EiMTV 4 2

EiMTV 4 2

EiMTV 4 2
... community music scheme A wide range of activities a PHOTOCOPIABLE © Cambridge University Press 20 12 Ask students to rewrite the direct questions in the indirect form Students can work in pairs ... sentences Then watch the whole programme again and ask students to order the sentences Answers 1d 2b 3a 4e 5c 6f After you watch Tell students that their local town council wants to open a new youth ... 2 TEACHING NOTES Community Music Studio Programme overview SUMMARY In this programme the presenters...
 • 2
 • 121
 • 0

Giáo trình vi sinh vật 4.2

Giáo trình vi sinh vật 4.2
... Picornaviridae Caliciviridae Togaviridae Flaviviridae Coronaviridae Potyviridae Tymovirus Tobamoviridae Cormoviridae Vi khuẩn Động vật Động vật Động vật Động vật Động vật Thực vật Thực vật Thực vật ... Năm 1971, David Baltimore đưa hệ thống phân loại virus dựa mối quan hệ genom virus mARN Theo tất virus chia làm nhóm hay lớp, chúng virus động vật, thực vật hay vi sinh vật Lớp I: Virus có genom ... gan B (HBV) Caulimoviridae Côn trùng Khối, không vỏ Khảm hoa lơ Động vật Thực vật Lớp II Virus có genom ADN đơn Microviridae Parvoviridae Geminiviridae Vi khuẩn Động vật Thực vật Khối, không vỏ...
 • 15
 • 261
 • 2

Giải tích mạng điện - Chương 4.2

Giải tích mạng điện - Chương 4.2
... trình (4.25 ), (4.26 ) (4.27 ) vào (4.24 ) ta thu được: r r EVoìng = C t [z]C.I Voìng (4.27 ) (4.28 ) Phương trình đặc tính mạng điện cấu trúc vòng tham khảo là: r r EVoìng = ZVoìng.I Voìng (4.29 ) Từ ... với biến tham số mạng điện gốc với mạng điện liên thông thêm vào Mạng điện thêm vào thu kết nối với nhánh giả mắc nối tiếp với nhánh bù mạng điện gốc Để giữ nguyên đặc tính mạng liên thông tổng ... GIẢI TÍCH MẠNG 4.5 CÁCH THÀNH LẬP MA TRẬN MẠNG BẰNG SỰ BIẾN ĐỔI TRỰC TIẾP 4.5.1 Phương trình đặc tính mạng điện Mạng điện ghép nối tập hợp nhánh có mối liên...
 • 15
 • 336
 • 1

Bài Giảng Mạch Điện Tử 2 - Chương 4.2

Bài Giảng Mạch Điện Tử 2 - Chương 4.2
... Mạch khuếch đại ghép liên tầng: nguyên tắc Tầng 1: CE -Trở kháng vào lớn (Q cao) - Điện dung ngỏ vào tỉ lệ thuận với trở tải Tác dụng: - Điện dung ngỏ vào thấp điện dung Miller tầng thấp - Điện ... nguyên lý Mạch khuếch đại cộng hưởng lệch: đáp ứng Mạch khuếch đại cộng hưởng kép (double tuned amp.): ghép điện cảm Mạch khuếch đại cộng hưởng kép (double tuned amp.): ghép điện dung Mạch khuếch ... ngỏ vào transistor Mạch tương đương ngỏ vào transistor Mạch tương đương đơn giản hóa Trung hòa (Neutralization): mạch thực tế Mạch trung hòa Typical vhf television rf amplifier Mạch khuếch đại cộng...
 • 14
 • 393
 • 2

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 4.2

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 4.2
... β ϕb 2,0 Loại tông tông nặng tông tổ ong ϕb3 0,6 ϕb4 1, 5 β 0, 01 tông hạt nhỏ 1, 7 0, 1, 2 0, 01 ≥ D1900 tông nhẹ có mác 1, 9 0,5 1, 2 0,02 ÷ 1, 5 ≤ D1800 1, 7 0,4 1, 0 0,02 theo khối lượng ... dầm(ađ) - Tính l1: Khi q1 > q sw1 − q sw thì: Với C = Mb ϕ ≤ b h0 q1 − (qsw1 − qsw ) ϕb 67 Mb l 1= C − C + qsw1.C 01 − Qmax + q1.C qsw1 − qsw Khi q1< qsw1 - qsw2 thì: l1 = Qmax − (Qb + qsw2C 01 ) ... Mb ϕ ≤ b h0 q1 − (qsw1 − qsw ) ϕb Mb l 1= C − C + qsw1.C 01 − Qmax + q1.C qsw1 − qsw • Khi q1< qsw1 - qsw2 thì: Q − (Qb + qsw2C 01 ) l1 = max − C 01 q1 Chú ý: Trong đoạn cốt đai giảm, không yêu...
 • 22
 • 830
 • 0

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.2

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.2
... thiãút cho quạ trçnh náúu (τ) âäư thë trãn hçnh 4.26 A-A a 70 A d2 a A 0.25m 0.2m H a Hình 4.25 Kích thước cấu tạo bếp Dỉûa vo âäư thë trãn hçnh 4.26 thç ta cọ thãø âỉåüc âỉåìng kênh d2 ca bãúp ... nhanh hån Hçnh 4.29 Triãøn khai ỉïng dủng Bãúp 4.2. 2 Bãúp Parabän Ngun l cáúu tảo bãúp 1234 5- Âãú âàût näưi Näưi chỉïa thỉïc àn Màût phn xả Khung âåỵ Thanh chọng âiãưu chènh 6- Hãû thống chân ... [m] d2 τ 0.455195 100 2000 4000 6000 8000 τ 10 10 Thêi gian [s] Hçnh 4.26 Âäư thë quan hãû d2(τ) Vê dủ: Theo âäư thë hçnh 4.26 thç mún náúu säi 10lêt nỉåïc (cọ nhiãût âäü 25oC ) thåìi gian 1h...
 • 14
 • 232
 • 4

Tin học căn bản chương 4.2

Tin học căn bản chương 4.2
... 4.11.1 KHI NIM C BN TRANG WEB L TRANG THễNG TIN MN HèNH C TI V T MNG INTERNET WEB C CC ICP CUNG CP BI CC B TRANG WEB -CềN GI L WEBSITE MI ... xut a Truy xut lui/ti Nhp a ch Website cn truy cp V trang u 20 Nhng Website a thớch Tỡm kim thụng tin Ngc v quỏ kh 21 TRUY XUT WEBSITE 22 BA CCH TRUY XUT WEBSITE 1-Nhp a ch WebSite hp Address 2-Liờn...
 • 38
 • 251
 • 0

Kết cấu thép 2 Chương 4.2

Kết cấu thép 2 Chương 4.2
... 1 +2 Mmin 1 +2 Nmax-Mtư Ntư Ntư M+ M- 1 +2+ 4+6+8 1 +2 1 +2+ 4+6+8 - -506.65 - -483.08 - - 621 .15 - - 621 .15 N - 486.6 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1 +2 1 +2 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 ... 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 - -28 8. 52 - -28 8. 52 - 569.3 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1+3 1+3 1+3 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… 1 +2+ 3+5+8 -29 0.97 - -29 0.97 - -317.35 - -317.35 - 978.9 978.9 ... 1+3 1 +2+ 4+5+8 1+3+5+7 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… M 655 -11.1 3 32. 49 - 838 -35 .28 729 .97 - N II - II M 486.6 486.6 978.9 978.9 696.55 929 .70 1004.13 1004.13 M N III - III M N IV - IV BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP...
 • 2
 • 325
 • 3

Mạng thông tin di động GSM 4.2

Mạng thông tin di động GSM 4.2
... động thuê bao di dộng (MSRN) MSC "khách" sau yêu cầu thông tin thiết lập gọi từ VLR (" Gửi thông tin cho thiết lập gọi ") Trả lời VLR tin báo " Nhắn tin " quay trở lại MSC, chứa thông tin đợc yêu ... thuê bao di động : Một " Tin báo địa bắt đầu kết thúc " C7 đến GMSC MS đợc gọi đợc nhận dạng số MSISDN Sử dụng tin báo " Gửi thông tin định tuyến " với MSISDN MS, GMSC yêu cầu thông tin định ... với 11 Việc đàm thoại di n suốt thời hạn gọi MS BSS MSC Địa đầu địa cuối (IFAM) Gửi thông tin định tuyến Thừa nhận thông tin định tuyến Địa đầu địa cuối (IFAM) Gửi thông tin cho thiết lập gọi...
 • 4
 • 307
 • 9

Kết cấu thép 2 Chương 4-2

Kết cấu thép 2 Chương 4-2
... 1 +2 Mmin 1 +2 Nmax-Mtư Ntư Ntư M+ M- 1 +2+ 4+6+8 1 +2 1 +2+ 4+6+8 - -506.65 - -483.08 - - 621 .15 - - 621 .15 N - 486.6 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1 +2 1 +2 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 ... 1 +2 1 +2+ 8 1 +2 1 +2+ 8 -27 8. 12 - -27 8. 12 - -28 8. 52 - -28 8. 52 - 569.3 569.3 569.3 - 561.03 561.03 561.03 - 1+3 1+3 1+3 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… 1 +2+ 3+5+8 -29 0.97 - -29 0.97 - -317.35 - -317.35 - 978.9 978.9 ... 1+3 1 +2+ 4+5+8 1+3+5+7 1 +2+ 3+5+8 1 +2+ 3… M 655 -11.1 3 32. 49 - 838 -35 .28 729 .97 - N II - II M 486.6 486.6 978.9 978.9 696.55 929 .70 1004.13 1004.13 M N III - III M N IV - IV BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP...
 • 2
 • 217
 • 0

Thiết kế máy sàng rung có hướng chương 4-2

Thiết kế máy sàng rung có hướng chương 4-2
... ĐATN :Thiết kế máy sàng rung hướng Khoa Cơ Khí Với kích thước biết cộng với kích thước khung sàng a x b = 3000 x 1200 mm, bề dày thép làm khung sàng b = 15 mm, khoảng cách chi tiết máy, khoảng ... 7,980.104 = 79800 (N.mm) Các giá trị khớp với kết tính Do kết tính đáng tin cậy Svth: Nguyễn Trần Quang Sơn_Lớp: 03-C1C Trang: 65 ĐATN :Thiết kế máy sàng rung hướng Khoa Cơ Khí Hình 31 Hình 32 Với ... Quang Sơn_Lớp: 03-C1C Trang: 59 ĐATN :Thiết kế máy sàng rung hướng Pd Khoa Cơ Khí Fqt RAy RBy Pr1 z B A y 150.5 629 629 95 Hình 28 Tính phản lực gối đỡ: Ta có: ∑Y = ⇔ P d ∑M B + R Ay − Fqt +...
 • 16
 • 643
 • 8

Xem thêm