1572 plurals

1572 plurals

1572 plurals
...
 • 1
 • 27
 • 0

nouns- singular or plurals

nouns- singular or plurals
... 8 We are looking for ……… information about apartments for lease a zero b an c a d a few The number of women ……… decreased a has b have c to have d having 10 People …… worried about the high...
 • 2
 • 221
 • 5

Puzzling Plurals

Puzzling Plurals
... difference between the two examples may 164 p Bad Grammar Ch 07.pmd 164 3/17/2004, 9:46 AM Puzzling Plurals be this: The use of “data” as a singular goes down a little easier with usage experts ... plural form is “phenomena” not “phenomenons.” 166 p Bad Grammar Ch 07.pmd 166 3/17/2004, 9:46 AM Puzzling Plurals 81 Memoranda Don’t Say: I typed memorandums today until my fingers cramped up Say Instead: ... remember that the plural form of “memorandum” is not “memorandums,” it’s “memoranda.” Test: Puzzling Plurals Please circle the correct choice The mayor responded to the charges by complaining...
 • 6
 • 116
 • 0

Báo cáo khoa học: "Identifying Broken Plurals, Irregular Gender, and Rationality in Arabic Text" ppt

Báo cáo khoa học:
... that training single classifiers and combining their outcomes almost always outperforms a single joint classifier for the three target features In other words, combining the results of G and N (G+N) ... training set We train single classifiers for G (gender), N (number), R (rationality) , GN and GNR, and evaluate them We also combine the tags of the single classifiers into larger tags (G+N, GN+R and ... Learning Features We investigate the contribution of different learning features in predicting functional gender, number and rationality features The learning features are explored in the following...
 • 11
 • 95
 • 0

Báo cáo khoa học: "MULTI-LEVEL PLURALS AND DISTRIBUTIVITY" doc

Báo cáo khoa học:
... Phrases (such as "the boys" and "some girls'), but did not deal with conjunctive Noun Phrases ('John, Peter and Bill', "the boys and the girls", or "the committees and the juries") It is not immediately ... three but arbitrary As Landman [4] has pointed out conjunctions can be arbitrarily nested (consider all the groupings that are possible in the NP "Bob and Carol and Ted and Alice"!) Therefore ... are weeded out and are not pursued any further in the next iteration References [1] Bartsch, R The Semantics and Syntax of Number and Numbers In Kimball, J.P (editor), Syntax and Semantics, Vol...
 • 8
 • 146
 • 0

Đào Duy Từ ( 1572 - 1634 ) pps

Đào Duy Từ ( 1572 - 1634 ) pps
... thích (2 ): - Tử Phòng tức Trương Lương, bề trung thành, có nhiều mưu hay chước lạ Hán Cao Tổ - Khổng Minh tức Chư Cát Lượng (cũng đọc Gia Cát Lượng), quân sư Lưu Bị (nước Thục thời Tam Quốc) (st) ... Chú thích (1 ): - Câu 1: Mâu nhi vô dịch: chữ mâu mà dấu phẩy ( bên nách) chữ dư, nghĩa ta - Câu 2: Mịch phi kiến tích: chữ mịch mà chữ kiến ( phía dưới) thành chữ bất, nghĩa không - Câu 3: ... Qua năm sau (Tân vị 163 1), ông lại đắp thêm lũy từ cửa bể Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu ( Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cao trượng, dài 200 trượng (tục gọi lũy Thầy Đến đời Thiệu...
 • 4
 • 56
 • 0

Doanh nhân lịch sử: Đào Duy Từ (Nhâm Thân 1572 – Giáp Tuất 1634) pptx

Doanh nhân lịch sử: Đào Duy Từ (Nhâm Thân 1572 – Giáp Tuất 1634) pptx
... đắp thêm lũy từ cửa bể Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu (ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cao trượng, dài 200 trượng (tục gọi lũy Thầy Đến đời Thiệu Trị mang tên "Định Bắc trường thành") Năm Giáp Tuất 1634, ... phu, Đại lí tự khanh, tước Lộc Khê Hầu Đến triều Minh Mạng, truy phong tước Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ để lại binh thư: Hổ trướng khu hai khúc ngâm: Ngọa Long cương văn, Tư Dung văn Người sau ... Khê di liệt đáo, kim trường Dịch Từ có lũy Thầy non bể vững Lộc Khê công nghiệp để lâu dài Khúc ngâm Ngọa long cương dài 136 câu lục bát, từ lâu phổ biến rộng lịch sử văn học Ông danh sĩ tiếng...
 • 4
 • 160
 • 0

Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND pptx

Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND pptx
... CƠ BẢN VÀ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN, GHI THU, GHI CHI HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 UBND tỉnh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm ... theo Quyết định Quy chế phối hợp công tác thu, nộp ngân sách nhà nước khoản thu đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng công tác toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí địa bàn tỉnh Phú Yên Điều Quyết ... giải kịp thời thủ tục hành phạm vi thời gian quy định loại thủ tục hành theo chế “một cửa, cửa liên thông” Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ ĐĂNG...
 • 10
 • 30
 • 0

V THỜI NAM BẮC PHÂN TRANH (1572 1802)

V  THỜI NAM BẮC PHÂN TRANH (1572 1802)
... đánh tan v ng ngày Tôn Sĩ Nghị chạy trốn Tàu bỏ ấn tín Lê Chiêu Thống v i v chạy theo, sống lưu vong v i đám tùy tùng chết bên Phá tan quân Thanh rồi, vua Quang Trung cải cách nhiều việc, chuẩn ... dứt Chúa Trịnh năm 1786 miền Bắc Ðồng thời vua Lê Chiêu Thống nhu nhược không tổ chức triều anh em Tây Sơn Bắc diệt họ Trịnh xong rút quân miền Nam Năm 1788 Nguyễn Huệ Bắc lần thứ hai, Lê Chiêu ... Chúa Nguyễn cháu Nguyễn phúc Ánh chạy v o Gia Ðịnh Nhưng sau họ Trịnh từ Bắc đánh v o, Chúa Nguyễn từ Nam đánh ra, Tây Sơn phải giả hàng Chúa Trịnh để quay v o đánh Chúa Nguyễn Từ Nguyễn Lữ, Nguyễn...
 • 3
 • 0
 • 0

Xem thêm