Quá trình thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp ở tỉnh thanh hóa từ năm 1958 đến năm 1960

quá trình thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp tình thanh hóa từ 1958 1960

quá trình thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp ở tình thanh hóa từ 1958 1960
... phát triển kinh tế nông nghiệp, gây tiền đề cho việc xây dựng hợp tác nông nghiệp Thanh Hóa 2.2 Thực chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp Thanh Hóa năm 1958- 1960 2.2.1 Chủ trương phát triển tổ ... bao gồm chương: Chương 1: Quá trình hình thành chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp Trung ương Đảng Chương 2: Thanh Hóa thực chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp năm 1958- 1960 Chương 3: Nhận xét chung ... tế nông nghiệp Thanh Hóa nói riêng nước nói chung thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với lý đó, chọn đề tài Quá trình thực chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa từ năm 1958...
 • 100
 • 840
 • 2

Quá trình thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp tỉnh thanh hóa từ năm 1958 đến năm 1960

Quá trình thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp ở tỉnh thanh hóa từ năm 1958 đến năm 1960
... tế nông nghiệp Thanh Hóa nói riêng nước nói chung thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với lý đó, chọn đề tài Quá trình thực chủ trƣơng hợp tác hóa nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa từ năm 1958 đến ... cứu đề tài: Quá trình thực chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa từ năm 1958 đến năm 1960 hướng đến giải nhiệm vụ: - Thu thập tài liệu, thống kê, phân tích phê phán - Trình bày bối ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LÊ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƢƠNG HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HÓA TỪ NĂM 1958 ĐẾN NĂM 1960 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...
 • 18
 • 70
 • 0

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CẢI TIẾN TRÊN LĨNH VỰC PHÂN PHỐI, LƯU THÔNG TỪ 1979 ĐẾN NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỔI MỚI

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CẢI TIẾN TRÊN LĨNH VỰC PHÂN PHỐI, LƯU THÔNG TỪ 1979 ĐẾN NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỔI MỚI
... phfldng thflc ndy, ndm 1977, Long An da thu mua dfltjc gin 1000 td'n dudng, cao hdn lin ndm 1976 Ndm 1979, tinh An Giang thflc hidn phfldng thflc mua lua gid cao, huy ddng du ldm nghia vu cho trung ... phfldng n Quyet d i n h lam cho san x u a t "bung r a " cua D a n g Cong san Viet Nam Thang 8 -1979, Dang Cdng san Vidt Nam da hpp Hdi nghi Tnmg fldng lin thfl (Khoa rV) bdn v l nhflng vd'n d ... ca, tien lUdng dUde eoi Id dot pha khau qua trinh thay do'i chfnh sach, cd che kinh te Cudi ndm 1979, Trung Udng Dang vd Chfnh phu lap To' Nghign cflu chg' dp tien Ifldng vd chfnh sach gid ca...
 • 12
 • 190
 • 0

quá trình thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất của đảng tỉnh bắc ninh từ 1954 1957

quá trình thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất của đảng ở tỉnh bắc ninh từ 1954 1957
... năm 1954 quân đội Pháp rút khỏi thị xã Bắc Ninh 1.2 Tình hình sở hữu ruộng đất Bắc Ninh trƣớc cải cách ruộng đất 1.2.1 Sở hữu ruộng đất từ năm 1930 đến năm 1949 Ruộng đất địa chủ Bắc Ninh tỉnh ruộng ... Trung ương Đảng trình thực hóa tỉnh Bắc Ninh - Nêu lên diễn biến hệ cải cách ruộng đất tỉnh Bắc Ninh từ sau giải phóng đến năm 1957 - Luận giải thành sai lầm cải cách ruộng đất tỉnh Bắc Ninh Bố ... Chương Thực chủ trương cải cách ruộng đất tỉnh Bắc Ninh Chương Một số nhận xét học kinh nghiệm 11 Chƣơng 1: VÀI NÉT VỀ TỈNH BẮC NINH TRƢỚC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ CHỦ TRƢƠNG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA TRUNG...
 • 131
 • 233
 • 1

Qúa trình thực hiện chủ trương của đảng về phát triển công nghiệp tỉnhnam từ năm 1997 đến năm 2010

Qúa trình thực hiện chủ trương của đảng về phát triển công nghiệp ở tỉnh hà nam từ năm 1997 đến năm 2010
... TẾ CÔNG NGHIỆP NAM ĐẾN NĂM 1996 VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1997 - 2001 1.1 Kinh tế công nghiệp Nam ... tế công nghiệp Nam đến năm 1996 trình thực chủ trƣơng Đảng phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Nam giai đoạn 1997 - 2001 Chƣơng 2: Đảng tỉnh Nam lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế công ... Việt Nam, NXB CTQG, Nội, 2011; BCH Đảng tỉnh Nam, 2004, “Những kiện lịch sử Đảng tỉnh Nam (1975-2000)”, Nhà in Nam, tỉnh Nam; BCH Đảng tỉnh Nam, 2004, “Lịch sử Đảng tỉnh Nam...
 • 126
 • 194
 • 0

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tácnông nghiệp tỉnh thái nguyên trong giai đoạn hiện nay

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh thái nguyên trong giai đoạn hiện nay
... Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015 79 3.1 ĐỊNH HƢỚNG NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI GIANG LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ... sở định hƣớng 79 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu nâng cao hoạt động hợp tác nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên 81 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN...
 • 119
 • 1,437
 • 7

Thực trạng và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các hợp tácnông nghiệp huyện Gia Lâm

Thực trạng và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Gia Lâm
... thực trạng sử dụng vốn hợp tác nông nghiệp huyện Gia Lâm - Trên sở đánh giá, phân tích rõ trạng sử dụng vốn hợp tác để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn từ nâng cao hiệu hoạt ... nông nghiệp hà nội ảnh hưởng sử dụng vốn hợp tác Chương III: Thực trạng sử dụng vốn số hợp tác huyện Gia Lâm Chương IV: Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn * Phần kết luận Chương ... để phát triển hợp tác cách hiệu yếu tố nâng cao hiệu việc sử dụng vốn Dựa vào thực tiễn trình thực tập khả hiểu biết hợp tác thời gian thực tập, nghiên cứu huyện Gia Lâm Sở Nông nhgiệp &...
 • 110
 • 566
 • 2

Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa

Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa
... hình hợp tác nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa trước 1986 Chương 2: Bước đầu đổi hình hợp tác nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 – 1996) Chương 3: Đẩy mạnh đổi hình hợp tác nông nghiệp, ... tục đẩy mạnh phát triển hình hợp tác nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa với vai trò, chức đích thực Đề tài Quá trình đổi hình hợp tác nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 – 2010) xuất phát ... 43 2.2 Quá trình đổi hình hợp tác nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 – 1996) 47 2.2.1 Đổi hình HTXNN 47 2.2.2 hình HTX phi nông nghiệp nông thôn Thanh Hóa …………63...
 • 146
 • 146
 • 0

Lý luận mácxit về hợp tác xã và thực tiễn chuyển đổi hợp tácnông nghiệp Việt Nam hiện nay

Lý luận mácxit về hợp tác xã và thực tiễn chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
... trình chuyển đổi hợp tác nông nghiệp Việt Nam, thực tiễn chuyển đổi hợp tác nông nghiệp theo luật Hợp tác (1996) Luận văn mối liên hệ hữu việc chuyển đổi hợp tác nông nghiệp với chuyển ... mácxít hợp tác hợp tác nông nghiệp Làm rõ luận chuyển đổi hợp tác nông nghiệp - Chỉ tính tất yếu, cần thiết nội dung phải chuyển đổi hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Đánh giá thực tiễn ... trung vào sở luận việc xây dựng hạp tác xã, soi rọi, kiểm chứng thuyết thực tiễn xây dựng hợp tác nông nghiệp Việt Nam trình chuyển đổi Trên tinh thần tập trung vào vấn đề luận thực tiễn...
 • 95
 • 598
 • 2

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tácnông nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
... hoạt động hợp tác nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên 81 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20102015 85 3.2.1 Giải pháp phƣơng ... ngày hợp tác không thực hộ gia 1.1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác hợp tác đình, doanh nghiệp, địa phương mà thực phạm vi 1.1.1.1 Khái niệm kinh tế hợp tác, hợp tác hợp tác nông nghiệp ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG mở rộng dịch vụ ngành nghề nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vốn góp NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015 viên ngày tăng, góp phần giải...
 • 60
 • 61
 • 0

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tácNông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 2015

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015
... Hợp tác nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 2015 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động HTX NN tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1997- 6/2007 - Đề xuất giải pháp phù hợp để nâng ... GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÁC HTX NN TỈNH TIỀN GIANG TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Điều kiện phát triển nông nghiệp tỉnh Tiền Giang 2.1.1 Vị trí địa lý kinh tế – trị tỉnh Tiền Giang Tiền Giang tỉnh vừa thuộc ... quát 51 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HTX NN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2008 -2015 57 3.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích...
 • 92
 • 704
 • 3

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tácNông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 2015.pdf

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015.pdf
... Hợp tác nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 2015” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động HTX NN tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1997- 6/2007 - Đề xuất giải pháp phù hợp để nâng ... GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÁC HTX NN TỈNH TIỀN GIANG TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Điều kiện phát triển nông nghiệp tỉnh Tiền Giang 2.1.1 Vị trí địa lý kinh tế – trị tỉnh Tiền Giang Tiền Giang tỉnh vừa thuộc ... vận động HTX NN, sở đề xuất giải pháp để thúc đẩy HTX NN hoạt động hiệu cần thiết cấp bách Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, triển khai nghiên cứu đề tài Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động Hợp...
 • 92
 • 804
 • 5

55 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tácNông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 2015

55 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015
... Hợp tác nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 2015 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động HTX NN tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1997- 6/2007 - Đề xuất giải pháp phù hợp để nâng ... GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÁC HTX NN TỈNH TIỀN GIANG TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Điều kiện phát triển nông nghiệp tỉnh Tiền Giang 2.1.1 Vị trí địa lý kinh tế – trị tỉnh Tiền Giang Tiền Giang tỉnh vừa thuộc ... quát 51 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HTX NN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2008 -2015 57 3.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích...
 • 92
 • 381
 • 0

Thực trạng Marketing trong hợp tácnông nghiệp An Giang

Thực trạng Marketing trong hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang
... MARKETING TRONG HTX NÔNG NGHIỆP AN GIANG 42 I NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HTX NÔNG NGHIỆP AN GIANG 42 Định hướng mục tiêu 42 Định hướng chiến lược phát triển HTX nông ... trở thành HTX kinh doanh hàng hoá dịch vụ nông nghiệp hay gọi doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp Trước xúc khó khăn HTX, đề tài “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing HTX nông nghiệp An ... An Giang sống nông nghiệp Tỷ lệ người lao động sản xuất khu vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ thấp Tuy nhiên, đặc điểm nông nghiệp An Giang thể qua tồn phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ hợp...
 • 7
 • 359
 • 4

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁCNÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẬU GIANG
... muốn hoạt động Đây trường hợp điển hình nhiều HTX NN ngưng hoạt động tỉnh Hậu Giang 4.5 Trụ sở hoạt động Trụ sở hoạt động xem mặt tổ chức Việc xây dựng trụ sở lớn hay nhỏ tùy thuộc vào hoạt động ... số HTX) có trụ sở hoạt động Trong số lượng trụ sở hoạt động lên đến 42 HTX (chiếm 77.78%) Điều phản ánh thực tế thiếu hụt vốn HTX vừa phân tích Tuy mang tiếng trụ sở hoạt động thực tế thường nhà ... phải ngừng hoạt động tạm thời ngừng hoạt động tính thời vụ sản xuất - 43,4% HTXNN trạng thái chờ giải thể hoạt động hiệu quả, công nợ kéo dài Ủy ban huyện quan địa phương tổ chức thực tháo gỡ...
 • 12
 • 369
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quá trình thực hiện chính sách ruộng đất cho nông dân ở thái nguyên 1945 1957thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh thái nguyên trong giai đoạn hiện nayquá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp nông thôn thanh hóabiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh tiền giang đến 2015trình thực hiện dạy học hợp tác nhómquá trình thực hiện chữ ký số khóa công khai3 định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp ở việt namthực trạng hoạt động của kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác hợp tác xã nông nghiệp ở việt nam những năm qualược sử quá trình phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở việt namđánh giá thực trạng hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta hiện nayđề cương chi tiết khoá luận phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp ở hà nội trong giai đoạn hiện nayhiện trạng hoạt động của kinh tế hợp tác hợp tác xã nông nghiệp ở việt namnhững giải pháp cơ bản tiếp tục đổi mới pháttriển kinh tế nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp ở việt nam hiện naynhững giải pháp kiên nghị tiếp tục đổi mới kinh tế hợp tác xã nông nghiệp ở việt nam hiện nayhợp tác xã nông nghiệp ở việt namĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây