HOA 9 HKI

Giáo án Hóa 9 - HKI

Giáo án Hóa 9 - HKI
... 16/60x100% = 26,67% - %N = 28/60x100% = 46,67% - %H = 100% - ( 20% + 26,67% + 46,67%) = 6,66% Trang 39 Trường THCS Nguyễn Thái Bình – Hồ Thành – Tây Ninh Giáo viên: Võ Thanh Tùng - Tổ: Hố – Sinh ... (CaO) - Biết ứng dụng canxioxit Trang Trường THCS Nguyễn Thái Bình – Hồ Thành – Tây Ninh Giáo viên: Võ Thanh Tùng - Tổ: Hố – Sinh - Biết phương pháp điều chế CaO phòng thí nghiệm công nghiệp - Rèn ... 4.2/ Kiểm tra cũ : - Đònh nghóa axit, cách gọi tên, phân loại ? - Axit hợp chất gồm gốc axit liên kết với hay nhiều nguyên tử H - Cách gọi tên : tên axit = axit + tên gốc axit - Phân loại : loại...
 • 77
 • 451
 • 4

On Tap hoa 9 HKI

On Tap hoa 9 HKI
... muối tạo thành d/ Dẫn toàn khí thoát qua CuO nung nóng Tính khối lượng CuO cần dùng 19/ Đem nung KClO3 thu 8 ,96 lit khí oxi? a/ Tính lượng KClO3 cần dùng biết hiệu suất phản ứng 85% b/ Đốt sắt ... phải dùng gam ( DddKOH = 1, 39 g/ml) 17)Nhận biết chất rắn: a)NaOH, Cu(OH) b) NaOH, NaNO3, Na2SO4 18) Thực chuỗi: Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → CO2 → BaCO3 → BaCl2 19) Để trung hòa 125ml ddHCl cần ... sắt 20/ Cho 6,2 gam hỗn hợp gồm natri kali hòa tan hết vào nước, ta thu dung dòch X, cô cạn X thu 9, 6 gam chất rắn a/ Tính khối lượng kim loại b/ Tính thể tích khí Y thu đkc 21/ Cho hỗn hợp nặng...
 • 5
 • 224
 • 0

Đề Thi Hóa 9 HKI

Đề Thi Hóa 9 HKI
... xmol 3x mol xmol xmol Al2O3 + 6HCL 2AlCl3 + 3H2O 1mol 6mol 2mol 3mol ymol 6ymol 2ymol 3ymol Theo đề ta có hệ phương trình : 27x + 102y =21 x 13,44 = 22,4 x=0,4 y= 0,1 = 0,6 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ)...
 • 2
 • 277
 • 6

giáo án Hóa 9 HKI hay

giáo án Hóa 9 HKI hay
... 20/ 9/ 10 Ngày dạy: 21/ 9/ 10 Tiết : Luyện tập: tính chất hóa học oxit axit I Mục tiêu 1.Kiến thức - Học sinh ơn tập lại tính chất hóa học oxit bazơ, oxit axit, axit 2.Kỹ - Rèn luyện kỹ làm tập hóa ... SGK Ngày soạn: 24/ 10/ 20 09 Ngày dạy : 27/ 10/ 20 09 Tiết 16 Bài 11 Phân bón hóa học I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh biết: - Phân bón hóa học gì? vai trò của ngun tố hóa học đời sống thực vật - ... nghiệm: Ngày soạn: 12/ 09/ 10 Ngày dạy : 13/ 09/ 10 Tiết Một số axit quan trọng I Mục tiêu 1.Kiến thức - Học sinh biết tính chất hóa học axit HCl, H2SO4l có đầy đủ tính chất hóa học axit - Những ứng...
 • 111
 • 204
 • 0

on thi hoa 9 hki

on thi hoa 9 hki
... 2O2 to Fe3O4 (2) 2Fe + 3Cl2 to 2FeCl3 (3) Fe + HCl → FeCl2 + H2 (4) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Câu 9: Trình bày tính chất hóa học nhôm? Trả lời: Muối + H2 (3) + dd axit (2) Muối nhôm + O2, to + PK...
 • 4
 • 182
 • 0

440 câu trắc nghiệm có đáp án Hóa 9 HKI - 2010

440 câu trắc nghiệm có đáp án Hóa 9 HKI - 2010
... dịch KNO3 Đáp án: D Câu 190 (Mức 2) NaOH làm khô chất khí ẩm sau: A CO2 B SO2 C N2 D HCl Đáp án: C Câu 191 (Mức 2) Dung dịch NaOH phản ứng với kim loại: A Mg B Al C Fe D Cu Đáp án: B Câu 192 : (Mức ... dư Khối lượng chất kết tủa thu : A 19, 7 g B 19, 5 g C 19, 3 g D 19 g Đáp án : A Câu 62 (mức 2) : Khí tỉ khối hiđro 32 là: A N2O B SO2 C SO3 D CO2 Đáp án : B Câu 63 (mức 3): Hòa tan 12,6 gam natrisunfit ... 4,17(g) Đáp án: C Câu 293 : (Mức 3) Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193 ,8 g C 18,3 g B 19, 3 g D 183 ,9 g Đáp án: A Câu 294 :...
 • 51
 • 532
 • 9

Đề cương ôn tập hóa 9 HKI

Đề cương ôn tập hóa 9 HKI
... Luận: 34 Cho 5,4 g kim loại hóa trị (III) tác dụng với Clo có dư thu 26,7g muối Xác định kim loại đem phản ứng Xác định kim loại đem phản ứng 35 Cho 4,6 g kim loại X hóa trị I tác dụng hồn tồn ... kết tủa khơng tạo thêm dừng Lọc lấy kết tủa đem nung chất rắn thu là: A Cu B Cu2O C CuO D CuO2 29 Dãy gồm chất bazơ tan là: A Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2 B Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH C NaOH, KOH, Ba(OH)2 ... 19 Có thể pha lỗng axit H2SO4 cách: A Cho từ từ axit vào nước B Cho từ từ nước vào axit C A B D Cho...
 • 2
 • 908
 • 36

ĐỀ HÓA 9 HKI

ĐỀ HÓA 9 HKI
... gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ************************************************************************ Câu 1(2,5 điểm) - Học sinh nêu tính chất hóa học kim loại: + Tác dụng với phi ... cho điểm theo biểu điểm MA TRẬN ĐỀ -Mức độ nhận thức : Biết – Hiểu – Vận dụng: 30 % - 40 % - 30 % Mức độ kiến thức kĩ Biết 30 % Hiểu 40 % Vận dụng 30% Tính chất hóa học kim loại Câu Câu 1,5đ Chuỗi ... pthh: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 0,5 điểm Câu (1, điểm) - Cho quì tím vào mẫu thử Mẫu làm cho quì tím hóa đỏ, mẫu chứa dung dịch HCl Hai mẫu lại không làm quì tím đổi màu chứa dung dịch: NaCl Na2SO4...
 • 3
 • 194
 • 0

De cuong on tap hoa 9 HKI(10-11)

De cuong on tap hoa 9 HKI(10-11)
... Đ/A B B B 14 D 25 C 36 D 47 A D 15 B 26 C 37 C 48 B D 16 D 27 C 38 C 49 D -5- B 17 C 28 B 39 B 50 A C 18 D 29 A 40 C C 19 B 30 A 41 B D 20 C 31 C 42 A 10 C 21 A 32 C 43 A 11 B 22 C 33 C 44 C ... đỏ D Không có tượng Câu 49: Nhỏ dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 thì: A Không có tượng B Có chất khí không màu thoát C Có kết tủa nâu đỏ D Có kết tủa trắng Câu 50: Con dao làm thép xẽ không ... Ca(OH)2 , tạo muối canxicacbonat (2,5 điểm) a Viết PTHH b Tính khối lượng chất lại sau phản ứng Bài 12: Hòa tan 58g hỗn hợp Fe Cu vào dung dịch HCl 10% vừa đủ, sau phản ứng xong kết thúc thu 5.6 lit...
 • 6
 • 318
 • 4

đề thi Hóa 9 HKI 2010-2011 tham khảo

đề thi Hóa 9 HKI 2010-2011 tham khảo
... dung dịch trước sau phản ứng không đổi) (1,5đ) Cho: Na = 23; H = 1; K = 39; N = 14; O = 16 - MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I Nội dung I Oxit II Axit II Bazơ III Muối IV Kim loại Tổng điểm: ... ml dung dịch natri hiđroxit NaOH 2M với dung dịch sắt (III) clorua FeCl3 1M a Viết phương trình hóa học minh họa b Để phản ứng xảy vừa đủ cần ml dung dịch sắt (III) clorua (FeCl3)? c Nếu đem toàn ... 2,5đ 3,0 đ 12 C 13 B 14 C 15 D II Tự luận (6 điểm) Câu Đáp án Câu Mỗi phương trình hoàn chỉnh 0,5đ thi u cân trừ 0,25đ Câu Dùng thuốc thử hợp lí, phương pháp đúng, trình bày khoa học 0,75đ Phương...
 • 2
 • 155
 • 2

ĐỀ THI HÓA 9 HKI CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HÓA 9 HKI CÓ ĐÁP ÁN
... H = 1, O = 16, S = 32, Fe = 56, Al = 27, Cl = 35,5) Duyệt BGH Duyệt tổ trưởng Người đề ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC ĐỀ ( NĂM HỌC 2010 – 2011) Nội dung Bài a) Sắt tác dụng với phi kim Với oxi tạo thành ... 0,25điểm 0,25điểm Duyệt BGH Tổ trưởng Người đáp án 0,5điểm 0,5điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm Duyệt BGH Tổ trưởng Người đáp án ... mol Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 mol mol y mol 1,5y mol Ta hệ phương trình : x + 1,5 y = 0,025 56x + 27 y = 0,83 Giải hệ phương trình ta x = 0,01 mol, y = 0,01 mol Khối lượng nhôm sắt: mFe...
 • 5
 • 180
 • 3

ĐỀ THI HÓA 9 HKI PGD

ĐỀ THI HÓA 9 HKI PGD
... 0.02x64 = 1.28g m=( 4.08- 1.28) + 1.12=3 .92 g CM FeSO = 0.02 = 1M 0.02 FeSO4 +Cu 0.02 0.02 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ *Đánh giá nhận xét: Lớp TSHS 91 93 95 33 33 32 Giỏi Khá SL % 14 42.4 3.3 6.3 ... 10 g → nNaOH = = 0.25mol 100 40 2NaOH + H2SO4 0.25 0.125 mdd H SO4 = Na2 SO4 + H2O 1đ ( 0.125 x98) x100 = 50 g 24.5 II 2đ a/ 2HCl + Fe 6HCl + 2Al b/ CuSO4 + Fe CuSO4 + 2Al c/ 2AgNO3 + Fe FeCl2 ... 95 33 33 32 Giỏi Khá SL % 14 42.4 3.3 6.3 SL % 11 33.3 3.3 3.1 Trung bình SL % 6.1 10 30.3 15 46 .9 Yếu SL 12 12 % 18.2 36.4 37.5 Kém SL % 27.3 6.3 ...
 • 3
 • 151
 • 1

Xem thêm