NGHIÊN CỨU CÁC NGUYÊN LÝ BẢO VỆ RƠ LE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU CÁC NGUYÊN BẢO VỆ LE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU CÁC NGUYÊN LÝ BẢO VỆ RƠ LE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
... cầu bảo vệ le 1.3 Sơ đồ tổng quan chung hệ thống bảo vệ le H.T.Đ 1.4 Các mã số le số bảo vệ le H.T.Đ Chương 2: Các nguyên chung bảo vệ le hệ thống điện 2.1 Bảo vệ dòng điện ... vệ le hệ thống điện bảo vệ le nhà máy nhiệt điện Hải Phòng + Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu thuyết nguyên bảo vệ le hệ thống điện Phân tích sơ đồ bảo vệ le máy phát điện nhà ... chung bảo vệ máy phát điện nhà máy nhiệt điện HP 3.2.1 Hệ thống đo lường 3.2.2 Hệ thống le bảo vệ máy phát số 3.3 Hệ thống le bảo vệ số 3.3.1 Hệ thống đo lường 3.3.2 Hệ thống le bảo vệ...
 • 47
 • 346
 • 0

đồ án môn học bảo vệ le trong hệ thống điện

đồ án môn học bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... Page Đồ án môn học Bảo vệ le HTĐ Nguyễn Đình Lý – Đ5H4 PHẦN A: LÝ THUYẾT Chương 1: Nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ le Nhiệm vụ bảo vệ le Trong HTĐ tồn nguy gây nghuy hiểm cho hệ thống điện ngắn ... nên sử dụng le hệ thống le có kết cấu đơn giản Page Đồ án môn học Bảo vệ le HTĐ Nguyễn Đình Lý – Đ5H4 chắn qua thử thách thực tế tang cường mức bảo vệ dự phòng hệ thống điện b) Tính ... 2.2.1.2 Bảo vệ dự phòng Page 14 Đồ án môn học Bảo vệ le HTĐ Nguyễn Đình Lý – Đ5H4 Để bảo vệ dự phòng cho MBA B1 đồ án ta dùng bảo vệ dòng điện có đặc tính thời gian phụ thuộc  Sơ đồ HT B1...
 • 38
 • 413
 • 1

Bảo vệ le trong hệ thống điên

Bảo vệ rơ le trong hệ thống điên
... : + RI : R le dng âiãûn + RW : R le âënh hỉåïng cäng sút lm nhiãûm vủ lỉûa chn cạc hỉ hng, âãø R le cäng sút lm nhiãûm vủ âỉåüc cáưn phi näúi cạc cün dáy dng âiãûn v âiãûn ạp cho R le khẹp tiãúp ... Ngoi cn cọ R le trung gian, R le tên hiãûu âãø càõt MC v bạo tên hiãûu Dng âiãûn vo R le RI, RW bàòng hiãûu dng âiãûn thỉï cáúp ca 1BI v 2BI Cün ạp ca RW âỉåüc âàût trãn gọp 110KV, R le dng âiãûn ... 1320 = 2,2 (A) 3000 / + Chn R le dng âiãûn khåíi âäüng kiãøu âiãûn tỉì ЭT-521/6 cọ giåïi hản dng âiãûn âàût (1,5÷6)A b Thåìi gian lm viãûc ca cạc R le thåìi gian : - R le thåìi gian bạo quạ ti âäúi...
 • 63
 • 271
 • 0

Đồ án Thiết kế bảo vệ le trong hệ thống điện

Đồ án Thiết kế bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... bảo vệ tác động • Bảo vệ dòng điện cực đại - Nhiệm vụ : bảo vệ tải, chống ngắn mạch xảy MBA - Sơ đồ : bảo vệ dòng điện cấp (thời gian trì cắt nhanh) Phạm Thế Dũng _Đ5H4 Page ĐỒ ÁN BẢO VỆ RƠ LE ... biến áp le khí tác động mức dầu bình r le hạ thấp dầu bị rò thùng biến áp bị thủng • Bảo vệ so lệch - Nhiệm vụ bảo vệ : dùng làm bảo vệ MBA , kết hợp với bảo vệ dòng số trường hợp bảo vệ dòng ... vùng Thường sơ đồ bảo vệ theo cấp Cấp bảo vệ chính, vùng tác động thường chiếm 80 – 85% chiều dài đường dây cần bảo vệ Chức bảo vệ cấp bảo vệ vùng chết dự phòng cho bảo vệ cấp 1, bảo vệ cấp làm nhiệm...
 • 32
 • 243
 • 0

Đồ án bảo vệ le trong hệ thống điện

Đồ án bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... Bảo vệ dòng điện có hướng: - Là loại bảo vệ làm việc theo giá trị dòng điện chỗ nối le góc pha dòng điện vơi điện áp góp có đặt bảo vệ cung cấp cho le Bảo vệ tác động dòng điện vào le ... nguyên tắc đảm bảo tính chọn lọc chia thành loại: - Bảo vệ dòng điện cực đại - Bảo vệ dòng điện cắt nhanh SVTH:Nguyễn Tiến Hùng - Lớp Đ1-H2 Khoa: Hệ Thống Điện Đồ án môn học Bảo vệ R le GVHD: Th.S ... Đ1-H2 Khoa: Hệ Thống Điện Đồ án môn học Bảo vệ R le GVHD: Th.S Nguyễn Văn Đạt Trong đó: tn : thời gian đặt cấp bảo vệ thứ n xét t(n-1)max: thời gian tác động cực đại bảo vệ cấp bảo vệ đứng trước...
 • 33
 • 122
 • 0

bảo vệ le trong hệ thống điện

bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... LÝ BẢO VỆ RƠ LE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TS Vũ Thị Anh Thơ 48 II Các nguyên lý bảo vệ le Hệ thống điện II.1 BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN     Bảo vệ dòng có thời gian (51) Bảo vệ dòng cắt nhanh (50) Bảo ... Phần I Bảo vệ le hệ thống điện TS Vũ Thị Anh Thơ Tài liệu tham khảo Bảo vệ Hệ thống Điện, Trần Đình Long, NXB KHKT Giáo trình Bảo vệ le Hệ thống điện, Đại học Điện lực Ebook: Power ... thuộc vào tính chất/ vai trò lưới điện bảo vệ TS Vũ Thị Anh Thơ 11 I.3 Các phận hệ thống Bảo vệ le Cấu trúc tổng quát hệ thống bảo vệ Các phần từ hệ thống điện ~ Đ MPĐ MBA Đ/D Đ/C… Đo lường...
 • 115
 • 329
 • 1

đồ án môn học bảo vệ le trong hệ thống điện

đồ án môn học bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... *(1) Bảng 3.2: Thời gian tác động bảo vệ có ngắn mạch vị trí chế độ cực tiểu SV: Đậu Ngọc Mạnh - Lớp : Đ5H3 Trường Đại Học Điện Lực Đồ án môn học Bảo vệ Le Bảo vệ Vị trí IN (kA) I* GVHD: TS Vũ ... Đồ án môn học Bảo vệ Le GVHD: TS Vũ Thị Anh Thơ Xét bảo vệ 1: Tp1  0,0844  Tại điểm ngắn mạch N5: I*(5)  I(5) 2,8598.103 ... Ta có đồ thị: 1,6 1,4 1,392 1,323 1,2 1,12 0,964 0,8 0,4 0,618 0,568 0,471 BV2 0,752 0,727 0,6 BV1 0,914 0,2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Hình 3.2: Đường đặc tính thời gian làm việc bảo vệ chế...
 • 3
 • 170
 • 1

đồ án bảo vệ le trong hệ thống điện

đồ án bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
... dòng: Bảo vệ dòng điện loại bảo vệ tác động dòng điện qua phần tử bảo vệ vượt giá trị định trước Theo phương pháp đảm bảo tính chọn lọc bảo vệ dòng điện chia làm hai loại: + Bảo vệ dòng điện cực ... Nội 2000 SV:Đậu Viết Cường 34 Đồ Án R le GVHD: Tạ Tuấn Hữu 2.Trường Đại Học Điện Lực Bảo vệ R le hệ thống điện 3.PGS.TS.Phạm Văn Hòa Ngắn mạch đứt dây hệ thống điện, NXB KHKT, Hà Nội 2006 MỤC ... Tạ Tuấn Hữu Hệ số trở kTV le phụ thuộc tính chất điện cấu tạo le Trong le lý tưởng kTV = 1, thực tế ma sát phần động số yếu tố khác le có kTV < Nếu xét đến hệ số sơ đồ hệ số biến đổi...
 • 36
 • 257
 • 0

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU CÁC NGUYÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU CÁC NGUYÊN LÝ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
... PPNCKH Trong Tin Học Tìm hiểu nghiên cứu nguyên giải vấn đề chương trình giải trí truyền thông đa phương tiện Liên hệ nguyên tắc sáng tạo chương trình: Nguyên tắc phân nhỏ: o Chương trình phần ... GS.TSKH Hoàng Kiếm Trang Môn PPNCKH Trong Tin Học Tìm hiểu nghiên cứu nguyên giải vấn đề chương trình giải trí truyền thông đa phương tiện Các phần mềm giải trí thông dụng mà ta thấy phần mềm chơi ... Kiếm Trang 29 Môn PPNCKH Trong Tin Học Tìm hiểu nghiên cứu nguyên giải vấn đề chương trình giải trí truyền thông đa phương tiện người dùng hình chương trình Ví dụ: chương trình xem phim truyện...
 • 32
 • 182
 • 0

Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng siemes

Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng siemes
... trình hệ thống điều khiển trình PCS7 hãng Siemens Hình 1.1: Hệ thống PCS7 công nghiệp PCS7 hệ thống với thành phần kết hợp với nhau, làm việc ý tưởng hệ thống SIMATIC PCS7 hỗ trợ cung cấp giải ... chung Mạng công nghiệp khái niệm chung hệ thống mạng truyền thông số, truyền nối tiếp, sử dụng để ghép nối thiết bị công nghiệp Các hệ thống truyền thông công nghiệp cho phép liên kết mạng nhiều ... khiển giám sát; Cấp điều khiển; Cấp chấp hành 17 - Bốn cấp mạng truyền thông hệ thống là: Cấp mạng truyền thông công ty; Cấp mạng truyền thông xí nghiệp; Cấp Bus hệ thống (Bus trình); Cấp Bus trường...
 • 74
 • 162
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng Siemes pptx

Luận văn: Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng Siemes pptx
... tài : “ Nghiên cứu cấp mạng công nghiệp sử dụng hệ thống PCS7 hãng Siemes ” Nội dung đồ án bao gồm chương : Chƣơng 1: Hệ thống điều khiển trình (proces control system -PCS7) Chƣơng 2: Mạng truyền ... trình hệ thống điều khiển trình PCS7 hãng Siemens Hình 1.1: Hệ thống PCS7 công nghiệp PCS7 hệ thống với thành phần kết hợp với nhau, làm việc ý tưởng hệ thống SIMATIC PCS7 hỗ trợ cung cấp giải ... chung Mạng công nghiệp khái niệm chung hệ thống mạng truyền thông số, truyền nối tiếp, sử dụng để ghép nối thiết bị công nghiệp Các hệ thống truyền thông công nghiệp cho phép liên kết mạng nhiều...
 • 75
 • 220
 • 0

NGHIÊN cứu các PHƯƠNG PHÁP điều KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG hệ THỐNG UMTS

NGHIÊN cứu các PHƯƠNG PHÁP điều KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG hệ THỐNG UMTS
... điều khiển công suất hệ thống thông tin di động hệ ba UMTS Chương 3: Nghiên cứu thuật toán điều khiển công suất cho hệ thống UMTS là: điều khiển công suất bước động DSSPC điều khiển công suất thích ... khiển công suất UMTS phân thành loại:  Điều khiển công suất vòng hở (open-loop)  Điều khiển công suất vòng kín (close-loop) gồm: • Điều khiển công suất vòng (inner-loop) • Điều khiển công suất ... lệch công suất phát thực tế công suất phát tham khảo Phương pháp giảm bớt tượng trôi công suất Sự trôi công suất xảy có điều khiển công suất nhanh đường xuống Trong IS-95 có điều khiển công suất...
 • 79
 • 196
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu ổn định ổn áp để ứng dụng trong hệ thống điện Việt Nam pptx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu ổn định ổn áp để ứng dụng trong hệ thống điện Việt Nam pptx
... PMU Hệ thống thu thập liệ u Phasor PMU Hệ thống thu thập liệ u Phasor PMU Hệ thống thu thập liệ u Phasor GPS Thông tin ổ đị điệ p n nh n HTĐ 500kV Hệ thống giá m sá t ổ đ nh điệ n ị n p hệ thống ... hoch HT Vit Nam n nm 2015 4.2 ỏnh giỏ n nh in ỏp HT Vit Nam nm 2011 4.2.1 Tớnh toỏn d tr CSTD ca HT Vit Nam 4.2.1.1 Cỏc ch hnh bỡnh thng: Tng CSTD ngun phỏt/ tng CSTD ph ti ca HT Vit Nam nm 2011 ... HT Vit Nam Chng 4: NH GI N NH IN P H THNG IN VIT NAM V NGHIấN CU XY DNG H THNG GIM ST N NH IN P TRC TUYN 4.1 Hin trng v quy hoch phỏt trin HT Vit Nam 4.1.1 t 4.1.2 Hin trng hnh HT Vit Nam nm...
 • 25
 • 418
 • 1

Giáo trình thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện

Giáo trình lý thuyết về ngắn mạch trong hệ thống điện
... THAY THÃÚ THAM SÄÚ TRA ÂỈÅÜC x”d, Sâm,m TÊNH TRONG ÂÅN VË CỌ TÃN x" d U âm Sâm TÊNH CHÊNH XẠC TRONG ÂVTÂ S U2 x " cb âm d S âm U cb TÊNH GÁƯN ÂỤNG TRONG ÂVTÂ x" d Scb Sâm u N % U âm 100 S ... v Ucb = Utb thç: X *H = I cb I NH = S cb S NH QUẠ TRÇNH QUẠ ÂÄÜ Chỉång 3: TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN I NGÀÕN MẢCH PHA TRONG MẢCH ÂIÃÛN ÂÅN GIN: Xẹt mảch âiãûn pha âäúi xỉïng âån gin (hçnh 3.1) ... theo hàòng i”f säú thåìi gian T”d VII.3 Dng cün cn: Trong chãú âäü lm viãûc bçnh thỉåìng hồûc ngàõn mảch trç, qua cün cn khäng cọ dng âiãûn Trong quạ trçnh quạ âäü, åí cün cn dc trủc xút hiãûn...
 • 65
 • 1,987
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ro le bao ve thanh gop trong he thong dienbảo vệ khoảng cách trong hệ thống điệnbảng mã số của rơle bảo vệ sử dụng trong hệ thống điệnro le trong he thong dienbảo vệ rơ le trong trạm điệnquản lý bảo vệ chất lượng nước hệ thống thủy lợi nam thái bìnhvùng biển côn đảo được đưa vào danh sách các vùng được ưu tiên bảo vệ cao nhất trong hệ thống các vùng bảo vệ biển của ngân hàng thế giớinghiên cứu loại trừ vi sinh vật dạng sợi trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp thực phẩmbảo vệ và điều khiển hệ thống điệnnghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmnghiên cứu thiết kế và tính chọn đường dây cho hệ thống điệnnghiên cứu thiết kế và tính chọn đường dây cho hệ thống điệnchương 1nguyên lý bảo vệ dòng ròphân tích các nguyên tắc phương pháp luận và từ việc nghiên cứu hai nguyên lý cơ bản và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtphân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu hai nguyên lý cơ bản và ba quy luật cơ bản 6 phép biện chứng duy vậtbài báo cáo về thế chấp tài sảnLợi nhuận và các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần SARA việt nammô hình lọc nước cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trờinghiên cứu hợp đồng kỳ hạn foward contractngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệpngười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học nganhà lãnh đạo tiêu biểu – đinh nhật namNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP công thương việt nam – chi nhánh lê chânNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtso sánh vitamin tổng hợp tự nhiên và tổng hợpskkn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lựcPhân tích thực trạng năng lượng gió ở việt nam và giải phápNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcphương pháp quy nạp trong toán họcQui trình sản xuất phân uretầm quan trọng của việc phân chia trách nhiệm,quyền hạn đối với hoạt động tổ chứcPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maiThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápthiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhThiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết ĐAI ốc nối VAN một CHIỀU với sản lượng 50000 chiecnăm ,điều kiện sản xuất theo quy mô công nghiệp