Đặc điểm sinh học sinh thái của ong mắt đỏ mầu đen

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của voọc mũi hếch (rhinopithecus avunculus dollman, 1912) ở khu vực khau ca, tỉnh hà giang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của voọc mũi hếch (rhinopithecus avunculus dollman, 1912) ở khu vực khau ca, tỉnh hà giang
... (Rhinopithecus avunculus Dollman, 1912) khu vực Khau Ca, tỉnh Giang , với mục đích: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái quần thể Voọc mũi hếch khu vực Khau Ca, tỉnh Giang Nghiên cứu số tập ... Khau Ca, tỉnh Giang Nghiên cứu vùng sống sử dụng vùng sống Voọc mũi hếch khu vực Khau Ca, tỉnh Giang Mô tả kiểu tư vận động Voọc mũi hếch khu vực Khau Ca, tỉnh Giang Kết nghiên cứu đề ... nghiên cứu bảo tồn loài linh trưởng quý [26] Nhằm góp phần nghiên cứu bảo tồn loài Voọc mũi hếch khu vực Khau Ca, tỉnh Giang, thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái Voọc mũi hếch (Rhinopithecus...
 • 110
 • 1,241
 • 8

Đặc điểm sinh thái của quần thể loài vooc chà vá chân nâu

Đặc điểm sinh thái của quần thể loài vooc chà vá chân nâu
... theo sinh cảnh mùa năm Quần thể Vooc chà chân nâu tai Khu BTTN Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng có loại kích thƣớc, thay đổi theo sinh cảnh mùa năm Mật độ quần thể Voọc chà chân nâu Voọc chà chân ... Voọc chà chân nâu tai Khu BTTN Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng thay đổi theo sinh cảnh mùa năm Thành phần thức ăn quần thể Vooc chà chân nâu gồm loại Mùa sinh sản Vooc chà chân nâu vào mùa xuân, ... nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Tuy nhiên chƣa thấy có công trình nghiên cứu đặc điểm sinh thái quần thể Voọc chà chân nâu Nhằm góp thêm dẫn liệu đặc điểm sinh...
 • 5
 • 674
 • 13

Bước đầu tìm hiểu các đặc điểm sinh thâi của khu hệ thực vật rừng săng lẻ xã tam đình huyện tương dương vùng đệm vườn quốc gia pù mát

Bước đầu tìm hiểu các đặc điểm sinh thâi của khu hệ thực vật rừng săng lẻ  xã tam đình  huyện tương dương  vùng đệm vườn quốc gia pù mát
... Bớc đầu tìm hiểu đặc điểm sinh thái khu hệ thực vật rừng Săng Lẻ Tam Đình Huyện Tơng Dơng vùng đệm Vờn quốc gia Mát Đề tài thực nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm sinh thái thực vật khu hệ ... tả thành phần loài thực vật rừng nói chung vờn quốc gia Mát Việc nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm sinh thái khu hệ thực vật đặc sắc nh rừng Săng lẻ làm rõ đặc điểm, sinh thái rừng 1.1 Cơ sở lí ... loài sinh vật rừng nói chung, thực vật rừng nói riêng Vờn quốc gia khu bảo tồn Việt Nam 1.1.2 Vờn quốc gia Mát Khu bảo tồn thiên nhiên Mát khu rừng rộng lớn với diện tích 91.113 ha, khu...
 • 22
 • 358
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam
... phân b c a r ng lông ñ (Gallus gallus gallus) r ng lông ñ (Gallus gallus gallus) ñã s d ng 39 loài c a 16 h th c v t 38 loài c a 22 h ñ ng v t làm th c ăn, ñi u cho th y r ng loài ăn t ... công b v sinh h c loài r ng (Gallus gallus jabouillei) T p chí sinh h c (Hà N i) ñã công b nghiên c u c a Trương Văn Lã, Lê Xuân C nh (1993) “Tính toán s lư ng r ng (Gallus gallus gallus) ... DUNG NGHIÊN C U GI I VI T NAM Đ i v i loài r ng (Galllus gallus) t r t lâu loài ngư i ñã có ý th c thu n hoá lai t o nhi u gi ng ngày (kho ng 150 - Nghiên c u ñ c ñi m hình thái gi ng gà...
 • 13
 • 918
 • 6

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
... trình nuôi Sao t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam M C ĐÍCH NGHIÊN C U - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh thái c a loài Sao ñi u ki n nuôi th vư n t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam, góp ... thi n quy trình nuôi Sao th vư n t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam N I DUNG NGHIÊN C U - Đ c ñi m hình thái c a Sao - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh thái c a Sao + Nghiên c u môi trư ... hình nuôi Sao sinh s n [2], nghiên c u nâng cao su t ba dòng Sao qua ba th h [8], nghiên c u t p tính sinh h c, kh thích nghi, sinh trư ng, phát d c sinh s n c a Sao sinh s n dòng l n nuôi...
 • 27
 • 1,268
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại sơn trà, TP đà nẵng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại sơn trà, TP đà nẵng
... c u m t s tài: c i m sinh thái c a qu n th d than i u ki n nuôi t i Sơn Trà – TP N ng” M c ích nghiên c u - Nghiên c u m t s c i m sinh thái c a qu n th d than i u ki n nuôi nh m cung c p s khoa ... nuôi có hi u qu cao cung c p s khoa h c cho vi c xây d ng quy trình k thu t nuôi d than t i Sơn Trà, TP N ng, góp ph n phát tri n ngh nuôi d hi n a d ng hóa sinh k cho ngư i dân, ti n hành Nghiên ... tăng trư ng, sinh s n, t vong c a qu n th A, B, C v i m t nuôi khác K t qu th hi n b ng 3.2 cho th y, m t nuôi c a qu n th B phù h p i u ki n sinh thái t i Sơn Trà, TP N ng C th , m t nuôi giai...
 • 26
 • 572
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của cây củ mài và khả năng nhân giống bằng hom củ trong giai đoạn vườn ươm tại rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của cây củ mài và khả năng nhân giống bằng hom củ trong giai đoạn vườn ươm tại rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
... thuộc vào rừng Tôi tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái củ mài khả nhân giống hom củ giai đoạn vườn ươm rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Kết nghiên cứu đề ... củ mài - Nghiên cứu khả nhân giống củ mài từ củ đặc điểm sinh trưởng hom giống giai đoạn vườn ươm - Đề xuất số giải pháp quản lí bảo tồn loài củ mài khu vực nghiên cứu rừng đặc dụng Copia CHƢƠNG ... định khả nhân giống củ mài phương pháp nhân giống từ hom củ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng hom giống giai đoạn vườn ươm Trung tâm thực nghiệm Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc Nội dung nghiên cứu...
 • 120
 • 965
 • 3

nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của muỗi aedes aegypti và mối liên quan đến sốt dengue sốt xuất huyết dengue tại tỉnh đắc lắc

nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của muỗi aedes aegypti và mối liên quan đến sốt dengue sốt xuất huyết dengue tại tỉnh đắc lắc
... 2 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN OÀN TH M HƯƠNG NGHIÊN C U M T S C I M SINH THÁI C A MU I AEDES AEGYPTI VÀ M I LIÊN QUAN N S T DENGUE/ S T XU T HUY T DENGUE T I T NH ... cho th y có m i liên quan gi a s m c b nh SD/SXHD v i ch s mu i Aedes aegypti b g y liên quan n i u ki n khí h u Tuy nhiên, nghiên c u v m i liên quan ch d ng l i m c mô t m i liên quan ch chưa ... góp ph n nghiên c u c i m d ch t h c s t Dengue/ s t xu t huy t Dengue, nh t d báo d ch b nh phòng ch ng, m i liên quan tài “M t s n véc ch ng c i m sinh thái c a mu i Aedes aegypti n s t Dengue/ ...
 • 80
 • 898
 • 2

Nghiên cứu tảo silic sống trên nền đáy mềm và một số đặc điểm sinh thái của chúng ở vùng đầm phá ven biển tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu tảo silic sống trên nền đáy mềm và một số đặc điểm sinh thái của chúng ở vùng đầm phá ven biển tỉnh thừa thiên huế
... cho khu h to Silic ca Vit Nam - Xỏc nh c mt s c im phõn b v sinh thỏi ca to Silic STNM m phỏ ven bin Tha Thiờn Hu - Gúp phn hon chnh nghiờn cu thnh phn loi thc vt thu sinh m phỏ ven bin Tha ... v to Silic nc ngt núi riờng Hendey (1964) [64] gii thiu cỏc loi to Silic ven bin Anh Quc vi nhng mụ t v c im cu trỳc t bo, nguyờn sinh cht, sc t, s sinh sn v vũng i ca to S phõn b v c im sinh ... HC LNG QUANG C NGHIấN CU TO SILIC SNG TRấN NN Y MM V MT S C IM SINH THI CA CHNG VNG M PH VEN BIN TNH THA THIấN HU Chuyờn ngnh: Thy sinh vt hc Mó s: 05 11 LUN N TIN S SINH HC NGI HNG DN KHOA HC:...
 • 236
 • 430
 • 2

Côn trùng ký sinh sâu khoang hại trên đậu tương; nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của ong microplitis manilae ashmead ( hymenoptera, braconidae) vụ xuân 2007 tại gia lâm hà nội

Côn trùng ký sinh sâu khoang hại trên đậu tương; nghiên cứu đặc điểm sinh học  sinh thái của ong microplitis manilae ashmead ( hymenoptera, braconidae) vụ xuân 2007 tại gia lâm  hà nội
... vụ quan trọng trên, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Côn trùng sinh sâu khoang hại đậu tơng; nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái ong Microplitis manilae Ashmead (Hymenoptera, Braconidae) vụ ... thân đậu tơng có lo i, côn trùng sinh sâu có lo i, côn trùng sinh sâu khoang lo i, côn trùng sinh sâu keo da láng lo i v côn trùng sinh trứng sâu xanh lo i Đối với côn trùng sinh sâu ... Kết nghiên cứu v thảo luận 4.1 Th nh phần côn trùng sinh sâu khoang đậu tơng vụ xuân 2007 Gia lâm H Nội 4.2 34 Diễn biến mật độ sâu khoang đậu tơng v tỷ lệ sinh vụ xuân 2007 Gia lâm H Nội...
 • 92
 • 527
 • 2

Luận văn nghiên cứu thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng(pieris rapae linnaeus), đặc điểm sinh học, sinh thái của ongsinh

Luận văn nghiên cứu thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi) của sâu xanh bướm trắng(pieris rapae linnaeus), đặc điểm sinh học, sinh thái của ong ký sinh
... Nghiên c u thành ph n thiên ñ ch (côn trùng sinh, côn trùng nh n b t m i) c a sâu xanh bư m tr ng (Pieris rapae Linnaeus), ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a ong sinh nh ng Pteromalus puparum ... l s d ng ong sinh phòng ch ng sâu xanh bư m tr ng ñ t hi u qu an toàn 1.2.2 Yêu c u: - ði u tra xác ñ nh thành ph n thiên ñ ch (Côn trùng sinh, côn trùng nh n b t m i) c a sâu xanh bư m ... c v t ñ i v i ong sinh Pteromalus puparum L 3.4 Phương pháp nghiên c u: 3.4.1 Ngoài ñ ng: - ð xác ñ nh thành ph n thiên ñ ch (Côn trùng sinh, côn trùng nh n b t m i) sâu xanh bư m tr ng...
 • 101
 • 1,906
 • 6

Côn trùng ký sinh sâu cuốn lá và một số đặc điểm sinh học, sinh thái của ong sympiesis sp1 trên ruộng lạc ở huyện nghi lộc, vụ lạc xuân 2010

Côn trùng ký sinh sâu cuốn lá và một số đặc điểm sinh học, sinh thái của ong sympiesis sp1 trên ruộng lạc ở huyện nghi lộc, vụ lạc xuân 2010
... - 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ LỆ CÔN TRÙNG KÝ SINH SÂU CUỐN LÁ VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA ONG Sympiesis sp1 TRÊN RUỘNG LẠC HUYỆN NGHI LỘC, VỤ LẠC XUÂN ... cứu côn trùng sinh sâu hại lạc cánh vảy nói chung sâu hại lạc nói riêng, tiến hành nghi n cứu đề tài Côn trùng sinh sâu số đặc điểm sinh học, sinh thái ong Sympiesis sp1 ruộng lạc huyện Nghi ... Mối quan hệ lạc - sâu - côn trùng sinh sâu huyện Nghi Lộc, vụ lạc xuân 2010 57 Bảng 3.12 Mối quan hệ sâu với tỷ lệ ngoại sinh nội sinh sâu huyện Nghi Lộc, vụ lạc xuân 2010 62...
 • 109
 • 443
 • 0

Đặc điểm sinh học, sinh thái của ong Sympiesis sp1. (Hymenoptera: Eulophidae) ngoại ký sinh sâu cuốn lá lạc đầu đen Archips asiaticus Walsingham ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Đặc điểm sinh học, sinh thái của ong Sympiesis sp1. (Hymenoptera: Eulophidae) ngoại ký sinh sâu cuốn lá lạc đầu đen Archips asiaticus Walsingham ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An
... TRẦN VĂN NAM ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA ONG Sympiesis sp1 (Hymenoptera: Eulophidae) NGOẠI KÝ SINH SÂU CUỐN LÁ LẠC ĐẦU ĐEN Archips asiaticus Walsingham HUYỆN NGHI LỘC, NGHỆ AN Chuyên ngành: ... tài Đặc điểm sinh học, sinh thái ong Sympiesis sp1 (Hymenoptera: Eulophidae) ngoại sinh sâu lạc đầu đen (Archips asiaticus Walsingham) huyện Nghi Lộc, Nghệ An để nghi n cứu Mục đích nghi n ... sinh ong ngoại sinh Sympiesis sp1 sâu đầu đen theo giai đoạn sinh trưởng lạc - Tương quan giai đoạn sinh trưởng lạc - mật độ sâu đầu đentỷ lệ sinh ong Sympiesis sp1 2.1.2.2 Đặc điểm sinh...
 • 96
 • 70
 • 0

Nghiên cứu về thành phần và đặc điểm sinh thái học của nhóm thiên địch bắt mồi rệp muội trong vụ xuân hè ở vùng gia lâm hà nội

Nghiên cứu về thành phần và đặc điểm sinh thái học của nhóm thiên địch bắt mồi rệp muội trong vụ xuân hè ở vùng gia lâm  hà nội
... muội vụ xuân vùng Gia Lâm H Nội 1.2 Mục đích v yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu th nh phần v đặc điểm sinh thái học đối tợng nghiên cứu đề xuất biện pháp bảo vệ v sử dụng nhóm thiên địch bắt mồi ... thiên địch rệp muội phát triển quanh năm với số lợng phong phú v đa dạng, nhiều chủng loại Chính lẽ m thực đề t i: Nghiên cứu th nh phần v đặc điểm sinh thái học nhóm thiên địch bắt mồi rệp muội ... độ thiên địch rệp hại ngô vụ xuân năm 2007 46 Bảng 4.9 Mật độ thiên địch rệp hại họ hoa thập tự vụ xuân 2007 .48 Bảng 4.10 Mật độ thiên địch rệp hại cam quýt vụ xuân 2007...
 • 81
 • 555
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm sinh thái của cá hồiđặc điểm sinh thái của cây hồ tiêuđặc điểm sinh thái của cây điềuđặc điểm sinh thái của cây chèđặc điểm sinh thái của cây ngôđặc điểm sinh thái của cây keo laiđặc điểm sinh thái của cá trađặc điểm sinh thái của san hôđặc điểm sinh thái của cây lúađặc điểm sinh thái của cây cà phêđặc điểm sinh thái của cây xoàiđặc điểm sinh thái của cây míađặc điểm sinh thái của cây chè ở việt namđặc điểm sinh thái của cà phêđặc điểm sinh thái của cây chuối3 ttr vv sua doi dieu le ve nguoi dai dien theo phap luatban cao bach nov20101 uy quyen du hop dai hoi co dong bat thuong7 du thao nq dhdcd bt 12082011Thông báo cổ đông | TPBank Digital 4 ttr de an amcBáo cáo tài chính Quý III năm 201601. chuong trinh du kien01. chuong trinh du kien03. hdqt bao cao su dung ns 2016 2017 tvietbbkp thay doi dia diem dat tru so chinh tpbanktt ke hoach kinh doanh 2014 01chuong trinh dh22042011Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2009Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt09 04 2011 - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2011Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011 của Tổng Giám đốcbao cao nam 2010 hdqtto trinh phuong an tang von 2010new11.hdqt bao cao hoat dong nam 2013 ke hoach 2014 finalmoi moi moi. chuong trinh du kien