BÀI GIẢNG tư TƯỞNG HCM

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... phóng người - tưởng Hồ Chí Minh gì? - Những yếu tố hình thành tưởng Hồ Chí Minh? - Ý nghĩa, giá trị tưởng Hồ Chí Minh? I Đối ng nghiên cứu Đối ng nhiệm vụ môn học a/Đối ng nghiên ... sở giới quan,phương pháp luận,nguồn gốc tưởng, lý luận định trực tiếp chất cách mạng,khoa học tưởng Hồ Chí Minh -Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác-Lênin,là vận dụng phát triển sáng ... hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh -Nội dung,bản chất cách mạng,khoa học, đặc điểm tưởng Hồ Chí Minh -Vai trò tảng tưởng, kim nam hành động tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam -Quá...
 • 16
 • 524
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... nhân Hồ Chí Minh _Khả lý luận Hồ Chí Minh _Phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn II.Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh 1/ 1890 – 19 11: 2 /19 11 19 20: 3 /19 21 19 30: 4 /19 31 ... 19 30: 4 /19 31 19 45: 5 /19 45 – 19 69: III.Giá trị tưởng Hồ Chí Minh 1 /Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc _Là tài sản tinh thần vô giá dân tộc _Là tảng tưởng kim ... nghĩa chủ nghĩa đế quốc b/Tiền đề tưởng - lý luận _Truyền thống dân tộc _Văn hoá nhân loại Phương Đông Phương Tây I.Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh 1. Cơ sở khách quan b/Tiền đề tưởng...
 • 8
 • 749
 • 5

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... Nam 2 /Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cách mạng Việt Nam đến thắng lợi -Thắng lợi cách mạng tháng tám năm 1945 -Thắng lợi 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975) -Vận dụng tưởng Hồ Chí ... _ _ 2/ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản _Hồ Chí Minh rút học kinh nghiệm từ phong trào yêu nước cuối kỷ XIX,đầu kỷ XX _Người nhận xét cách mạng sản ... bình không thành công _Bạo lực cách mạng sử dụng linh hoạt mối ng quan ta địch, giai đoạn cách mạng khác Kết luận 1 /Tư tưởng Hồ Chí Minh làm phong phú học thuyết Mác-Lê nin cách mạng thuộc địa...
 • 8
 • 241
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... CNXH Việt Nam -Về chế độ,chính trị -Về kinh tế -Về văn hóa, đạo đức I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH Ở VIỆT NAM 3. Mục tiêu, động lực CNXH Việt Nam a/Mục tiêu -Chính trị -Kinh tế -Văn hóa-Xã hội b/Động ... có tiến lên CNXH nhân dân hưởng sống ấm no hạnh phúc I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH Ở VIỆT NAM 2.Đặc trưng CNXH Việt Nam a/Cách tiếp cận Hồ Chí Minh CNXH -Từ khát vọng giải phóng dân tộc -Từ phương ... I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH Ở VIỆT NAM 1.Tính tất yếu CNXH Việt Nam: Theo Hồ Chí Minh,tiến lên CNXH bước phát triển tất yếu Việt Nam sau...
 • 9
 • 180
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 2.Nội dung công tác xây dựng Đảng a/Xây dựng Đảng tưởng lý luận - Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải ... hợp với đối ng - Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải phù hợp với hoàn cảnh - Đảng phải ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt Đảng CS, đồng thời phải tổng kết kinh nghiệm - Đảng ta phải tăng cường ... trung thành nhân dân II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 1/Xây dựng Đảng-qui luật tồn Đảng _Xây dựng Đảng công việc nội Đảng,một nhiệm vụ phải làm thường xuyên nhằm...
 • 9
 • 118
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... tộc làm tối cao + Đoàn kết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để đến đoàn kết II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1.Vai trò đoàn kết quốc tế a/Đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân ... hợp cho cách mạng Việt Nam b/Đoàn kết quốc tế nhằm nhân dân giới thực mục tiêu cách mạng II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 2.Lực lượng cần phải đoàn kết hình thức đoàn kết a/Các lực ... tộc phải kế thừa truyền thống dân tộc: yêu nước-đoàn kết, ng thân ng ái-cần cù,thông minh,sáng tạo,lạc quan yêu đời… I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 3.Hình thức tổ chức khối...
 • 9
 • 106
 • 0

BÀI GIẢNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN, 2003, tr.19 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths Đinh Huy Nhân – CN Nguyễn Thị Phượng Có hai phương thức tiếp cận tưởng Hồ Chí Minh: 1 .Tư tưởng Hồ ... cứu tưởng Hồ Chí Minh C.Nội dung ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội VII ĐCSVN khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng, ... khoa học tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác-Lênin Là vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam Vì môn tưởng Hồ Chí Minh Những...
 • 108
 • 1,568
 • 18

BÀI GIẢNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... tưởng Hồ Chí Minh? sao? Trình bày trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh Tại nói giai đoạn 1921-1931 giai đoạn hình thành tưởng cách mạng Việt Nam? Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ... cứu tưởng Hồ Chí Minh C Nội dung ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội VII ĐCSVN khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng, ... soạn GTQG…: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN, 2003, tr.19 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths Đinh Huy Nhân – CN Nguyễn Thị Phượng Vì môn tưởng Hồ Chí Minh Những nguyên lý...
 • 123
 • 3,345
 • 17

Bài tập tưởng HCM

Bài tập tư tưởng HCM
... cách mạng nước ta b) tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò tảng tưởng kim nam cho hành động cách mạng Việt Nam: - Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: Những tưởng sáng suốt Người ... DỤNG HIỆN NAY VÀ HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3.1 Thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Qua phân tích trên, ý nghĩa giá trị to lớn tưởng Hồ Chí Minh lý luận thực tiễn cách ... tầm với tưởng nghiệp Người đòi hởi thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh chưa vận dụng cách toàn diện gắn chặt với ngành, lĩnh vực cụ thể cấp, tổ chức, đơn vị Việc tuyên truyền , giáo dục tưởng...
 • 6
 • 857
 • 3

bai giang tu toung HCM

bai giang tu toung HCM
... nói “Vào trạc tu i 13, lần nghe từ Pháp tự do, bình đẳng, bác ái…thế muốn làm quen với văn minh Pháp, tìm xem ẩn dấu sau từ ấy” Hồ Chí Minh nhắc đến tuyên ngôn độc lập nước Mỹ (1776) tuyên ngôn ... 2 Bắc Giang, tháng năm 2008 Bài 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ... cho họ quyền không xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc” Bản tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền cách mạng Pháp 1791 nói: “Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi;...
 • 12
 • 218
 • 0

Bài giảng tưởng hồ chí minh

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh
... học tập, nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Định nghĩa hệ thống tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa Giáo trình chuẩn quốc gia môn tưởng Hồ Chí Minh nêu rõ: tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm ... chặt chẽ với Đối ng, phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh a Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu môn tưởng Hồ Chí Minh toàn tưởng Hồ Chí Minh Để hiểu đầy đủ tưởng Người cần ... thành tưởng Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh kế thừa nguồn tưởng văn hóa theo tinh thần nào? - Nêu nguồn tưởng văn hóa phương Đông tác động đế hình thành tưởng Hồ Chí Minh? - Nêu nguồn tưởng...
 • 51
 • 577
 • 5

Bài giảng tu tuong hinh

Bài giảng tu tuong hinh
... đến mưa lộp độp độp lộp rắc II Luyện tập Bài 1: Từ tượng thanh: Từ tường hình: soàn soạt, bịch, bốp rón rén, lẻo khẻo, chỏng quèo II Luyện tập Bài 1: Bài 2: Thảo luận nhóm Chúc Thầy Cô Giáo sức...
 • 9
 • 180
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ
... nhiều anh hùng phụ nữ" "Từ trước đến phụ nữ Việt Nam ta có nhiều đóng góp cho cách mạng, phụ nữ ta đáng kính, phụ nữ ta có nhiều tiến bộ" Tuy nhiên, "Bác mong phụ nữ tiến nhiều nữa" Người “Hiện ... phóng phụ nữ, "Ðể xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thật giải phóng phụ nữ tơn trọng quyền lợi phụ nữ" Thế "Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xóa bỏ tâm lý tự ti phải có ý chí tự ... Chí Minh đại biểu nữ Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ III, tháng 9-1960   Bác Hồ đại biểu phụ nữ dân tộc người Đại hội phụ nữ tồn quốc lần thứ III, tháng 3-1961 Bác Hồ với phụ nữ vùng cao Hà...
 • 35
 • 454
 • 5

Bài giảng tưởng hồ chí MInh

Bài giảng tư tưởng hồ chí MInh
... theo tưởng Hồ Chí Minh Cách mạng tháng 8/ 1945 với đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thắng lợi tưởng Hồ Chí Minh Cách mạng Việt Nam giới chứng minh giá trị sức sống mãnh tưởng Hồ Chí Minh ... dân chủ văn minh 1.3 GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.3.1 tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc a Tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm ... - Chủ nghĩa Mác- Lênin nguồn gốc tưởng lý luận trực tiếp định chất cách mạng khoa học tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác- Lênin, vận dụng phát triển sáng...
 • 26
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tư tưởng hcm về văn hóabài giảng tư tưởng hcm về đảng cộng sảnslide bài giảng tư tưởng hcmbài học tư tưởng hcmbài giảng tư tưởng hồ chí minhbài giảng tư tưởngslide bai giang tu tuong ho chi minhtập bài giảng tư tưởngbài tập tư tưởng hcmgiáo án bài giảng tư tưởng hồ chí minh 2012tập bài giảng tư tưởng hồ chí minhbài giảng tư tưởng hồ chí minh về văn hóabài giảng tư tưởng hồ chí minh về dân vậnbài giảng tư tưởng hồ chí minh về dân chủbài giảng tư tưởng hồ chí minh về đạo đứcBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 8. Nước MĩBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 12. Phân bón hoá họcBài 13. Phản ứng hoá họcBài 2. ChấtUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. Clothingchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014BAI 10 SINH SAN o SINH VATVận động tại quảng trị