121 g comma gets a cure american english phon

121 g comma gets a cure american english phon

121  g comma gets a cure american english phon
... kjȚr | (American English) wǺθ ǩ klǤ:θ (klǡ:θ) ǩn(d) leǺd (h)ǩr ǡən (h)ǩr raǺt saǺd | ðen serǩ kǩnfǭəmd ðǩ vets daǺǩgnoȚsǺs | ǤəlmoȚst Ǻmiədiǩtli | ȓi rǩmembǩrd ǩn ǩfektǺv triətmǩnt ðǩt rikwaǺǩrd ... (oȚdioȚ) fǤərmæt Ǻn ðǩ keǺs ǩv ǩ saȚnd rǩkǤərdǺŋ | kǡəpiraǺt tuə a znʜd dȜDZlǩs en ǡ:nǩrǩf | dȢǺl mǩkȜlǩ ǩn(d) bǡərbǩrǩ sȜmǩrvǺl | ǡ:l raǺts rǩzǭəvd | COMPILED JUAN CARLOS DAVID ... triətmǩnt ðǩt rikwaǺǩrd (h)ǩr tǩ meȢǩr a t ǩ lǡət ǩv medǩsnʜ | serǩ wǤərnd ðǩt ðǺs kǤərs ǩv triətmǩnt maǺt bi ǺkspensǺv iəðǩr faǺv Ǥər sǺks taǺmz ðǩ kǡəst ǩv penǩsǺlǩn | a kænt ǺmædȢǩn peǺǺŋ soȚ mȜtȓ...
 • 2
 • 168
 • 0

Darragh - A to Zed, A to Zee - Differences between British and American English (Stanley, 2000)

Darragh - A to Zed, A to Zee - Differences between British and American English (Stanley, 2000)
... address ah-dress a- dress advertisement ad-ver-tize-ment ad-vert-tis-ment agile a- jil a- jile alternate (adj.) ault-er-n't aul-tern-et apricot a- pri-cot ay-pri-cot a- ris -to- crat ar-is -to- crat as-fault ... strik-neen tomato tom-ay-doe tom-ah-toe trait trayt tray trauma trah-ma trau-ma vase vayz vahz vitamin vy-ta-min vit -a- min Z zee zed A TO ZED, A TO ZEE STANLEY • 13 Stress and articulation It will ... ga-rahzh gar-ij inquiry in-kwi-ree in-kwir-ee interesting in-ter-est-ing in-trest-ing jaguar jag-wah jag-u-ahr laboratory 12 • STANLEY aristocrat asphalt lab-ra-tor-ee la-bor'-tree A TO ZED, A TO...
 • 128
 • 400
 • 1

a discourse analysis of opening and closing speeches by masters of ceremonyon reality television showsin american english versus vietnames

a discourse analysis of opening and closing speeches by masters of ceremonyon reality television showsin american english versus vietnames
... The data for analysis in this thesis are 160 examples of opening and closing speeches in American English and Vietnamese including 40 examples of each American opening speeches (AOSs), Vietnamese ... also examined in an effort to help Vietnamese learners and users of American English as well as American learners and users of Vietnamese give a good and professional speech in both languages 1.2.2 ... aspect of informal speeches delivered by American and Vietnamese masters of ceremonies on American and Vietnamese reality television shows 2.2 THEORETICAL BACKGROUND Discourse analysis is concerned...
 • 145
 • 367
 • 0

A comparative study of insults in vietnamese and american english

A comparative study of insults in vietnamese and american english
... The Comparative Study of Insults in Vietnamese and American English aimed at providing Vietnamese users of English and American users of Vietnamese with some knowledge about social factors influencing ... being female 3.3 DATA ANALYSIS METHODS First, all the Vietnamese data and the American data were tabulated separately Second, the trends in each group of data for each social factor of age, as ... RESEARCH QUESTIONS What are the influences of social factors on Vietnamese and American perceptions of insults? What are the similarities and differences between Vietnamese and American people in...
 • 26
 • 471
 • 1

Thesis: Directness in conversations in american english and vietnamese A comparative study

Thesis: Directness in conversations in american english and vietnamese A comparative study
... the usages and deepen the knowledge of directness in American English and Vietnamese conversations 3.4.2 Material generalization Basing on analyzing directness in conversations in American English ... Directness in conversations in American English and Vietnamese - A comparative study intentionally recommends directness in daily life talk and in teaching to students Furthermore, an exciting ... research questions Are there any similarities and differences in using directness in conversations between American English and Vietnamese? What are some implications for learning and using directness...
 • 53
 • 229
 • 1

A guide to speaking and pronouncing American English for everyone who speaks English as a Second language ppsx

A guide to speaking and pronouncing American English for everyone who speaks English as a Second language ppsx
... that it has similarities to every other language Watashi wa kare ga okane o nusunda to wa iimasen deshita Or perhaps, Watashi wa kare ga okane o nusunda to wa ümasen deshita No matter how strange ... native language with an American accent If you can sound like an American speaking your native language, imagine how easy it would be to speak English with an American accent X Pause the CD and ... that he was an animal at a party As time passed, the expression became cliche and we changed the intonation to He's a real party animal because "everyone knew" what it meant Cliches are hard to...
 • 185
 • 233
 • 1

a comparative acoustic study of hanoi vietnamese and general american english monophthongs = phân tích âm học so sánh hệ thống nguyên âm đơn tiếng việt hà nội và tiếng anh mỹ phổ thông

a comparative acoustic study of hanoi vietnamese and general american english monophthongs = phân tích âm học so sánh hệ thống nguyên âm đơn tiếng việt hà nội và tiếng anh mỹ phổ thông
... Vietnam national university, Hanoi University of languages and international studies Faculty of Post graduate studies DON MINH MO A comparative acoustic study of Hanoi Vietnamese and general American ... serves as a valuable source of reference for cross language comparison The pronunciation of General American English and of Hanoi Vietnamese are acknowledged as the reference accents of English and ... American English monophthongs Phân tích âm học so sánh hệ thống nguyên âm đơn Tiếng Việt Nội tiếng Anh Mỹ Phổ thông A thesis submitted to the Faculty of Post Graduate Studies, University of Languages...
 • 75
 • 214
 • 0

a cross cultural study on expressing satisfaction in american english and vietnamese = nghiên cứu giao thoa văn hóa việt- mỹ trong cách thức diễn tả sự hài lòng

a cross cultural study on expressing satisfaction in american english and vietnamese = nghiên cứu giao thoa văn hóa việt- mỹ trong cách thức diễn tả sự hài lòng
... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDY NGUYỄN THỊ THÙY LINH A CROSS- CULTURAL STUDY ON EXPRESSING SATISFACTION IN AMERICAN ... learners of English avoid cultural shock in -cultural communication Scope of the study The paper investigates expressing satisfaction as a speech act in English and Vietnamese Expressing satisfaction ... limitation of time and material, the study only concentrates on investigating strategies of expressing satisfaction in English and Vietnamese in some certain situations together with some typical...
 • 125
 • 572
 • 9

face - saving strategies in teachers' oral feedback in english classrooms - a vietnamese - american cross-cultural study

face - saving strategies in teachers' oral feedback in english classrooms - a vietnamese - american cross-cultural study
... Evaluative Feedback FTA Face- threatening Act FSA Face- saving Act FSS Face- saving Strategy H The hearer HaF Hit-all Feedback HoF Hit-one Feedback HAdv Highly Advisable InAdv Inadvisable MPQ Metapragmatic ... study are:  To investigate the face- saving strategies used by American and Vietnamese teachers when giving oral feedback to students in English classrooms  To clarify major similarities and ... the diversification of feedback In short, the study especially focuses on face- saving strategies used by teachers in giving oral feedback across Vietnamese and American languages and cultures...
 • 112
 • 222
 • 0

A comparative acoustic study of Hanoi Vietnamese and general American English monophthongs

A comparative acoustic study of Hanoi Vietnamese and general American English monophthongs
... English and of Hanoi Vietnamese are acknowledged as the reference accents of English and Vietnamese respectively As a result, from the pedagogical aspect, the findings of the research are of highly ... representing accurately the linguistic aspects of Hanoi Vietnamese monophthongs, which serves as a valuable source of reference for cross language comparison The pronunciation of General American English ... http://www.linguistics.ucla.edu/people/grads/billerey/PlotFrog.htm Clark, M J, Hillenbrand, J, et al (1995) Acoustic characteristics of American English vowels Journal of Acoustical Society of America 97(5) Đoàn,...
 • 3
 • 93
 • 0

A cross cultural study on expressing satisfaction in American English and Vietnamese

A cross cultural study on expressing satisfaction in American English and Vietnamese
... cross- cultural factors in expressing satisfaction and help learners of English avoid cultural shock in -cultural communication Scope of the study The paper investigates expressing satisfaction as a speech ... Politeness), as well as Directness- Indirectness Due to the limitation of time and material, the study only concentrates on investigating strategies of expressing satisfaction in English and Vietnamese in ... satisfaction in English and Vietnamese - to find out factors that affects the choice of politeness strategies when expressing satisfaction in English and Vietnamese - to raise awareness of cross- cultural...
 • 8
 • 289
 • 7

Xem thêm