
 • 3
 • 359
 • 5

Ngữ pháp anh văn cơ bản - Câu bị động doc

Ngữ pháp anh văn cơ bản - Câu bị động doc
... discussed soon Sau động từ: to have, to order, to get, to bid, to cause hay động từ giác quan cảm tính, ta dùng Past Participle (Tham khảo phần Bảng động từ bất quy tắc) bao hàm nghĩa bị động: Ví dụ: ... said that = people said that (Người ta nói rằng) Một số động từ dùng trên: believe, say, suggest, expect, Ta dùng động từ nguyên thể thể bị động: TO BE + PAST PARTICIPLE để ý định hay bắt buộc ... your photos taken We heard the song sung We got tired after having walked for long Bảng chia Chủ động sang Bị động: Simple present done Present continuous is/are doing is/are being done Simple...
 • 4
 • 335
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập câu giả định trong tiếng anhcấu trúc câu giả định trong tiếng anhbài tập về câu giả định trong tiếng anhcâu giả định trong tiếng anh là gìngữ pháp anh văn 12cấu trúc ngữ pháp anh văn cơ bảnthành ngữ về gia đình bằng tiếng anhthành ngữ về gia đình trong tiếng anh2020 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh thptbài tập ngữ pháp anh văn lớp 12các cấu trúc ngữ pháp anh văncác câu nói hay về gia đình bằng tiếng anhcấu trúc ngữ pháp anh văn bnhững câu nói hay về gia đình bằng tiếng anhnhững câu hỏi về gia đình trong tiếng anhChương trình của thiên chúabản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂN650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020