TƯ TƯỞNG HCM

Tưởng HCM (full) ban in.doc

Tư Tưởng HCM (full) ban in.doc
... Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh,Nxb CTQG, Hà Nội, 2003 Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005 Nguyễn Mạnh ng, "Về nội ... Nguyễn Tất Thành Sau này, chủ thuyết học người cha bắt gặp trào lưu tưởng mới, thời đại Nguyễn Ái Quốc nâng lên thành tưởng cốt lõi đường lối trị 2.2 Quê hương Nghệ Tĩnh – “địa sinh linh ... tộc Dương Thị Khánh Ly/ DS33C044 Bài tập học kì/ Môn tưởng Hồ Chí Minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Mạnh ng (chủ biên), tưởng Hồ Chí Minh – Một số nhận thức bản, Nxb CTQG, Hà Nội,...
 • 9
 • 529
 • 5

Tưởng HCM.doc

Tư Tưởng HCM.doc
... lại, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng di sản tinh thần vô quí báu ta Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, vấn đề đặt không chỗ thừa định giá trị thực tiễn to lớn tưởng ... sau: Thế tưởng Hồ Chí Minh đạo đức? Thế gương đạo đức Hồ Chí Minh? Thế học tập làm theo? Và ý nghĩa vận động đâu? tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Như người biết, chủ nghĩa Mác – Lê-nin tưởng ... to lớn, trước nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày Nội dung tưởng Hồ Chí Minh rộng, tập trung vào tưởng như: tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc...
 • 16
 • 318
 • 0

Cơ sở,quá trình và hình thành phát triển tưởng HCM

Cơ sở,quá trình và hình thành phát triển tư tưởng HCM
... xâm l-ợc Việt nam quốc gia phong kiến ộc lập Năm 1884 Hiệp -ớc Patơnốt đ-ợc ký kết Việt Nam trở thành n-ớc thuộc địa nửa phong kiến Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm l-ợc Việt Nam PHONG TRO...
 • 30
 • 522
 • 5

tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH.

Tư tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH.
... Chức văn hóa - Bồi duỡng tưởng đắn tính chất cao đẹp người + Văn hoá có chức cao quý bồi dưỡng tưởng đắn mà biểu cao quý lý ng cho người cho dân tộc Việt Nam lý ng cao đẹp độc lập dân ... chỉnh đốn 11 Có Đảng tưởng, tính chất, hoạt động Hơn Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, lực để đáp ứng yêu cầu cách mạng Theo HCM: - Đảng phải vững mạnh trị, tưởng tổ chức, phải xứng ... chất lực sau Có tinh thần lực làm chủ Có đạo đức cần, kiệm, liêm chính, công vô Có kiến thức khoa học, kỹ thuật, dám nghĩ dám làm * Về động lực CNXH: - Phát hiện, phát huy động lực CNXH + Động...
 • 21
 • 725
 • 2

tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc
... việc đoàn kết dân tộc trước hết phải đoàn kết nội Đảng E, Đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế: - Vì thời đại ngày CMVN phận hữu CMTG Lợi ích dân tộc vệt nam gắn liền với lợi ích dân tộc ... chống lại bè phái cục địa phương làm đoàn kết, kiên chống lại chủ nghĩa giáo điều bão thủ Câu5: tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc (5 luận điểm) A, Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược ... thành kinh nghiệm: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công.Thực tế chứng minh nhờ thực đại đoàn kết dân tộc nên nhân dân ta làm cách mạng sản thành công, thành...
 • 21
 • 2,700
 • 2

tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH

Tư tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH
... chất lực sau Có tinh thần lực làm chủ Có đạo đức cần, kiệm, liêm chính, công vô Có kiến thức khoa học, kỹ thuật, dám nghĩ dám làm * Về động lực CNXH: - Phát hiện, phát huy động lực CNXH + Động ... duỡng tưởng đắn tính chất cao đẹp người + Văn hoá có chức cao quý bồi dưỡng tưởng đắn mà biểu cao quý lý ng cho người cho dân tộc Việt Nam lý ng cao đẹp độc lập dân tộc, tự CNXH cho ... chỉnh đốn 11 Có Đảng tưởng, tính chất, hoạt động Hơn Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, lực để đáp ứng yêu cầu cách mạng Theo HCM: - Đảng phải vững mạnh trị, tưởng tổ chức, phải xứng...
 • 21
 • 7,366
 • 10

Tu tuong HCM (QH giai cap-dan toc).doc

Tu tuong HCM (QH giai cap-dan toc).doc
... Nam Người cho lãnh đạo hay không đặc tính giai cấp số lượng nhiều hay giai cấp Giai cấp công nhân giai cấp có nhiều đặc tính tiến có hệ tư tưởng CNMLN nên giai cấp công nhân phải người lãnh đạo ... Minh phân tích cấu xã hội - giai cấp Việt Nam, thấy vai trò vị trí giai cấp Trên sở Người khẳng định: cách mạng nghiệp toàn dân giai cấp công nhân lãnh đạo Đó luận điểm TTHCM QHGC - DT 2.2 Độc lập ... XIX đến đầu kỷ XX thay đổi Trong giai cấp xã hội chưa có giai cấp tiên phong phong trào dân tộc, dân chủ xã hội Việt Nam, dân tộc Việt Nam lúc xã hội có kết cấu giai cấp lỏng lẻo, xộc xệch, rệu...
 • 11
 • 327
 • 0

Tu tuong HCM van de dan toc & giai phong dan toc.doc

Tu tuong HCM van de dan toc & giai phong dan toc.doc
... Ở nước thuộc địa, giai cấp tư tư bản xứ không lực kinh tế trị, khả độc lập lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Nếu họ khơi dậy phong trào, người cộng sản phải tham ... không phân biệt giai cấp phân biệt màu da Tóm lại người chủ trương chống lại biểu tư tưởng dân tộc tiểu tư sản, tư sản phong kiến Để giải phóng dân tộc đế quốc dùng bạo lực để đàn áp phong trào yêu ... nảy sinh phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân đời, kẻ bóc lột giai cấp, áp bọn tư bản, đế quốc đến cướp nước tay sai chúng Vì vậy, giai cấp công nhân nước phải người lãnh đạo...
 • 8
 • 449
 • 4

Bài tập tưởng HCM

Bài tập tư tưởng HCM
... cách mạng nước ta b) tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò tảng tưởng kim nam cho hành động cách mạng Việt Nam: - Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: Những tưởng sáng suốt Người ... DỤNG HIỆN NAY VÀ HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3.1 Thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Qua phân tích trên, ý nghĩa giá trị to lớn tưởng Hồ Chí Minh lý luận thực tiễn cách ... tầm với tưởng nghiệp Người đòi hởi thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh chưa vận dụng cách toàn diện gắn chặt với ngành, lĩnh vực cụ thể cấp, tổ chức, đơn vị Việc tuyên truyền , giáo dục tưởng...
 • 6
 • 884
 • 3

tưởng HCM là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa mác lenin đúng hay sai giải thích vì sao.doc

tư tưởng HCM là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa mác lenin đúng hay sai giải thích vì sao.doc
... tới giống với tưởng dân sinh Tôn Văn Rõ ràng, tưởng Hồ Chí Minh có tiếp thu nhiều di sản tưởng văn hoá nhân loại, tiếp biến đặc biệt, tiếp biến vượt gộp để tạo giá trị tưởng độc đáo, ... cuộn kỷ XX: phong trào dân chủ, phong trào giải phóng dân tộc phong trào xã hội chủ nghĩa Có thể nói, tưởng Hồ Chí Minh vượt qua áo chật tưởng tu thân Khổng Tử Chủ nghĩa nhân văn hành động ... tôn giáo Jêsu Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng chủ nghĩa Mác vào việc giải vấn đề dân tộc Việt Nam làm phong phú phép biện chứng vật mang sức mạnh tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa yêu nước...
 • 6
 • 1,526
 • 5

Vận dụng tưởng HCM vào việc xây dựng Nhà nước trong công cuộc đổi mới

Vận dụng tư tưởng HCM vào việc xây dựng Nhà nước trong công cuộc đổi mới
... thống Nhà nước để xây dựng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN 2.2.4 Xây dựng quyền lực Nhà nước công dân tảng hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện tưởng xây dựng quyền lực Nhà nước ... hội đòi hỏi máy Nhà nước phải đổi theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam quay lưng lại với khứ vẻ vang, xây dựng lại từ đầu máy Nhà nước theo đường ... trị Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN dân, dân, dân mục đích Vượt lên nhà tưởng sản, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin không dừng lại lĩnh vực tưởng cần thiết Nhà nước...
 • 14
 • 1,325
 • 3

Giải phóng phụ nữ, quan điểm Mác và tưởng HCM

Giải phóng phụ nữ, quan điểm Mác và tư tưởng HCM
... NAM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 1.3.1 Giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Vấn đề giải phóng phụ nữ phận thống ... làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người phải đồng thời với giải phóng phụ nữ, đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc phụ nữ giải phóng cách Trong tưởng Hồ Chí Minh, ... nhằm giải phóng phụ nữ, tức giải phóng phân nửa xã hội, giải phóng người đàn bà, đồng thời tiêu diệt tưởng phong kiến, tưởng sản người đàn ông” [17, tr.34] Như vấn đề giải phóng phụ nữ...
 • 129
 • 381
 • 0

Đề Cương môn Tưởng HCM

Đề Cương môn Tư Tưởng HCM
... do, dân sinh hạnh phúc) tưởng ông kết hợp cách tài tình tưởng dân tộc với tự do, bình đẳng, bác cách mạng sản phương Tây Dựa tiếp thu tưởng thời giải vấn đề cấp thiết Trung Quốc thời ... tộc.Trên sở tưởng C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mác,Ph.Anghen vấn đề dân tộc giai cấp,V.I.Lênin nêu cương lĩnh dân tộc” với nội dung nội dung cương lĩnh ... dân tộc chia rẽ dân tộc, chống lại tưởng dân tộc chủ nghĩa đàn áp lực lượng tiến bộ, đòi ly khai để vào chủ nghĩa thực dân kiểu mới, chủ nghĩa Chủ nghĩa mang tính chất quốc tế giai cấp...
 • 16
 • 415
 • 3

Tai liệu về tưởng HCM

Tai liệu về Tư tưởng HCM
... QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN T TNG H CH MINH 2.1 Ngun gc t tng H Chớ Minh Nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tưởng hóa truyền thống Việt Nam Tinh hoa hóa nhân loại Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhân tố chủ...
 • 74
 • 240
 • 0

Tài liệu về tưởng HCM

Tài liệu về Tư tưởng HCM
... thnh Cơ sở hình thành Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí tưởng Hồ Chí Minh Đảng Minh Đảng Cộng sản Việt Cộng sản Việt Nam Nam Cơ sở tưởng -lý Cơ sở tưởng -lý luận luận Cơ sở thực tiễn Cơ ... 1.T tng HO CHI MINHv ng cng sn Vit Nam Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận thực tiễn thực tiễn tưởng Hồ tưởng Hồ Chí Minh Chí Minh Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam Những luận điểm ... mạng hoạt động Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Chủ nghĩa Mác-Lênin tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin tảng tưởng kim nam cho hành ng kim nam cho hành động Đảng CSVN động Đảng CSVN ng mun vng thỡ...
 • 35
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hcmmôn tư tưởng hcmbài học tư tưởng hcmtu tuong hcm ve van hoa; tư tưởng hồ chí minh về văn hóaôn tập tư tưởng hcmtư tưởng hcm 2012tư tưởng hcm về xd nhà nước pháp quyền của dântư tưởng hcm về dân tộctư tưởng hcm về đạo đứcnguồn gốc ra đời tư tưởng hcmsự hình thành tư tưởng hcmđề án tư tưởng hcmđề cương ôn tập tư tưởng hcmtư tưởng hcm trong sự nghiệp đổi mớigiáo án tư tưởng hcmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây