Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin 9
...  Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin  Lê Đắc Ước-Tân Thành-BRVT Ln( x) = ( x − 1) − ( x − 1) ( x − 1)3 ( x − 1) ( x − 1) n −1 x n + − + − + (n − 1) n 29 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi ... [40]; Namsinh: 190 0 2010; Diem: Real; Kq: String [3]; 37  Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin  Lê Đắc Ước-Tân Thành-BRVT END; VAR HS: Array [1 50] of Hocsinh; {danh sách tối đa 50 học sinh} ... hình tròn: S = πR2 (với R bán kính) C  Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin  Lê Đắc Ước-Tân Thành-BRVT Học, học nữa, học Vladimir Ilyich Lenin (1870 192 4) Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG...
 • 126
 • 294
 • 0

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin
... cấp 2, cấp hình vẽ : Các đường cấp Tài liệu chuyên Tin 11 A1 B1 C1 Các đường cấp Đường A3 A2 B2 C2 D2 D1 Tài liệu chuyên Tin 11 Đường A5 Bài : Tài liệu chuyên Tin 11 Uses Crt; Const N = 8; TF = ... trường học A A thiết phải xuất danh sách trường nhận trường học B Tài liệu chuyên Tin 11 50 Người ta muốn gửi phần mềm đến tất trường học mạng Bạn cần viết chương trình tính số trường học cần ... thông tin cách xếp không đầy đủ cho mảng A[1 6,1 9] of char , A[i,j] nhận giá trị U,I,T,C tương ứng tuỳ theo ô thuộc hình chữ U , hình chữ T , hình chữ I hay bị thông tin Ví dụ Tài liệu chuyên Tin...
 • 311
 • 2,463
 • 3

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học trung học cơ sở

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học trung học cơ sở
... Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tin học THCS Chương KIỂU TẬP HỢP I ĐỊNH NGHĨA Dữ liệu kiểu tập hợp tập hợp liệu thuộc kiểu vơ hướng đếm Một kiểu tập hợp khai báo theo dạng sau: SET OF Kiểu _cơ_ sở; ... End GV:Ngô Dương Khôi Trường THCS Lương Tâm Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tin học THCS Chương DỮ LIỆU KIỂU MẢNG (ARRAY) I KHÁI NIỆM Mảng (Array) kiểu liệu có cấu trúc bao gồm số cố định thành ... phím ENTER chạy tiếp GV:Ngô Dương Khôi Trường THCS Lương Tâm Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tin học THCS Chương CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN I KIỂU LOGIC - Kiểu logic kiểu biểu diễn hai trạng thái...
 • 23
 • 350
 • 2

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học nâng cao Quy hoạch động

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học nâng cao Quy hoạch động
... Max) (1,1)(2,1) (2,2) (2,3) (3,3) 09/14/14 17 Bài toán ″Con kiến ″ Quy tắc đi: 09/14/14 18 Bài toán ″Con kiến ″ Công thức quy hoạch động B[i,j] lượng thức ăn lớn từ ô (1,1) đến ô (i,j) B[1,j]= A[1,j] ... NỘI DUNG  Bài toán số Fibonacci  Kỹ thuật quy hoạch động  Các toán áp dụng QHĐ mảng chiều mảng hai chiều  Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đánh ... min{f(a1,b)+f(a2,b),f(a,b1)+f(a,b2)} Với a = a1 + a2 b=b1 + b2 09/14/14 25 09/14/14 26 Summary (1) Thiết kế thuật toán Quy hoạch động Dynamic Programming Xây dựng mô hình Chia để trị Divide and Conquer 09/14/14 Tìm Cơ chế...
 • 30
 • 484
 • 6

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học lớp 8.

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học lớp 8.
... In_Phan_so(x); Readln end c Nhận xét: Ở 8.1 ta khai báo biến có kiểu record Ở 8.2 ta khai báo kiểu Phan_so lệnh Type sau khai báo biến x có kiểu Phan_so Bài tập 8.3 Thực 8.2 với yêu cầu phân số nhập dạng ... Nhận xét: Bài tập 8.6 Viết chương trình cho phép nhập danh sách học viên Sau nhập học viên chương trình yêu cầu trả lời có nhập tiếp (Y/N) Ấn Y để tiếp tục nhập, ấn N để nhập Hồ sơ học viên quản ... write('Ten:');readln(danhsach[i].Ten); write('Gioi tinh (Nam/Nu):');readln(gt); if gt = 'Nu' then danhsach[i].Gioitinh:= true; write('Ngay sinh: ');readln(danhsach[i].Ngaysinh); write('So dien thoai:');readln(danhsach[i].SDD);...
 • 54
 • 3,370
 • 0

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh giỏi tin học THPT

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh giỏi tin học THPT
... phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Tin học cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT Mục tiêu: Về kiến thức - ... để dạy học 2) Nội dung dạy học tin học chuyên định hướng cho kì thi tuyển chọn học sinh giỏi tin học địa phương quốc gia 3) Việc đánh giá kết học tập học sinh chuyên phải vào mục tiêu dạy học (kiến ... phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Tin học cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT Mục tiêu: Về kiến thức: -...
 • 59
 • 496
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lờp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lờp 9
... toán học - Giải phơng trình toán học, tìm ẩn - Tính toán theo yêu cầu Lu ý: Ng ời biên soạn: Tống Duy Việt GV: Tr ờng THCS Thị Trấn Th ờng Xuân 49 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học ... Th ờng Xuân 45 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học muối nitrat clorua kim loại M có hoá trị Ngoài ra, khối lợng muối nitrat khan lớn khối lợng muối clorua khan lợng 99 ,38% khối lợng ... Thị Trấn Th ờng Xuân M 20 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học 7/ Phơng pháp dựa theo số mol để giải toán hoá học a/ Nguyên tắc áp dụng: Trong trình biến đổi hoá học: Số mol nguyên tố chất...
 • 137
 • 590
 • 4

Bài soạn tai lieu boi duong hoc sinh gioi toan 9

Bài soạn tai lieu boi duong hoc sinh gioi toan 9
... đỉnh A(4 ; 5) , B(-6 ; 7) , C(-8 ; -9) , S ≈ 268,4650712dvdt ĐS : Bài 10 : Tính gần nghiệm hệ  x − y =   y − x = ĐS : x1 = y1 ≈ 3,4 494 897 43 ; x = y ≈ −1,4 494 897 43 x3 ≈ 0,414213562 ; y ≈ −2,414213562 ... ;5) , C(-1;-5) ĐS : ; b = ; c = −17 Bài : Tính gần thể tích khối tứ diện ABCD biết AB = AC =AD = 8dm , BC = BD = 9dm , CD = 10dm ĐS : V ABCD ≈ 73,4 799 6704( dm ) Bài : Tính gần diện tích hình tròn ... + k120 ' " x2 ≈ − 35 57 + k120 ĐS : ' " ; Bài : Tính gần khoảng cách điểm cực đại điểm cực tiểu đồ thò hàm số y = 5x − x − 3x + ĐS : d ≈ 3,0 091 934412 Bài : Tính giá trò a , b , c đồ thò hàm số...
 • 3
 • 448
 • 4

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9 part 1 pdf

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9 part 1 pdf
... Al2(SO4)3(3)  (1) 9) (12 ) Al (11 ) (9) (4) Al(OH)3 AlCl3   Al(NO3)3 (10 ) Câu 2: Hãy tìm chất vơ thoả mãn chất R sơ đồ sau: A B C R R R R X Y Z (8) Câu 3: Xác định chất theo sơ đồ biến hố sau: A1 A2 A3 ... X+C I L  K  H  BaSO    (8) (9) (4) M G  X  H (10 ) (11 ) X+D B ĐIỀN CHẤT VÀ HỒN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG Câu 1: Bổ túc phản ứng sau: t t FeS2 + O2  A  + B J  B + D   ... A A A A B1 B2 B3 B4 Câu 4: Hồn thành phản ứng sau: E X+A  F  (5) (5) (7) NaAlO2 (6) Al2O3 A (1) G E  H  F   (6) (7) X + B(2) Fe (3) X+C I L  K  H  BaSO    (8) (9) (4) M...
 • 10
 • 1,159
 • 34

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9 part 2 doc

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9 part 2 doc
... kim loại Mg Zn Y dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ Thí nghiệm 1: Cho 24 ,3 gam X vào lít Y, sinh 8 ,96 lít khí H2 Thí nghiệm 2: Cho 24 ,3 gam X vào lít Y, sinh 11 ,2 lít khí H2 (Các thể tích khí đo đktc) ... độ C1 mol/l với V2 ml dung dịch có nồng độ C2 mol/l thu dung dịch có nồng độ C (mol/l), với Vdd = V1 + V2 V1 ml dung dịch C1 C2  C C V2 ml dung dịch C2  C1  C V1 C2  C  V2 C1  C @ Trộn V1 ... dịch ĐS: M Mg Mg(NO3 )2 = 44,4g Câu 21 : Nung 25 ,28 gam hỗn hợp FeCO3 FexOy dư tới phản ứng hồn tồn, thu khí A 22 ,4 gam Fe2O3 Cho khí A hấp thụ hồn tồn vào 400ml dung dịch Ba(OH )2 0,15M thu 7,88g...
 • 10
 • 540
 • 12

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9 part 3 ppt

Tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9 part 3 ppt
... chúng A Đáp số: - muối: MgCO3 CaCO3 - %MgCO3 = 58 ,33 % %CaCO3 = 41,67% Bài 2: Hồ tan hồn tồn 20 gam hỗn hợp gồm MgCO3 RCO3 (tỉ lệ mol : 1) dung dịch HCl Lượng khí CO2 sinh cho hấp thụ hồn tồn 200ml ... C2H2 (đktc) theo sơ đồ Dạng 10: BÀI TỐN KHI GIẢI QUY VỀ 100 23 Câu 1: Hỗn hợp gồm CaCO3 lẫn Al2O3 Fe2O3 có Al2O3 chiếm 10,2% Fe2O3 chiếm 98 % Nung hỗn hợp nhiệt độ cao thu chất rắn có lượng 67% lượng ... NO2  HNO3 a) Viết phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện b) Tính thể tích NH3 (ở đktc) chứa 15% tạp chất khơng cháy cần thiết để thu 10 kg HNO3 31 ,5% Biết hiệu suất q trình 79, 35 6% Câu 3: Người...
 • 9
 • 700
 • 10

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9
... Phản ứng oxi hóa: a) Phản ứng oxi hóa hồn tồn: Trang 21 Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hố (Hố hữu cơ) 3n t0 O2  nCO2 + nH2O → t0 VD: C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O → CnH2n + b) Oxi hóa khơng hồn ... (7) C6H6 + CH3Cl  C6H5 – CH3 + HCl → Trang 29 Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hố (Hố hữu cơ) dd KMnO → (8) C6H5 + 3[O]  C6H5COOH + H2O t (9) C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O (10) C6H5COONa ... + HNO3 0,04(n+1) mol 0,04(n+1) mol Ta có 0,04(n+1) = 22 ,96 = 0,16 => n = 143,5 Vậy CTPT của A C3H8 Trang 39 Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hố (Hố hữu cơ) b) PTPƯ cháy: C3H8 + 5O2 → 3CO2 +...
 • 50
 • 964
 • 16

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 đầy đủ
... Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 (Dành cho học sinh trung bình – khá) ĐÁP ÁN A B B B C C A C A C A B C D B D B C A C B D A B C CÂU HỎI Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu ... is 49 Those were the soldiers _to save the town a whose responsibility was b in whom there was a reasonability c whose was the reasonability d from whom the reasonability came (Dành cho học sinh ... that year c The girl told her mother that she couldn’t marry him that year (Dành cho học sinh trung bình – khá) 19 ÔN TẬP NGỮ PHÁP d The girl told to her mother she can’t marry him that year The...
 • 28
 • 476
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 thcs

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 thcs
... + e ≤ 99 999 + + + + + > 20182018 Vậy A có chữ số A có dạng 19ab 20ab Nếu A = 19ab = 190 0 + ab 190 0 + 10a + b + + + a + b = 2018 ⇒ 11a + 2b = 108 0,5 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tốn thcs a ... ĐKXĐ: x≥ 19; y≥7;z≥ 199 7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 x + y + z − 20 09 = x − 19 + y − + z − 199 7 ⇔ x − 19 − x − 19 + + y − − y − + + z − 199 7 − z − 199 7 + = 1,5 ⇔ ( x − 19 − 1) + ( y − − 2) + ( z − 199 7 − 3) ... 20 09 2008 + 20 09 − 1 − ÷= 20 09  2008  20 09 2008 ( 2008 − ) 20 09 − 2008 = >0 20 09 2008 20 09 2008 2007 2007 < nên − Vậy u1+ u2+ … + u2007 < 20 09 2008 20 09 = 0,25 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi...
 • 93
 • 501
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
... nghĩ học rút qua thơ thơ: tinh thần kiên trì, tâm vượt khó tu dưỡng học tập cơng tác sau - Liên hệ: hồn cảnh thực tế xã hội nhiều khó khăn, từ suy nghĩ phương hướng hành động phấn đấu người học sinh ... nhân em trước trình trạng học sinh chơi games -u cầu ngữ pháp có sứ dụng số biện pháp tu từ nói q, nói giảm, nói tránh để nêu nhận xét đánh giá trước trình trạng học sinh chơi game * Về nội dung ... vụ cho u câu kể chuyện nghị luận thêm cụ thể sinh động + Chất liệu: chủ yếu tả thực ( cánh đồng lúa chín, buổi chiều nắng đẹp Và phần tưởng tïng học sinh quan sát + Chủ đề: Trên sở thực tưởng tượng...
 • 15
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tintài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học thcstài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin họctài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học phổ thôngthuật toán thông dụng tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học dành cho học sinh sinh viêntài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi văn 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi gdcd 9ThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016HD do nhiet do, do am, toc do gioKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMục luc Ky yeu Hội thảo CMCN 4.0 ngay 25.7.2017Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 01 – Đăng ký thi đua cá nhânThông báo số 459 HCQG-TCCB về việc đăng ký phong trào thi đua năm 2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 07- BB kiểm phiếu HN lãnh đạo mở rộngMau so 2 LylichvienchucHƯỚNG dẫn xử lý KHI CHÈN BẢNG bị CÁCH TRANG TRONG WORDBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 17. Tim và mạch máuDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương