Cỏ dại hại một số cây trồng và quy trình phòng chống

Luận văn ruồi đục quả bactrocera spp hại trên một số cây trồng biện pháp phòng chống năm 2008 2009 tại hải phòng

Luận văn ruồi đục quả bactrocera spp hại trên một số cây trồng và biện pháp phòng chống năm 2008 2009 tại hải phòng
... n pháp phòng tr ru i ñ c qu t i H i Phòng 3.3 Phương pháp nghiên c u 3.3.1 Nghiên c u thành ph n ru i ñ c qu Bactrocera spp t i H i Phòng 3.3.1.1 Phương pháp nghiên c u ñ ng ru ng * Phương pháp ... công nh n Papua New Guinea vào năm 1989 chưa ñư c ch ng minh Nó ñư c công nh n m t vài ñ o Thái Bình Dương New Caledonia vào năm 1969 qu n ñ o Pô-li-nê-di c a Pháp vào năm 1970, ñã ñư c ch ng minh ... ng bi n pháp phòng ch ng năm 2008 -2009 t i H i Phòng 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Nghiên c u thành ph n ru i ñ c qu thu c gi ng Bactrocera h i m t s tr ng t i H i Phòng; m...
 • 100
 • 365
 • 1

Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (rhizoctonia solani kühn) hại một số cây trồng cạn vùng hà nội biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (rhizoctonia solani kühn) hại một số cây trồng cạn vùng hà nội và biện pháp phòng trừ
... TRONG NGHIÊN C U 23 2.3 NH NG K T QU NGHIÊN C U CÓ LIÊN QUAN ð N ð TÀI 29 2.3.1 Nh ng k t qu nghiên c u 2.3.2 Tình hình nghiên c u nư c 29 Vi t Nam 34 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... 3.2.2 ð i tư ng nghiên c u 39 3.2.3 Th i gian nghiên c u 39 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 40 3.3.1 Phương pháp thu th p thông tin 40 3.3.2 Phương pháp ñi u tra, ñánh ... ng mà mong mu n Các phương pháp nghiên c u h th ng ñư c ñ c p ñ n r t s m, m t s phương pháp nghiên c u ph bi n phương pháp mô hình hoá, phân tích kinh t , phương pháp chuyên kh o Tuy nhiên,...
 • 92
 • 696
 • 1

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

 Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... hại thu c hoá học bảo vệ thực vật gây ra, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm ... thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Báo cáo thực tập ... Nông học Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời...
 • 56
 • 1,186
 • 4

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... – Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7 /2007 – 30/12 /2007 - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn cà chua, đậu đỗ… vụ thu năm 2007 vùng Gia ... héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội - Tìm hiểu ảnh hưởng số yếu tố liên quan tới phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) đồng ruộng - ... trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. ” Báo cáo thực tập tốt nghiệp BVTV 49A Đỗ Tiến hoàng - II MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Mục đích - Điều tra bệnh...
 • 59
 • 407
 • 0

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh ... 30/12 /2007 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Đối tợng nghiên cứu Bệnh héo vàng ... I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7/2007...
 • 56
 • 410
 • 2

Nghiên cứu bệnh héo rũ gốc mốc trắng (sclerotium rolfsii sacc ) hại một số cây trồng họ cà, họ đậu đỗ, họ bầu bí vùng hà nội phụ cận vụ thu đông xuân hè năm 2006 2007

Nghiên cứu bệnh héo rũ gốc mốc trắng (sclerotium rolfsii sacc ) hại một số cây trồng họ cà, họ đậu đỗ, họ bầu bí vùng hà nội và phụ cận vụ thu đông  xuân hè năm 2006  2007
... rolfsii Sacc hại số trồng vùng H Nội v phụ cận vụ xuân năm 2007 52 4.8 Diễn biến bệnh héo gốc mốc trắng hại c chua vụ xuân năm 2007 Gia Lâm - H Nội 55 4.9 Diễn biến bệnh héo gốc mốc ... Sclerotium rolfsii Sacc hại số trồng vụ thu đông năm 2006 vùng H Nội v phụ cận 41 4.2 Diễn biến bệnh héo gốc mốc trắng hại c chua vụ thu đông năm 2006 Gia Lâm - H Nội 42 4.3 Diễn biến bệnh héo gốc ... Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Điều tra tình hình bệnh héo gốc mốc trắng hại số trồng cạn vùng H Nội v phụ cận vụ thu đông - xuân năm 2006 - 2007 * Triệu chứng bệnh héo gốc mốc trắng số trồng...
 • 141
 • 1,682
 • 4

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc
... v hố thu nm 2007 ti vựng Gia Lõm - H Ni v th nghim ch phm sinh hc phũng tr bnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A II MC CH YấU CU Mc ớch - iu tra bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A DT 84 hoa tớm trng ti xó Phỳ Thu Gia Lõm H Ni Kt qu thu c trỡnh by bng Bng 3: nh hng ca a th t n s phỏt trin ca bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... chng: khụng cú thuc Cỏc thuc th nghim c pha theo phng phỏp dung dch m (pha 1g thuc vo 10ml nc ct vụ trựng) s cú dung dch m l 10% so vi 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A nng...
 • 115
 • 452
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf
... kết luận Qua thời gian thực đề tài Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh Chúng rút số ... rút số nhận xét kết luận sau: Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây thiệt hại đáng kể sở trồng cà chua, đậu tương số trồng cạn khác thu c huyện Gia Lâm Nội Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum ... trồng cạn vùng Nội năm 2000, Tạp chí BVTV số1 81 tháng 1/2002 trang 14 17 Nguyễn Kim Vân (2002) Nghiên cứu số bệnh héo rũ thối gốc nấm hại trồng cạn vùng H Nội năm 2000 Tạp chí BVTV số 181...
 • 7
 • 352
 • 2

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps
... Bảng 9: Hiệu phòng trừ bệnh héo vàng cà chua nấm đối kháng Trichoderma viride điều kiện nhà lưới Số Số Ngày Ngày Thời kỳ lây nhiễm lây phát tiềm bệnh bệnh bệnh bệnh dục CT 0.00 24/9 0 - CT 88.89 ... gây bệnh héo vàng phòng thí nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng sợi nấm Fusarium oxysporum môi trường PGA Chúng tiến hành thí nghiệm ngưỡng nhiệt độ khác phòng thí nghiệm để nghiên cứu ... oxysporum, thu c Topsin M75WP nồng độ 0.2% 0.3% có khả ức chế hoàn toàn phát triển sợi nấm Fusarium oxysporum Hai loại thu c cần nghiên cứu đưa vào sản xuất để phòng trừ bệnh héo vàng nấm Fusarium...
 • 10
 • 224
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot
... Tiến hoàng - BVTV 49 A ảnh hưởng địa đất tới bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) giống đậu tương DT 84 hoa tím xã Phú Thu Gia Lâm Nội Do bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây nguồn bệnh tồn ... đất đến bệnh héo vàng lớn Chúng tiến hành theo dõi phát triển bệnh héo vàng hai chân đất khác giống đậu tương DT 84 hoa tím trồng xã Phú Thu Gia Lâm Nội Kết thu trình bày bảng Bảng 3: ảnh ... Xá - Gia Lâm Nội Kết thu dược trình bày bảng 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49 A Bảng 4: ảnh hưởng luân canh tới bệnh héo vàng Fusarium oxysporum cà chua xã Đặng Xá - Gia...
 • 10
 • 211
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot
... 1 .32 3. 32 1 .32 16/9/07 3. 32 4.66 3. 99 23/ 9/07 7 .32 8.66 9 .32 30 /9/07 12.67 13. 33 13. 00 7/10/07 17 .33 15 .33 16.66 14/10/07 20.65 18.66 20.65 21/10/07 26.00 24.00 28.00 28/10/07 32 .66 30 .33 37 .33 ... trắng, Mỹ VL2200 vụ thu năm 2007 Kết thu bảng Bảng 1: ảnh hưởng giống cà chua khác đến phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) thôn Hoàng Long Đặng xá - Gia Lâm Nội Giống Nhật HP5 ... tử phân sinh cành bào tử phân sinh nấm gây bệnh ảnh 1: Cây cà chua bị bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum f.sp lycopersici Diễn biến bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây vụ thu 2007 xã...
 • 10
 • 266
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2 ppt

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2 ppt
... gian thực tập từ ngày 10/7 /20 07 30/ 12 /20 07 - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 20 07 vùng Gia Lâm Nội Đối tượng nghiên cứu Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum ... Trường Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trường Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực ... hạn chế phát triển vi khuẩn môi trường Thành phần môi trường : - Peptone : 15g - Agar : 20 g - KH2PO4 : 1g - MgSO4.7H2O : 0,5g - Steptomycin sulfate : 1g - Tetrachlor : 1g - Neomycin sulfate : 0,12g...
 • 10
 • 154
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 1 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 1 pdf
... Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV ... đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội - Tìm hiểu ảnh hưởng số yếu tố liên quan tới phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) ... ruộng - Sử dụng thu c hoá học chế phẩm sinh học nấm đối kháng Trichoderma viride để phòng chống bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) Yêu cầu - Mô tả, nhận xét triệu chứng chụp ảnh bệnh héo vàng (Fusarium...
 • 10
 • 276
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 49A Đỗ Tiến hoàng - BVTV - T nh ụn - Ni hp - T lnh - Bung cy nm - Kớnh hin vi chp nh - Giỏ nuụi cy nm - Cõn in t - Bỡnh bm, ni hp , xoong - Cỏc dng c nh: cõn k thut, ... v hố thu nm 2007 ti vựng Gia Lõm - H Ni v th nghim ch phm sinh hc phũng tr bnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 49A Đỗ Tiến hoàng - BVTV II MC CH YấU CU Mc ớch - iu tra bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... HP5 ti xó ng Xỏ - Gia Lõm H Ni Kt qu thu c trỡnh by bng Bng 5: nh hng ca mt s loi thuc hoỏ hc ti bnh hộo vng 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 49A Đỗ Tiến hoàng - BVTV (Fusarium oxysporum) c chua...
 • 119
 • 360
 • 0

nghiên cứu nấm rhizoctonia solani kuhn hại một số cây trồng cạn vụ xuân hè năm 2008 vùng hà nội biện pháp phòng trừ

nghiên cứu nấm rhizoctonia solani kuhn hại một số cây trồng cạn vụ xuân hè năm 2008 vùng hà nội và biện pháp phòng trừ
... lở cổ rễ hại số trồng cạn vụ xuân năm 2008 vùng Nội; nghiên cứu số đặc điểm sinh học phạm vi ký chủ nấm Rhizoctonia solani Kuhn; biện pháp phòng trừ nấm Rhizoctonia solani Kuhn nấm đối kháng ... Nông nghiệp - Nội dới hớng dẫn T.S Đỗ Tấn Dũng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nấm Rhizoctonia solani Kuhn hại số trồng cạn vụ xuân năm 2008 vùng Nội biện pháp phòng trừ Trng i ... rễ số trồng cạn thuộc vùng Nội vụ xuân 2008 - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nấm Rhizoctonia solani Kuhn Xác định phạm vi ký chủ nấm Rhizoctonia solani Kuhn - Khảo sát khả phòng trừ nấm...
 • 96
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mot so loai virus va phuong phap phong chongmột số phương pháp và quy trình dạy môn tập đọc lớp 2 – tiết 2lịch sử nghiên cứu mức độ phổ biến tác hại và sinh thái của bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây lạc cây khoai tây và một số cây trồng khácbiện pháp sinh học trong phòng chống bệnh héo xanh vi khuẩn hại cây lạc cây khoai tây và một số cây trồngnhững nghiên cứu trong phòng chống bệnh hxvk hại cây lạc cây khoai tây và trên một số cây trồnggiới thiệu tóm tắt một số cây trồng vật nuôi và sản phẩm có giá trị ở dưới tán rừngnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếðánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện cu jút tỉnh ðak nôngnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam cho phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếtỷ lệ bắt gặp các loài thuộc nhóm bọ xít bắt mồi trên cây đậu rau và trên một số cây trồng khácthay giong va phong tru sau benh tren mot so cay trongkỹ thuật trồng và khai thác một số cây trong công nghiệp chế biến và mỹ nghệnghe sx cac hon hop vi luong cho cay mai va mot so cay trong chinh1 1 diện tích và sản lượng một số cây trồng chính từ năm 2011 2013kết luận một số cây trong điều kiện đất ẩm có khả năng tạo được cây mới từ cơ quan sinh dưỡngĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôBài giảng kỹ thuật vi xử lýBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng điện tử công suất và truyền động điệnBài giảng điều khiển mờBài giảng thông tin vô tuyếnBài giảng thực tập bảo trì thiết bị điện tửBài giảng thực tập máy điệnBài giảng công nghiệp thời trangBài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng)Đề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngGetResponse tu a den zBài giảng năng lượng môi trường