Đề kiểm tra hóa hữu cơ có đáp án

ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỮU ÔN THI THPT QUỐC GIA (Phần 1 đề thi: Phần 2 đáp án )

ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỮU CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA (Phần 1 đề thi: Phần 2 đáp án )
... CH3OOCCOOC2H5 Nhng cht thuc loi este l A ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 6), ( 7) B ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 5), ( 6), ( 7) C ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 4), ( 5), ( 6) D ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 5), ( 7) Cõu 14 : Xenluloz trinitrat l cht d chỏy v n mnh c iu ... p-C6H4(COOH )2 ( 6) H2N[CH2]6NH2 v HOOC[CH2]4COOH Cỏc trng hp cú th tham gia phn ng trựng ngng l A ( 1) , ( 3), ( 4), ( 5), ( 6) B ( 1) , ( 6) C ( 1) , ( 3), ( 5), ( 6) D ( 1) , ( 2) , ( 3), ( 4), ( 5), ( 6) Cõu 46: Polime ... ( 3), ( 1) , ( 5) B ( 3), ( 1) , ( 5), ( 2) , ( 4) C ( 4), ( 1) , ( 5), ( 2) , ( 3) D ( 4), ( 2) , ( 5), ( 1) , ( 3) Cõu 23 : Khi thy phõn khụng hon ton mt peptit X cú lng phõn t 29 3 g/mol v cha 14 ,33%N (theo lng) thu...
 • 186
 • 547
 • 4

Đề kiểm tra hóa hữu đáp án

Đề kiểm tra hóa hữu cơ có đáp án
...  C-C  C-)  Không đáp án  Th3.R=50(-C4 H -)& R1 =29(C2 H -)  Không đáp án e gi i chi ti t t i: https://www.facebook.com/groups/LUYENHOACUNGTHAYTRANQUANGHIEU/ 01-Trang Câu 42: , Y, ... tử nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 ặc, thu ược hỗn hợp s n phẩm hữu cơ, ó chất hữu Y ch h t cháy hồn tồn 3,95 gam Y c n 4,00 gam O2, thu ược CO2 H2O theo tỉ lệ ol tương ứng : Bi t Y cơng ... An ehit vừa tính oxi hóa, vừa tính khử b) ách nước ancol metylic khơng t o ược anken c) Ancol bậc II khơng bị oxi hóa b i CuO d) Nh dung dịch HNO3 ặc vào dung dịch phenol thấy t a vàng...
 • 8
 • 486
 • 3

De kiem tra Hoa Huu Co

De kiem tra Hoa Huu Co
... A.C6H5COOCH3 B.HCOOCH2C6H5 C.CH3COOC6H5 D.HCOOC6H4CH3 18.Một este có công thức phân tử C3H6O2, có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 NH3, công thức cấu tạo este là: A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH3 C.HCOOC3H7 ... xenluloz trinitrat, biết hao hụt trình sản xuất 20%? A 0,75 B.0,5 C.0,6 D.0,85 33 Có thể tổng hợp ancol etylic từ CO2 theo sơ đồ sau: CO2  Tinh bột  Glucoz Ancol etylic Tính thể tích CO2 sinh kèm ... B.CH3COOH, CH3CH2CH2OH, , CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH 17.Chất thơm A thuộc loại este có công thức...
 • 5
 • 293
 • 1

đề kiểm tra hóa hữu ancol

đề kiểm tra hóa hữu cơ ancol
... ancol no, a chc B hai ancol chc C hai ancol ng ng D ancol bc v ancol bc Câu un núng hn hp ancol metylic v ancol etylic vi H2SO4c 1400C cú th thu c s 5: ete ti a l: A C B khụng xỏc nh D Câu Ancol ... s to : A hai ancol ng phõn ca nhau, ú sn phm chớnh l ancol bc B hai ancol ng phõn ca vi % th tớch nh C hai ancol ng phõn ca nhau, ú sn phm chớnh l ancol bc D ancol bc nht Câu30 Ancol l nhng hp ... etanol Câu22 Oxi hoỏ mt ancol n chc bng oxi khụng khớ nhit cao cú xỳc tỏc Cu c anehit : n chc Ancol n chc ban u l A ancol n chc bc B ancol n chc bc C ancol n chc bc D ancol n chc bc v bc Câu23...
 • 7
 • 70
 • 1

25 ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỮU 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA

25 ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỮU CƠ 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA
... chất X thỏa mãn đề A B C D THẦY GIÁO: MAI TIẾN DŨNG 43 25 ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ Thời gian làm bài: 90 phút ®Ò sè : 10 Câu 1: Hợp chất hữu X có công thức C 2H8N2O4 Khi cho 12, 4 gam X tác ... C3H6 C6H12 C C4H8 C5H10 D C3H6 C4H8 Câu 50: Một hiđrocacbon A chứa 84% khối lượng C phân tử Công thức phân tử A A C7H14 B C7H12 C C7H8 D C7H16 25 ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ Thời gian làm ... CH3COOH với số mol ancol A 0,342 mol B 2, 925 mol 3,042 mol C 2, 925 mol D 2, 925 mol 0,342 mol HẾT 25 ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ Thời gian làm bài: 90 phút ®Ò sè : 08 Câu 1: Đốt...
 • 111
 • 332
 • 1

Đề kiểm tra tin 12-có đáp án

Đề kiểm tra tin 12-có đáp án
... Sort Show Criteria or: Hết Đáp án biểu điểm: Câu 1: a) Trình bày đợc khái niệm CSDLQH: 1đ b) Nêu đợc đặc trng chính: đ Câu 1) ... sinh Nguyễn Tuyết Mai: 2đ - DL nguồn: bảng DSHS LOP đợc liên kết qua trờng LOP Thiết đặt thông tin sau: Field HO TEN GVCN Table DSHS DSHS LOP Sort Show Criteria Nguyễn Tuyết Mai or: b) Cho ... Groupby Groupb y Groupby Groupb y Max Show Table Sort Criteria or: B2: Tạo truy vấn lấy thông tin y/c đầu bài: DL nguồn: Query MAXTongdiem, Table LOP, Table DSHS liên kết với Query MAXTongdiem...
 • 3
 • 483
 • 2

Đề Kiểm tra HK I đáp án (13.12.08)

Đề Kiểm tra HK I có đáp án (13.12.08)
... ĐĂKGLEI TỔ : TỐN - TIN o0o ĐỀ KIỂM TRA Häc KÌ I NĂM HỌC 2008-2009 MƠN : TỐN LỚP : 11 TUẦN THỰC HIỆN : 17 TH I GIAN : 90 PHÚT (khơng kể th i gian phát đề) §¸P ¸N Vµ Híng dÉn chÊm C©u ý N i ... dung Biến đ i: cos x = – sin x, thay vào pt ta được: 2(1 – sin2x) + 7sinx = Pt trở thành: 2sin2x – 7sinx + = (*) Đặt t = sinx, −1 ≤ t ≤ Pt (*) trở thành: 2t – 7t + = ⇔ t = 3(lọai), t = 1 π V i t ... khai triển ứng v i giá trò k 28 − k =0⇔k =4 VËy sè h¹ng kh«ng chøa x khai triển lµ C7 = 35  11 15 u1 = − ⇒ csc : − ; ; ; ;  2 2  d =2  Qua phÐp vÞ tù t©m O tØ sè k = -2, ®êng th¼ng d biÕn...
 • 3
 • 322
 • 3

đề kiểm tra sinh 11 đáp án

đề kiểm tra sinh 11 có đáp án
... ban ờm v m ban ngy B)-ch úng vo gia tra C)-ch m hong hụn D)-úng vo ban ngy v m ban ờm Kiểm tra 45' môn sinh học lớp 11nc học kì I Họ tên:.lớp 11 đề: 003 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... nhỏi B)-Phi ca bũ sỏt C)-Phi ca ng vt cú vỳ D)-Da ca giun t Kiểm tra 45' môn sinh học lớp 12 ban học kì II Họ tên:.lớp 11. đề: 002 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A ... mi ngy trờn mt gieo trng sut thi gian sinh trng C)-mt phn ca nng sut sinh hc c tớch lu cỏc c quan ,cha cỏc sn phm cú giỏ tr kinh t i vi ngi D)-ton b sn phm sinh hc c to quỏ trỡnh quang hp ca cõy...
 • 6
 • 345
 • 3

Đề kiểm tra lý 9 đáp án

Đề kiểm tra lý 9 có đáp án
... chiều dài dây Nicrom: Ta có: S = ϕ l 0,8 = 1,10.10−6 = 0, 29. 10−6 m = 0, 29mm R (1,5 điểm) Giải a Công suất bàn là: Ta có: A = P.t suy P = A 720000 = = 800W = 0,8kW (1 điểm) t 90 0 A = 720 kJ b Cường ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án I Phần trắc nghiệm: Đúng câu 0,5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu B B A B C D II Phần tự luận: ... a)Tính R3 để hai đèn sáng bình thường (1,5 điểm) b)Điện trở R3 quấn dây nicrom điện trở suất 1,10.10 -6 Ω m chiều dài 0,8m Tính tiết diện dây nicrom...
 • 3
 • 235
 • 3

đề kiểm tra lý 8 đáp án

đề kiểm tra lý 8 có đáp án
... Câu 3: Giải thích tượng sau: a) Tại bánh xe dạng hình tròn? (1 điểm) b) Tai đế dép, lốp xe khía mặt cao su? (1 điểm) Câu 4: Một người khối lượng 48 kg đứng sàn nhà Diện tích hai bàn chân ... Đáp án: I Phần trắc nghiệm: câu 0,5 điểm Câu C Câu C Câu B Câu D Câu C Câu D Câu B Câu B II Phần tự luận: Câu 1: + vận tốc Thanh v1 = 3m/s (0,5 điểm) 10 + vận tốc bình 10 ,8 km/h = 10 ,8 36 ... vật chuyển động mặt vật khác ma sát lăn ma sát trượt xuất cản trở chuyển động vật Vì ma sát lăn độ lớn bé so với ma sát trượt nên người ta phải thiết kế bánh xe dạng hình tròn để giảm cản...
 • 3
 • 275
 • 2

Đề kiểm tra lí 9 (có đáp án)

Đề kiểm tra lí 9 (có đáp án)
... I’.R = 0,4.24 = 9, 6(V) Công suất đèn lúc là: Pđ = U R đ đ = 9, 6 40 0,25đ 0,25đ 0,25đ = 2,304(W) 0,25đ ĐÁP ÁN A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ) Khoanh tròn trước chữ đứng trước câu mà em cho đáp án đúng: ... = 0,4.24 = 9, 6(V) Công suất đèn lúc là: Pđ = U R đ đ = 9, 6 40 0,5 đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ = 2,304(W) 0,25đ 0,5đ A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ) Khoanh tròn trước chữ đứng trước câu mà em cho đáp án đúng: ... ĐÁP ÁN A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ) Khoanh tròn trước chữ đứng trước câu mà em cho đáp án đúng: Câu A 240mA 0,5đ Câu B 25W 0,5đ Câu C 500J...
 • 6
 • 341
 • 0

Một số De kiem tra Ly 8 co dap an

Một số De kiem tra Ly 8 co dap an
... C thay số: Q = 1.4200 .80 +0,5 .88 0 .80 = 371200(J) (1 điểm) c1= 4200J/kg.K b Nhiệt lượng dầu bị đốt cháy toả có ích là: o t2 = 100 C 100 371200.100 ’ m2=500g=0,5kg Q = Q = =9 280 00(J) c2 =88 0J/kg.K ... = 5932 ,8( N) điểm c Độ sâu tối đa mà người thợ lặn nên lặn để an toàn là: p 47 380 0 hmax = = = 46(m) 0,5 điểm d 10300 Đáp số: a 37 080 0N/m2 b 5932,8N c 46m Họ tên: Lớp: Điểm BÀI KIỂM TRA Môn: ... trống câu sau Câu Ô tô đột ngột rẽ vòng sang…… ,thì hành khách bị ngả sang trái người có…… Câu Một vật đặt lên mặt sàn nhà Khi vật bị kéo lực theo phương nằm ngang mà vật đứng yên, chứng tỏ lực…………...
 • 12
 • 338
 • 3

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 1.doc

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 1.doc
... = p.S = 37 080 0.0,016 = 5932 ,8( N) điểm c Độ sâu tối đa mà người thợ lặn nên lặn để an toàn là: p 47 380 0 hmax = = = 46(m) 0,5 điểm d 10300 Đáp số: a 37 080 0N/m2 b 5932,8N c 46m ... =160cm2 p =47 380 0N/m2 tính a p =? b F=? c hmax=? Lời giải a áp suất độ sâu 36m là: p = d.h = 36.10300 = 37 080 0(N/m2) điểm b áp lực tác dụng lên phần diện tích cửa chiếu sáng là: F = p.S = 37 080 0.0,016 ... điểm b vtb=? 2.v2 2.3 Thời gian hết quãng đường AB là: t = t1+t2= 36+60 = 96(s) 0,5 điểm b Vận tốc trung bình đoạn đường AB là: sAB 360 vAB= = = 3,75(m/s) điểm t 96 đáp số: a 96s b 3,75m/s Bài 2.(3...
 • 3
 • 213
 • 0

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 2.doc

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 2.doc
... chất lỏng bị vật chiếm chỗ C Trọng lượng vật D Trọng lượng riêng nước nhân với thể tích vật Câu 8: Trong trường hợp sau đây, trường hợp công học? A Người lực sĩ nâng tạ từ thấp lên cao B Người ... Câu B Câu C Bài (3 điểm) Cho biết s1=24 km v1=12km/h s2=39km t2=3h Tính: vtb=? Lời giải Thời gian để người xe đạp hết quãng đường đầu t1=s1:v1=24:12=2(h) ( điểm) Vận tốc trung bình người hai...
 • 3
 • 229
 • 0

Một số De kiem tra Ly 8 co dap an.doc

Một số De kiem tra Ly 8 co dap an.doc
... C thay số: Q = 1.4200 .80 +0,5 .88 0 .80 = 371200(J) (1 điểm) c1= 4200J/kg.K b Nhiệt lượng dầu bị đốt cháy toả có ích là: o t2 = 100 C 100 371200.100 ’ m2=500g=0,5kg Q = Q = =9 280 00(J) c2 =88 0J/kg.K ... 36.10300 = 37 080 0(N/m2) điểm b áp lực tác dụng lên phần diện tích cửa chiếu sáng là: F = p.S = 37 080 0.0,016 = 5932 ,8( N) điểm c Độ sâu tối đa mà người thợ lặn nên lặn để an toàn là: p 47 380 0 hmax = ... lặn để an toàn là: p 47 380 0 hmax = = = 46(m) 0,5 điểm d 10300 Đáp số: a 37 080 0N/m2 b 5932,8N c 46m Họ tên: Lớp: Điểm BÀI KIỂM TRA Môn: Vật lý Lời phê thầy giáo PHẦN I: Khoanh tròn chữ đứng...
 • 12
 • 242
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi kiem tra hoa huu co on thi dai hocđề kiểm tra hóa vô cơ lớp 12de kiem tra hoa 11 co ban lop 11 chuong 1kiểm tra hoá hữu cơ 50 câu 60 phutđề kiểm tra hóa 11 cơ bản chương 2đề kiểm tra hóa 10 cơ bản chương halogende kiem tra hoa vo co 12đề thi hsg hóa 8 có đáp ánđề trắc nghiệm hóa 11 có đáp ánđề trắc nghiệm hóa 10 có đáp ánđề thi thử hóa 2012 có đáp ánđề thi thử hóa 2013 có đáp án chi tiếtđề thi thử hóa 2013 có đáp ánđề thi thử hóa học có đáp ánđề thi thử hóa 2012 có đáp án chi tiếtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây