010304 nguyen am BTTL bài tập tự luyện nguyên âm nguyệt ca pen c n2 2017

Luyện thi đh KIT 1 (đặng việt hùng) các dạng toán về sóng âm (bài tập tự luyện)

Luyện thi đh KIT 1 (đặng việt hùng)  các dạng toán về sóng âm (bài tập tự luyện)
... = 10 -12 W/m2 M A 10 ,49 dB 01 C 02 C 03 C 04 A 05 C 06 A 07 A 08 A 09 A 10 A 11 B 12 D 13 D 14 B 15 D 16 C 17 B 18 C 19 D 20 C 21 C 22 B 23 B 24 A 25 A 26 A 27 B 28 A : Hocmai.vn 19 00 58-58 -12 ... -1: M ) c Câu 12 : A 0,6 W/m2 Câu 13 : B 2,7 W/m2 A 14 1 m Câu 14 : B 1, 41 km A 10 m Câu 15 : C 5,4 W/m2 B 20 m -12 D 16 ,2 W/m2 W/m C 446 m C 40 m 1, A 1, 25 m Câu 16 : D 4,46 km D 16 0 m 3,375 ... 0,75 m B 316 2 m C 15 8,49 m D 2 812 m B 36 dB C 38 dB D 47 dB Câu 17 : A 28 dB Câu 18 : dB A 40 dB Câu 19 : A 10 2 Câu 20: B 34 dB C 26 dB D 17 dB B 4 .10 3 C 4 .10 2 D 10 4 I0 = 10 -12 W/m2, coi sóng âm A 25...
 • 3
 • 512
 • 19

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - lý thuyết về sóng âm (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - lý thuyết về sóng âm (bài tập tự luyện)
... = 10 0 W/m2 Câu 59: 12 W/m2 A Câu 60: A 1, 54 s B 1, 64 s C 1, 34 s D 1, 44 s 01 B 02 A 03 B 04 A 05 C 06 D 07 A 08 D 09 A 10 C 11 C 12 D 13 B 14 A 15 C 16 B 17 D 18 A 19 D 20 D 21 D 22 A 23 C 24 B ... 3 ,14 c C 77 dB 19 00 5 8-5 8 -1 2 D mW/m2 âm t i i m cách D 97 B - Trang | -1 : M ) âm 12 5 s 48 Câu 49: A 31, 25 m Câu 50: B 31, 5 m C 32,5 m D 32,25 m 12 2 W/m A 10 W/m2 Câu 51: A 20 dB Câu 52: B 2 .10 ... cm C 203,8 cm D 11 05 m Câu 40: o A 10 W/m = 10 12 W/m2 Câu 41: A 20,5 m Câu 42: A 10 7 C 710 Câu 43: C 10 W/m2 31 s 15 m/s g = 10 m/s2 C 22,5 m B 3 .10 W/m B 24,5 m o B D o o D 10 20 W/m2 D 20...
 • 4
 • 311
 • 6

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn nguyên t toán h u Câu 13: ð t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí ... t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên là: A 70 lít B 78,4 lít C 84 lít D 56 lít Câu 14: ð t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không ... cháy hoàn toàn X khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m sinh qua bình ñ ng H2SO4 ñ c ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c là: A 18 gam B 36 gam C gam D 4,5 gam Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 1,608g...
 • 2
 • 426
 • 10

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ppt

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ppt
... Chỉ có hạt nhân nguyên tử magiê có tỉ lệ số proton nơtron : B Trong nguyên tử, nguyên tử magiê có 12 electron C Trong nguyên tử, hạt nhân nguyên tử magiê có 12 proton D Nguyên tử magiê có lớp ... Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố X 21 Tổng số obitan nguyên tử (ô lượng tử) nguyên tử nguyên tố là: A B C D 2 13 Cấu hình electron nguyên tố X 1s 2s 2p 3s Biết X có số ... 16 14 Cho nguyên tử : A, B, C, D, E Hai nguyên tử có số nơtron là: A A B B B D C A C D B E Tổng số hạt p, e, n nguyên tử nguyên tố X 10 Nguyên tố X là: A Li B Be C N D Ne Nguyên tử X có tổng...
 • 6
 • 385
 • 0

bài tập tự luyện và đáp án về động từ nguyên mẫu của cô vũ thị mai phương

bài tập tự luyện và đáp án về động từ nguyên mẫu của cô vũ thị mai phương
... Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ð ng t nguyên m u Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai ... Giáo viên: Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương ð ... nguyên m u Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương ð NG T NGUYÊN M U (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the best answer for each of the following questions:...
 • 9
 • 354
 • 8

bài tập tự luyện và đáp án về ngữ âm trong tiếng anh của cô vũ thị mai phương

bài tập tự luyện và đáp án về ngữ âm trong tiếng anh của cô vũ thị mai phương
... Ng âm Ti ng Anh Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương NG ÂM TRONG TI NG ANH (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the word in ... NG Ng âm Ti ng Anh ÂM TRONG TI NG ANH (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG I M t s quy t c phát âm c a âm /i/ Phát âm /i/ nh ng nhóm ch sau ñây Nhóm iTrong nh ng t m t âm ti t t n b ... viên: Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương NG Ng âm...
 • 13
 • 1,364
 • 1

bài tập tự luyện và đáp án về phần luyện tập và chữa đề danh động từ và động từ nguyên mẫu của cô vũ thị mai phương

bài tập tự luyện và đáp án về phần luyện tập và chữa đề danh động từ và động từ nguyên mẫu của cô vũ thị mai phương
... Giáo viên: Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương Luy ... p ch a ñ Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương LUY N T P VÀ CH A ð (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the best answer for the following sentences: ... viên: Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Luy n t p ch a ñ Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai...
 • 14
 • 382
 • 3

của cô vũ thị mai phương bài tập tự luyện và đáp án về phần luyện tập và chữa đề mệnh đề thời gian, nguyên nhân, mệnh đề nhượng bộ

của cô vũ thị mai phương bài tập tự luyện và đáp án về phần luyện tập và chữa đề mệnh đề thời gian, nguyên nhân, mệnh đề nhượng bộ
... Giáo viên: Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương Các ... Giáo viên: Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương Các ... ñ (Ph n 3) Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Th Mai Phương CÁC LO I M NH ð (PH N 3) (ðÁP ÁN BÀI T P T LUY N) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG Choose the best answer It doesn’t matter I rest...
 • 25
 • 666
 • 0

bài tập tự luyện và đáp án về trọng âm trong tiếng anh của cô vũ thị mai phương

bài tập tự luyện và đáp án về trọng âm trong tiếng anh của cô vũ thị mai phương
... môn Tiếng Anh – Giáo viên: Thị Mai Phương Trọng âm Tiếng Anh TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Chọn phương án (A B, C, D) ứng với từ có trọng âm ... học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Thị Mai Phương Trọng âm Tiếng Anh - Các từ âm tiết có âm tiết cuối chứa nguyên âm dài nguyên âm đôi kết thúc nhiều phụ âm âm tiết đầu nhận trọng âm Ex: PAradise, ... người phát âm nguyên âm phụ âm sai ngữ điệu làm người nghe không hiểu II TRỌNG ÂM Trọng âm rơi vào âm tiết thứ - Hầu hết danh từ tính từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ex: Danh từ: CHIna,...
 • 5
 • 823
 • 17

Xem thêm