De thi thu THPT QG cac tinh nam 2015

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 1

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 1
... nội dung giải thích A B C D Câu 19 Một quần thể động vật ban đầu 20000 cá thể Quần thể tỷ lệ sinh 10 % /năm, tỷ lệ tử vong 7% /năm, tỷ lệ xuất cư 1% /năm, tỷ lệ nhập cư 2% /năm Sau năm, số cá ... gen đồng hợp lặn F3 là: (16 / 81) (1/ 16) = 1/ 81 → Đáp án C Câu 4: B Trong tật hội chứng di truyền thì: (1) Hội chứng Etuôt: NST số 18 (2) Hội chứng Patau: NST số 13 (3) Hội chứng suy giảm ... : 1/ 3a Người số II .11 kiểu gen Aa; người số II .12 kiểu gen: 1/ 3AA : 2/3Aa Do đó: Người số III .16 kiểu gen: 2/5AA : 3/5Aa Vậy người số III .16 tạo giao tử tì tỷ lệ giao tử tạo là: 7 /10 A...
 • 26
 • 1,604
 • 0

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 2

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 2
... 66 – 12 12 B 26 25 22 C 36 – 25 – D 2612 22 Câu 37: Phương thức hình thành loài đường lai xa đa bội hóa, đa bội vai trò là: A tăng thêm vật chất di truyền B tạo thể quan sinh ... thuyết + 5C2 = 15 NST bị trùng 13 NST đáp án C Câu 2: Đáp án : C 4080 Tổng số nu ADN 3, x2 = 24 00 nu Do mạch gen A2 = T1 T2 = A1 => Tính mạch, A = T = 480 => Trên mạch, G = X = 720 ... mã Đáp án C Câu 22 : Đáp án : B A 39 NST => thê nhiễm 2n-1 B 38 NST => thể không nhiễm 2n -2 thể nhiễm kép 2n-1-1 C 60 NST => thể tam bội 3n=60 Các phát biểu sai : sai C dột biến dị...
 • 27
 • 1,555
 • 0

Đề thi thử THPT QG lần 1 năm 2016 - THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

Đề thi thử THPT QG lần 1 năm 2016 - THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
... 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 CÂU HỎI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN C Á B A A C A D D B C D B A D D A A B C B C A B B MÃ ĐỀ 14 7 14 7 14 7 ... A B B MÃ ĐỀ 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 CÂU HỎI 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... đồ: Z → T → Y (mỗi mũi tên phản ứng) Tên thay X, Z A but -1 - en, butan -1 - ol B but-2-en, butan -1 - ol C but-2-en, butan-2-ol D but -1 - en, butan-2-ol Câu 33: Hỗn hợp X gồm chất hữu có số mol, đơn chức...
 • 6
 • 358
 • 1

Bộ đề thi thử THPT môn tiếng anh năm 2015 (có đáp án)

Bộ đề thi thử THPT môn tiếng anh năm 2015 (có đáp án)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I PHẦN TRẮC NGHIỆM ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I PHẦN TRẮC ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM : TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 64 (0,125 x 64 câu = điểm ) Mã đề 132...
 • 34
 • 1,871
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
... GD&ĐT THANH HÓA THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ THI QUỐC GIA Trang 10/ 32 - Mã đề thi 451 TRƯỜNG THPT TĨNH GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN THI: VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi ... TRƯỜNG THPT TĨNH GIA THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ THI QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN THI: VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 50 câu gồm trang Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 4 52 Họ, tên thí ... TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ THI QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN: VẬT LÝ MÃ ĐỀ: 454 I R CU 02 Công suất phải cung cấp cho mạch để trì dao động P = = R = 1,8 .10- W L Q0 - q 2 Ta có T2...
 • 32
 • 398
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh
... 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 A A B C C D 210 210 210 210 210 210 D D C C C B 356 356 356 356 356 356 A A A B C A 483 483 483 483 483 483 A D A B D B Trang 6/7 - Mã đề thi 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4...
 • 7
 • 768
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Toán trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Toán trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh
... điểm 2.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 12 10 Cõu Cõu ( 4,0 ) HNG DN CHM: ỏp ỏn Cho hm s y x (m 1) x 3mx (C m ) a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C ) ca hm s m =1 m =1 : y=x x + TXĐ: D= + Sự biến thi n: ... f(t)=t ng bi tr t 0,5 )=f( x x 2) n f(x +1 11 x x x3 x x 3x 11 (loại) x Với x 11 11 y V h ph ng tr h c nghi (1; -3) ( 11 11 ; ) 0,5 Cho cỏc s thc x; y thừa iu kin x ... 7;3u 13 ).CB 4CM b 12 u 52 B (4u 21; 12u 57) Ta có CB (4u 28 ,12 u 52); AB (4u 16 ;12 u 56) ABCD hình chữ nhật nên CB.AB 16 (u 7)(u 4) 16 (3u 13 )(3u 14 ) 21 u 5u 46u 10 5...
 • 11
 • 523
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Toán trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Toán trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
...  m  2( TM ) Với m 0 OAB 0,5  4m 2b sin x  cos2x=2sinx-1  sinx(sinx + cosx-1)=0 0.5  x  k  x  k  sinx=0      sinx+cosx=1  x  k 2 ; x    k 2  x   k 2   2a 0,5 ...  2 a  b  (a  b)( a  c) (a  b)(b  c ) ( a  b)(a  c)(b  c) (1  a )(1  b )  c  c2 Suy ra: VT   c2  c2 1 2c (  c  2)  f (c)  f '(c)   f '(c)   c  c2  (1  c ) 0,5 0 ,25 ...   2t  z  1  2t  t   OM  (2  t )  (1  2t )  (1  2t )   9t  12t     t    Vậy tọa độ M(1; -1;1) M( ; ;  ) 0,5 Gọi M (2+ t; 1+2t; -1-2t); 3 0,5 DB  ( SAC )  hình chiếu...
 • 3
 • 745
 • 1

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
... C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C2H4O2 C3H4O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 9: Trường hợp sau khơng xẩy phản ứng ? A Fe + dung dịch CuSO4 B Cu + dung dịch HCl C Cu + dung dịch HNO3 D Fe + dung dịch Fe2(SO4)3 ... thu dung dịch Y 2, 24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 (N2O NO2 có số mol nhau) có tỉ khối H2 14,5 Phần trăm khối lượng Mg X A 62, 55 % B 90,58 % C 9, 42 % D 37,45 % Câu 23 : Mưa axit ... NaOH H2N-R-COOH   A1    A2 ; H2N-R-COOH    B1     HCl   B2  §iỊu kết ln nµo sau ®©y lµ ®óng: A A1 kh¸c B2 B A2 kh¸c B1 C A1 trïng víi B2 vµ A2 trïng víi B1 D A1, A2, B1, B2 lµ...
 • 6
 • 363
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
... (C2H2, H2 ) cháy thu gam  phần có 9x2:18 = 1mol H2O n(C2 H2, H2 ) = n(H2O)  V = 22 ,4 lit Trong X (Gồm: C2H2, C2H4, C2H6, H2): Số mol (C2H2) = Số mol C2Ag2) = 12: 24 0 = 0,05 Trong Y (C2H6, H2): ... mol NaCl = 0 ,2 mol  Đã điện phân nước: 2NaCl + 2H2O ĐPDD  2NaOH + H2 + Cl2   0 ,2 0,1 0,1 2H2O đp 2H2 + O2  x x x /2 Ta có 0 ,2 + x + x /2 = 0,5  x = 0 ,2  Khí thoát cực âm H2  Đáp án B ... thu 0 ,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số đồng phân este X A B C D Giải: Mol CO2= mol H2O  este CnH2nO2 Khối lượng O2 đốt = 0 ,22 + 0,09 – 0,11 = 0 ,2 → Số mol O2 este = Số mol este = [0 ,22 /44+0,09/ (2* 18)]...
 • 8
 • 331
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
... hoạt hóa gắn với tARN B Để ribôxôm dịch chuyển mARN C Để gắn ba đối mã tARN với ba mARN D Để cắt bỏ axit amin mở đầu khỏi chuỗi pôlipeptit ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2, NĂM HỌC ... = 0 ,25 ; qa = 0,75 Quần thể ngẫu phối đến Pn đạt đến trạng thái cân di truyền cấu trúc quần thể là: Fn = (0 ,25 )2AA : 2x0 ,25 x0,75Aa : (0,75)2aa = 0,0 625 AA : 0,375Aa : 0,5 625 aa 0,4375A- : 0,5 625 aa ... Sau hệ tạo ra: 23 = 8.8 = 64 phân tử ADN có 128 mạch có 128 – 16 = 1 12 mạch chứa N14 Tổng số mạch đơn sau là: 1936 + 1 12 = 20 48 Số phân tử ADN kép 1 024 Câu 27 A Chú ý có tế bào sinh trứng nên...
 • 8
 • 332
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh
... &ĐT HÀ TĨNH HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM TRƯỜNG THPT N.T MINH KHAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2 015 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ ( Hướng dẫn chấm gồm trang) Câu Nội dung Điểm Câu 1. (6,0điểm) ... 19 36 -19 39 diễn bối cảnh lịch sử ? Hãy so sánh chủ trương, sách lược cách mạng Đảng Cộng sản Đông Dương thời kì 19 36 – 19 39 với thời kì 19 30 -19 31 + Phong trào dân chủ 19 36 -19 39 diễn bối cảnh lịch ... Dương thời kì 19 36 – 19 39 với thời kì 19 30 -19 31 - Về đối tượng cách mạng: + Phong trào cách mạng 19 30 -19 31 nhằm vào kẻ thù đế quốc Pháp phong kiến tay sai + Phong trào cách mạng 19 36 -19 39 nhằm vào...
 • 5
 • 576
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Địa Lý trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Địa Lý trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh
... 36,9 41, 0 48,9 55,8 3,0 Xử số liệu vẽ biểu đồ 1, 0 Tốc độ tăng trưởng DT, SL, NS Đơn vị:% Năm 19 90 19 95 19 99 2006 2 013 10 0 11 2 12 7 12 1 13 1 Diện tích 10 0 13 0 16 3 18 6 244 Năng suất 11 6 12 9 15 4 17 5 ... - TRƯỜNG THPT N.T MINH KHAI ĐỀ THI THỬ – NĂM 2 015 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu Ý I II Nội dung Nêu ảnh hưởng vị trí địa tự nhiên nước ta Ảnh hưởng: - Quy định thi n nước ta thi n ... thường 1, 0 2,0 1, 0 0,5 0,5 6,0 a Hãy tính suất lúa nước ta thời kỳ 19 90-2 013 Năng suất lúa nước ta b III c NS = SL/DT (tạ/ha) 1, 0 0,5 Đơn vị:(tạ/ha) 0,5 Năm 19 90 19 95 19 99 2006 2 013 Năng suất 31, 8...
 • 4
 • 1,652
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
... 1.5 0 .25 1 .25 0.75 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0 .25 0 .25 1.5 1.00 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 Câu (2. 5đ) Câu (2. 0đ) - Nhà nước có nhiều sách đầu tư cho phát triển thủy sản vùng này… - Thị trường tiêu thụ ngày ... Thuận Phan Rang – Tháp Chàm Bình Thuận Phan Thi t ( Thí sinh nêu từ 2/ 8 đơn vị trở lên cho 0 .25 điểm) 1 ,25 0 .25 1.0 1 .25 0.75 0 .25 0.5 0.5 0 .25 0 .25 1.00 4 .2: Chứng minh Duyên hải Nam Trung Bộ vùng ... địa tự nhiên địa dân c Bài 2: Vị trí địa phạm vi lãnh thổ Bài 8: Thi n nhiên chịu ảnh hởng sâu sắc biển Bài 16: Lao động việc làm Câu (3.0điểm): Địa ngành kinh tế Bài 24 : Vấn đề phát...
 • 6
 • 1,086
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
... SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA LẦN 2, NĂM HỌC 20 14 -20 15 MÔN NGỮ VĂN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM A Hướng dẫn chung ... ngại quốc gia, dân tộc, có Việt Nam Nhiều người giật với thông 0.5 điểm tin trang Web tuoitre.vn ngày 25 / 02/ 2015 (và nhiều kênh thông tin khác): Theo báo cáo thức Bộ Y tế, từ ngày 15 đến 22 -2- 2015 ... điểm Viết văn nghị luận xã hội tượng 6 .20 0 người nhập viện đánh ngày nghỉ Tết Ất Mùi 20 15 3.0 điểm Trong năm gần tình trạng bạo lực lan rộng toàn giới: xung đột sắc tộc, tôn giáo, bạo lực gia đình,...
 • 4
 • 294
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán năm 2015 cua cac truong thptđề thi học sinh giỏi các tỉnh năm 2012tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán năm 2015đề thi thử đại học các môn năm 2013đề thi thử thpt qg 2015các đề thi thử đại học môn hóa năm 2015tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa năm 2015các đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2015đề thi thử đại học môn sinh năm 2015 trường thpt yên dũng 1tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán năm 2015 cua moon vntuyển tập các đề thi thử đại học môn toán năm 2015 cua thay dang viet hungde thi thu thpt qg 2016đề thi thử thpt qg hóađề thi thử thpt qg sửđề thi thử thpt qg toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học