Luật kinh tế: so sánh hợp tác xã với doanh nghiệp tư nhân

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác Doanh nghiệp nhân)Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng pps

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng pps
... Bước Thẩm định định cho vay Chi nhánh thực thẩm định theo trình tự quy định quy chế, sổ tay TDXK, sau có văn thông báo chấp thuận từ chối cho vay gửi Khách hàng Tên bước Mô tả bước Nếu từ chối cho ... điểm loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh yêu cầu hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động loại hình doanh nghiệp b) Hồ sơ tài chính: - Đối với Khách hàng vay vốn lần ... mẫu tờ khai Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần Quyết định số 105/QĐ- trước giao hàng) NHPT củ Báo cáo nhanh tình hình tài doanh nghiệp Văn qui định Quyết định số 105/QĐNHPT củ ...
 • 8
 • 259
 • 0

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác Doanh nghiệp nhân)Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng potx

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng potx
... lần Bước Thẩm định định cho vay Chi nhánh thực thẩm định theo trình tự quy định quy chế, sổ tay TDXK, sau có văn thông báo chấp thuận từ chối cho vay gửi Khách hàng Nếu từ chối cho vay, nêu rõ ... trường hợp phải có ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật điều lệ doanh nghiệp - - Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trường hợp có thay đổi hồ sơ Khách hàng ... qui định Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án SXKD (từng lần Quyết định số 105/QĐ- trước giao hàng) NHPT củ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Báo cáo nhanh tình hình tài doanh nghiệp Văn qui định Quyết định...
 • 8
 • 241
 • 0

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác Doanh nghiệp nhân)Hình thức cho vay hạn mức potx

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)Hình thức cho vay hạn mức potx
... hồ sơ vay vốn Khách hàng, cán tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê hồ sơ thiếu yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ lần Bước Thẩm định định cho vay Chi nhánh thực thẩm định theo trình tự quy định quy ... cho vay gửi Khách hàng Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý công văn Nếu chấp thuận cho vay, Thông báo cho vay nêu rõ điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho ... Nội dung Khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước Nghị định số có hợp đồng xuất Phương án SXKD có hiệu Chi nhánh NHPT thẩm định chấp thuận cho vay Văn qui định 151/2006/NĐ-CP Nghị định số...
 • 7
 • 211
 • 0

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác Doanh nghiệp nhân)Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng pot

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng pot
... đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay nội dung khác có liên quan Hồ sơ Thành phần hồ sơ a) Hồ sơ pháp lý: - Đối với Khách hàng vay vốn lần đầu NHPT + Quyết định thành lập doanh nghiệp ... liệt kê hồ sơ thiếu yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ lần Mô tả bước Tên bước Bước Thẩm định định cho vay Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực thẩm định theo trình tự quy định, sau có văn báo cáo HSC ... doanh nghiệp - - Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trường hợp có thay đổi hồ sơ Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trường hợp sau đây: + Khi có thay đổi đăng ký kinh doanh...
 • 8
 • 209
 • 0

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác Doanh nghiệp nhân)Hình thức cho vay hạn mức potx

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)Hình thức cho vay hạn mức potx
... nội dung định TGĐ tới Khách hàng Nếu từ chối cho vay, nêu rõ lý công văn Nếu chấp thuận cho vay, Thông báo cho vay nêu rõ điều kiện tín dụng kèm theo gồm: mục đích vay vốn, thời hạn cho vay, lãi ... trường hợp phải có ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật điều lệ doanh nghiệp - - Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trường hợp có thay đổi hồ sơ Khách hàng ... dung Văn qui định Khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước Nghị định số có hợp đồng xuất Phương án SXKD có hiệu Chi nhánh NHPT thẩm định chấp thuận cho vay 151/2006/NĐ-CP Nghị định số 151/2006/NĐ-CP...
 • 8
 • 182
 • 0

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác Doanh nghiệp nhân)Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng potx

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của TGĐ NHPTKhách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân)Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng potx
... tra, liệt kê hồ sơ thiếu yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ lần Bước Thẩm định định cho vay Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực thẩm định theo trình tự quy định, sau có văn báo cáo HSC (Ban TDXK) ... doanh nghiệp - - Các lần vay vốn tiếp theo, Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trường hợp có thay đổi hồ sơ Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trường hợp sau đây: + Khi có thay đổi đăng ký kinh doanh ... Nội dung Khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước Nghị định số có hợp đồng xuất Phương án SXKD có hiệu Chi nhánh NHPT thẩm định chấp thuận cho vay Văn qui định 151/2006/NĐ-CP Nghị định số...
 • 8
 • 200
 • 0

Đề án Luật Kinh tế NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Đề án Luật Kinh tế NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
... loại hình doanh nghiệp sở hữu Chính lẽ mà chọn đề tài: Những quy định pháp doanh nghiệp nhân luật doanh nghiệp 2014 Những quy định pháp Doanh nghiệp nhân Luật doanh nghiệp 2014 Trang ... ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký thuế doanh nghiệp 1.2 1.2.1 Quy định pháp doanh nghiệp nhân: Đặc điểm doanh nghiệp nhân: 1.2.1.1 Loại hình: Đây doanh nghiệp Những quy định pháp ... Quản doanh nghiệp nhân: Doanh nghiệp nhân có chủ đầu nhân quy n định vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp nhân người đại diện theo pháp luật doanh...
 • 27
 • 199
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hợp tác thành phố hà giang

Khoá luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã thành phố hà giang
... giải pháp nâng cao hiệu kinh tế họp tác Thành phố Giang thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế Hợp tác Thành phố Giang * ... tác xã, coi thành phần kinh tế Hợp tác thành phần kinh tế quan trọng bổ sung cho kinh tế nhà nước, với thành phần kinh tế nhà nước trở thành tảng kinh tế để xây dựng phát triển thành phố ... nghĩa hội nước ta Chương THỤC TRẠNG VÈ HIỆU QUẢ KINH TÉ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở THÀNH PHÓ HÀ GIANG 2.1 Đặc đỉễm tình hình kinh tế hội Thành Phố Giang Thành phố Giang trung tâm kinh tế, ...
 • 62
 • 116
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hợp tác thành phố hà giang

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã thành phố hà giang
... VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở THÀNH PHỐ HÀ GIANG 18 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế hội Thành Phố Giang 18 2.2 Thực trạng hiệu kinh tế hợp tác Thành phố Giang ... nghĩa hội nƣớc ta 17 Chƣơng THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở THÀNH PHỐ HÀ GIANG 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế hội Thành Phố Giang Thành phố Giang trung tâm kinh tế, ... Chƣơng MỘT SỐ PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở THÀNH PHỐ HÀ GIANG 52 3.1 Phƣơng hƣớng 52 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh...
 • 70
 • 133
 • 0

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT KINH TẾ SO SÁNH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CÔNG TY

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT KINH TẾ SO SÁNH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CÔNG TY
... KHÁI NIỆM CÔNG TY VÀ CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY .2 1.1 Khái niệm công ty .2 1.2 Các loại hình công ty PHẦN 2: SO SÁNH ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CÔNG TY 2.1 So sánh điều ... động công ty - Công ty thành lập để thực mục đích chung thành viên thống đặt 1.1.2 Vai trò công ty kinh tế nước ta Sự đời công ty tượng kinh tế tất yếu kinh tế thị trường, công ty hình thức kinh ... 2.6 So sánh việc tổ chức lại, giải thể, phá sản: • Chia: Công ty TNHH công ty cổ phần chia thành số công ty loại Công ty bị chia sẻ chấm dứt tồn sau công ty thành lập • Tách: Công ty TNHH công ty...
 • 20
 • 730
 • 0

Kinh tế vi mô: Hợp tác nông nghiệp doc

Kinh tế vi mô: Hợp tác xã nông nghiệp doc
... nhập ngành Như vậy, nhập ngành doanh nghiệp làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp ngành Lợi nhuận kinh tế doanh nghiệp giảm dần đến không, không động nhập ngành doanh nghiệp 24 P, MR, MC LMC •A P0 S2 E ... trường hợp loại hàng hóa mau hỏng, hàng hóa sử dụng thời điểm định Ví dụ chợ hoa, dưa hấu, v.v ngày Tết; hay thị trường bánh Trung thu 12 II.2 ĐƯỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp ... hoạt động doanh nghiệp khác ngành Bảng 5.1 Sản lượng, giá doanh thu biên nông dân đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo Số lượng doanh nghiệp ngành đủ lớn cho sản lượng doanh nghiệp không đáng...
 • 48
 • 129
 • 0

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, hợp tác doanh nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. pptx

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. pptx
... bị, đội ngũ giáo viên, cán quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề nghề đăng hoạt động - Bản Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt động quan có thẩm quyền phê duyệt; - Chương trình dạy nghề nghề đăng ... Thẩm định thực tế - Cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) có văn trả lời yêu cầu hoàn chỉnh số nôi dung để cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề Trả kết Cá nhân, ... cho hoạt động dạy nghề (Mẫu số 3) 72/2008/QĐ-BLĐT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Có sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo cấp nghề...
 • 6
 • 291
 • 0

Phát triển đội ngũ giáo viên ở trường cán bộ hợp tác doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn hiện nay

Phát triển đội ngũ giáo viên ở trường cán bộ hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn hiện nay
... văn Phát triển đội ngũ giáo viên Trƣờng Cán Hợp tác Doanh nghiệp nhỏ giai đoạn nay MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận phát triển đội ngũ thực trạng phát triển đội ngũ giáo ... điểm phát triển đội ngũ giáo viên Quan điểm 1: coi cá nhân giáo viên trọng tâm công tác phát triển đội ngũ giáo viên Quan điểm 2: coi nhà trường trọng tâm công tác phát triển đội ngũ giáo viên ... sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên Trường Cán hệ thống giáo dục quốc dân Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Trường Cán HTX & DNN Chƣơng 3: Những biện pháp phát triển đội ngũ...
 • 16
 • 221
 • 0

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp nhân (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến khu kinh tế) potx

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến khu kinh tế) potx
... thay đổi địa trụ sở - 01 Giấy chứng nhận đăng kinh doanh doanh nghiệp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh Thông 01/2009/TT- doanh ... Đầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông 03/2006/TT-BKH) - 01 Quyết định chủ doanh nghiệp nhân việc thay ... cho doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật phải Bước trực tiếp vào Giấy chứng nhận ĐKKD Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ có chữ đầy...
 • 5
 • 132
 • 0

Slide môn pháp luật kinh tế: Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp

Slide môn pháp luật kinh tế: Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp
... A, Quy ch phỏp chung v doanh nghip 1.1 Cỏc ch th kinh doanh v nhng c trng phỏp c bn ca doanh nghip Cỏc ch th kinh doanh tham gia hot ng kinh doanh trờn th trng Vit ... i vi mt doanh nghip (1) Quyn t kinh doanh ca cụng dõn theo iu 57 Hin phỏp nm 1992 (Sa i) Ni dung c bn ca quyn t kinh doanh: + T thnh lp doanh nghip + T la chn v ng ký ngnh ngh kinh doanh + ... hot ng kinh doanh, xỏc lp v gii quyt cỏc quan h hp ng, quyn t nh ot gii quyt cỏc tranh chp phỏt sinh kinh doanh + T gii th doanh nghip khụng mun tip tc hot ng Thnh lp doanh nghip theo quy nh...
 • 43
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: so su can thiet va y nghia cua viec tham gia vao quy dinh xay dung chinh sach va phap luat kinh te cua cac to chuc xa hoi nghe nghiep va hiep hoi kinh te trong dieu kien nen kttt o viet nam hien naythúc đẩy sự liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp giao nhận trong nướcđăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của tòa án đối với doanh nghiệp tư nhânđăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhânđăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhânthông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhânthông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhânchấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhânmẫu hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhânsơ đồ bộ máy quản lý doanh nghiệp tư nhânsơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp tư nhânhợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhânhợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhânmẫu hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhânhợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhânHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câyBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Bảng chia 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàng