GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN PHAN TRUNG KIÊN

Giáo trình kiểm toán phần 1 cđ phương đông

Giáo trình kiểm toán phần 1  cđ phương đông
... Ngh nh s 10 5/2004/N-CP ngy 30/3/2004 ca Chớnh ph v kim toỏn c lp - Ngh nh s 13 3/2005/N-CP ngy 31/ 10/2005 ca Chớnh ph v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 10 5/2004/N-CP - Quyt nh s 12 0 /19 99/Q-BTC ... NAM www.phuongdongqn.vn / phuongdongqn.edu.vn C PD C ol le ge 17 iu 13 , 14 Lut Kim toỏn Nh nc (Lut s 37/2005/QH 11 Quc hi thụng qua ngy 14 /06/2005) quy nh Kim toỏn nh nc l c quan chuyờn mụn v lnh ... toỏn Vit Nam (t 2) - Quyt nh s 14 3/20 01/ Q-BTC ngy 21/ 12/20 01 ca B trng B Ti chớnh v vic ban hnh v cụng b chun mc kim toỏn Vit Nam (t 3) - Quyt nh s 28/2003/Q-BTC ngy 14 /3/2003 ca B trng B Ti chớnh...
 • 47
 • 51
 • 0

Giáo trình kiểm toán phần 2 cđ phương đông

Giáo trình kiểm toán phần 2  cđ phương đông
... Nêu chuẩn mực kiểm toán áp dụng để thực kiểm toán; Nêu công việc thủ tục kiểm toán kiểm toán viên thực hiện; g) ý kiến kiểm toán viên công ty kiểm toán báo cáo tài được kiểm toán h) Địa điểm ... lưu trữ hồ sơ kiểm toán 3.1 Báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán sản phẩm cuối kiểm toán, văn KTV phát hành để trình bày ý kiến thông tin tài kiểm toán 3.1.1.Các yếu tố báo cáo kiểm toán Tùy theo ... hình tương tự TSCĐ hữu hình 3 .2. 2.Nội dung chủ yếu kiểm toán tài sản cố định vô hình Phần lớn thủ tục kiểm toán TSCĐ vô hình tương tự TSCĐ hữu hình Dưới số thủ tục kiểm toán cho số TSCĐ vô hình đặc...
 • 67
 • 60
 • 0

Giáo trình Kiểm toán TS Phan Trung Kiên

Giáo trình Kiểm toán TS Phan Trung Kiên
... Ilà N ộ i Tác g iả G ' TỔNG QUAN VỀ KIỂM toán Tổ CHỨC KIỂM t o n đ ộ c lập 1.1 BẢN CHÁT CỦA KIẾM TOÁN 1.1.1 S ự cần th iết phải kiểm toán Ngảy nay, kiểm toán trớ thành nhân tố thiếu quản lý ... doanh Trải qua trình phát triển, kiểm toán có nhiều thaỵ đồi chất nhận thức hoạt động kiểm tra, kiém soát đặc biệt kiểm toán Sự phát triển hoàn toàn phù hợp nhằm đám bảo cho kiểm toán đáp ứng đầy ... nhu cầu kiểm toán xuát nhanh chóng phát triển Đ ây điểm khời đầu cho phát triển lý luận thực hành kiểm toán V iệt Nam Như vậy, cho dù điều kiện hình thành phát triển kiểm toán có khác kiểm toán...
 • 5
 • 258
 • 0

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2
... QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 12 2.1 Lập kế hoạch kiểm toán tài 12 2.1.1 Vai trò lập kế hoạch kiểm toán 12 2.1 .2 Trình tự giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 13 2. 2 Thực ... Thực kế hoạch kiểm toán 23 2. 2.1 Thực thử nghiệm kiểm soát 23 2. 2 .2 Thực thử nghiệm 23 2. 3 Kết thúc kiểm toán 24 2. 3.1 Khái niệm 24 2. 3 .2 Vai trò, ... cáo kiểm toán 24 2. 3.3 Trách nhiệm lập, trình bày gửi báo cáo kiểm toán báo cáo tài 25 2. 3.4 Các yếu tố báo cáo kiểm toán báo cáo tài 25 2. 3.5 Ý kiến kiểm toán viên trình bày báo cáo kiểm...
 • 39
 • 178
 • 1

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
... TK 11 21 – Đông Nam Á: 11 1.320.790 Có TK 11 21- ACB: 11 1.320.790 Điều chỉnh giảm tiền gửi ngân hàng di trả tiền vật tư hạch toán sai ngân hàng: Nợ TK 11 21 – Đông Nam Á: 11 2.380.000 Có TK 11 21 – ... 39 Số tài khoản Tên tài khoản 31/ 12/2 010 31/ 12/2009 Biến động (+,-) 420 .10 0.000 11 1 Ghi % 76,3 tiền 550.780.000 13 0.680.000 (1) mặt quỹ 11 2 Tiên 6.879.3 21. 632 6.787.666.5 61 ( 91. 655.0 71) (1, 6) ... TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP THS.ĐẶNG THÚY ANH ===  === KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (Giáo trình đào tạo từ xa) VINH, NĂM 2 011 =  = LỜI MỞ ĐẦU Kiểm toán tài lĩnh vực kiểm toán chủ...
 • 57
 • 159
 • 1

Quy trình kiểm toán phần 3

Quy trình kiểm toán phần 3
... Báo cáo kiểm toán phải khẳng định công việc kiểm toán đoàn kiểm toán cung cấp đủ sở hợp lý làm cho ý kiến kiểm toán viên Đoàn kiểm toán Kết kiểm toán - Kết kiểm toán tiêu báo cáo tài kiểm toán, ... phủ (nếu có) IV KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN Thực theo quy định khoản Điều 57 Luật Kiểm toán nhà nước Chương V Quy trình kiểm toán Kiểm toán Nhà nước Việc kiểm tra thực ... kiến nghị kiểm toán Kết luận theo nội dung kiểm toán kết kiểm toán Căn vào kết kiểm toán nhận xét, đánh giá phần để đưa kiến nghị phù hợp với thẩm quy n cấp cụ thể * Với đơn vị kiểm toán - Kiến...
 • 5
 • 188
 • 1

Quy trình kiểm toán phần 1

 Quy trình kiểm toán phần 1
... hệ thống kiểm soát nội đơn vị kiểm toán Xác định trọng yếu rủi ro kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán đoàn kiểm toán I CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN Khảo sát thu thập thông tin đơn vị kiểm toán 1. 1 Thu thập ... 4.3 .1 Phạm vi kiểm toán - Phạm vi kiểm toán: nêu lĩnh vực hoạt động cần phải kiểm toán; danh sách đơn vị kiểm toán; quy mô, tỷ trọng tiêu tài chủ yếu kiểm toán so với tổng thể đơn vị kiểm toán; ... 4.2 Nội dung kiểm toán 4.2 .1 Đối với kiểm toán tài - Kiểm toán tài sản, nguồn vốn; - Kiểm toán thu nhập, chi phí kết hoạt động kinh doanh (hay chênh lệch thu-chi); - Kiểm toán báo cáo toán vốn đầu...
 • 13
 • 214
 • 0

Quy trình kiểm toán phần 2

 Quy trình kiểm toán phần 2
... cần kiểm tra qui trình hạch toán việc mở loại sổ kế toán, có theo qui định chế độ kế toán hay không (đặc biệt đơn vị việc hạch toán kế toán thực phần mềm tin học) Để kiểm tra xác số liệu kế toán, ... tài chính) Nội dung kiểm toán đơn vị tổ chức tài chính, ngân hàng Trong trình thực kiểm toán, KTV cần ý kiểm tra trước số vấn đề sau: 2. 1 Chế độ mở sổ sử dụng tài khoản kế toán KTV cần nắm vững ... cụ thể như: kế toán cho vay, kế toán toán, kế toán tài sản, kế toán thu, chi tài để đối chiếu, kiểm tra việc xử lý đơn vị hạch toán kế toán vào tài khoản Chú ý kiểm tra xác chứng từ ghi sổ để...
 • 9
 • 318
 • 2

Xem thêm