BÀI GIẢNG môn KINH tế LƯỢNG

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG
... thuyết kinh tế, giả thiết Lập mô hình (1) (2) Ước lượng tham số Kiểm định giả thiết Không (3) (4) Mô hình ước lượng tốt không ? Có Dự báo, định Sơ đồ phương pháp luận nghiên cứu Kinh tế lượng ... β1  β X i  ei ˆ Trong đó: Yi ước lượng điểm E(Y/Xi) ˆ ˆ β , β : ước lượng điểm 1,,2 ei (phần dư): ước lượng điểm Ui Chương Mô hình hồi qui hai biến Ước lượng kiểm định giả thiết Phương pháp ... hồi qui tuyến tính cổ điển, ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có phương sai bé lớp ước lượng tuyến tính, không chệch 3 Phương sai sai số chuẩn ước lượng Phương sai ˆ Var(β1)  σ...
 • 140
 • 2,354
 • 0

Bài giảng môn kinh tế lượng

Bài giảng môn kinh tế lượng
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... THIỆU 1.1 Kinh tế lượng gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: ... kê kinh tế có nội dung số liệu thống kê, kinh tế lượng môn độc lập với kết hợp lý thuyết kinh tế, công cụ toán học phương pháp luận thống kê Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến: (1) Ước lượng...
 • 10
 • 227
 • 0

Tập bài giảng môn kinh tế lượng

Tập bài giảng môn kinh tế lượng
... Tập giảng mơn học: Kinh tế lượng Chương I NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG 1.1 KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ? Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan ... kê kinh tế học Tuy nhiên, thống kê kinh tế, liệu thống kê yếu kinh tế lượng hợp lý thuyết kinh tế, cơng cụ tốn học phương pháp luận thống kê Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến : (1) Ước lượng ... hệ kinh tế, (2) Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế kiểm định giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế Sau ví dụ thực tế minh họa hoạt động kinh tế lượng...
 • 66
 • 549
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH chương I XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUI

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH chương I XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUI
... Chương 1: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH H I QUY 1.1 KH I NIỆM VỀ KINH TẾ LƯỢNG Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế N i rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến: Ước lượng quan hệ kinh ... hệ kinh tế Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi Dự báo hành vi biến số kinh tế 07/20/14 12:03 1.2 TRÌNH BÀY PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG 07/20/14 ... lượng tham số Gi i hệ ta có : ˆ β2 ˆ β3 ∑ x y∑ x − ∑ x x ∑ x = ∑x ∑x −(∑x x ) ∑ x y∑ x − ∑ x x ∑ x = ∑x ∑x −(∑x x ) 3i 2i i 2i 2i 3i 3i 2i 3i i 2i 2i 3i 2i 3i 3i 2i 3i y 3i i y 2i i ˆ ˆ ˆ β1 =...
 • 56
 • 340
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH chương II ĐA CÔNG TUYẾN

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH chương II ĐA CÔNG TUYẾN
... VỀ ĐA CỘNG TUYẾN Đa cộng tuyến ? Ragnar Frisch: Đa cộng tuyến có nghĩa tồn mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo” xác số tất biến giải thích mô hình hồi quy 07/20/14 12:03 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐA CỘNG TUYẾN ... 2, 3, …k) xảy tượng đa cộng tuyến hoàn hảo Nói cách khác xảy trường hợp biến giải thích biểu diễn dạng tổ hợp tuyến tính biến lại 07/20/14 12:03 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐA CỘNG TUYẾN Nếu λ 2X2i + λ ... = 5X2i, có cộng tuyến hoàn hảo X2 X3 ; r23 = X2 X3* cộng tuyến hoàn hảo, hai biến có tương quan chặt chẽ 07/20/14 12:03 Lưu ý Giả định đa cộng tuyến liên quan đến mối quan hệ tuyến tính biến...
 • 21
 • 163
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH Chương 3: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH Chương 3: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
... 3.1: (a) Phương sai sai số không đổi (b) Phương sai sai số thay đổi 07/20/14 12:03 X 3.1 BẢN CHẤT Hình 3.1a thu nhập khả dụng tăng lên, giá trị trung bình chi tiêu tăng lên phương sai sai số quanh ... thuyết H0 hàm số phương sai sai số không đổi, nghĩa là, H0: B2 = Nếu giả thuyết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số không đồng 07/20/14 12:03 15 Kiểm định Glejser Goldfeld Quandt sai số vi mô hình ... ước lượng Y 12 Kiểm định Park 4) Kiểm định giả thuyết H0: B2 = 0, nghĩa là, phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mối quan hệ lnei2 lnX có ý nghĩa thống kê, có phương sai sai số...
 • 29
 • 564
 • 2

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH Chương 4: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH Chương 4: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN
... cov(ui, uj) ≠ (i ≠ j) Khi xảy tượng tự tương quan 07/20/14 12:04 4.1 Bản chất nguyên nhân tượng tự tương quan 4.1 Bản chất nguyên nhân tượng tự tương quan Nguyên nhân khách quan Quán tính: Nét bật ... – Watson Giả thuyết H0 Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm dương Quyết định Bác bỏ Không định ... 4.1 Bản chất nguyên nhân tượng tự tương quan Tự tương quan ? Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ta giả định tương quan sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: cov(ui, uj)...
 • 24
 • 291
 • 0

Bài giảng môn kinh tế lượng - Chương 5 pdf

Bài giảng môn kinh tế lượng - Chương 5 pdf
... ng v i chu i th i gian) Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut Yt-1 = β1 + β2X2t-1 + β3X3t-1 + ut-1 Yt -Yt-1 = β2 (X2t - X2t-1)+β3 (X3t - X3t-1)+ ut- ut∆Yt = β2∆X2t +β3∆X3t + vt ða c ng n Nguy n Th Minh ... = R − ∑ (R − R ) 2 i=2 −i R2-i: R2 thu ñư c t mô hình h i qui ban ñ u sau ñã b bi n Xi R − R i ñư c g i m c ñ ñóng góp c a − Xi ñ i v i R2 - N u có ña c ng n :m ≠ - N u ña c ng n : m = Tuy nhiên ... i qui ph : Xi = α1+α2X2+ +αi-1Xi-1+αi+1Xi+1+… +v ða c ng n Nguy n Th Minh Hi u 10 ða c ng n không hoàn h o – Cách phát hi n H0: Không có ña c ng n ⇔ α2 = α3 = = αi-1 = αi+1 = = H1: Có ña c ng...
 • 19
 • 104
 • 0

Bài giảng môn kinh tế lượng cao học

Bài giảng môn kinh tế lượng cao học
... sai sai số thay đổi 2.2 Nguyên nhân -) Do chất tượng kinh tế: Nếu tượng kinh tế theo không gian điều tra đối tượng có quy mô khác tượng kinh tế theo thời gian điều tra qua giai đoạn có mức biến ... ước lượng được, thực chất chúng ước lượng điểm β1 , β , , β k ˆ Yi giá trị ước lượng biến phụ thuộc, thực chất ước lượng điểm của E (Y / X 2i , X 3i , , X ki ) ei phần dư, thực chất ước lượng ... hình hai giai đoạn không đồng phải tách riêng tệp số liệu để phân tích Phần II Kinh tế lượng nâng cao (Các chuyên đề ) Bài Hồi quy với biến phụ thuộc biến định tính mô hình LPM, LOGIT PROBIT Mô hình...
 • 79
 • 118
 • 0

BÀI GIẢNG môn KINH tế LƯỢNG

BÀI GIẢNG môn KINH tế LƯỢNG
... cứu kinh tế lƣợng Phân tích hồi quy Các loại quan hệ Số liệu NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Kinh tế lƣợng kết hợp số liệu thƣc tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm Ước lượng mối quan hệ kinh tế 10 ... Xã hội, 2007 Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lƣợng + Bài tập Kinh tế lƣợng với trợ giúp phần mềm Eviews, NXB Thống kê, 2006 Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lƣợng với ứng dụng (ấn thứ năm), ... tế 10 Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế Kiểm định giả thiết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lƣợng với ứng dụng (ấn...
 • 272
 • 378
 • 0

Bài giang mon kinh te định lượng.pdf

Bài giang mon kinh te định lượng.pdf
... Phân tích định lượng định Ra định Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Tiến trình định mô tả qui trình gồm bước (1) Define the Problem (xác định vấn đề) ... thực định) (6) Evaluate the results (Đánh giá kết thực định) Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Quan điểm phân tích định lượng quản trị  Lý thuyết định ... thiếu khả định lượng  Trong định, nhà quản trị sử dụng nhiều công cụ định lượng khác với trợ giúp máy tính Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Quan...
 • 234
 • 362
 • 0

Bài giảng môn kinh tế lao động - Khác biệt lương đền bù - thầy Vũ Thanh Liêm

Bài giảng môn kinh tế lao động - Khác biệt lương đền bù - thầy Vũ Thanh Liêm
... thêm để bạn sẵn lòng làm việc bạn không thích?  KHÁC BI ỆT L ƯƠNG Đ ỀN BÙ Giả sử: - WTT-an toàn w0 - WTT – nguy hiểm w1 Khác biệt lương đền thị trường trả w1 – w0 w Q w1 w0 PQ: Tập hợp ... TH Ị TR ƯỜNG VLNH w 1- w0 SL – VLNH θMAX (w 1- w0)* D VLNH βMIN Số LĐ làm việc nguy hiểm E* N  Cung cầu việc làm nguy hiểm định số lượng lao động (E*) mức tiền lương đền (w 1- w0)* thị trường ... *E Π = α *E*P- w *E Π = α *E*P- w *E π = α *P- w π = α *P- w NSB c LĐ (MP E ) Chi phí ti ền l ương L ợi nhu ận L ợi nhu ận BQ /Lao đ ộng Chênh l ệch LN gi ữa (2) (1) π – π = P(α - α ) – (w –...
 • 21
 • 392
 • 0

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị
... KTCT nghiên cứu phạm trù quy luật kinh tế + Phạm trù K /tế khái niệm phản ánh chất tợng K /tế, VD: Hàng hoá, tiền tệ, giá trị giá b/ Quy lut kinh t - Khỏi nim: Quy lut kinh t l nhng mi quan h nhõn qu, ... trởng K /tế, phát triển K /tế tiến XH Quan hệ tăng trởng K /tế, phát triển K /tế tiến XH Phát triển K /tế d nội dung thảo luận: 1.Mối quan hệ khâu trình tái Sx XH? 2.Phân biệt tăng trởng K /tế phát ... chin lc phỏt trin kinh t - xó hi, lm cho nn kinh t tng trng nhanh ỳng hng Phỏt trin kinh t a/ Khái nim v biu hin phát triển kinh tế - Khỏi nim: 11 Ti liu hng dn hc KTCT Phỏt trin kinh t cú th hiu...
 • 114
 • 1,988
 • 29

slide bài giảng môn kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 5 - Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

slide bài giảng môn kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 5 - Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế
... 10/30/13 Vấn đề phát triển người 2.1 Quan điểm phát triển người 2.2 Chỉ số đánh giá phát triển người 10/30/13 2.1 Quan điểm phát triển người • “Không xã hội phồn thịnh hạnh phúc xã hội phần lớn dân ... ý nghĩa vào sống người (UN, Báo cáo phát triển người, 19 95) 10/30/13 2.1 Quan điểm phát triển người (tiếp) • Tài sản thực quốc gia người • Mục đích phát triển: tạo môi trường cho phép người dân ... Phúc lợi cho người: Nội dung TTKT mức độ đáp ứng phúc lợi cho người Vấn đề phát triển người Bất bình đẳng phân phối thu nhập Bất bình đẳng giới Nghèo khổ 10/30/13 Tăng trưởng kinh tế mức...
 • 53
 • 1,408
 • 7

Xem thêm