giáo án dạy buổi 2 toán 7

giáo án dạy buổi 2 toán 7

giáo án dạy buổi 2 toán 7
... 32 625 a, n = ; b) n = c, 27 n:3n Năm học: 20 15 -20 16 - 27 Bµi tËp 2: a) Ta cã: 36 = 33.33 63 = 23 .33 ⇒ 36 > 63 b) Ta cã: 4100 = (22 )100 = 22 .100 = 22 00 ⇒ 4100 = 22 00 Bµi tËp 3: a, 32 = ⇒ 32 = 2n.4 ... 27 ( Bài 6  ÷ 5 = 122 = 144 ) Giáoviên: Thượng Phương Anh Năm học: 20 15 -20 16 a, = (2 ) = 88; 316 = ( 32) 8 = 98 Vì 88 < 98 suy 22 4 < 316 b, Ta cã: 4100 = (22 )100 = 22 .100 = 22 00 ⇒ 4100 = 22 00 ... + + 27 23 27 23  −   16  = 5 +  +  +  + 0,5 = + + 0,5  27 27   23 23  = 6,5     b)  + − ÷−  − − ÷ 3  2    2 = 5+ − − 4+ + 3 1 1  2 2 = ( − 4) +  +  +  +  2 2 ...
 • 109
 • 206
 • 0

Giáo án dạy thêm 2 toán 7 2014

Giáo án dạy thêm 2 toán 7  2014
... − 52 − − 55 + = = 26 78 7817 (−9). 17 (−9).1 − = = = = −1 ; c) 34 34.4 2. 4 8 a) b) 11 11 − − = = = 30 30 30 1 18 25 18 .25 3 .25 75 = = = = =1 17 24 17 24 17 .24 17. 4 68 68 − − (−5).4 (−5) .2 ... sau : -12x2y ; -14 ; 7xy2 ; 18xyz ; 13xyx ;-0,33 ; -2yxy ; xyz ; x2y ; -xy2 ; 17 Bài 2: Tính tổng đơn thức sau : a/ 12x2y3x4 -7x2y3z4 ; b/ -5x2y ; 8x2y 11x2y Bµi 3: Cho A = 8x5y3; B = -2x6y3; ... 5 c) ( − 2, 5) ; d)  −  ;    2 21 7 b)   ;   ( 0, 125 )  4 7 1  +   : ; g) 25 3 : 52   2 f) −   120 3 d) ; 40 5 12 ; c) ( 0 ,25 ) 1 024 ; 32 3904 e) ; f) ( 0, 375 ) 1304 GV:...
 • 42
 • 217
 • 0

giáo án dạy buổi 2 toán 8 cả năm

giáo án dạy buổi 2 toán 8 cả năm
... + 9 82 – 9 72 + + 2212 e/ 180 22 02 125 2 + 150. 125 + 7 52 f/ (20 2+1 82 + 1 62+ + 42+ 22) -( 1 92+ 1 72+ + 32+ 12) D¹ng 7: Chøng minh ®¼ng thøc 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ (x + y)3 = x(x-3y )2 +y(y-3x )2 ... 3(3 + 2y) = (x + 2y)(4x - 3); b 2x2 + 2y2 − x2z + z − y2z − = (2x2 + 2y2 - 2) - (x2z + y2z - z) = 2( x2 + y2 - 1) - z(x2 + y2 - 1) = (x2 + y2 - 1) (2 - z) 4)a) 3x2 − 6xy + 3y2 = 3(x2 - 2xy + y2) = ... (19 x2-14x3+9 -20 x+2x4) : (1+x2-4x) Cã 19 x2-14x3+9 -20 x+2x4 = 2x4-14x3+19x2 -20 x+9 Lµm phÐp chia 2x - 14x3 + 19x2 - 20 x + x2-4x+1 2x4 - 8x3 + 2x2 -6x3 + 17x2 -20 x + 2x2-6x-7 -6x - 24 x - 6x -7x2 -...
 • 107
 • 218
 • 0

Giáo án dạy buổi 2 Số học 6 chuẩn và nâng cao

Giáo án dạy buổi 2 Số học 6 chuẩn và nâng cao
... 20 02. 200 120 01 20 01 .20 022 0 02 Hớng dẫn A = 20 02. (20 010000 + 20 01) 20 01. (20 020 000 + 20 02) = 20 02. (20 01.104 + 20 01) 20 01. (20 02. 104 + 20 01) = 20 02. 2001.104 + 20 02. 2001 20 01 .20 02. 104 20 01 .20 02 ... + 21 1 = 21 5 + 21 1 = 21 1 (22 + 1) = 11 17 17 Vậy 85 + 21 1 chia hết cho 17 b/ 6 92 69 = 69 . (69 5) = 69 64 32 (vì 64 32) Vậy 6 92 69 chia hết cho 32 c/ 87 21 8 = 22 1 21 8 = 21 8 (23 1) = 21 8.7 = 21 7.14 ... Hớng dẫn 23 .34 23 2.3 42 18 = = 22 . 32. 5 5 a/ 2 11 22 = 23 .53.7 2. 11 35 50 121 .75.130. 169 1 12. 52. 3.13.5 .2. 1 32 11. 52. 1 32 = = b/ 39 .60 .11.198 3.13 .22 .3.5.11 .2. 32 22. 33 1998.1990 + 3978 (1991 2) .1990...
 • 80
 • 1,156
 • 4

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2
... -2 HS nhận xét làm bạn -Yờu cu HS lm bi vo v -HS chữa vào -Gi HS cha bi -GV nhn xột Bi 2: Tớnh (theo mu): Mu: 26 m x = 52m 25 dam x = (50) m ; 69cm : = (23 )cm 18hm x = ( 72) hm; 48m : = ( 12 )m 82km ... hc -HS lng nghe 2. Hot ng 2: Hng dn HS thc hiờn phộp nhõn: 12 x =? Giỏo viờn ghi bng -2 HS c phộp nhõn -Gi HS c phộp nhõn - Chuyn phộp nhõn: -Yờu cu HS tỡm kt qu 12 x = 12+ 12+ 12= 36 -Yờu cu HS ... tiờu ca tit hc -HS lng nghe 2. Hot ng 2: Hng dn HS thc hnh Bi 1: t tớnh ri tớnh: 125 x = (600) 22 1 x = (663) 107 x = (535) 116 x = (8 12) -HS c yờu cu bi 27 5 x = ( 825 ) -HS lm bi -Yờu cu HS suy...
 • 73
 • 201
 • 0

Giáo án dạy thêm môn Toán 7

Giáo án dạy thêm môn Toán 7
... BI TP Bi s 1: Tớnh 52 55 a) 26 78 78 17 (9). 17 (9).1 c) ; 34 34.4 2.4 8 b) 11 11 30 30 30 1 18 25 18.25 3.25 75 17 24 17 24 17. 24 17. 4 68 68 (5).4 (5).2 10 e) : ... : : = 14 21 7 13 13 1 22 22 : : : 21 15 15 14 21 14 21 14 21 59 63 59 c) : : = (7) (7) (7) . (7) (7) .7 49 9 9 Lu ý thc hin ... Bi s 1: Tỡm x , bit: a) x 4 x ; 7 b) x c) x 0 ,74 9 x 0, 479 3 x ; 11 11 1 d ) x x 7 ; Bi s 2: Tỡm x, bit: a ) x x 0; b) x 1, 375 x 1, 375 hoặcx 1, 375 c) x khụng tn ti giỏ tr ca...
 • 59
 • 146
 • 0

Giáo án dậy thêm hè toán 7

Giáo án dậy thêm hè toán 7
... 7a; 7b; 7c; 7d; 7e nhận chăm sóc vờn trờng có diện tích 300m2 Lớp 7A nhận 15% diện tích vờn, lớp 7B nhận 1/5 diện tích lại Diện tích lại vờn sau hai lớp nhận đợc đem chia cho ba lớp 7c; 7d; 7e ... quãng đờng AB? Bài 8 /74 Một trờng THCS có lớp Tổng số học sinh hai lớp 7A 7B 85 học sinh Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C số học sinh lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với 7, 8, Hỏi lúc đầu ... tiền đợc chia tỉ lệ với số nông cụ mà ngời làm đợc Bài 4: Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng đợc tất 1020 Số lớp 7B trồng đợc 8/9 số lớp 7A trồng đợc Hỏi lớp trồng đợc cây? x y x+ y xy = = 13 200 x y y...
 • 20
 • 239
 • 1

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7)

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7)
... ®iỊn vµo chç chÊm §äc to Bµi 2: TÝnh - Gäi HS lªn b¶ng lµm - Líp lµm SGK 1kg + 2kg = 3kg 6kg + 20 kg = 26 kg 47kg + 12kg = 59kg 10kg - 5kg = 10kg 24 kg - 13kg = 11kg 35kg - 25 kg = 10kg *Lu ý: ViÕt tªn ... - HS gi¶i Bµi 3: B Bµi míi: Gi¶i: Sè häc sinh trai líp 2A lµ: 15-3 = 12 (häc sinh) §¸p sè: 12 häc sinh Giíi thiƯu phÐp céng 38 +25 : Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t - Nªu kÕ ho¹ch gi¶i - em lªn ... Bµi1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh: 16 + 46 + 56 + 14 36 + 76 + 26 + 28 - HS lµm bµi vµ ch÷a bµi - GV nhËn xÐt Bµi 2: Sè? … + = 16 +… = 28 +… = 15 … +…= 12 ….+ = 14 17 = +… - HS lµm bµi vµ ch÷a bµi GV nhËn...
 • 25
 • 217
 • 0

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp A)

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp A)
... 325 4 + 146 + 1698 = 3400 + 1698 = 5098 43 67 + 199 + 501 = 43 67 + 70 0 = 50 67 4400 + 21 48 + 25 2 = 4400 + 24 00 = 6800 921 + 898 + 20 79 = 898 + 3000 = 3898 125 5 + 436 + 145 = 436 + 1400 = 1836 4 67 ... Thư l¹i 5901 Thư L¹i - 3 12 - 638 371 3 526 3 Bµi : T×m x: x + 26 2 = 4848 x – 70 7 = 3535 x = 4848 – 26 2 x = 3535 + 70 7 x = 4586 x = 424 2 4.Cđng cè : - Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch céng, trõ vµ thư l¹i - ... yªu cÇu HS sưa bµi nÕu sai §¸p ¸n: a) NÕu a = 5, b = 7, c = 10 th× a+b+c = 5 +7+ 10 = 22 b) NÕu a = 12, b = 15, c = th× a+b+c = 12+ 15+9= 36 Bµi 2: - Gäi HS nªu yªu cÇu - Gäi HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp...
 • 34
 • 268
 • 0

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp A và B)

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp A và B)
... dùng daỵ học Bảng phụ 2, 3 tờ phiếu phô tô nội dung BT3,4 III/ Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra cũ Cho HS viết từ ch a nguyên âm đôi ơ, a hai khổ thơ Huy Cận tiết tả trớc (la tha, ma, tởng,) 2. Bài ... hay viết sai Thứ ba ngày 28 tháng năm 20 10 Kỉ thut : (Lớp 4) KHU GHẫP HAI MNH VI BNG MI KHUTHNG (tit 2) I.MC TIấU: - HS bit cỏch khõu ghộp hai mnh vi bng mi khõu thng - Khõu ghộp c hai mnh vi ... nhóm - Phát phiếu giao việc ? Nêu yêu cầu? + Bớc 2: Thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm + Bớc3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm báo cáo Đáp án: Câu 1: b Câu 2: 2: 2. 1đ , 2. 2.d , 2. 3 e GV kết luận: *...
 • 19
 • 251
 • 0

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp B)

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp B)
... 34568; 23 456 ;89 076 ; 1 3 27 6 ; 300 87 ; 50569 -HS làm vào nháp số em lên bảng chữa GV nhận xét bổ sung Bài tập 3: (HSKG) a, Viết hỗn số thành số thập phân = ; = ; 10 10 72 25 = ; = ; 100 100 87 20 7 ... M: 2, 45 ; 35 ,76 ; 78 ,89 ; 9 ,23 6 ; 78 ,980 ; 54 ,78 - HS làm vào GV gọi số em nêu kết tập GV nhận xét bổ sung Bài tập 2: Thêm dấu phẩy để cósố thập phân với phần nguyên gồm ba chữ số 321 45; 5 678 90; ... dới phần nguyên số thập 38 ,24 ; 53 ,24 ; 306,4; 4 32, 51; 8,14 - Làm vào - Giáo viên nhận xét chữa 4: Dăn dò: Về xem lại chuẩn bị sau Chiều thứ t ngày 29 tháng năm 20 10 Toán Luyện tập Khái Niệm số...
 • 18
 • 327
 • 0

giáo án buỏi 2 toán 7

giáo án buỏi 2 toán 7
... b.- 2 = B2 (Vì cặp góc đồng vị) c.- B3 + Â4 = 1800 (vì góc THCS Nà Giáo án buổi - HÌNH 20 11 Năm học 20 10 - bạn phía) d.- B4 = 2 (vì B4 = B2 : đối đỉnh - Qua tập vận Nêu kiến thức B2 = 2: đồng ... (2 ) - Học - BTVN : 21 , 23 (SGK / 115), 28 , 29 , 30 ( SBT/101) Phan Hùng Cường Nhạn THCS Nà Giáo án buổi - HÌNH 20 11 Ngày soạn: Ngày dạy: Phan Hùng Cường Nhạn Năm học 20 10 - Buổi 11 THCS Nà Giáo ... Bảng phụ tập 20 - HS:Hoạt động (SBT /77 ) Bảng phụ nhóm ? Bài toán cho gì? yêu cầu N1: a a 300 a Viết tên cặp góc đồng N2: b 4Q vị khác nói rõ số đo N3: c góc N4: d a góc P2 = góc Q2 = 1500 b.Viết...
 • 32
 • 122
 • 1

Giáo án buổi 2 toán 7

Giáo án buổi 2 toán 7
... 3: a) 320 = ( 32) 10 = 910 23 0 = (23 )10 = 810 Vì 810 < 910 nên 23 0 < 320 b) 322 = 320 32 2 32 = 23 0 22 Vì : 320 > 23 0 32 > 23 Nên : 322 > 23 2 c) Ta có : 3111 < 321 1 = 25 5 171 4 > 1614 = 25 6 Do 3111 ... Ta có: 11 . 27 = 29 7; 13 .22 = 28 6 Vì 11 . 27 > 13 .22 ; ( 29 7 > 28 6 ) 11 22 - Vài HS xung phong làm Nên > 13 27 cách khác + Ta có (-5) .23 =-115; (-9).11=-99 11 22 22 = > + Ta có: Vì (-5) .23 < (-9).11 ... -99) 13 26 27 −5 −9 11 22 < Nên > Vậy 11 23 13 27 2 − − 45 − 45 − = + Ta có ; < = + Ta có = 7 11 99 115 23 ( -2) .11 = -22 ; (-3) .7 = -21 −5 −9 Vì ( -2) .11 < (-3) .21 ; ( -22 < -21 ) < Vậy 11 23 −3...
 • 72
 • 242
 • 0

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 9 lớp B)

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 9 lớp B)
... 1.Giới thiệu Luyện tập 23 Bài 1: Tính : 1 + + + + + Bài 2: Tính 1+1+3= 2+ 0+3= 2+ 2+1= 3+1+1= Bài3: , = ? 2+ 3 2+ 2 1 +2 2 +25 + + + 4+1+0= 1+1 +2= + + +0 + Bài 4: ( KG ) > ,< , = ? + + + + + + ... bảng lớp, lớp làm bảng Đọc chữa bài: 2+ 1 +2= ; 3+1+1= ; 2+ 0 +2= 1HS đọc yêu cầu:Tính 3HS làm bảng lớp, lớp làm vào ô ly Chữa tập HS đọc yêu cầu 4: Viết phép tính thích hợp HS nêu toán, giải toán ... to phép tính Cả lớp đổi để chữa cho bạn -1HS đọc yêu cầu 2: Tính -3HS làm bảng lớp, lớp làm bảng Đọc chữa bài: 2+ 1 +2= ; 3+1+1= ; 2+ 0 +2= 1HS đọc yêu cầu:Tính 3HS làm bảng lớp, lớp làm phiếu học...
 • 27
 • 218
 • 0

Xem thêm