VIỆT NAM sử lược

Việt Nam Sử lược

Việt Nam Sử lược
... tôn hiệu Thái Tông, nhiều sử không thấy chép hai chữ "thể nguyên", riêng sách "Đại Việt sử lược" lại chép Sanh năm sửu cầm tinh trâu Sách "Việt sử tiêu án" "Đại Việt sử ký toàn thư" chép Đinh ... sử nhiều sử khác chép 30 năm (980-1009) Còn nói năm Long Đĩnh 22 tuổi lên vua năm sai Long Đĩnh hưởng thọ 24 tuổi Vậy, chép "năm thứ 26 nhà Tiền Lê" 34 Đại Việt Sử Lược - Quyển II Đại Việt Sử ... Năm 1377 - 1388 Đại Việt Sử Lược - Quyển I Đại Việt Sử Lược Quyển I Những Biến Đổi Đầu Tiên Của Đất Nước Xưa, Hoàng Đế1 dựng nên muôn nước, thấy Giao Chỉ xa xôi, cõi Bách Việt, thống thuộc được,...
 • 112
 • 355
 • 0

Việt Nam sử lược

Việt Nam sử lược
... ấn Chinh nam tướng quân, đem 50.000 quân Vân Nam, đường tỉnh Vân Nam tới đánh ta Mùa hạ, tháng sai viên Phòng ngự Trần Ban quản đốc công tác tu sửa cửa ải Lê Hoa, để phòng ngăn quân Vân Nam Hoàng ... liền bãi đạo binh chinh nam; triệu bọn Vương Thông nước Tự dứt nạn binh đao, thiên hạ thái bình 22 Đại Việt Thông Sử - Quyển II - Đế Kỷ Đệ Nhị (BD:LML) Đại Việt Thông Sử QUYỂN II Đế Kỷ Đệ Nhị ... Viện Sử Học - Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội 1977 Tựa sách: Đại Việt Thông Sử Soạn giả: Lê Quý Đôn Dịch giả: Lê Mạnh Liêu - Tủ sách cổ văn - Ủy ban dịch thuật Năm 1759 1973 Viện Sử Học...
 • 91
 • 393
 • 0

Việt Nam sử lược

Việt Nam sử lược
... Sách, Sử- quán Tổng-tài, Lại-An -nam, Đào Công Chính Triều-Liệt Đại-phu, Tham-Chính ty Tân-trị Thừa-chính xứ Sơn -nam Sử- quán Toản tu, Thiều sĩ Lâm Mậu Lâm-lang, Bồi-tụng, Đông-các Hiệu-thư, Sử- quán ... sử- liệu nước nhà Cái giá-trị chỗ người đương-thời chép việc đương-thời Đối với sử- gia, tài liệu dễ kiếm Vì lẽ ấy, dịch "Lam-sơn thực lục" Đêm Thất-tịch Giáp-thân (1944) Tại nhà xuất-bản Tân Việt ... rực-rỡ mặt trăng, mặt trời Than ôi! Người chép sách này, phải kẻ viết Lĩnh -nam trích quái, bày chuyện hoang-đường; kẻ viết Việt Điện u-linh góp lại lời quái-gở! Chỉ ghi lại việc thực, nước chính,...
 • 35
 • 224
 • 0

Việt Nam Sử Lược phần 17

Việt Nam Sử Lược phần 17
... để lo khôi phục Năm Đinh Dậu (177 7) Nguyễn Nhạc sai người xin với chúa Trịnh cho trấn thủ đất Quảng Nam, Trịnh Sâm chán dụng binh, phong cho Nguyễn Nhạc làm Quảng Nam trấn thủ, Tuyên Úy đại sứ, ... tiền, hậu, tả, hữu, tiến lên đánh lấy đất Quảng Nam Chẳng từ đất Quảng Nghĩa vao Bình Thuận thuộc Tây Sơn Quân Họ Trịnh vào lấy Phú Xuân Đang Nam có quyền thần chuyên trong, Tây Sơn đánh phá ... làm Đại Trấn Phủ, đất Thuận Hóa để lo việc lấy đất Quảng Nam Đoạn Trịnh Sâm rút quân Bắc Chúa Nguyễn vào Gia Định Chúa Nguyễn vào đến Quảng Nam đóng Bến Vân, lập cháu Nguyễn Phúc Dương lên làm đông...
 • 13
 • 181
 • 0

Việt Nam Sử Lược phần 18

Việt Nam Sử Lược phần 18
... Quý Sửu (1793) mất, thọ 28 tuổi Vua nhà Thanh sai theo lễ tước công mà táng cửa Đông Trực Tháng 11 năm Kỷ Mùi (1799) đời vua Gia Khánh bà Hoàng Thái Hậu Đến năm Nhâm Tuất (180 2) nhân bên Việt Nam ... Tổ nhà Nguyễn thống nam bắc, có sứ ta sang cầu phong, quan nhà Lê dâng biểu xin đem ma Thái Hậu Cố Quân nước Vua Gia Khánh cho tất người Việt Nam theo vua Lê sang Tàu nước Sử chép đào đất lên ... ngói, sửa sang đền đài cung điện, sai quân đạo đào lấy đá ong để xây nội thành, gọi Phượng Hoàng Trung Đô Cải thành Thăng Long Bắc Thành, chia đất Sơn Nam làm hai trấn, gọi Sơn Nam Thượng, Sơn Nam...
 • 18
 • 182
 • 0

Việt Nam Sử Lược phần 19

Việt Nam Sử Lược phần 19
... Vương khai khẩn đất Gia Định thật khôn khéo, khiến cho đất Nam Việt trước chỗ đất bỏ hoang, người ở, mà sau thành nơi đông người trù phú nước Nam ta Ấy công lớn ông Nguyễn Phúc Ánh Việc Buôn Bán Nguyễn ... Quảng Nam, Quảng Nghĩa trở vào mà thôi, từ Phú Xuân trở ra, thuộc nhà Lê Đến năm mậu thân (1788), vua Quang Trung xưng đế hiệu, đánh giặc Thanh, lấy lại đất Bắc Hà, sửa đổi việc trị Từ nước Nam ... thành Quy Nhơn, mặt có quân Lê Văn Duyệt Lê Chất Quảng Nam, Quảng Nghĩa đánh vào, mặt quân Nguyễn Văn Thành cửa Thị Nại đánh lên, phía nam, lại có quân Tống Viết Phúc Nguyễn Văn Tính Phú Yên...
 • 17
 • 154
 • 0

Tài liệu Việt Nam Sử Lược phần 1 docx

Tài liệu Việt Nam Sử Lược phần 1 docx
... Tuyền (Hải Dương) 10 Giao Chỉ (Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình) 11 Cửu Chân (Thanh Hóa) 12 Hoài Hoan (Nghệ An) 13 Cửu Đức (Hà Tĩnh) 14 Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị) 15 Bình Văn (?) ... chia thời đại, đặt thành chương, thành mục rõ ràng, để ai xem sử, ai hiểu chuyện, khiến cho học sử người tiện lợi trước Bộ Việt Nam Sử Lược này, soạn giả chia làm thời đại: Thời đại thứ Thượng Cổ ... việc quan hệ đến lịch sử nước khó nhiêu! Nay nhân học nước ta thay đổi, chữ Quốc Ngữ phổ thông nước, chi ta lấy tiếng nước nhà mà kể chuyện nước nhà, ta soạn Việt Nam Sử Lược, xếp đặt theo thứ...
 • 8
 • 346
 • 0

Tài liệu Việt Nam Sử Lược phần 2 docx

Tài liệu Việt Nam Sử Lược phần 2 docx
... lập nước Nam -Việt (3), đem văn-minh nước Tàu sang truyền-bá phương nam, từ sau người nước nhiễm văn-minh Ghi chú: (1) Xin đừng lầm nước Nam -việt với Nam -Việt nước Việt- Nam thời (2) Cứ 125 00 nhà ... Loa Thành chỗ Trọng Thủy tự tử, ngọc đẹp thêm Ghi chú: (1) Xin đừng lầm nước Nam Việt với Nam Việt nước Việt Nam (2) Nay núi Mộ Dạ, gần xã Cao Ái, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, có đền thờ An ... làm tỉnh, tỉnh nhà, tỉnh làm ấp 32 nhà; ấp làm khâu, 128 nhà; khâu làm điện, 5 12 nhà Cứ điện phải chiêu cỗ binh xa, bốn ngựa, 12 bò, người giáp sĩ, 72 người tốt, 25 người để khiêng-tải đồ nặng...
 • 7
 • 294
 • 0

Tài liệu Việt Nam Sử Lược phần 3 ppt

Tài liệu Việt Nam Sử Lược phần 3 ppt
... phía Bắc Trung -Việt) Nhật -nam: (Bắc Việt tỉnh phía Bắc Trung -Việt) Châu-nhai: (đảo Hải -nam) Đạm-nhĩ: (đảo Hải -nam) Mỗi quận có quan thái-thú coi việc cai-trị quận lại có quan thứ -sử để giám sát ... quận này: Nam- hải: (Quảng-đông) Thương-ngô: (Quảng-tây) Uất-lâm: (Quảng-tây) Hợp-phố: (Bắc Việt tỉnh phía Bắc Trung -Việt) Giao-chỉ: (Bắc Việt tỉnh phía Bắc Trung -Việt) Cửu-chân: (Bắc Việt tỉnh ... tỏ lòng biết ơn Trưng Vương - Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim Trưng Vương (40- 43) Trưng-Thị khởi binh Mã Viện sang đánh Giao-chỉ Trưng-Thị khởi binh Năm Giáp-Ngọ (34 ) năm Kiến-võ thứ 10, vua...
 • 8
 • 298
 • 0

Xem thêm