Nghiên cứu tính chất nhiệt động của một số dung dịch lỏng bậc hai, bậc ba bằng phương pháp cân bằng lỏng hơi

Phương pháp mômen trong việc nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể lập phương điện tâm và phương tâm khối

Phương pháp mômen trong việc nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể lập phương điện tâm và phương tâm khối
... ylt tS bilu q b t » n g vl$e xle 41ah • « «la tCatebIt i l ad aaa v;^t r&i* K ias 4p« ilv» ale tinh & Va 9^ %ìibt -99» S ipm «la tul aaas tims tae al «v^ bla aM U l t b0Q a» «His^ ^ abi^t, ala ... pbi tugfUi aitab 3iiit b l ^ agagr ^ o^tt vi bidn 4p énfi 4^^ kblBig 4Ì|4ì-«éfi '&;-.• tio aV t vàp o 30.' kbeb^ oleb ^ b eia l M i r & & E p^b t b K:^ 3QI dyAxz pblp ibi B ««ab 4lla ibi ib> tUb ... •fc «^jjOth — - A - , ( , 2«) 2d^ b # i « lpt1 Illa (2*22} vb «l|« tfbb alo ^ Ittgné Blt^t ...
 • 122
 • 219
 • 1

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen (LV01160)

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen (LV01160)
... cứu tính chất nhiệt động tinh thể bán dẫn cấu trúc kim cương khuyết tật phương pháp thống mômen 2 Mục đích nghiên cứu: - Xây dựng biểu thức giải tích xác định hệ số dãn nở nhiệt, nhiệt ... thống mômen áp dụng nghiên cứu cách hiệu tính chất nhiệt động đàn hồi tinh thể phi điều hòa Phương pháp thống momen áp dụng để nghiên cứu tinh thể kim loại, hợp kim, bán dẫn tinh thể kim ... hiểu phương pháp thống momen để nghiên cứu tính chất nhiệt động Si Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu tính tính chất nhiệt động Si trường hợp lý tưởng khuyết tật Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 55
 • 161
 • 1

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen
... đại lượng nhiệt động tinh thể bán dẫn cấu trúc kim cương phụ thuộc vào nhiệt độ, từ áp dụng tính số cho Si trường hợp lý tưởng khuyết tật Các kết tính số so sánh với thực nghiệm phù hợp ... rằng: kết tính toán phương pháp mômen số mạng, nhiệt dung riêng đẳng tích, hệ số giãn nở nhiệt, nhiệt dung riêng đẳng áp Si phù hợp với thực nghiệm KẾT LUẬN Bằng phương pháp thống mômen, xây ... công thức mômen , [8], xác định Khi thay công thức mômen , tiến hành tính tích phân, ta thu biểu thức gần lượng tự bán dẫn cấu trúc kim cương 1...
 • 9
 • 184
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxít bằng phương pháp hóa.PDF

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxít bằng phương pháp hóa.PDF
... nghệ chế tạo v ật liệu oxít kép dạng spinel có kích thư c nanô phư ơng ph áp thủy nhiệt - N ghiên cứu m ột số tính chất vật spinel Z n A l 20 4, M g A l 20 p h a tạp kim loại chuyển tiếp (C ... vật liệu bán dẫn tính chất quang liên quan đến chuyển m ức gần bờ vùng, đến sai h ỏ n g v đặc biệt m ột số trư n g hợ p pha tạp đất , kim loại chuyển tiếp, chuyển mức có khả tổn chuyển mức bên ... áp thủy nhiệt T ạp kim loại chuyển tiếp C r , C o 2+ va kim loại đất E u 3+ đ ã đ ợ c p h a v o c c ch ấ t n ền k ể N ghiên u m ột cách hệ thống tính chất quang ion đất E u 3+ vật liệu M g (A l|.xE...
 • 92
 • 215
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số perovskite từ tính pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số perovskite từ tính pha tạp đất hiếm
... Wang [8] đo điện trở suất hợp chất CaMnO3 pha tạp đất hiếm, cho thấy nồng độ điện trở suất hợp chất pha tạp Y nhỏ pha tạp Yb: Hình 3.5: Điện trở suất phụ thuộc nhiệt độ perovskite pha tạp Ca1-xRxMnO3với ... giải thích tính chất từ vật liệu perovskite không pha tạp pha tạp hoàn toàn mô hình giải thích tính chất vật liệu pha tạp phần Ví dụ, ta xét hợp chất La1-xSrxMnO3 (0  x  1) : Sr có số oxi hóa ... pháp GGA, phiếm hàm tương quan sử dụng nghiên cứu phiếm hàm PBE xây dựng Perdew, Burke Ernzerhof.Tất điện tử hệ bao gồm 42 điện tử lõi điện tử hóa trị xem xét tương tác điện tử điện tử, gọi All...
 • 62
 • 399
 • 1

Nghiên cứu tính chất lưu biến của một số hệ tá dược ứng dụng trong dạng bào chế

Nghiên cứu tính chất lưu biến của một số hệ tá dược ứng dụng trong dạng bào chế
... " Nghiên cứu tính chất lưu biến số dược ứng dụng dạng bào chế ” với mục tiêu sau: 1, Áp dụng phương pháp đo độ nhớt nhớt kế quay để khảo sát tính chất lưu biến số dược hệ dược dùng dạng ... Phương pháp nghiên cứu Kết thực nghiệm Khảo sát tính chất lưu biến số dược hệ dược dùng dạng bào chế Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến tính chất lưu biến dạng bào chế : thuốc ... ảnh hưcmg tái tính chất lưu biến mẫu 1.2.6 Đặc tính hệ phân tán: [11] Hệ phân tán nhũ tương hệ có nhiều pha phân tán vào môi trưcmg phân tán Tính chất lưu biến hệ bị ảnh hưởng bỏi số yếu tố...
 • 50
 • 490
 • 1

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ
... thuyết phiếm hàm mật độ Trong phƣơng pháp Thomas-Fermi, động hệ điện tử đƣợc xấp xỉ nhƣ phiếm hàm mật độ điện tử Khí điện tử đƣợc lý tƣởng hóa nhƣ khí điện tử không tƣơng tác mật độ với mật độ địa ... NHIÊN - - NGUYỄN TRUNG ĐÔ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: ... áp dụng tính toán không với tinh thể mà với hệ không đồng nhƣ hệ pha tạp, hợp kim ngẫu nhiên tinh thể hỗn hợp PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ - DFT [10] Ý tƣởng dùng hàm mật độ hạt để mô tả tính chất...
 • 59
 • 300
 • 0

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHỦ YẾU NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHỦ YẾU NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT
... nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể khuyết tật 21 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHỦ YẾU NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT 2.1 thuyết động lực mạng tinh thể Như ... CHƯƠNG 2: Một số thuyết chủ yếu nghiên cứu tính chất nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể khuyết tật NỘI DUNG CHƯƠNG 1: HIỆU ỨNG PHI TUYẾN CỦA TINH THỂ KHUYẾT TẬT 1.1 Cấu trúc tinh thể 1.1.1 ... biệt dao động không hoàn hảo tinh thể thực Với tất lí đó, chọn đề tài nghiên cứu Một số thuyết chủ yếu nghiên cứu tính chất nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể khuyết tật Mục đích nghiên cứu Tìm...
 • 55
 • 143
 • 0

Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của kim loại, hợp kim đất hiếm

Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của kim loại, hợp kim đất hiếm
... tử tinh thể kim loại; nghiên cứu lí thuyết khuếch tán tinh thể kim loại hợp kim; nghiên cứu tính chất nhiệt động môđun đàn hồi tinh thể hợp chất bán dẫn; nghiên cứu biến dạng đàn hồi phi tuyến ... kết tính toán NĐNC kết TN KLĐH La, Ho Yb có sai số 100K coi nhỏ vùng nhiệt độ tính toán 18 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG, ĐÀN HỒI CỦA MỘT SỐ HỢP KIM ĐẤT HIẾM 4.1 Hệ số nén đẳng nhiệt hợp ... đàn hồi phi tuyến trình truyền sóng đàn hồi kim loại, hợp kim; nghiên cứu tính chất nhiệt động đàn hồi kim loại có khuyết tật Ngoài ra, PPTKMM áp dụng để nghiên cứu nhiều đối tượng khác tinh thể...
 • 24
 • 306
 • 0

Nghiên cứu tính thơm, phản thơm của một số hợp chất hữu cơ vòng bốn, năm và sáu cạnh

Nghiên cứu tính thơm, phản thơm của một số hợp chất hữu cơ vòng bốn, năm và sáu cạnh
... chứng cho việc học tập, nghiên cứu khoa học xác hóa khái niệm tính thơm Vì lẽ chọn đề tài Nghiên cứu tính thơm phản thơm số hợp chất hữu vòng bốn, năm sáu cạnh Hướng nghiên cứu đề tài vừa có ý ... cao Mục tiêu nghiên cứu Thực đề tài nhằm mục tiêu khảo sát biểu hiện; tìm kiếm chất tính thơm, phản thơm số hợp chất hữu vòng 4, cạnh dẫn xuất chúng Tính toán số cấu trúc, lượng từ tính phân ... thơm hợp chất Đề tài nhằm mục tiêu cung cấp đến người đọc quan tâm nhìn đầy đủ tính thơm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tính thơm phản thơm hợp chất hữu dựa số cấu trúc, lượng từ tính...
 • 26
 • 896
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng và năng suất lúa tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng và năng suất lúa tại tỉnh thái nguyên
... i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ DINH DƢỠNG ĐẤT ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ... đến sinh trưởng suất lúa tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng biến động số yếu tố dinh dưỡng đất đến yếu tố nông học: sinh trưởng, phát triển lúa, trọng lượng chất ... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn thực, giúp nông dân sử dụng hợp lý đất đai Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biến động số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng suất...
 • 96
 • 217
 • 0

Nghiên cứu tính chất hóa lý và một số ứng dụng của protein chiết từ rong đỏ kappaphycus alverazii

Nghiên cứu tính chất hóa lý và một số ứng dụng của protein chiết từ rong đỏ kappaphycus alverazii
... cho nghiên cứu lectin từ rong Với kết khảo sát sơ sở nêu trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tính chất hóa số ứng dụng protein chiết từ rong đỏ Kappaphycus alvarezii”  Mục tiêu nghiên cứu ... Tách chiết tinh chế lectin từ rong đỏ Kappaphycus alvarezii Xác định tính chất lý, hóa lectin từ rong đỏ Kappaphycus alvarezii để định hướng khả ứng dụng lectin lĩnh vực khác  Nội dung nghiên cứu ... chặt chẽ vào số tác nhân hóa môi trường” [9] 1.3.3 Một số tính chất lý, hóa sinh học lectin từ rong biển  Tính tan kết tủa Cũng giống lectin từ thực vật bậc cao hay động vật, lectin từ rong biển...
 • 75
 • 300
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Biến Động Của Một Số Yếu Tố Dinh Dưỡng Đất Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Lúa Tại Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Biến Động Của Một Số Yếu Tố Dinh Dưỡng Đất Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Lúa Tại Tỉnh Thái Nguyên
... đất đai Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biến động số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng suất lúa tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng biến ... i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ DINH DƯỠNG ĐẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ... - Nghiên cứu ảnh hưởng biến động số yếu tố dinh dưỡng đất đến yếu tố cấu thành suất suất lúa 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng biến...
 • 96
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự thay đổi tính chất nhiệt động khi tạo thành dung dịchnghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazonnghiên cứu tính chất truyền độngnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngnghiên cứu tính chất hoá học của flo 1 tác dụng với kim loạitrạng thái pha phương pháp xác định cân bằng pha và tính chất nhiệt động của các hydrocacbonphân tích giản đồ các tính chất nhiệt động của ethylenecác tính chất nhiệt động của tinh thể khí trơ ở áp suất khác nhautính chất nhiệt động của kim loại có cấu trúc lptd và lptxcác tính chất nhiệt động của kim loạinghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên hmdenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên gcenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học