Một cách tiếp cận trong khai phá dữ liệu để chuẩn đoán bệnh tim cho bệnh nhân ngoại trú

Một cách tiếp cận trong khai phá dữ liệu để chuẩn đoán bệnh tim cho bệnh nhân ngoại trú

Một cách tiếp cận trong khai phá dữ liệu để chuẩn đoán bệnh tim cho bệnh nhân ngoại trú
... này, nghiên cứu cách tiếp cận khai phá liệu để chẩn đoán bệnh tim cho bệnh nhân ngoại trú Quá trình chẩn đoán thực qua hai bước Trong bước thứ nhất, bệnh nhân chẩn đoán nguy mắc bệnh dựa vào luật ... nghiên cứu phân tích cách tiếp cận khai phá liệu để chẩn đoán bệnh tim mạch cho bệnh nhân ngoại trú Phương pháp chẩn đoán thực qua hai bước Trong bước đầu tiên, liệu lâm sàng bệnh nhân tuổi, giới ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BÙI XUÂN TRỌNG MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Hệ Thống...
 • 72
 • 229
 • 1

MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG VIỆC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU THỜI GIAN pot

MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG VIỆC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU THỜI GIAN pot
... kế 106 Kết luận Trong báo giới thiệu phương pháp thiết kế CSDL thời gian theo hướng tiếp cận từ mức khái niệm Cách tiếp cận có tính thực tiễn việc thiết kế CSDL quan hệ có yếu tố thời gian, hầu ... tố thời gian gọi mối quan hệ có yếu tố thời gian, ngược lại gọi mối quan Một cách tiếp cận việc thiết kế 102 hệ phi thời gian - Mối quan hệ lớp cha/lớp con: Tương tự mô hình EER, mô hình lớp kế ... tố thời gian phi thời gian có thuộc tính có yếu tố thời gian phi thời gian - Mối quan hệ: Một mối quan hệ biểu diễn hình thoi Việc đưa yếu tố thời gian vào mối quan hệ tùy thuộc vào nhà thiết kế...
 • 9
 • 264
 • 1

Nghiên cứu một số giải thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu

Nghiên cứu một số giải thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu
... khả thi Một số phƣơng pháp phân cụm khai phá liệu 2.4.1 Phương pháp phân cụm liệu dựa phân cụm phân cấp Phương pháp phân cụm phân cấp làm việc cách nhóm đối tượng vào cụm 2.4.1.1 Phân cụm phân cấp ... 1: Khai phá liệu phát trí thức Trình bày khai phá liệu, khái niệm bản, kỹ thuật khai phá liệu ứng dụng khai phá liệu Chƣơng 2: Chương trình bày số phương pháp phân cụm liệu phổ biến phân cụm phân ... pháp khai phá liệu - Nghiên cứu kỹ thuật phân cụm liệu khả ứng dụng khai phá liệu phát triển tri thức  Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu khai phá liệu, kỹ thuật phân cụm tác giả nước,...
 • 28
 • 298
 • 0

Một cách tiếp cận trong phân tích văn bản tiếng Việt. doc

Một cách tiếp cận trong phân tích văn bản tiếng Việt. doc
... se co sai sot Trong chuang trinh nay, ta se khOng dUa m9t nguOng co dinh de' Thay vi phep ki~m tra tu' tu' di~n co trung xau vao khOng, ta se thv-c hi~n phep so MQT CACH TIEP C~N TRONG PHAN sanh ... ttrong muon ghep Neu phan tu: diro'c tinh cudi cling cu a being co chira ky hieu kho'i dau S v a expect (S) = a thl xau vao dung, ngu'oc lai xau vao sal Van ae thu: hai: Vi cay phiin tich: Trong ... c6 th~ ma h6a b~ng m9t byte Trong tu' die'n, no se duoc hru trii' bhg m9t ky tir V6'i cac tir thong thirong, ta v~n de' nguyen dang De' ph an bi~t gifi'a tir thOng thtrong va ky tv- ma h6a ctia...
 • 10
 • 499
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SIÊU ĐỒ THỊ KẾT NỐI ĐỐI TƯỢNG – MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG TỐI ƯU HOÁ CÂU TRUY VẤN ĐỐI TƯỢNG LỒNG NHAU" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 2 Biểu diễn truy vấn đối tượng ký pháp siêu đồ thị Trước hết, cách hình thức xét định nghĩa khái niệm siêu đồ thị kết nối đối tượng sau [6]: Định nghĩa Siêu đồ thị kết nối đối tượng sáu H = ... + 2q Kết luận Tối ưu hóa truy vấn đối tượng tác giả quan tâm nghiên cứu với nhiều kết xây dựng phương án tiếp cận khác phương pháp tối ưu hóa dựa ước lượng chi phí xử lý truy vấn, tối ưu hóa ... thức đường dẫn truy vấn đối tượng, phương pháp phân tách ngang/dọc lớp đối tượng Trong báo này, đề xuất phương pháp tối ưu hóa truy vấn đối tượng phát triển từ cách tiếp cận siêu đồ thị Ullman J.D...
 • 13
 • 174
 • 0

Với các tiền đề, đặc trưng quản lý giáo dục hãy vận dụng vào một trong các chức năng quản lý hoặc vào một cách tiếp cận trong quản lý giáo dục liên hệ đơn vị đang công tác (chỉ ra những điểm khác biệt)

Với các tiền đề, đặc trưng quản lý giáo dục hãy vận dụng vào một trong các chức năng quản lý hoặc vào một cách tiếp cận trong quản lý giáo dục liên hệ đơn vị đang công tác (chỉ ra những điểm khác biệt)
... học – giáo dục nhằm làm cho hệ giáo dục vận hành có hiệu đạt tới mục tiêu giáo dục nhà nước đề Quản giáo dục tiền đề đặc trưng sau đây: Những tiền đề quản giáo dục - Quản giáo dục động ... cách nhà quản Vì áp dụng cách thức quản vào tất nhà trường nhà trường sử dụng phương pháp quản Việc phân tích đặc trưng quản giáo dục quy chiếu với thực tế công tác quản giáo dục giúp ... quản Trong phạm vi tiểu luận tác giả xin sâu vào việc vận dụng đặc trưng đặc trưng thứ hai vào trình thực chức kế hoạch chức kiểm tra đánh giá quản giáo dục Qua liên hệ với thực tiễn quản lý...
 • 17
 • 2,992
 • 53

Một số thuật toán phân cụm trong khai phá dữ liệu

Một số thuật toán phân cụm trong khai phá dữ liệu
... tổng quan khai phá liệu, phân cụm, thuật toán phân cụm phân loại khai phá liệu đồng thời trình bày khái niệm số độ đo tương tự, không tương tự… Chương chương 3: Trình bày thuật toán phân cụm truyền ... ràng phép phân cụm không ẩn Các thuật toán phân cụm phân cấp đưa phân cấp phép phân cụm ẩn Cụ thể hơn, thuật toán gồm N bước, với số vector liệu Ở bước t, phép phân cụm sinh dựa phép phân cụm sinh ... Có hai loại thuật toán phân cụm chính: Thuật toán tích tụ thuật toán phân rã Phép phân cụm khởi tạo 0 thuật toán tích tụ bao gồm N cụm, cụm chứa phần tử X Bước đầu tiên, phép phân cụm 1 đưa...
 • 131
 • 494
 • 0

Một số kỹ thuật vector tựa (SVM) trong khai phá dữ liệu và ứng dụng vào nhận dạng

Một số kỹ thuật vector tựa (SVM) trong khai phá dữ liệu và ứng dụng vào nhận dạng
... chớnh, Aj l vector ct th j ca ma trn A tng ng vi bin Xj, b l vector cỏc hs v phi rng buc chớnh, c l vector cỏc h s hm mc tiờu, X l ca vector cỏc n s, l vector khụng Tt c cỏc vector ny u l vector ... trng, trỡnh by v s dng ht nhõn k thut vector ta Chng : Phng phỏp vector ta (SVM) Trỡnh by cỏc ni dung c bn ca phng phỏp vector ta Tp i sõu vo cỏc k thut vector ta hay c s dng hin C hng : M t ... õy, nghnh khai phỏ d liu c rt nhiu ngi quan tõm v nghiờn cu Trong lun vón tt nghip cao hc ti trng i hc cụng ngh - i hc quc gia H Ni, tụi thc hin ti Mt s k th u t vector ta (SVM) khai phỏ d...
 • 76
 • 455
 • 1

Một số phương pháp xây dựng cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Một số phương pháp xây dựng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
... CHƢƠNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 3.1 THUẬT TOÁN XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH Hầu hết thuật toán xây dựng định sử dụng phương pháp quy nạp Phương pháp cho phép xây dựng định từ số bước ... diễn tri thức,… Phương pháp khai phá liệu so với số phương pháp khai phá tri thức khác có số lợi khai phá liệu sử dụng với liệu có nhiễu, liệu không đầy đủ liệu biến đổi liên tục Trong phần này, ... niệm khai phá liệu, định, khái niệm sở liệu quan hệ Chƣơng Một số phƣơng pháp xây dựng định, chương trọng tâm luận văn đề cập đến phương pháp xây dựng định dựa thuật toán khai phá liệu định bao gồm...
 • 72
 • 242
 • 1

PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... 42 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Nguyễn Khắc Mẫn _ CH1101102 43 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÀI LIỆU ... CH1101102 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Mục lục Nguyễn Khắc Mẫn _ CH1101102 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU ... biệt cụm với cụm khác Nguyễn Khắc Mẫn _ CH1101102 PHÂN TÍCH TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU I.3.2 Một số vấn đề phân cụm liệu • Xử lý nhiễu: Dữ liệu bị nhiễu liệu...
 • 44
 • 260
 • 0

Lựa chọn thuộc tính trong khai phá dữ liệu

Lựa chọn thuộc tính trong khai phá dữ liệu
... Học liệu – Đại học Thái Nguyên 18 http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG 2: 2.1 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu, hóa chất thiết bị 2.1.1 Vật liệu Trong nghiên cứu này, sử dụng vật liệu ... đặc tính sinh học đặc hiệu phân tử Vùng F đóng vai trò chủ yếu tạo nên tính lực cao với tơ máu Hoạt tính thể tính đặc hiệu cao h-tPA trình phân giải khối máu đông giàu tơ máu Vùng EGF thể hoạt tính ... Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 2.1 Vật liệu, hóa chất thiết bị 19 2.1.1 Vật liệu 19 2.1.2 Hóa chất 20 2.1.3 Thiết bị 20 2.2 Phương pháp...
 • 65
 • 303
 • 1

Lựa chọn thuộc tính trong khai phá dữ liệu

Lựa chọn thuộc tính trong khai phá dữ liệu
... KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1.Tại phải khai phá liệu 1.2 Quá trình khai phá liệu .7 1.3 Các phương pháp khai phá liệu 1.4 Các loại liệu khai phá 10 1.5 Các ứng dụng khai ... tóm tắt khai phá liệu, bao gồm: Khai phá liệu gì, quy trình khai phá, kỹ thuật số ứng dụng quan trọng khai phá liệu Lựa chọn thuộc tính nhiệm vụ quan trọng bước tiền xử lý trình khai phá liệu Mục ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 18 2.2 Khái quát lựa chọn thuộc tính 2.2.1 Bài toán lựa chọn thuộc tính Lựa chọn thuộc tính qúa trình lựa chọn tập gồm P thuộc tính từ...
 • 58
 • 529
 • 2

Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng

Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng
... nơron giải thuật di truyền khai phá liệu thử nghiệm ứng dụng Chơng 2: Kỹ thuật khai phá liệu sử dụng mạng nơron giải thuật di truyền 2.1 Mạng nơron khai phá liệu Khi đề cập đến khai thác liệu, ngời ... nơron giải thuật di truyền khai phá liệu thử nghiệm ứng dụng 2.2 Giải thuật di truyền khaI PHá Dữ LIệU 42 2.2.1 Cơ giải thuật di truyền .42 2.2.2 Một số cách biểu di n lời giải giải thuật ... cho mạng nơron kết cực trị toàn cục Dơng Thị Hiền Thanh CNTT 2006 42 Kỹ thuật mạng nơron giải thuật di truyền khai phá liệu thử nghiệm ứng dụng 2.2 Giải thuật di truyền khaI PHá Dữ LIệU Giải thuật...
 • 102
 • 963
 • 22

TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... Dạng liệu khai phá .7 3.3 Ứng dụng khai phá liệu 3.4 Khai phá luật kết hợp ứng dụng II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU .8 Khai phá luật kết hợp ... lĩnh vực khai phá liệu nội dung tìm hiểu, nghiên cứu trọng tâm tiểu luận II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Khai phá luật kết hợp Được giới thiệu từ năm 1993, toán khai thác luật kết hợp nhận ... khám phá tri thức, khai phá liệu, trình bày rõ vấn đề khai phá luật kết hợp ứng dụng số thuật toán khai phá luật kết hợp CSDL Nhóm Tiểu luận môn sở toán NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU...
 • 30
 • 1,100
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: hu ó ng tiếp cận và kỹ thuật chính trong khai phá dữ liệucác hướng tiếp cận và kỹ thuật sử dụng trong khai phá dữ liệucách tiếp cận trong quản lý dự án lnxhcác thuật toán trong khai phá dữ liệugiải thuật phân cụm trong khai phá dữ liệukỹ thuật phân lớp dữ liệu trong khai phá dữ liệu sqlthuật toán id3 trong khai phá dữ liệucác bài toán trong khai phá dữ liệutìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệuluật kết hợp trong khai phá dữ liệutrong khai phá dữ liệugiải thuật di truyền trong khai phá dữ liệutiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu được đăng lên bởi phu votiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệutrong khai pha du lieuĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học