Lectra system phần mềm thiết kế thời trang và nhảy mẫu

Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Nhảy Mẫu doc

Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu doc
... b m chu t ph i vào nh ng ng c n m , ch n ch c n ng r i b m chu t trái vào ng b t kì ã ch n (hình b) Biên So n: Lê Xuân Bình 0983367894 Lectra System Ph n M m Thi t K Th i Trang Nh y M u Cho ... trí b t kì trang, xu t hi n h p tho i, nh p giá tr ng kính c a ng tròn vào h p tho i, ENTER k t thúc Biên So n: Lê Xuân Bình 0983367894 17 Lectra System Ph n M m Thi t K Th i Trang Nh y M u ... chu t trái vào o n B, sau ó b m ti p chu t vào o n A ho c C, o n D b c t, i m c t giao i m c a hai ng Biên So n: Lê Xuân Bình 0983367894 23 Lectra System Ph n M m Thi t K Th i Trang Nh y M...
 • 30
 • 448
 • 0

Lectra system phần mềm thiết kế thời trang nhảy mẫu

Lectra system  phần mềm thiết kế thời trang và nhảy mẫu
... 0983367894 18 Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Nhảy Mẫu K LAYERS (Tạo Lớp Thiết Kế Cho hay Nhiều Chi Tiết Sử Dụng Chung) Mục đích việc tạo lớp thiết kế cho phép sử dụng nhiều lần trang mà ... Lê Xuân Bình 0983367894 10 Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Nhảy Mẫu C SHEET (Sao chép & Chuyển đổi trang) NEW SHEET (N) Cho phép tạo trang trắng để thiết kế COPY (Ctrl + C) Cho phép ... Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Nhảy Mẫu LỜI MỞ ĐẦU LECTRA phần mềm tiêu biểu đại diện cho nghành may mặc toàn giới, hình thành phát triển Pháp bao gồm hai nội dùng lớn, LECTRA...
 • 94
 • 403
 • 0

FASHION DESIGN & GARMENT TECHNOLOGY - THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG NGHỆ MAY

FASHION DESIGN & GARMENT TECHNOLOGY - THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ CÔNG NGHỆ MAY
... glamour of fashion- Designers, Design Houses – India and abroad Chapter (5)  The business of Fashion- Fashion centers, Brands, Stores-India and Abroad Chapter (5)  Support Institutes for the fashion ... Course content Theory- Marks50 Chapter     (10) Fashion- definition of fashion in all its aspects Style - the definition of style and differentiation from fashion Trend - definition of the ... students about the fundamentals of fashion design and production of garments Fashion Design as profession includes the entire process of designing and producing fashion apparels from the fibre and...
 • 23
 • 221
 • 0

phần mềm thiết kế bài giảng các nguyên tắc thiết kế bài giảng

phần mềm thiết kế bài giảng và các nguyên tắc thiết kế bài giảng
... động ý đồ thiết kế ăn khớp với hiệu ứng khác, điều quan trọng phải nắm vững thuộc tính hiệu ứng khai thác hết thuộc tính Không phải hiệu ứng có thuộc tính có thuộc tính chung có nguyên tắc áp dụng ... -Các loại hiệu ứng powerpoint : Khi nháy vào nút Add Effect danh sách nhóm hiệu ứng hoạt hình là: - Entrance: kiểu xuất đối tượng (đi vào) trình chiếu - Emphasis: ... Re-Order: có hiệu lực có từ hiệu ứng thiết lập trở lên Nháy vào mũi tên lên xuống để thay đổi thứ tự xuất hiệu ứng - Nút Play: dùng để phát thử hiệu ứng vừa thiết lâp mà trình chiếu slide - Nút...
 • 3
 • 193
 • 0

Công tác kế toán ở Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF

Công tác kế toán ở Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF
... học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán 1.7.5.1 Tình hình quản lý sử dụng TSCĐ Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF doanh ... Trờng đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán Sau lập biên lý TSCĐ, kế toán TSCĐ hủy thẻ TSCĐ lập Phiếu Kế Toán: Công ty cổ phần thiết kế thời trang quốc tế IDF -* - Cộng hoà ... sau: Công ty cổ phần thiết kế thời trang quốc tế IDF -* Số: 25/CTM Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2010 Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế thời...
 • 68
 • 386
 • 6

TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG QUỒC TẾ IDF

TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG QUỒC TẾ IDF
... dụng TSCĐ Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF 1.7.5.1 Tình hình quản lý sử dụng TSCĐ Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF Công ty cổ phần Thiết kế thời trang quốc tế IDF doanh ... định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF - Căn vào đề nghị lý tổ sản xuất Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF Quyết định Bán lý máy ép mex Đài Loan ... Oshima Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF - Tình trạng máy móc sử dụng đợc - Phơng thức toán: Tiền Việt Nam - Giá bán: 37.356.336 đ - Địa điểm thời gian giao nhận: Tại Công ty Thiết kế thời trang...
 • 54
 • 426
 • 2

Nghiên cứu viết phần mềm thiết kế mô phỏng hình ảnh vải dệt thoi từ sợi slub

Nghiên cứu viết phần mềm thiết kế và mô phỏng hình ảnh vải dệt thoi từ sợi slub
... VIỆC THIẾT KẾ SỢI SLUB VÀ VẢI TỪ SỢI SLUB 2.1 Thiết kế sợi slub 2.2 Thiết kế vải dệt thoi từ sợi slub PHẦN MỀM THIẾT KẾ VẢI DỆT THOI TỪ SỢI SLUB 3.1 Giới thiệu phần mềm 3.2 Nội dung phần mềm 3.3 ... tài: Nghiên cứu viết phần mềm thiết kế hình ảnh vải dệt thoi từ sợi slub * Mục tiêu đề tài: Xây dựng phần mềm: - Tính toán thiết kế sợi slub, hình ảnh sợi slub - Tính toán hình ảnh vải từ ... phẩm dệt CÔNG VIỆC THIẾT KẾ SỢI SLUB VÀ VẢI TỪ SỢI SLUB Hình ảnh vải dệt từ sợi slub thu từ thông số sợi slub thông số thiết kế vải: Thông số sợi slub Thông số thiết kế vải Hình ảnh vải Hình...
 • 54
 • 617
 • 0

Giáo trình thiết kế thời trang phần 10 pps

Giáo trình thiết kế thời trang phần 10 pps
... lju,in ao OIU h6i Chl10ng - Phlrang ph,ip trlnh bi)Y b,in ve Ihi('! kc" I - TieLi chu;in chung II - D~lJlg C~l vi:! PHAN B - PHUONG PHAp THiET KE QUAN Ao THONG DUNG Ch 1100 ng - Thiel k€ sa mt ... t;:}p Bili Thie't ke" yuan au nam ly !~t Cau hoi va bili fZtp 226 70 71 74 75 75 R2 83 92 93 93 102 103 112 Bili J Thic"1 ke' qu&n au nam khbng ly C:lu hoi v.) bai t~r 113 1~2 Bili 111ic"1 kc' qu...
 • 22
 • 248
 • 0

Giáo trình thiết kế thời trang phần 9 pps

Giáo trình thiết kế thời trang phần 9 pps
... I I I I I I Ix dung (AB) AB - Vm + (6 + 10) = 29 - 13-GTTKQA-A Hinh 10 .9 - Qwin ring xeo 193 Di~m ngang mong (BN) AB BN= =97 ·3' H goi (AC) AC = R9 + = 53 Tu cae diem X3C dinh, ke duemg ':'ll6ng ... vong dung, duang giang : ~ I 191 BAI3 • THIET KE QUAN ONG XEO Hinh 10.8 I - f)~C mt:M KIEV MAV - Quan lien d9c, g~p xeo vai, c~p chun - Phfa truac va phia sau giong 192 C~p li6n, gilll li6n (h 10.8) ... TIEU CHUAN VAl KhO viii 90 em : 220em Kh6 vai 115em : 190 em KhO viii 140cm : llOem , ,< IV - PHUONG PHAP THIET KE Moi quan he giila thil.n tnr6e va thil.n sau (h 10.11) 196 A-THAN SAU (h 10.12)...
 • 23
 • 276
 • 1

Giáo trình thiết kế thời trang phần 8 pdf

Giáo trình thiết kế thời trang phần 8 pdf
... trnae va thiln sau (h 9.6) 1 68 N A I A, 1- ~88 ' ! < - '/ C2 8, E r : 8, 8' , , ,82 85 -"\ 85 A3 83 K, '1- ~ C o 8, K A5 A 8 ~ C, C, 03 0, C3 83 C', 13 C3 C5 81 0 8" 8, 02 8, E, 1 1 , i x 5 7 Hinh ... eo) 85 K, 85 C3 C Cs ( D3 ~~3 8, 89 )2 Ds D4 B THAN SAU (h 9.4) I· GAP vAl 87 Gttp mep vai ho~c phan vai d~ cat rnanh ella thm sau theo canh sqi dqc, rn~t tnli ngoai, philn mep viii d~t phfa trang ... (Rv) : 38 Oai tay (Ot) : 52 Yang cd (Ve) : 33 Yang ngue (Vn) : 84 Yang b~ng (Vb) : 68 Yang mOng (Vm) : 88 Luqng cit dQng : - Cit d(>ng nglfe (COn) : 12 (10., 14) - Cit d(>ng b~ng (COb) : 10 (8. ,...
 • 23
 • 232
 • 1

Giáo trình thiết kế thời trang phần 7 pdf

Giáo trình thiết kế thời trang phần 7 pdf
... Viing xllng qllanh c~p : 0 ,7 1 57 D\Ing : cat dUt vach pMn Lot - DuOng SllOl1 : I - Cap: 0,6 - Gau : - Duimg tra khoa : ? ~ , , ~ CAU HOI VA SAl TAP San se dL1...
 • 23
 • 257
 • 2

Giáo trình thiết kế thời trang phần 5 pptx

Giáo trình thiết kế thời trang phần 5 pptx
... SO Dq = 95 AX ~ ~ D, ") 2, Ha cita quan (AB) 3, 5B, T, V""""'" 8:J ~\ B " • ~ :3 Vrn AB = -4-+ (1 ;- 3) = 25 3, Di~m ngang mong (BB') BB' = AB = 25 4, Ha goi (AC) AC = Tu ~g ' c, + = 52 ,5 cae ditm ... b~ng (Vb) : 95 :72 Yang mong (Vm) : 88 Ha dui (Hd) : 35 (giila dui) Vimg dui (Vd) : 46 Yang 6ng (Vo) : 40 Cir d¢ng m6ng (CDm) : (3 + 5) CDt = 0 ,5 CDs = 1 ,5 Cir dqng dui (CDd) :4(3 +5) Chit Y: Lur;mg ... ~ A5 A ;2SA'2 1"4 A TA-, , Pi' , Iii! 'iiI It Vbl4 + ly(3 ,5) T'\ i3x; B9 B10 - d VrnI 10+1 ;, B5 B4 B2 3, B6 v E T, B8 Vm/4+CDs V mliO-1 • '" 8, B, N B, Vm/4+CEJ\ B3 > B' , m • B ~ 1- • ~ C5 Xs...
 • 23
 • 148
 • 0

Giáo trình thiết kế thời trang phần 4 pdf

Giáo trình thiết kế thời trang phần 4 pdf
... vai (B3 B4 ) Rv B3B4="""2 =23 N6i AsB4 t~o duemg dlfIlg vai fli~m d""g nach (B4 B,) B4B, = 1,5 Ke dUDng dJ.!ng nolch tir Bs vu6ng g6c v6i cae duang ke ngang, cat dUOng h...
 • 23
 • 372
 • 0

Giáo trình thiết kế thời trang phần 3 ppsx

Giáo trình thiết kế thời trang phần 3 ppsx
... 12 13 = 1 /3 12C S' Vo cong vong n3ch B4K,I 3C4 Vo sulm 30 = C3C4 - (I , 2) = 23- 2 = 21 R~ng than ngang mong X4XS = 1/4 Vrn + = 8: + = 24 ho~c X 4XS = C,C4 + = 23 + = 24 - R(>ng tMn ngang eo D2D3 ... Dai ao: A3 X4- H~ mkh : A3C3 - H~ C3 C, 03 86 89 8, • 10 , eo : A 3D Chu y : Di€m A3 each dau vai 4cm (2em dUilng may va 2cm X6 8, eao ddu co') VO X, c6 30 - R(>ng e6 A,A4 = 1/5 Vc + 32 5+0,5 ... Vo c6 30 - RQng cd A3A4 = 1/5 + 0,5 = 32 + = ' , - Cao d~u cd A4AS = 2cm Ve cong c6 qua cae di~m A),A , Vo dulmg vai (vai coo) - Ha xuoi vaiA3B, = 1/10 Rv - = 38 - '" 10 - R~og vai B3B4 = 1/2...
 • 23
 • 182
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm thiết kế thời trang trên máyphần mềm thiết kế thời trang edraw maxphần mềm thiết kế thời trang downloadphần mềm thiết kế thời trang freephần mềm thiết kế thời trang geminicadphần mềm thiết kế thời trang onlinephần mềm thiết kế thời trang trên máy tínhphần mềm thiết kế thời trang đơn giảnphần mềm thiết kế thời trang miễn phítải phần mềm thiết kế thời trang 3dtải phần mềm thiết kế thời trang trên máy tínhdownload phần mềm thiết kế thời trang edraw maxtải phần mềm thiết kế thời trang chuyên nghiệpdownload accumark phần mềm thiết kế thời trangdownload phần mềm thiết kế thời trang miễn phíNHẬN BIẾT SO SÁNH CHIỀU DÀI HAI ĐỐI TƯỢNG MG BÉga ntBài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vậtBài 10. Trang trí đối xứng qua trụcBài 20. Châu ÂuBài 20. Châu ÂuBài 4. Sông ngòiBài 4. Sông ngòiBài 3. Khí hậuBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duTuần 9. Đại từKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhbáo cáo thực tập tại CÔNG TY IN BAO bì hà nộiBáo cáo đánh giá tác động của CT 135IIbài thuyết trình về các quy trình tính toàn trong du lịchisa server 2006 internet security accerlerationxây dựng hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (NIDS) mô phỏng trên phần mềm snortĐề kiểm tra toán 6 chương 1Tổng quan về sản phẩm đồ hộp cà chua cô đặc