GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài liệu Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp ppt

Tài liệu Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp ppt
... C A QU N TR TI CHNH DOANH NGHI P TRONG HO T NG KINH DOANH 1.1.1 Khỏi ni m ti chớnh doanh nghi p v qu n tr ti chớnh doanh nghi p a Khỏi ni m v ti chớnh doanh nghi p Ti chớnh doanh nghi p l m t ... t ch c doanh nghi p, c i m kinh t - k thu t c a ngnh v mụi tr ng kinh doanh c a doanh nghi p a Hỡnh th c phỏp lý c a t ch c doanh nghi p Theo t ch c phỏp lý c a doanh nghi p hi n hnh, doanh nghi ... kinh doanh, quy t nh v ti n l ng, quy t nh ti n th ng b ng quy n ch n 1.1.3 Vai trũ c a qu n tr ti chớnh doanh nghi p Qu n tr ti chớnh doanh nghi p cú vai trũ to l n ho t ng kinh doanh c a doanh...
 • 201
 • 409
 • 1

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung
... a n du- k i e n Suy thoai 0,5 -0 ,20 - 0 ,25 = 0,45 (- 0,4 5 )2 = 0 ,20 25 0,10 12. 5 Hung thjnh 0,5 -0 ,70 - 0 .25 = 0,45 (0,45): = 0 ,20 25 0,10 125 Co phan L l = 0 ,20 25 Co phan U Suy thoai 0,5 , - = 0,10 ... 115,5/5 ,25 = 22 kg nhom Neu ta % p doanh lgi bang lugng nhom mua dugc thi doanh lgi tuyet doi se la: (115,5/5 ,25 ) - 20 = 2kg nhom Doanh lgi tu a n g doi sc la: 2/ 20 = 0,1 = 10% N h u vay, doanh ... thoai 0,5 5% (0,05 - 0 ,22 5 )2 = 0,030 625 0.0153 125 Hung thinh 0,5 0% ( , - , 2 ) = 0,030 625 0,0153 12. 5 (1 ) Tinh trang kinh te (5)> Tich so (2) x «(5) ; = 0,03(0 625 P = V 0,030 625 = 17,5% Thi du...
 • 205
 • 564
 • 1

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài Tài doanh nghiệp Quản trị tài doanh nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài Tài nghiên ... QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm II Mục tiêu Quản trị tài III Nội dung Quản trị tài IV Các nguyên tắc Quản trị tài V Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài doanh nghiệp ... niệm Quản trị tài doanh nghiệp Quản trị tài doanh nghiệp việc lựa chọn định tài chính, tổ chức thực định nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp 13 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...
 • 63
 • 1,172
 • 4

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP
... vi % Chucmg DOANH L0I, RUI RO TRONG HOAT DONG DAU TU * i Khai niem chung ve doanh leri va rui ro * r 9.1.1 Doanh loi tuyet doi va doanh lai tuang doi 9.1.2 Doanh loi thirc te va doanh nghiep ... mua ban thmrng nigi 79 Chircrng QUAN LY NGUON VON CUA DOANH NGHIEP 81 6.1 Tong quan ve nguon von cua doanh nghiep 81 6.2 C; c nguon von cua doanh nghiep \ i ; hifvvny thirc kiiai tlic 82 6.2.1 ... voi cac doanh nghiiep f t y r \ / / w / % \ r A t \ / / Giao trinh Quan tri Tai chinh doanh nghiep' la mot cong tinh khoa hoc tap the cua Bo mon Tai chinh - Kle toan, Vien Quan tri Kinh doanh -...
 • 105
 • 216
 • 1

Thuyết trình đề tài: quản trị tài chính doanh nghiệp docx

Thuyết trình đề tài: quản trị tài chính doanh nghiệp docx
... kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị: triệu USD) Doanh thu • Giá vốn hàng bán • Lợi nhuận gộp 10.000 3.000 7.000 Chi phí từ hoạt động kinh doanh • Chi phí bán hàng quản doanh nghiệp • Chi phí nghiên ... 43.269 Tổng tài sản lưu động Tổng tài sản lưu động = tiền mặt + đầu tư ngắn hạn + hàng tồn kho + khoản phải thu + chi phí trả trước + tài sản lưu động khác Tổng tài sản Tổng tài sản = tài sản lưu ... kinh doanh • Chi phí lãi vay 2.100 1.000 700 3.200 200 • • • • 1.275 225 1.500 525 Lãi (lỗ) lý tài sản Kết từ hoạt động khác Thu nhập trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Lợi nhuận 975 Doanh...
 • 16
 • 288
 • 0

ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .DOC

ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .DOC
... kinh doanh doanh nghiệp đợc liên tục đánh giá phân tích quản trị tài doanh nghiệp Muốn đánh giá việc sử dụng vốn cố định ,vốn lu động có hiệu hay không ta đánh giá chúng thông qua tiêu sau - Hiệu ... doanh nghiệp kỳ quay đợc 1.2 vòng Qua tiêu ta đánh giá đợc khả sử dụng tài sản doanh nghiệp thể qua doanh thu đợc sinh từ tài sản mà doanh nghiệp đầu t Nói chung vòng quay lớn hiệu cao Doanh lợi doanh ... lớn kinh doanh Nhng vốn vay ngắn hạn doanh nghiệp gặp khó khăn lớn tài kinh doanh Tỷ suất đầu t = (Giá trị lại TSCĐ đầu t dài hạn )/ (Tổng tài sản ) Với Giá trị lại TSCĐ = 4210(Trđ) Tổng tài sản...
 • 13
 • 1,745
 • 4

Quản trị tài chính doanh nghiệp.doc

Quản trị tài chính doanh nghiệp.doc
... thuê tài ngân hàng thương mại 42 2.3 Giải pháp cho tình hình thuê tài ngân hàng thương mại 43 KẾT LUẬN 46 -4- Thuê tài – Lý thuyết thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị tài doanh ... thực chi phí quản lý cao người thuê khó chấp nhận Ngược lại, tài trợ trung dài hạn với tài sản có giá trị cao, tuổi thọ cao tỉ trọng chi phí quản lý tính giá trị tài sản thấp Như vậy, tài trợ trung ... cho thuê tài chính, doanh nghiệp không cần ký quỹ đảm bảo hay tài sản chấp mà tài trợ đến 100% vốn đầu tư Lãi suất hoàn toàn dựa thỏa thuận bên Ngoài ra, công ty cho thuê tài mua tài sản doanh nghiệp...
 • 47
 • 1,064
 • 5

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp
... 2. Kế tốn doanh nghiệp:  Báo cáo tài chính 3. Nhập mơn tài chính tiền tệ: Sự dịch  chuyển dòng vốn 4. Tài chính doanh nghiệp:  Thời giá của tiền;  Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp;   Quản trị tài sản doanh nghiệp ... VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TÁC ĐỘNG ĐỊN BẨY LÊN DOANH NGHIỆP VÀ QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CHÍNH ... Quản trị tài sản doanh nghiệp 09/28/11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Hữu Phước, Tài doanh nghiệp, Nxb Lao động xã hội, 2007 TS Nguyễn Văn Thuận, Quản trị tài chính, Nxb Thống kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Tài doanh nghiệp...
 • 182
 • 814
 • 9

Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 1

Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 1
... tư, tài trợ quản lý hiệu tài sản, nhà quản trị tài đóng góp cho công ty, cho sống tăng trưởng kinh tế nói chung 1. 1 1. 1 .1 VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Hoạt động kinh doanh - tập ... quản trị cấp cao? 10 Giải thích việc đánh giá định quản trị tài lại cần bám vào mục tiêu? 11 Ba chức quản trị tài gì? 12 Vai trò nhà quản trị tài tăng giảm theo mức độ quan trọng so với nhà quản ... quản trị sản xuất, chức quản trị marketing, chức quản trị nguồn nhân lực b - Mục tiêu quản trị tài Mặc dù người ta gán cho quản trị tài nhiều mục tiêu sách này, muốn nhấn mạnh mục tiêu quản trị...
 • 26
 • 1,224
 • 6

Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 2

Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 2
... gc 22 0 triu c hon tr Vic tỏch bit lói v gc rt quan trng vỡ ch cú lói l phn chi phớ c gim tr thu Nm Tin gc u k Tin gúp Tin lói Tin gc Tin gc cũn li (1) (2) (1 )-( 2) (1 )-( 4) 22 0 22 0 52, 51 26 ,40 27 ,11 ... 26 ,40 27 ,11 1 92, 89 1 92, 89 53,51 23 ,15 30,36 1 62, 53 1 62, 53 53,51 19,51 34 128 ,53 50 128 ,53 53,51 15, 42 38,09 90,44 90,44 53,51 10,85 42, 66 47,78 47,78 53,51 5,73 47,78 321 ,106 101,06 22 0 Trờn õy ... TR THI GIAN CA TIN T 40 n : 15% k s thi 35 30 10% 25 20 5% 15 1 NM Hỡnh 2- 2 Giỏ tr tng lai ca 10 triu ng tin gi vi phớ tn 5%, 10%, 15% Hỡnh 2. 2 mụ t s tng trng ca 10 triu ng tin gi ban u vi lói...
 • 22
 • 910
 • 4

Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 3

Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 3
... 20X5 3. 728 3. 992 2.550 2.680 = Li nhun gp v BH v CCDV 1.178 1 .31 2 + Doanh thu hot ng ti chớnh 0 - Chi phớ ti chớnh 67 76 - Chi phớ bỏn hng 31 0 37 7 - Chi phớ qun lớ doanh nghip 33 5 4 23 4 13 372 ... 20X3 20X4 6 ,3% 6,9% 4,6% 100% 105,6% 82,2% 3, 5% 3, 8% 1,1% 100% 105,0% 36 ,0% 10,5% 5,2% 20X5 Phõn tớch ch s 20X3 20X4 20X5 9,1% 14,0% 100% 83, 3% 149 ,3% 5,1% 6,0% 100% 93, 3% 127 ,3% Ti sn ngn hn 63, 6% ... vt: T ng 30 20 200 260 400 480 800 800 1. 430 1.560 230 30 0 200 210 100 100 30 0 30 0 100 100 500 550 1. 430 1.560 vt: T ng 4.000 4 .30 0 3. 200 3. 600 30 0 200 20X6 290 600 800 1.695 38 0 225 140 30 0 100...
 • 52
 • 644
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp học viện tài chínhdownload giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệpgiáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp viện đại học mởhà nội nxb thống kê 2001bt môn quản trị tài chính doanh nghiệpgiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệpgiáo trình quản trị tài chính của trường đại học kinh tế đà nẵngbài tập quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đạiquản trị tài chính doanh nghiệp hiện đạigiáo trình quản trị tài chính quốc tếbài tập môn quản trị tài chính doanh nghiệpgiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp 1quy trình quản lý tài chính doanh nghiệptài liệu ôn thi quản trị tài chính doanh nghiệpcẩm nang nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệpquản trị tài chính doanh nghiệp là gìĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Bài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Bài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lý thuyết mạch 1 (đại học liên thông VHVL từ TCN)Bài giảng điều khiển hệ thống khí nén thuỷ lựcBài giảng điều khiển mờBài giảng thực tập bảo trì thiết bị điện tửBài giảng thực tập máy điệnBài giảng công nghệ in thêuBài giảng công nghiệp thời trangBài giảng nghệ thuật trang điểmTập bài giảng môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam ( trình độ cđđh )Bài 10. Đồng chí