Chương 1 bai 1 toan 6 tap hop phan tu cua tap hop

Thiết kế bài giảng toán 6 tập 1

Thiết kế bài giảng toán 6 tập 1
... 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 = 11 111 1.3 15 873. 21 = 15 873.7.3 = 333333 Hoạt động 2: Phép trừ hai số tự nhiên (10 ph) ... - 12 0 = x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 ... 2. 31. 12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = (2 .12 ). 31 + (4 .6) .42 + (8.3).27 = 24 31 + 24 42 + 24 27 = 24 ( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 HS 2: Chữa 61 tr .10 SBT a) 37.3 = 11 1 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41...
 • 326
 • 1,775
 • 3

Thiết kế bài giảng toán 6 tap 1

Thiết kế bài giảng toán 6 tap 1
... 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 15 873. 21 = 15 873.7.3 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 = 11 111 1.3 = 333333 Hoạt động 2: Phép trừ hai số tự nhiên (10 ph) ... - 12 0 = x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 ... (2 .12 ). 31 + (4 .6) .42 + (8.3).27 = 24 31 + 24 42 + 24 27 = 24 ( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 HS 2: Chữa 61 tr .10 SBT a) 37.3 = 11 1 HS 2: Chữa tập 61 tr 10 SBT 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41...
 • 326
 • 226
 • 1

Thiết kế bài giảng Toán 6 tập 1

Thiết kế bài giảng Toán 6 tập 1
... chuyển vế, bội ớc số nguyên Bài tập số 16 1 , 16 2 , 16 3 , 16 5 , 16 8 11 5, 11 8, 12 0 Tiết sau tiếp tục ôn tập 36 ôn tập chơng II (tiết 2) Tiết 67 A Mục tiêu Tiếp tục củng ... Chữa tập 16 8 (a,c) ( 76 SBT) Chữa tập 16 8 SBT Tính (một cách hợp lý) a) 18 .17 - 3 .6. 7 a) = 18 .17 - 18 .7 = 18 (17 - 7) = 18 0 c) 33. (17 - 5) - 17 (33 - 5) c) = 33 .17 - 33.5 - 17 .33 + 17 .5 = (-33 + 17 ) ... a+0=0+a=a a .1 = 1. a = a a + (-a) = a (b + c) = ab + ac - GV: yêu cầu HS làm tập 11 9 Tính nhanh a) 15 12 3.5 .10 a) = 15 .12 15 .10 = 15 (12 10 ) = 15 = 30 b) 45 (13 + 5) b) = 45 11 7 45...
 • 326
 • 248
 • 0

Thiet ke bai giang toan 6 tap 1

Thiet ke bai giang toan 6 tap 1
... 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41 a) Cho biết: 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 15 873. 21 = 15 873.7.3 = 11 111 1.3 = 333333 ... x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 Sau GV ... 10 00a +10 a +10 0b+b phép tính theo cột dọc = abab C2: ab 10 1 ab ab abab b) C1: abc.7 .11 .13 abc .10 01 = (10 0a + 10 b + c) .10 01 = 10 010 0a + 10 010 b + 10 01c = 10 0000a + 10 000b + 10 00c + 10 0a + 10 b + c...
 • 552
 • 129
 • 0

Xem thêm