Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp ppt

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp ppt
... Người giám hộ có đầy đủ quyền nghĩa vụ người giám hộ người giám hộ theo quy định pháp luật Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký VVào Sổ đăng ký giám hộ Số: .Quyển số: Cán hộ tịch GIÁM...
 • 2
 • 287
 • 0

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã doc

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã doc
... Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký VVào Sổ đăng ký giám hộ Số: .Quyển số: Cán Tư pháp hộ tịch TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH ...
 • 2
 • 446
 • 0

Tài liệu BTP-NGHT-2007-GH.2 _ Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) pdf

Tài liệu BTP-NGHT-2007-GH.2 _ Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) pdf
... VVào Sổ đăng ký việc giám hộ Số: .Quyển số: Cán lãnh THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM ...
 • 2
 • 182
 • 0

Tài liệu Mẫu quyết định công nhận việc giám hộ (bản chính) docx

Tài liệu Mẫu quyết định công nhận việc giám hộ (bản chính) docx
... Người giám hộ có đầy đủ quyền nghĩa vụ người giám hộ người giám hộ theo quy định pháp luật Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Vào Sổ đăng ký giám hộ Số:……….Quyển số:……… Cán Tư pháp hộ tịch ... Là người giám hộ cho người có tên đây: Họ tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: ...
 • 2
 • 272
 • 0

QUYẾT ĐỊNH CONG NHAN VIEC GIAM HO (Ban chinh)

QUYẾT ĐỊNH CONG NHAN VIEC GIAM HO (Ban chinh)
... Điều Người giám hộ có đầy đủ quyền nghĩa vụ người giám hộ người giám hộ theo quy định pháp luật Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký VVào Sổ đăng ký giám hộ Số: .Quyển số: Cán Tư pháp...
 • 2
 • 82
 • 0

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm Sè:…………………/Q§-STP QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giám hộ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn Căn Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ... ký quản lý hộ tịch; Mẫu MâũTP/HT-2010-GH.3 TP/HT-2010-GH.3 (TT số: (TT08.a/2010/TT-BTP) số: 08.a/2010/TT-BTP) Xét đề nghị công nhận giám hộ của: QUYẾT ĐỊNH: Điều Công nhận người có ... Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành tư pháp Sở Tư pháp người có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 3; GIÁM...
 • 2
 • 153
 • 0

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp pdf

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp pdf
... Người giám hộ có đầy đủ quyền nghĩa vụ người giám hộ người giám hộ theo quy định pháp luật Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký VVào Sổ đăng ký giám hộ Số: .Quyển số: Cán hộ tịch (Đã ký) GIÁM ... .Quyển số: Cán hộ tịch (Đã ký) GIÁM ĐỐC (Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký giám hộ Ngày tháng .năm GIÁM ĐỐC ...
 • 2
 • 270
 • 0

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã ppt

Tài liệu Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã ppt
... Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký VVào Sổ đăng ký giám hộ Số: .Quyển số: Cán Tư pháp hộ tịch (Đã ký) TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký giám hộ Ngày...
 • 2
 • 294
 • 1

Xem thêm