Đề tài khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm ven biển nam trung bộ và đề xuất biện pháp xử lý

Khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm ven biển nam trung bộ đề xuất biện pháp xử

Khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm ven biển nam trung bộ và đề xuất biện pháp xử lý
... sống [1,9] 1.8 Ô nhiễm môi trường nước 1.8.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường nước Theo định nghĩa Liên Hiệp Quốc, nước nước không bị ô nhiễm, ô nhiễm nước có mặt số chất ngoại lai nước tự nhiên ... không thuận lợi, tiềm ẩn yếu tố rủi ro bộc lộ thiếu bền vững Nhất tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều sở sản xuất tôm giống thua lỗ nặng, nhiều diện tích ao nuôi tôm công nghiệp đạt hiệu thấp, nuôi tôm ... thủy sản đưa giải pháp khắc phục tình trạng nước ô nhiễm [1,4, 26] 1.8.3 Hậu vấn đề ô nhiễm nước Đối với người vấn đề ô nhiễm nước dẫn tới hậu thiếu nguồn nước cho sinh hoạt, làm xuất mầm bệnh tạo...
 • 53
 • 62
 • 0

Khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm nam trung bộ đề xuất biện pháp xử - phụ lục

Khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm nam trung bộ và đề xuất biện pháp xử lý - phụ lục
... Agar Nước cất 50g 10g 3g 2g 15 – 20g 1000ml Phụ lục Một số hình ảnh khu nuôi tôm công nghiệp Thông Thuận Hình Toàn cảnh khu nuôi tôm công nghiệp Hình Ao nuôi Hình Ao nuôi Hình Ao nuôi Phụ lục ... 2g Nước cất 1l Agar 12g Nước muối sinh lí 0.9% Công thức: NaCl tinh khiết 9g Nước cất vừa đủ 1l Môi trường Saboraud, pH = Pepton Glucose Agar Nước cất Hấp 1210C / 20 phút 10g 40g 20g 1000ml Môi ... Phụ lục Một số môi trường vi sinh vật Môi trường MRS đặc, pH = 6.8 - 7.2 Proteose peptone 10g Meat extract 10g Yeast extract 5g Detrose...
 • 6
 • 455
 • 2

Khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm nam trung bộ đề xuất biện pháp xử

Khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm nam trung bộ và đề xuất biện pháp xử lý
... Phương pháp xử nước ni tơm chế phẩm BIOZEO a Quy trình xử lí Mẫu nước Phân tích tiêu trước xử pH, SS, NH4+, NO3BOD, COD, PO4, … Xử lí BIOZEO g/1000 l nước Phân tích tiêu sau xử pH, SS, ... lượng nước Chúng sử dụng tất chất vơ hữu nước để trì sống [1, 9] 1.8 Ơ nhiễm mơi trường nước 1.8.1 Khái niệm nhiễm mơi trường nước Theo định nghĩa Liên Hiệp Quốc, nước nước khơng bị nhiễm, nhiễm ... phương pháp phân tích truyền thống để đánh giá chất lượng nước hiệu tác nhân biện pháp xử Việc thu thập tác nhân sinh học tham gia vào q trình phân giải chất nhiễm tiến hành theo phương pháp...
 • 69
 • 662
 • 1

tóm tắt kết quả nghiên cứu khảo sát tính trạng ô nhiễm nước nuôi tôm

tóm tắt kết quả nghiên cứu khảo sát tính trạng ô nhiễm nước nuôi tôm
... đánh giá chất lượng nước nuôi tôm công ty Thông Thuận Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận” - Trần Văn Tuân (2008) “Phân lập chủng giống vi sinh vật nước nuôi tôm Ninh Thuận Bình Thuận” ... Trần Thị Nhung, Nguyễn Khoa Trưởng (2009) Khảo sát tình trạng ô nhiễm nước nuôi tôm ven biển Bình Thuận” Gửi đăng “tạp chí khoa học”, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Đào tạo ... tích tiêu chất lượng nước ao nuôi tôm Ninh Thuận Bình Thuận - Tập hợp chủng vi sinh vật tham gia vào trình phân hủy chất thải cải thiện chất lượng nước ao nuôi Kết đạt 3.1 Công trình khoa học Hoàng...
 • 4
 • 305
 • 1

khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn Hải Phòng

khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn Hải Phòng
... mẫu thịt lợn kiểm tra không đạt tiêu vi khuẩn Bảng Tổng hợp kết mẫu thịt lợn kiểm tra không đạt tiêu vi khuẩn sở giết mổ Cửu Long Kinh Doanh 24 Loại gia súc Lợn sữa (15) 12 Lợn choai (15) Lợn ... Xác định số tiêu vi sinh vật sở giết mổ lợn xuất tiêu thụ nội địa Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, ĐHNNI Hà Nội Lê Minh Sơn (2003) Nghiên cứu số vi khuẩn gây ô nhiễm thịt lợn vùng hữu ngạn Sông Hồng ... Luận án tiến sĩ Nông Nghiệp, Vi n KHKTNN Vi t Nam, Hà Nội Lê Văn Sơn (1996) Kiểm nghiệm vi khuẩn Salmonella, khảo sát tình hình nhiễm khuẩn thịt lợn đông lạnh xuất tiêu thụ nội địa số tỉnh miền Trung...
 • 5
 • 404
 • 2

KHảO SáT TìNH TRạNG Ô NHIễM MộT Số VI KHUẩN CHỉ ĐIểM Vệ SINH AN TOàN THựC PHẩM TRONG THịT LợN, THịT TRÂU, TạI MộT Số CƠ Sở GIếT Mổ TRÊN ĐịA BàN tỉnh BắC GIANG

KHảO SáT TìNH TRạNG Ô NHIễM MộT Số VI KHUẩN CHỉ ĐIểM Vệ SINH AN TOàN THựC PHẩM TRONG THịT LợN, THịT TRÂU, Bò TạI MộT Số CƠ Sở GIếT Mổ TRÊN ĐịA BàN tỉnh BắC GIANG
... liệu v địa điểm nghiên cứu Nội dung: kiểm tra mức độ ô nhiễm vi khuẩn thịt gia súc lấy số sở giết mổ thnh phố Bắc Giang v huyện Vi t Yên tỉnh Bắc Giang với tiêu: tổng số vi khuẩn hiếu khí g thịt ... nghiên cứu Ngô Văn Bắc (2007) tỷ lệ mẫu thịt lấy sở giết mổ Hải Phòng nhiễm Salmonella l 10% Kết nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt gia súc sở giết mổ Bắc Giang từ 12,5 ... (2000) Khảo sát số tiêu vệ sinh thú y điểm giết mổ lợn địa bn thnh phố H Nội, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, ĐHNN I, H Nội Trần Xuân Đông (2002) Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, số tiêu...
 • 6
 • 613
 • 3

Báo cáo " Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn Hải Phòng " pdf

Báo cáo
... mẫu thịt lợn kiểm tra không đạt tiêu vi khuẩn Bảng Tổng hợp kết mẫu thịt lợn kiểm tra không đạt tiêu vi khuẩn sở giết mổ Cửu Long Kinh Doanh 24 Loại gia súc Lợn sữa (15) 12 Lợn choai (15) Lợn ... Xác định số tiêu vi sinh vật sở giết mổ lợn xuất tiêu thụ nội địa Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, ĐHNNI Hà Nội Lê Minh Sơn (2003) Nghiên cứu số vi khuẩn gây ô nhiễm thịt lợn vùng hữu ngạn Sông Hồng ... Luận án tiến sĩ Nông Nghiệp, Vi n KHKTNN Vi t Nam, Hà Nội Lê Văn Sơn (1996) Kiểm nghiệm vi khuẩn Salmonella, khảo sát tình hình nhiễm khuẩn thịt lợn đông lạnh xuất tiêu thụ nội địa số tỉnh miền Trung...
 • 5
 • 369
 • 1

Khảo sát tình trạng ô nhiễm một số vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thịt lợn, thịt trâu, tại số số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang potx

Khảo sát tình trạng ô nhiễm một số vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thịt lợn, thịt trâu, bò tại số số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang potx
... liệu v địa điểm nghiên cứu Nội dung: kiểm tra mức độ ô nhiễm vi khuẩn thịt gia súc lấy số sở giết mổ thnh phố Bắc Giang v huyện Vi t Yên tỉnh Bắc Giang với tiêu: tổng số vi khuẩn hiếu khí g thịt ... nghiên cứu Ngô Văn Bắc (2007) tỷ lệ mẫu thịt lấy sở giết mổ Hải Phòng nhiễm Salmonella l 10% Kết nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt gia súc sở giết mổ Bắc Giang từ 12,5 ... (2000) Khảo sát số tiêu vệ sinh thú y điểm giết mổ lợn địa bn thnh phố H Nội, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, ĐHNN I, H Nội Trần Xuân Đông (2002) Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, số tiêu...
 • 6
 • 357
 • 3

Báo cáo khoa học: Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bỡn Hải Phòng ppt

Báo cáo khoa học: Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bỡn Hải Phòng ppt
... Tạp chí Khoa học Phát triển 2008: Tập VI, Số 1: 21-25 Đại học Nông nghiệp I khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn sữa, lợn choai xuất số sở giết mổ địa bn Hải Phòng A survey on ... 93,33 15 100,00 15 100,00 13 86,67 72 96,00 TCVS 7046:2002 102 VK/g Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn sữa, lợn choai Bng Kt qu kim tra ch tiờu E coli Kt qu a im ly mu Huy Quang CSGM ... ln sa, tht ln choai ang l th mnh ca Hi Phũng Nm 2006 git m 196.025 ln sa, 25.004 ln choai thỏng u nm 2007 git m 80.778 ln sa v 59.732 ln choai Vic kim tra mt s ch tiờu vi khun i vi cỏc loi tht...
 • 7
 • 293
 • 0

Khảo sát tình trạng ô nhiễm salmonella, escherichia coli, campylobacter trong thực phẩm nguyên liệu tại bếp ăn trường mầm non hà nội

Khảo sát tình trạng ô nhiễm salmonella, escherichia coli, campylobacter trong thực phẩm nguyên liệu tại bếp ăn trường mầm non hà nội
... độc thực phẩm gây tiêu chảy trẻ dới tuổi bếp ăn tập thể Do vậy, đề tài Khảo sát tình trạng ô nhiễm Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter thực phẩm nguyên liệu bếp ăn trờng mầm non Nội ... chuẩn bị thức ăn điều tiên để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm 11 kết luận khuyến nghị 6.1 Kết luận Kết khảo sát tình trạng ô nhiễm Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter nguyên liệu thịt tơi ... bếp ăn trờng mầm non, ăn chủ yếu đợc chế biến từ thịt nên việc khảo sát tình trạng ô nhiễm Salmonella, Escherichia coli Campylobacter nguồn nguyên liệu cần thiết nhằm cung cấp số liệu đánh giá...
 • 20
 • 415
 • 1

luận văn :Khảo sát hiện trạng ô nhiễm arsen trong nước ngầm đánh giá rủi ro lên sức khỏe cộng đồng tại hai huyện Đơn Dương Đức Trọng thuộc tỉnh Lâm Đồng

luận văn :Khảo sát hiện trạng ô nhiễm arsen trong nước ngầm và đánh giá rủi ro lên sức khỏe cộng đồng tại hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng thuộc tỉnh Lâm Đồng
... nguồn nước sinh hoạt hai huyện cao Trên sở đó, đề tài lựa chọn vấn đề “Khảo sát trạng ô nhiễm arsen nước ngầm đánh giá rủi ro lên sức khỏe cộng đồng hai huyện Đơn Dương Đức Trọng thuộc tỉnh Lâm Đồng ... cứu: arsen nước ngầm dân cư sử dụng nguồn nước ngầm vào mục đích sinh hoạt hai huyện Đức Trọng Đơn Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng - Phạm vi nghiên cứu: hai huyện Đức Trọng huyện Đơn Dương thuộc tỉnh Lâm ... Dương, Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng Căn vào đồ nước ngầm nghiên cứu kết xây dựng đồ nước ngầm tỷ lệ 1:25000 cho hai huyện Đức Trọng Đơn Dương, nhận thấy vùng trọng điểm nước ngầm Đơn Dương tập trung...
 • 64
 • 1,155
 • 4

Khảo sát hiện trạng ô nhiễm arsenic trong nước bể mặt huyện tân châu, chợ mới, thị xã châu đốc, thành phố long xuyên tại tỉnh an giang

Khảo sát hiện trạng ô nhiễm arsenic trong nước bể mặt ở huyện tân châu, chợ mới, thị xã châu đốc, thành phố long xuyên tại tỉnh an giang
... arsenic nước mặt (sơng, kênh, rạch) khu vực chưa nghiên cứu, đề tài Khảo sát trạng nhiễm arsenic nước bề mặt Huyện Tân Châu, Chợ Mới, Thị Châu Đốc, TP Long Xun tỉnh An Giang tiến hành để có sở ... Đánh giá thực trạng nhiễm arsenic nước bề mặt huyện Tân Châu, Chợ Mới, Thị Châu Đốc, TP Long Xun tỉnh An Giang - Điều tra tình hình sức khỏe biểu bệnh lý liên quan nhiễm độc arsenic cộng đồng ... chọn huyện Tân Châu, Chợ Mới, Thị Châu Đốc, TP Long Xun thuộc tỉnh An Giang nằm dọc theo Sơng Cửu Long, nhằm giúp cho ngành y tế tỉnh An Giang có chứng khoa học để giám sát chất lượng nước mặt...
 • 67
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng ởđiều tra khảo sát hiện trạng ô nhiễm as trong môi trƣờng đất và đánh giá khả năng tích luỹ as của thực vật ở bốn vùng khai thác mỏ của thái nguyêntình trạng ô nhiễm nước ở việt namtình trạng ô nhiễm nước trên thế giớitình trạng ô nhiễm nước thải công nghiệptình trạng ô nhiễm nước mặttình trạng ô nhiễm nước ở việt nam hiện naytình trạng ô nhiễm nước là gìtình trạng ô nhiễm nước giếng ở việt namtình trạng ô nhiễm nước hiện naytình trạng ô nhiễm nước ở hà nộiluận văn cao học an toàn giao thông đường bộ đề xuất giải pháp xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 153 đoạn bắc ngầm bắc hàđề xuất giải pháp xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 153 đoạn bắc ngầm bắc hàiii đề xuất phương pháp xử lý và tính toán một công trình đơn vịnghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đôngđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)mô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămphương pháp nghiên cứu khoa họcKT 1 tiet anh 8 2017-2018đề thi anh 8 phú ninhứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN