1051 cancannot

ETANOLA( CỒN) TINH CHẾ Phương pháp thử - TCVN 1051-71 potx

ETANOLA( CỒN) TINH CHẾ Phương pháp thử - TCVN 1051-71 potx
... Cho thuốc thử fucsin-sufit tác dụng với mẫu thử rượu có andehit tiêu chuẩn So màu rượu thử với màu dung dịch andehit tiêu chuẩn 2.2.4.2 Dụng cụ thuốc thử Ampun thuỷ tinh, dung tích -2 ml Đèn ... dung tích 100 -1 50 ml, loại 50 ml Etanola 20 dùng để khử mùi; etanola 50 dùng để thử vị Khi có etanola chuẩn, cho phép tiến hành thử nếm để so sánh không thử mẫu Thử nếm để so sánh mẫu thử với mẫu ... ml thuốc thử fucsin- sunfit, lắc lại đặt ống nghiệm vào chậu nước có nhiệt độ 200 ± 20C Sau 20 phút, kể từ lúc thêm thuốc thử vào, đem ống nghiệm so màu Mẫu thử thuộc loại màu dung dịch thử không...
  • 20
  • 276
  • 0

Quyết định số 1051/QĐ-BNN-TCTS potx

Quyết định số 1051/QĐ-BNN-TCTS potx
... Quyết định số 1051/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/05/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Tổng số tàu xa Số tàu cá phân bờ Địa phương bổ Quảng Ninh 154 20 Hải Phòng 396 50 Thái Bình 153 20 Nam Định ... Điều Phân bổ số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho địa phương theo Phụ lục Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn ... thành phố ven biển chịu trách nhiệm thi hành định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, TCTS Vũ Văn Tám PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG TÀU CÁ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KẾT NỐI...
  • 5
  • 42
  • 0

Báo cáo khoa học: " Enhancement of radiosensitivity in human glioblastoma cells by the DNA N-mustard alkylating agent BO-1051 through augmented and sustained DNA damage response" potx

Báo cáo khoa học:
... design DNAdirected alkylating agents by linking the alkylating pharmacophore to the DNA- affinity molecules (e.g., DNA intercalating agents, DNA minor groove binder) [7,8] In most cases, the DNA- directed ... article as: Chu et al.: Enhancement of radiosensitivity in human glioblastoma cells by the DNA N-mustard alkylating agent BO-1051 through augmented and sustained DNA damage response Radiation ... dilution of 1:100 in 1% BSA The secondary antibody solution was then aspirated, and the cells were washed twice in PBS The cells were then incubated in the dark with PI (1 μg/ml) in PBS for 30 min,...
  • 13
  • 155
  • 0

Xem thêm