Nghiên cứu, chế tạo mạng cảm biến không dây giám sát nhiệt độ, độ ẩm môi trường

Nghiên cứu, chế tạo mạng cảm biến không dây giám sát nhiệt độ, độ ẩm môi trường

Nghiên cứu, chế tạo mạng cảm biến không dây giám sát nhiệt độ, độ ẩm môi trường
... quát mạng cảm biến không dây với đặc điểm cấu trúc, đồng thời giới thiệu ứng dụng mà mạng cảm biến không dây mang lại Tổng quan mạng cảm biến không dây 1.1 Mạng cảm biến không dây gì? Mạng cảm biến ... nhiều lĩnh vực, em chọn hƣớng nghiên cứu là: Nghiên cứu, chế tạo mạng cảm biến không dây giám sát nhiệt độ, độ ẩm môi trƣờng” Luận văn giới thiệu tổng quan mạng cảm biến, số phƣơng pháp định tuyến, ... VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY VÀ ỨNG DỤNG 13 Tổng quan mạng cảm biến không dây 13 1.1 Mạng cảm biến không dây gì? 13 1.2 Thành phần cấu trúc mạng cảm biến không dây...
 • 122
 • 385
 • 0

nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến không dây trong cảnh báo tòa nhà bulding

nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến không dây trong cảnh báo tòa nhà bulding
... ng c m bi n không dây c nh báo tòa nhà 6.1 Ki n trúc c a h c m bi n 6.2 Các ng d ng m ng c m bi n gia ñình 6.3 M t s lo i c m bi n ng d ng c nh báo tòa nhà 6.4 ng d ng c nh báo tòa nhà 90 92 93 ... n m ng c m bi n không dây Chương 4: Ph n m m qu n lý m ng c m bi n không dây Chương 5: Chu n truy n d n không dây Zigbee Chương 6: ng d ng m ng c m bi n không dây c nh báo tòa nhà Do ki n th c ... nh báo nhà bulding V i m c ñích tìm hi u v m ng c m bi n không dây N i dung c a ñ án ñư c th hi n qua chương: Chương 1: T ng quan v m ng c m bi n không dây Chương 2: K thu t truy n d n không dây...
 • 123
 • 381
 • 10

báo cáo nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến không dây vào công tác phòng chống cháy rừng

báo cáo nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến không dây vào công tác phòng chống cháy rừng
... Công tác phòng chống cháy rừng thông qua việc sử dụng mạng cảm biến không dây, nhằm thay cho phương pháp thủ công hiệu quả, phương pháp đại giá thành đắt đỏ Bằng cách ứng dụng công nghệ cảm biến ... nguồn Khối xử lý trung tâm Cảm biến nhiệt dộ Cảm biến ánh sáng Cảm biến độ ẩm Cảm biến khói 3.3.1 KHỐI XỬ LÝ Sử dụng KIT MSP430F5510 sản phẩm ứng dụng MSP430với đặc tính sử dụng nguồn tiêu thụ cực ... giám sát thông qua công nghệ truyền liệu số không dây để tiến hành xử lý , mạng cảm biến không dây có khả theo dõi, dự báo, cảnh báo chống cháy rừng cách hiệu II Yêu cầu thiết kế hệ thống 2.1...
 • 19
 • 290
 • 2

Nghiên cứu chế tạo mạch cảm biến ứng dụng trong điện tâm đồ

Nghiên cứu chế tạo mạch cảm biến ứng dụng trong điện tâm đồ
... Vì v y Tôi ch n i n tâm tài : “ Nghiên c u ch t o m ch c m bi n ng d ng ” làm tài khóa lu n c a M c ích nghiên c u - Nghiên c u ch t o m ch c m bi n ng d ng i n tâm Nhi m v nghiên c u - Tìm hi ... ch i n tâm i lên ghi l i i n tâm n c s d ng nhi u trư ng h p y h c : r i lo n nh p tim, suy tim, nh i máu tim, … Trong khóa lu n tìm hi u “ Nghiên c u ch t o m ch c m bi n ng d ng i n tâm ” nh ... c sơ tâm ng o tín hi u i n tim nguyên lý m ch c m bi n ng d ng i n - Bi t c ưu c i m c a m ch c m bi n ng d ng i n tâm - Ch t o c s n ph m m ch c m bi n ng d ng i n tâm Tuy nhiên trình nghiên...
 • 40
 • 199
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo màng sinh học Hydroxyapatite (HA) bằng phương pháp Sol- Gel trong môi trường etanol" pdf

Tài liệu Báo cáo
... nhiet 1200"C sau gid se cho mang sinh hoc cd chit lucmg td't nhit (a) (b) (c) Hinh 2: Anh SEM cac mang sinh hgc sau xir ly nhiet a Nhiet Ihieu ke'l tai 500"C, b Nhiet thieu ket tai 700"C, c Nhiet ... lai 1200'C 3853 (2005) IV - KET LUAN Chiing tdi da tao dugc true tilp mang sinh hgc hydroxyapatite bing phucmg phap sol -gel mdi trudng etanol vdi cac ky thuat dugc trinh bay chi tilt cdng trinh ... 2 Tao gel va xu ly nhiet D l gdm alumina sau da xir ly bl mat dugc nhiing vao huyin phii sol -gel Siy ldp nhiing d 150''C 20 phiit, dl ngudi miu vl...
 • 4
 • 291
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BÊ TÔNG VÀ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG ĐẾN ĐẶC TÍNH ANỐT CỦA LỚP KẼM PHUN TRÊN BÊ TÔNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tông có ức chế dương tông phụ gia chế độ 3.2 Đặc tính anốt lớp kẽm phun hệ bảo vệ catốt cho cốt thép tông Đặc tính anốt lớp kẽm phun hệ bảo vệ catốt cho cốt thép tông nghiên cứu ... tốc độ tự hòa tan lớp kẽm phun chế độ ngập chu kỳ Ở chế độ ngập 0,5 cm loại phụ gia không ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tự hòa tan có ảnh hưởng đến điện lớp kẽm phun tông, điện lớp kẽm phun ... nghiên cứu ảnh hưởng loại tông (ức chế, phụ gia) độ ẩm môi trường hay chế độ ngập nước đến hình thành sản phẩm hoà tan anốt bề mặt kẽm Thành phần sản phẩm hoà tan anốt bề mặt lớp kẽm phun tông...
 • 5
 • 228
 • 0

Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ lò nung của công ty gạch Granite Đồng Nai trên cơ sở sử dụng logic mờ

Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ lò nung của công ty gạch Granite Đồng Nai trên cơ sở sử dụng logic mờ
... nung lăn Chương 4: Cải tiến nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ nung sở sử dụng logic mờ Sau thời gian khảo sát nghiên cứu công ty gạch Granite Đồng Nai, đến luận văn em ... Việc nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ nung công ty gạch Granite Đồng Nai để khắc phục tồn nêu yêu cầu kỹ thuật cấp bách Tuy nhiên thực tế công nghiệp, trình nhiệt ... thuật, công nhân vận hành sản xuất tham khảo hệ thống điều khiển ứng dụng logic mờ Qua đó, ứng dụng cải tiến thay điều khiển cũ với phương pháp điều khiển PID kinh điển điều khiển hệ logic mờ hệ...
 • 99
 • 229
 • 0

nghiên cứu chế tạo thiết bị cung cấp năng lượng cho mạng cảm biến không dây

nghiên cứu chế tạo thiết bị cung cấp năng lượng cho mạng cảm biến không dây
... NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 2.1 Vấn đề lượng mạng cảm biến không dây Các nút mạng cảm biến không dây cần phải quan tâm đến vấn đề sử dụng lượng Năng lượng cung cấp pin từ lượng ... Nghiên cứu chế tạo thiết bị cung cấp lượng cho mạng cảm biến không dây với mục đích tìm hiểu giải pháp tiết kiệm lượng cho mạng cảm biến không dây áp dụng modul thu thập lượng tự nhiên để ... thập lượng tự nhiên để cung cấp cho mạng cảm biến không dây Thông qua việc tham gian nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây dự án VLIR, em đã thực đề tài Nghiên cứu chế tạo...
 • 40
 • 337
 • 2

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐƢỢC CHỨC NĂNG HÓA NHẰM ỨNG DỤNG LÀM CẢM BIẾN SINH HỌC Chuyên ngành: ... tượng plasmon bề mặt biến 1.2 Màng nano vàng ứng dụng Màng nano vàng có nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật làm cảm biến sinh học [14,16,18,20], điện cực [17]; ứng dụng việc sử dụng phương pháp đo ... 2.1 Hóa chất thí nghiệm 2.1.2 .Chế tạo màng vàng Quy trình tổng quát để chế tạo màng vàng sau: Hình 2.1 Quy trình chế tạo màng nano vàng Nhiệm vụ phần chế tạo màng vàng đế lamen phương pháp hóa học, ...
 • 56
 • 218
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG GIAO THỨC TÌM ĐƯỜNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG GIAO THỨC TÌM ĐƯỜNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
... Tổng quan mạng cảm biến không dây Ứng dụng mạng cảm biến không dây Các giao thức điều khiển truy cập mạng cảm biến không dây Các giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây Kết giao thức định ... đời sống Chương : Giao thức điều khiển truy cập mạng cảm biến không dây Chương đưa giao thức đặc trưng mạng cảm biến không dây Chương : Giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây Chương đưa thuật ... Đề tài : Nghiên cứu giao thức định tuyến LEACH mạng cảm biến không dây CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 2.1 Các ứng dụng mạng cảm biến không dây Chia làm loại ứng dựng theo hình:...
 • 111
 • 1,322
 • 27

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm lớp LIÊN kết dữ LIỆU

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm lớp LIÊN kết dữ LIỆU
... Mạng cảm biến không dây –WSNs -Đặc điểm lớp liên kết liệu Nội dung đề tài bao gồm: Chương giới thiệu tổng quan mạng cảm biến không dây- WSns, bao gồm khái niệm, ứng dụng nhân tố ảnh hưởng Chương Đặc ... đề tài giới thiệu tổng quan mạng cảm biến không bào gồm khái niệm, hạn chế ,các ứng dụng WSN. Đặc điểm lớp liên kết liệu trường hợp ngoại lệ phần lớp liên kết liệu đặc biệt giao thức thâm nhâp ... mạng cảm biến vô cùng.Tuy nhiên đề tài giúp người có thêm kiến thức WSN. Làm tài liệu tham khảo để phát triển mạng cảm biến không dây. Giúp người hiểu thêm cấu trúc mạng đặc biệt lớp liên kết liệu...
 • 46
 • 530
 • 2

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm lớp vật lý

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm lớp vật lý
... khó khăn WSN Chương sâu vào nghiên cứu lớp vật WSNs, bao gồm công nghệ lớp vật lý, đặc điểm truyền thông không dây tiêu chuẩn có lớp vật WSN Chương làm tập nhỏ để khảo sát lượng nút mạng CHƢƠNG ... thiết bị cảm biến truyền thống mạng cảm biến không coi chi phí hợp Các chi phí nút cảm biến phải mạng cảm biến khả thi thực tế Chi phí nút cảm biến vấn đề khó khăn 1.2.5 Cấu trúc mạng WSN Số ... cảm biến sau tính chất vật cảm nhận tượng, đặc điểm nguồn phù hợp với đặc tính kênh Trong lĩnh vực cảm biến, cảm biến quan sát kiện tượng vật Sink quan tâm đến việc quan sát tượng vật lý...
 • 51
 • 985
 • 2

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm sửa lỗi TRUYỀN dữ LIỆU

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm sửa lỗi TRUYỀN dữ LIỆU
... Anh Tuấn - CT1101 WSN Đặc điểm sửa lỗi truyền liệu - - CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Cái nhìn ban đầu WSN Hiện nay, công nghệ vi mạch, truyền thông không dây điện tử kĩ thuật ... chuẩn SV- Hồ Anh Tuấn - CT1101 WSN Đặc điểm sửa lỗi truyền liệu - - 1.2.1 Phần cứng nút cảm biến không dây Mô-đun không dây: (hay gọi motes) Motes thành phần nút cảm biến Có khả thu phát vô tuyến ... cứng WSN gây lỗi liệu truyền Do phƣơng án kiểm soát lỗi mạng WSN vô quan trọng đƣợc trình bầy chƣơng đồ án SV- Hồ Anh Tuấn - CT1101 WSN Đặc điểm sửa lỗi truyền liệu - 26 - CHƢƠNG 2: KIỂM SOÁT LỖI...
 • 58
 • 430
 • 1

Nghiên cứu các thông số mạng cảm biến không dây và sử dụng phần mềm mô phỏng để đánh giá chất lượng dịch vụ

Nghiên cứu các thông số mạng cảm biến không dây và sử dụng phần mềm mô phỏng để đánh giá chất lượng dịch vụ
... không dây Đ i tư ng ph m vi nghiên c u • Tìm hi u v m ng c m bi n không dây Nghiên c u k thu t giao th c c a m ng c m bi n không dây • Kh o sát thông s ch t lư ng d ch v c a m ng c m bi n không ... n không dây Chương 2: ng d ng c a m ng c m bi n không dây Chương 3: Các gi i pháp k thu t m ng lõi c a m ng c m bi n không dây Chương 4: Đánh giá m t s ch t lư ng d ch v c a m ng c m bi n không ... gi ch n ñ tài: “ Nghiên c u thông s m ng c m bi n không dây s v ” d ng ph n m m ph ng ñ ñánh giá ch t lư ng d ch M c ñích nghiên c u M c ñích c a ñ tài kh o sát nghiên c u thông s ch t lư ng...
 • 26
 • 572
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dâynghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn được trên cơ sở tinh bột dẻo hoánghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn đượcnghiên cứu chế tạo màng trên cơ sở tinh bột pva cho phân npk nhả chậmnghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc vândium pentoxide v2o5nghiên cứu chế tạo màng chitosan gelatin ứng dụng làm bao bì thực phẩmnghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhômnghiên cứu chế tạo màng ceilulo se trị bỏng từ acetobacter xylinumtình hình nghiên cứu chế tạo màng điện cực tco trong và ngoài nƣớcmô phỏng mạng cảm biến không dâymạng cảm biến không dây wikimạng cảm biến không dây là gìmạng cảm biến không dây wsnmạng cảm biến không dây và ứng dụngứng dụng mạng cảm biến không dâySome activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolSome guides to help grade 12 students know how to write a basic english paragraph well at nhu thanh high schollBài 10. Nói giảm nói tránhBài 9. Nói quáPHƯƠNG PHÁP SIÊU tốc GIẢI TRẮC NGHIỆM KHTN môn vật lý (tập 1), NGUYỄN ANH VINHSome methods in teaching pre writing helping class 11a2 improve their writing skillSome motivational activities for students english speaking at high schoolSome suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high schoolSome suggested strategies to encourage high school students to learn listening skillBài 2. Trong lòng mẹHướng dẫn học sinh trường THPT thường xuân 3 nắm vững kiến thức về giảm phân, hình thành công thức giải bài tập di truyền trong nội dung bộ môn sinh học của bậc học trung học phổ thôngMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triPhương pháp giải nhanh một dạng bài toán tổng hợp giữa quy luật di truyền tương tác với di truyền liên kết bằng cách dựa vào tỉ lệ các loại kiểu hình đặc trưng, chươngII, phần v, sinh học 12Cách giải nhanh và chính xác các bài tập di truyền phả hệ cực khóĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ IDùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc giaHình thành kỹ năng giải nhanh bài tập tạp giao bằng phương pháp tính tỉ lệ giao tửKinh nghiệm giải bài tập phả hệ thuộc phần di truyền học ngườiMột số dạng bài tập ôn luyện học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay phần vi sinh vật sinh học 10 và bài tập sinh học 11