Giáo án GDQP 10 phần lý thuyết

Giáo án GDQP 10 phần thuyết

Giáo án GDQP 10 phần lý thuyết
... tranh chống xâm lợc, tiêu biểu là: + Các kháng chiến chống quân Tống *Lần thứ (981) Lê Hoàn lãnh đạo *Lần thứ hai (107 5- 107 7) dới triều + Các kháng chiến chống quân MôngNguyên (1258 1288) ... buộc Mỹ phải kí => kháng chiến chống Mỹ, tinh hoa truyền thống đánh giặc, giữ nớc qua nghìn năm dân tộc đợc vận dụng cách sáng tạo Đã kết hợp nhuần nhuyễn vừa đánh, vừa đàm, đánh địch mũi giáp công, ... lut - Qun h khu, cp giy chng minh nhõn dõn; qun du; qun v an ninh, trt t cỏc ngh kinh doanh cú iu kin v dch v bo v; qun v bo m trt t, an ton giao thụng, trt t cụng cng; qun v khớ,...
 • 59
 • 2,055
 • 0

Giáo án GDQP 10

Giáo án GDQP 10
... nhiãût tçnh ca nhán dán cạc nỉåïc anh em v trỉåïc hãút l nhán dán Liãn Xä (trỉåïc âáy) v Trung Qúc, ca phong tro cäüng sn v cäng nhán qúc tãú, ca phong tro âäüc láûp dán täüc v nhán dán u chüng bçnh ... Chán trại âỉïng ngun, chán phi bàõt chẹo sang chán trại, bn chán phi dàût sạt bn chán trại, gọt bn chán phi âàût ngang khon 1/2 bn chán trại vãư phêa trỉåïc Cỉí âäüng 2: Ngäưi xúng, hai chán ... chè huy ("Mäüt" vo chán trại, "Hai " vo chán phi) thç âäøi chán - Âäüng tạc âäøi chán lm cỉí âäüng Cỉí âäüng 1: Chán trại chảy tiãúp bỉåïcv chán phi co lãn Cỉí âäüng 2: Chán trại chảy thãm bỉåïc...
 • 65
 • 513
 • 1

Giáo án GDQP 10

Giáo án GDQP 10
... nhiãût tçnh ca nhán dán cạc nỉåïc anh em v trỉåïc hãút l nhán dán Liãn Xä (trỉåïc âáy) v Trung Qúc, ca phong tro cäüng sn v cäng nhán qúc tãú, ca phong tro âäüc láûp dán täüc v nhán dán u chüng bçnh ... Chán trại âỉïng ngun, chán phi bàõt chẹo sang chán trại, bn chán phi dàût sạt bn chán trại, gọt bn chán phi âàût ngang khon 1/2 bn chán trại vãư phêa trỉåïc Cỉí âäüng 2: Ngäưi xúng, hai chán ... chè huy ("Mäüt" vo chán trại, "Hai " vo chán phi) thç âäøi chán - Âäüng tạc âäøi chán lm cỉí âäüng Cỉí âäüng 1: Chán trại chảy tiãúp bỉåïcv chán phi co lãn Cỉí âäüng 2: Chán trại chảy thãm bỉåïc...
 • 69
 • 748
 • 2

Giáo án GDQP 10 (Chuẩn)

Giáo án GDQP 10 (Chuẩn)
... xxxxxxxx p Ngày soạn: Giáo án số 11 Bài 4: Động tác đội ngũ súng (T1) - 10 - Giáo án quốc phòng 10 Trần Quang Phong I Mục tiêu, yêu cầu Kiến thức: II Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện ... thúc - Nhận xét, đánh giá buổi học xxxxxxxx - GV giao tập nhà xxxxxxxx - Xuống lớp xxxxxxxx p Ngày soạn: Giáo án số Bài 1: Việt Nam đánh giặc giữ nớc (T4) -3- Giáo án quốc phòng 10 Trần Quang Phong ... bị - Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện - 18 - Giáo án quốc phòng 10 Trần Quang Phong - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập III Tiến trình lên lớp Hoạt động học sinh Hoạt động giáo...
 • 34
 • 5,776
 • 12

giáo án hóa 10 phân ban

giáo án hóa 10 phân ban
... dạng hình cầu -electron : 10- 7 A ( 1A = 10- 10 m = 10- 8 cm ) -Đường kính hạt nhân : 10 –12 cm = 10- 4 A -Đường kính nguyên tử : 10 –8cm = A => đường kính nguyên tử gấp 10. 000 đường kính hạt nhân ... ngtử Cacbon = 1,66 10 -24g GV : Nguyễn Thò Liễu D-Củng cố : HS lưu ý : dvC=1,66 .10- 24g=1,66 .10- 27kg đơn vò điện tích =1,6 .10- 19C A = 10- 10 m = 10- 8cm mol nguyên tử A có N=6,023 .10 23 nguyên tử A ... SGK HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG PHÂN TỬ A – Mục đích yêu cầu : Học sinh nắm : - Khái niệm điện hóa tri cộng hóa trò - Vận dụng quy tắc để xác đònh số oxi hóa hóa trò nguyên tố phân...
 • 80
 • 217
 • 0

soạn giáo án lớp 10 phản ứng hóa học

soạn giáo án lớp 10  phản ứng hóa học
... cứu vấn đề cân hoá học I Phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch cân hóa học Phản ứng chiều - GV: đa phản ứng KClO3 KCl + O2 Cl2 + H2O HCl + HClO có nêu rõ phản ứng chiều phản ứng thuận nghịch, ... hoá học Cân hóa học Thí dụ: H2(k) + I2(k) 2HI (k) - GV: Vậy: Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch (Vthuận =Vnghịch) Hằng số cân phản ứng ... - Phản ứng toả nhiệt ( H < + Q ): phản ứng xảy có toả lợng dới dạng ánh sáng sức nóng - Phản ứng thu nhiệt ( H > - Q): phản ứng xảy có hấp thu lợng - Phơng trình nhiệt hóa học: phơng trình hóa...
 • 9
 • 107
 • 0

on thi lop 10 phan ly thuyết môn 9

on thi lop 10 phan ly thuyết môn Lý 9
... điện trở mắc song song: A P2 Q I R1 Trang / 26 VËt A ci Pci Q ci + Hiệu suất: H = A 100 % = P 100 % = Q 100 % tp N¨m häc 2 010 - 2011 + Mạch điện gồm điện trở mắc nối tiếp hay song song: P = P1 ... sáng bình thường nên = m = 110V, Iđ1 = I1đm = 75/110A, Iđ2 = I2đm = 25/110A; Pđ1 = P1đm = 75W, Pđ2 = P2đm = 25W Nên Ub = U – = 220 - 110 = 110V; Ib = Iđ1 + Iđ2 = 100 /110A Ub Suy điện trở biến trở ... VËt N¨m häc 2 010 - 2011 III- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG U R1 R2 R3 1/ Cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc song song  Cường độ dòng điện...
 • 26
 • 43
 • 0

Giáo trình giáo dục công dân phần thuyết hệ trung học

Giáo trình giáo dục công dân phần lý thuyết hệ trung học
... khí công nghệ cao đợc nghiên cứu thiết chế tạo dựa thành tựu cách mạng khao học công nghệ đại - Có nhảy vọt chất lợng tính chiến thuật, kĩ thuật b Đặc điểm vũ khí công nghệ cao Vũ khí công nghệ ... nghĩa đé quốc khai thác thành tựu khoa học công nghệ để chế tạo vũ khí đại hòng giành thắng lợi chiến tranh nh công nghệ hồng ngoại, công nghệ nhìn đêm, công nghệ gây nhiễu Nhiều loại vũ khí thông ... có 54 dân tộc, dân tộc Kinh có 65,9 triệu ngời, chiếm 86,2% dân số nớc, 53 dân tộc thiểu số có 10,5 triệu ngời chiếm 13,8% dân số nớc Dân số dân tộc thiểu số chênh lệch Có hai dân tộc có dân số...
 • 90
 • 211
 • 0

Giáo trình hình thành những thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 10 pdf

Giáo trình hình thành những lý thuyết về cấu tạo mặt trời và các tiểu hành tinh trong dãy thiên hà phần 10 pdf
... 10- 1 10 µm v háưu mäüt nỉía täøng nàng lỉåüng màût tråìi táûp trung khong bỉåïc sọng 0,38 - 0,78 µm âọ l vng nhçn tháúy ca phäø ÂÄÜ DI BỈÅÏC SỌNG ( 10exp -8 10exp -6 10exp -4 10exp -2 10exp 10exp ... nhçn tháúy ca phäø ÂÄÜ DI BỈÅÏC SỌNG ( 10exp -8 10exp -6 10exp -4 10exp -2 10exp 10exp 10exp 10exp 10exp 10exp 10 Bỉïc xả nhiãût Tỉí Tia Gamma Radar, TV, Radio 25 Tia Cosmic Tia X Ạnh sạng tháúy ... bỉïc xả màût tråìi Trong ton bäü bỉïc xả ca màût tråìi, bỉïc xả liãn quan trỉûc tiãúp âãún cạc phn ỉïng hảt nhán xy nhán màût tråìi khäng quạ 3% Bỉïc xả γ ban âáưu âi qua 5 .105 km chiãưu dy ca...
 • 5
 • 116
 • 0

Nâng cao chất lượng giảng dạy phần thuyết môn GDQP- An Ninh ở trường trung học phổ thông bằng phương pháp thảo luận nhóm

Nâng cao chất lượng giảng dạy phần lý thuyết môn GDQP- An Ninh ở trường trung học phổ thông bằng phương pháp thảo luận nhóm
... chc cú liờn quan, quan tõm hn na n cụng tỏc giỏo dc quc phũng, an ninh cỏc trng THPT núi chung v trng THPT Quan Húa núi riờng v trang thit b dy v hc Sp xp, b trớ hp v thi gian, sõn bói ging ... THPT Quan Húa, t ú xut mt s gii phỏp dng PP ny nhm nõng cao hiu qu ca vic dy hc mụn GDQP, AN B Nội dung: I Cơ sở lí luận: Tho lun nhúm l gỡ? Theo tỏc gi Phan Trng Ng:Tho lun nhúm ... HIU TRNG Thanh Húa, ngy 20 thỏng nm 2013 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca 15 ngi khỏc Lờ Th Minh 16 Mục lục Trang A chọn đề tài B Nội dung I Cơ sở lí luận: ...
 • 18
 • 300
 • 0

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần thuyết kèm đáp án ngành quản trị khách sạn đề số (10)

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần lý thuyết kèm đáp án ngành quản trị khách sạn đề số (10)
... tân tiến hành bố trí buồng cho khách sở tình trạng buồng khách sạn yêu cầu buồng khách Trong khả luôn tôn trọng sở thích buồng khách cố gắng đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách Trình bày quy trình lập ... làm việc Cộng (I) 0,5 0.25 0.75 0.75 0.25 II Phần tự chọn, trường biên soạn (3 điểm) DUYỆT Ngày tháng .năm 2012 HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... thuyết trình vui lòng phục vụ khách - Ai người phụ trách trực tiếp - Khả ngoại ngữ… Bước 3: Phác thảo mô tả công việc Bản mô tả công việc người thực công việc người quản soạn, người quản lý...
 • 4
 • 182
 • 0

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần thuyết kèm đáp án ngành quản trị nhà hàng đề số (10)

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần lý thuyết kèm đáp án ngành quản trị nhà hàng đề số (10)
... ngô) Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng đóng vai trò trình kinh doanh, phục vụ? Là yếu tố thi u trình kinh doanh nhà hàng, sở vật chất kỹ thuật nhà hang thi u không đáp ứng yêu cầu kinh doanh hoạt ... TRƯỜNG BIÊN SOẠN … Cộng (II) TỔNG CỘNG DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 0,5 1,0 2,5 0,75 0,5 0,5 0,75 7.0 3.0 10.0 Ngày … tháng … năm TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... kinh doanh nhà hàng Là yếu tố định đến trình lao động nhà hàng ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình phục vụ, suất lao động, thời gian, tốc độ phục vụ, sức khoẻ người lao động Cộng (I) II PHẦN TỰ CHỌN...
 • 2
 • 143
 • 1

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần thuyết kèm đáp án ngành cắt gọt kim loại đề số (10)

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần lý thuyết kèm đáp án ngành cắt gọt kim loại đề số (10)
... Đường kính lỗ để cắt ren: D1 = 26,211 mm Đường kính chân ren: D1 = 26,211 mm Chiều cao lắp ghép ren H1=0,54127 x P = 0,54127 x 3,5 =1,894mm Chiều cao cắt gọt ( chiều sâu cắt gọt) : H3= 0,61343 ... 47, 49, 54 v.v ? Đáp án * Chọn dao để gia công 0,5 Vì Z = 26 nên ta chọn dao phay số dao phay mođunl (bộ dao con) 0,5 * Viết công thức tính số vòng quay tay quay đầu phân độ: Số vòng quay tay ... 30,505 mm Chọn dao gia công tính toán yếu tố cần thi t để phay, kiểm tra 1,5 bánh trụ thẳng có m=2, Z=26, α = 20 , f0=1, c=0 25m Chia ụ chia có: i=1/40, biết số lỗ đĩa chia đồng tâm là: 31 33,...
 • 7
 • 193
 • 2

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần thuyết kèm đáp án ngành điện dân dụng đề số (10)

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần lý thuyết kèm đáp án ngành điện dân dụng đề số (10)
... bảo vệ an toàn chạm điện Chống chạm vào phận mang điện Chống chạm vào điện áp cao phận không mang điện Không để tồn điện áp chạm cao * Biện pháp không để tồn điện áp chạm cao: 0,25 0,25 0,25 ... với thi t bị bảo vệ tự động loại cố khỏi lưới điện 0,25 Các động Đ1 : Đ3 cung cấp điện từ tủ Đ1 phân phối điện điện CC1 CC4 áp 380V (hình vẽ) với Đ2 CC2 sồ liệu cho bảng Xác định dòng Đ3 điện ... Dòng điện pha tải: IA=IB=IC = U ' cosϕ = 220.1 = 2, 27 A A * Điện trở pha: R A = RB = RC = RP = 2 Up Pp = Có biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn chạm điện? Nêu biện pháp không để tồn điện áp chạm cao? ...
 • 3
 • 149
 • 0

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần thuyết ngành điện tàu thủy kèm đá án đề số (10)

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề phần lý thuyết ngành điện tàu thủy kèm đá án đề số (10)
... dàn lạnh làm việc tuần hoàn (hình b) Câu tự chọn …………., ngày … tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 3/3 TIỂU BAN RA ĐỀ 0,5 3,0 ... tin BĐK T BL xử phát lệnh điều khiển mở van điện từ VĐT mở thêm công chất lỏng vào dàn bay buồng lạnh giữ nhiệt độ t0≤ t0đặt CCH t0 BĐK T0 BL DBH VĐT CCL 2/3 0,5 b/ Dùng van điện từ khống chế ... Thuật toán điều chỉnh tự động nhiệt độ buồng lạnh sử dụng phương pháp điều khiển theo độ lệch t0vât t0mt t0ct BĐC LLCC DBH BL Đo t0 Nguyên tự động điều chỉnh nhiệt độ a/ Dùng van điện từ điều...
 • 3
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an gdqp 10 tron bogiáo án gdqp 10 tác hại của ma túybai thi va đap an phần lý thuyet giao vien gioi tieu hocgiáo án điện tử địa lý 10đề thi giáo viên giỏi phần lý thuyếtgiáo án điện tử vật lý 10giáo án giảng dạy vật lý 10giáo án bài 35 địa lý lớp 10giáo án điện tử địa lý 10 bài 37giáo án điện tử vật lý 10 cơ bảngiáo án điện tử vật lý lớp 10 cơ bảngiáo án bài 38 địa lý 10giáo án điện tử vật lý lớp 10 nâng caogiáo án điện tử vật lý 10 nâng caogiáo án ôn tập phần làm văn lớp 10Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo trình lý thuyết mầuthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6gián án xác suất thống kêVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Cơ chế di truyền va biến dị Tế bàoBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA