0102 cau truc bang am TLBG tài liệu bài giảng cấu trúc bảng âm pen c 2017 nguyệt ca

0102 cau truc bang am TLBG tài liệu bài giảng cấu trúc bảng âm pen c 2017 nguyệt ca

0102 cau truc bang am TLBG tài liệu bài giảng cấu trúc bảng âm pen c 2017 nguyệt ca
... w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...
 • 4
 • 170
 • 0

Tài liệu Bài giảng Cấu trúc điều khiển pdf

Tài liệu Bài giảng Cấu trúc điều khiển pdf
... C U TRÚC I U KHI N I/ C u trúc tu n t II/ C u trúc ch n l a (r nhánh) 2.1/ C u trúc If 2.1.1/ C u trúc If EndIf 2.2.2/ C u trúc If Else EndIf 2.2/ C u trúc Do Case 2.3/ So sánh c u trúc ... EndCase III/ C u trúc l p 3.1/ C u trúc For EndFor 3.2/ C u trúc Do While 3.2.1/ C u trúc Do While T 3.2.2/ C u trúc Do While 3.2.3/ C u trúc Do While !Eof() 3.3/ C u trúc Scan EndScan ... u trúc Do While T có th có l nh Loop giúp quay tr l i vòng l p Trong c u trúc Do While T , b t bu c ph i có m t bi u th c lu n lý (ExpL) thi hành l nh Exit thoát kh i vòng l p 3.2.2/ C u trúc...
 • 28
 • 257
 • 0

Tài liệu Bài giảng: Cấu trúc máy tính docx

Tài liệu Bài giảng: Cấu trúc máy tính docx
... Chơng trình Lu CMOS Phần Chức nhiệm vụ ,cấu tạo phận máy tính Các phận hệ thống máy tính Sơ đồ cấu thành chức năng: Một hệ thống máy PC thờng có thành phần cấu thành : - Màn hình - Bàn phím - Chuột ... Mục Lục Phần Chức nhiệm vụ ,cấu tạo phận máy tính Trang 1-Các phận hệ thống máy tính 2-Mainboard 3-Bộ vi xử lý 4-Bộ nhớ máy tính 5-Đĩa mềm ổ đĩa mềm 6-ổ cứng 7-ổ đĩa quang ... bào lu liệu gấp lần loại chip nhớ flash thông thờng ( Loại ROM ghi xoá máy tính không cần thiết bị đặc biệt) Loại đợc sử dụng rộng rãi máy ảnh số, máy tính cầm tay ,điện thoại di động ,các máy...
 • 105
 • 383
 • 0

Tài liệu Bài giảng 15c - Bảng câu hỏi CVM pdf

Tài liệu Bài giảng 15c - Bảng câu hỏi CVM pdf
... & follow-up questions (screen protest & misleading responses) - Attitudes, opinion, knowledge & uses - Demographics - Questionnaire structure Third stage: Pre-testing the questionnaire - Focus ... & follow-up questions (screen protest & misleading responses) - Attitudes, opinion, knowledge & uses - Demographics - Questionnaire structure Third stage: Pre-testing the questionnaire - Focus ... implement – Dichotomous choice: (1) Individuals used to making choices on take-it-or-leave it basis; (2) easier to answer “yes - no” than give a $ value; (3) is incentivecompatible—respondents best...
 • 59
 • 654
 • 0

Tài liệu Bài giảng: Âm học kiến trúc ppt

Tài liệu Bài giảng: Âm học kiến trúc ppt
... BÀI GIẢNG ÂM HỌC KIẾN TRÚC Mục đích: + Cung cấp cho sinh viên kiến thức âm thanh, hình thành trường âm phòng khán giả, tính chất hút âm phản xạ âm bề mặt vật liệu & kết cấu, quy ... chất sóng âm - Lý thuyết âm hình học: Theo lý thuyết trường âm xét dạng tổng cơng tia âm (sóng âm thay tia âm) Các tia âm dựng theo quy luật quang hình học cho phép xác định điểm tới âm bề mặt ... vật liệu hút âm cho lượng hút âm gần lượng hút âm u cầu Trần phản xạ K/T âm hút âm 34 +Trần mảng tường, trần gần nguồn âm lượng bố trí vật liệu có độ cứng cao thiết kế theongun lý âm hình học...
 • 58
 • 910
 • 28

Tài liệu Bài giảng cấu trúc máy tính pot

Tài liệu Bài giảng cấu trúc máy tính pot
... Lưỡng Cấu trúc Máy tính 27 Chương Hệ thống máy tính 2.1 Các thành phần máy tính 2.2 Hoạt động máy tính 2.3 Liên kết hệ thống GV: Đinh Đồng Lưỡng Cấu trúc Máy tính 28 2.1 Các thành phần máy tính ...  Máy tính thực lệnh cách GV: Đinh Đồng Lưỡng Cấu trúc Máy tính 29 2.1 Các thành phần máy tính  Sơ đồ cấu trúc máy tính  Bộ xử lý trung tâm (CPU): Điều khiển hoạt động máy tính xử lý số liệu ... Lưỡng Cấu trúc Máy tính 36 Bộ nhớ máy tính Chi tiết cấu trúc nhớ Cache GV: Đinh Đồng Lưỡng Cấu trúc Máy tính 37 Bộ nhớ ngoài(External memory) Chức đặc điểm  Lưu trữ tài nguyên phần mềm Máy tính...
 • 245
 • 340
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7 doc

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7 doc
... 7. 1 Ý TƯỞNG Kết hợp phương pháp lực phương pháp chuyển vị để giảm ẩn số → đơn giản hoá toán Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: Phương pháp lực: ... Phương pháp hỗn hơp: ẩn số q L L L Chương 7: Phương pháp hỗn hợp L 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: qL2 L 4EJ L M2 Z1=1 HCB M1 r11 4EJ L o MP 2EJ L L & r21 qL X2=1 4EJ L Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 8EJ L3 r11 ... qL 280 EJ 70 Biểu đồ: o M P = M Z1 + M X + M P Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: qL qL2 140 qL2 140 qL2 140 MP qL2 140 Chương 7: Phương pháp hỗn hợp ...
 • 6
 • 687
 • 12

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương V: Kết cấu gỗ chịu lực doc

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương V: Kết cấu gỗ chịu lực doc
... âa L = ÷ m Så âäư thỉåìng gàûp: - Dáưm âån gin - Dáưm liãn tủc - Dáưm cọ ân âåỵ âãø tàng kh nàng chëu lỉûc hồûc gim âäü vng 2.1 Dáưm âån gin: Cáúu tảo v toạn: - Tiãút diãûn dáưm: Chỉỵ nháût, ... vạn dạn lãn ⎛1 1⎞ ÷ ⎟L ⎝ 10 12 ⎠ - Chiãưu cao h giỉỵa nhëp ≥ ⎜ - Bãư räüng ca bủng chỉỵ I: ⎧≥ 8cm ⎪ b1 ⎨ b ⎪≥ ⎩ - T säú h/b ≤ 6: âãø âm bo äøn dënh täøng thãø - Chäù näúi: + Cạc låïp vạn chëu ... tảp Cọ loải: - Dáưm nhiãưu nhëp ténh âënh - Dáưm liãn tủc ghẹp âäi Dáưm ténh âënh nhiãưu nhëp - Dáưm bao gäưm: Cạc nhëp mụt thỉìa v nhëp treo xen k - Chäù näúi näúi phi bo âm quay âỉåüc (M=0),...
 • 17
 • 564
 • 15

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương VI: Cấu kiện tổ hợp pdf

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương VI: Cấu kiện tổ hợp pdf
... -1 Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Tênh ngun, khäng kãø cạc miãúng âãûm Theo phỉång y-y: (song song våïi mảch ghẹp) - Tênh toạn tỉång tỉû â/v cọ tiãút diãûn bọ Trong âọ: - Khi ... -3 .1 Thanh cọ tiãút diãûn bọ : Cáúu kiãûn gäưm nhiãưu di bàòng nhau, ghẹp sạt lải v cng tham gia chëu lỉûc Theo phỉång x-x: (vng gọc våïi mảch ghẹp) - Lm viãûc cáúu kiãûn ngun - Cäng thỉïc ... lỉûc v ca cạc miãúng âãûm - Bạn kênh quạn våïi trủc x-x: rx= Jx Fcl Fcl l diãûn têch tiãút diãûn cạc nhạnh trỉûc tiãúp chëu lỉûc Theo phỉång y-y: (song song våïi mảch ghẹp) - Âäü mnh âäøi váùn cọ...
 • 7
 • 465
 • 10

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương III: Liên kết kết cấu gỗ pptx

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương III: Liên kết kết cấu gỗ pptx
... phán tạn - Chãú tảo âån gin; Liãn kãút läü r dãù kiãøm tra - Chëu cháún âäüng kẹm ( cáưn phi cọ buläng xen k ) - Dãù cọ biãún dảng ban âáưu låïn chãú tảo khäng chênh xạc Phán loải: - Thỉåìng ... tảo: - Vãư ngun tàõc, tỉång tỉû liãn kãút mäüng mäüt ràng chụ thãm cạc âàûc âiãøm sau: - Cạc trủc cng phi häüi tủ âụng trỉåìng håüp mäüt ràng: lỉûc kẹo cng âi qua trng tám tiãút diãûn gim úu - ... nhiãưu - Mäùi ràng âỉåüc âàût mäüt buläng an ton (âãø âãư phng hiãûn tỉåüng phạ hoải gin ca liãn kãút) - Chụ chãú tảo phi chênh xạc hån Tênh toạn : a Chëu ẹp màût ( phạ hoải ) ( tiãút diãûn ab) -...
 • 17
 • 454
 • 6

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương II: Tính toán cấu kiện cơ bản ppt

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương II: Tính toán cấu kiện cơ bản ppt
... -M M > 25cm: W= N 0,85 R n M M N < 25cm: W= [3,3+ 0,35(l-1)2+ ] - Nãúu 1< e= N Rn N M < 1cm: chëu nẹn âụng tám - Nãúu e= N - Nãúu e= (3.27) (3.28) W, N, M, Rn, ... Sån -2 Cáúu kiãûn chëu lỉûc ngàõn v kho: Gi thiãút λ≤ 75: N = ϕRnF= [ 1- 0,8(λ/100)2]RnF= [F- 0,00008λ2F]Rn F= N + 0,00008λ2F Rn (3.13) F= N + 0,001k ... vë l cm3, daN, daNm, daN/cm3, m - Cáúu kiãûn chëu nẹn ún cáưn âỉåüc kiãøm tra vãư äøn âënh ún ngoi màût phàóng ún ( theo phỉång y-y) cáúu kiãûn chëu nẹn âụng tám - Khi lỉûc càõt ngang Q v lỉûc...
 • 9
 • 439
 • 5

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương mở đầu: Đại cương về kết cấu gỗ ppt

Tài liệu Bài giảng kết cấu gỗ - Chương mở đầu: Đại cương về kết cấu gỗ ppt
... II 525 - 629 1080 - 1299 116 5-1 394 105 - 124 Gi, xoan, giäøi, âinh vng III 440 - 524 900 - 1079 970 - 1164 85 - 104 Måỵ, qú, båìi låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 Gi ... ca ta hiãûn nay: - Gäù dng quạ êt cạc cäng trçnh låïn - Hçnh thỉïc kãút cáúu ngho nn Ngun nhán: - Gäù åí nỉåïc ta phong phụ nhỉng phỉïc tảp, chỉa âỉåüc coi trng nghiãn cỉïu - Viãûc bo qun, khai ... låìi, häưng may IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 Gi tràõng, xoan âo V 305 - 364 625 - 749 675 - 809 60 - 69 Xoan mäüc, trám, thäng vng, sàng tràõng VI ≤ 304 ≤ 624 ≤ 674 ≤ 59 Xoay, kiãưn...
 • 14
 • 497
 • 6

Xem thêm