Toán 6 vnen học kì I

Toán 6 vnen học I

Toán 6 vnen học kì I
... A, l so s6 hang roi chia cho sO dAu c6ng s6 cu 6i, nhAn v 6i Quy tic tr6n cfrng dfng d 6i v 6i t6ng c6c s6 tu nhi6n cdch ddu, ching h4n: t6ng c6c chin li6n ti6p, t6ng c6c s6 16 li6n ti6p Vi du: 101 ... c6c s6 tU nhi6n kh6c Ding ki hi6u c dC thti hien quan h6 cira m 6i tap hgp tr6n v 6i t4p hqp N c6c s6 tu nhi6n Goi A ld t6p hqp c6c hoc sinh cira lcrp 6D co hai tliem 10 trd len, B ld t6p hqp c6c ... Di6n vdo c6c tr6ng bing du 6i ddy: d) Hiy n 6i cec s6 vir bi6u tht?c c6 gi6 tr! bing nhau' ' " , , ,, e) Dgc ki nQi dung sau g) Thtrc hi6n - cic hoqt dQng sau li'7 Em n 6i: 83 cdn ggi li'8 Em n 6i: ...
 • 25
 • 56
 • 0

Kiểm tra toán 6 - Cuối học 2

Kiểm tra toán 6 - Cuối học kì 2
... 0.5 : 12 b ( ) ữ 27 c 1 1 + + + + 2. 3 3.4 4.5 49.50 Câu 9: ( 1điểm): Tìm x a x + 16 = 13, 25 b x-43 = (57 x) 50 số học sinh lớp Cuối học kỳ II tăng thêm học sinh xếp loại giỏi số học sinh ... (1,5 điểm) Cuối học kỳ I, số học sinh giỏi lớp 6A học sinh lớp Hỏi lớp 6A có học sinh? Câu 11: (2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ tia Oy Oz cho ã ã xOy = 300 ; xOz = 120 0 a Tính ãyOz...
 • 2
 • 206
 • 2

đề cương toán 6 ôn học 1

đề cương toán 6 ôn học kì 1
... Hiếu II 6) 7) 8) 9) 10 ) 11 ) Năm học 2 013 -2 014 12 5 : 11 23 – 35 : (11 0 + 23) – 60 29 – [ 16 + 3.( 51 – 49)] 47 – [(45.24 – 52 .12 ) :14 ] 10 2 – [60 : ( 56 : 54 – 3.5)] 2345 – 10 00 : [19 – 2( 21 18 )2] 2345 ... + 18 + 45 - 40- 57 40 - 37 - 13 - 52 16 ) 17 ) 18 ) 19 ) 20) 21) 22) Bài 2: Thực phép tính: (Tính nhanh có thể) 1) 66 .25 + 5 .66 + 66 .14 + 33 .66 5) 273 + [-34 + 27 + (-273)] 2) 12 .35 + 35 .18 2 ... 1: Tìm x: 1) 89 – (73 – x) = 20 2) (x + 7) – 25 = 13 3) 19 8 – (x + 4) = 12 0 4) 14 0 : (x – 8) = 5) 4(x + 41) = 400 6) x – [ 42 + (-28)] = -8 15 ) 16 ) 17 ) 18 ) 19 ) 20) 7x – 2x = 61 7: 61 5 + 44 : 11 ...
 • 12
 • 115
 • 1

Hình học 6 Vnen học I

Hình học 6 Vnen học kì I
... di6m khric; , hai di6m nim cung phia OOi vOi di€mZ; hai di6m nim kh6c phia OOi vOi di6m Y *)VO b6n di6m M, N,P, Q, d6 chi c6 ba di6m M, N, P thing hdng - VO vd k6 t6n cdc do4n thing, c6 hai tlAu ... Khi d6, ta c6 ":rr l.L- xdY thO n 6i: Ilinh 12 + Hai didn A, C ndm citng phia dAt voi dilm B + Hai didm B, C ndm cilng phia diii voi di€m A + Hai di6m A, B niim khdc phia difi vai di€m C + Didm'C ... C thing hdng, tli6m C nim gifia hai di6m A vd B C6 th6 chi d6 ddi ctra hai doan thing md bi6t dugc ci ba d0 ddi AB, AC, BC kh6ng? Giii thich c5ch ldm cria em i Tri ldi ciu hoi Hdy cho bi6t: Qua...
 • 32
 • 39
 • 0

Đề thi Ki 2 toán 6 Năm học 2008 -2009

Đề thi Ki 2 toán 6 Năm học 2008 -2009
... 0,75 điểm a) x= b) x = −1 24 Bài ( điểm ) Mỗi ý 0,5 điểm • Số học sinh trung bình 450 học sinh • Số học sinh giỏi 27 0 học sinh • Số học sinh yếu học sinh • Số học sinh 471 học sinh Bài ( điểm ) C• ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN ( 08 - 09 ) I Trắc nghiệm khách quan ( điểm ) Mỗi câu 0,5 điểm Câu : Câu : B Câu : D Câu : II Tự luận ( điểm ) Bài ( điểm ) Mỗi câu điểm 23 a) b) C A Bài ( 1,5 điểm ... hình 0,5 điểm • Câu a) lập luận 0,5 điểm • Câu b) · + Tính BOC = 350 ( 0 ,25 điểm ) + Lập luận OB tia phân giác · AOC ( 0 ,25 điểm ) · Câu c) MOC = 145 ( 0,5 điểm ) Bài ( 0,5 điểm ) Đáp số : x =...
 • 2
 • 218
 • 0

Đề kiểm tra học 1 Toán 6 năm học 2010 - 2011

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 năm học 2010 - 2011
... Ngày 18 /12 /2 010 đề kiểm tra Học I (2 010 -2 011 ) Phần tự luận (65 ) Môn: Toán II Tự LUậN (7 im) Bi (1 im) Tỡm s t nhiờn x bit: (2x 8) = 24 Bi (1 im) Tớnh giỏ tr biu thc sau: a) |9| - |-2 | b) |15 | ... |9| - |-2 | = = |15 | + (-7 ) = 15 + (- 7) = Số đối | 6| - Số đối - Số đối Số đối (- 5) - Sử dụng tính chất giao hoán tính chất kết hợp tính đợc: (15 + 21) + [25 + ( -1 5 ) + 35 + (- 21) ] = = 60 ... |15 | + (-7 ) Bi (2,5 im): 1) Tỡm s i ca mi s sau: |6| ; 4; ; ( ) 2) Tớnh nhanh: a) (15 + 21) + [25 + ( -1 5 ) + 35 + (- 21) ] b) (42 69 + 17 ) (42 + 17 ) Bi (1 im) S hc sinh ca mt trng khụng quỏ 60 0 em...
 • 4
 • 312
 • 4

Đề thi khảo sát chất lượng học 1 toán 6 năm học 2010 - 2011

Đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 toán 6 năm học 2010 - 2011
... thẳng a b cắt 3- Hai đờng thẳng a b cắt trùng Lu ý: thi phn trc nghim gm trang Trờng THCS Nhân Hoà Ngày /12 /2 010 Phần tự luận (60 ) đề thi chất lợng Học I năm học 2 010 -2 011 Môn: Toán B phần ... điểm ) Câu 13 ( điểm ) : Tìm x biết a) (-2 ) + ( x + ) = - 23 b) ( - 16 ) - ( + x ) = câu 14 ( điểm ) : Thực phép tính: 2 a) 75 ( 3.5 4.3 ) b) 80 30 ( 1) c) 17 .85 + 15 .17 12 0 d) 62 : 4.3 ... c) 17 .85 + 15 .17 12 0 d) 62 : 4.3 + 2.52 Câu 15 ( điểm ) e) 5.42 18 : 32 g) 465 + 58 + ( 465 ) + ( 38 ) h) + ( 3) + + ( ) + + ( 11 ) i) + + + K + 10 0 Màn đồng diễn hội khoẻ Phù Đổng trờng có...
 • 3
 • 583
 • 0

KIỂM TRA HỌC II – TOÁN 6 NĂM HỌC: 2010 – 2011 pdf

KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 6 NĂM HỌC: 2010 – 2011 pdf
... KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN NĂM HỌC: 2010 2011 THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐỀ II I TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ trước đáp án bằng: A + 2 B C D tuổi mẹ 40 Vậy tuổi mẹ bằng: A 35 B 16 C ... Một lớp có 50 học sinh số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh lớp Số học sinh trung bình số học sinh giỏi Còn lại học sinh a Tính số học sinh loại lớp b Tính tỉ số phầm trăm số học sinh khá, ... A 61 B 60 Oz phân giác xÔy khi: A Oz nằm Ox Oy; C 83 ∧ ∧ ∧ ∧ B xOy = xOz + zOy ∧ C xOz = zOy = xOy ∧ d 100 D Các đáp án A, B, C Hai góc bù nhau, góc có số đo 300 Góc lại có số đo 0 062 ằng: A 60 0...
 • 2
 • 173
 • 0

Đề thi KSCL học 2 toán 6 năm học 2010 - 2011

Đề thi KSCL học kì 2 toán 6 năm học 2010 - 2011
... đợc 0 .25 điểm Câu 10 Đ/A B D D B A C D C C D B/Phần tự luận: Bài 1: a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) 14 b) + ữ+ =( 76) .54 + 12. ( 76) ( 76) . 36 (0 .25 đ) 21 =( 76) .(54 + 12 36) =( 76) .30 (0 .25 đ) = ... NHÂN HòA Đề thi KSCL Học Kỳ Ii - năm học 20 10 - 20 11 Môn thi toán Thời gian làm bài: 90phút A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm): Chọn đáp án Câu 1: Kết phép tính 25 19 A.44 B .6 C. 44 Câu 2: Sô đối ... Phần tự luận (7 điểm): Bài 1: ( 1,5 đ) Tính a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) b) 14 + ữ+ 21 c) 4 4 + + + + 12 20 30 3 06 Bài 2: (2 ) Tìm x biết a) 2x +5 = c) x + ( x ) = 3 Bài 3: (1,5đ) Một vải...
 • 5
 • 155
 • 1

Đề thi học I toán 6 năm học 2014 - 2015(có đáp án)

Đề thi học kì I toán 6 năm học 2014 - 2015(có đáp án)
... 0,75 1,0 a) 6x - 36 = 144:2 6x - 36 = 72 6x = 72 - 36 6x = 36 x =6 b) - x = 15 - 21 - x = -6 x = – ( -6 ) x=8 c) |x+2| = a) 18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8 = + 40 = 42 b) (-1 2) + 42 = (42 - 12) = 30 c) ... 0,25 0,25 0,5 y 0,5 8cm a) Trong i m O, E, G i m O nằm hai i m l i O gốc chung hai tia đ i b) Ghi hệ thức EO +OG = EG Thay số tính OG = 4cm Suy i m O trung i m đoạn thảng OG O ∈ OG OE = OG ... x+2 = x + = - 0,5 0,5 Nếu: x + = ⇒ x = 6- 2= Nếu: x + = - ⇒ x = - + (-2 ) =- Cấu (1,5đ) G i số sách ph i tìm a a ∈ BC (12,15,18) Tìm BCNN(12,15,18) = 180 Do BCNN(12,15,18)=B(180)={0,180, 360 ,540,720,…}...
 • 2
 • 242
 • 1

Đề thi học II toán 6 năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì II toán 6 năm học 2014 - 2015
... (1,5điểm) (-1 5) .65 + (-1 5).35 2 10 + −3 15 −2 + + + 26 26 Câu 4: (1,5điểm) x - = -6 - 2 1 x+ = 10 Câu 5: (1điểm) Lóp 6A có 40 học sinh Cuối năm số học sinh xếp loại trung bình chiếm 50% số học sinh ... 0,25đ–0,25 -0 ,25đ 0,25đ–0,25 -0 ,25đ V Số học sinh trung bình lớp 6A là: 40 50% = 20 (học sinh) 0,25đ Số học sinh lớp 6A là: 20 0,25đ = 12 (học sinh) Số học sinh giỏi lớp 6A là: 0,25đ 40 – (20 +12) = 8 (học ... Sắp xếp : 24 ; ; - 50 ; -1 00 = 24 ( - 245 + 145 ) = 24 (- 100) = - 2400 Câu I II 1 1 - ; số đối −3 3 4 10 Số nghịch đảo − − ; 0,3 32 15 = ; − =− 12 90 3.1 + −1 = − =− 3 Số đối III 1,3 = 130 %...
 • 6
 • 185
 • 0

đề kiểm tra toán lớp 11 học 2 đề số 6

đề kiểm tra toán lớp 11 học kì 2 đề số 6
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ Câ u Ý Nội dung Điểm lim ( x − 2) 3 + x − x + 12 x = lim x →0 x →0 x x 0,50 = lim ( x − x + 12) = 12 a) 0,50 x →0 ... = 2x +1 (2 x + 1 02 y= 0 ,25 0,50 x2 + x − 2 x2 + x + ⇒ y' = 2x + (2 x + 1 )2 0,50 0 ,25 a) Tam giác ABC đều, M ∈ BC , MB = MC ⇒ AM ⊥ BC ∆SAC = ∆SAB ( c.g.c ) ⇒ ∆SBC cân S ⇒ SM ⊥ BC (1) 0 ,25 (2) ... AM = c) 3a 1 SA2 AM =a = 2+ ⇒ AH = ⇒ AH = 2 AH SA AM SA + AM 3a2 3a + 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3a2 0 ,25 5a 0 ,25 Mà c1 ≠ c2 ⇒ PT f ( x ) = có nhát hai nghiệm thuộc khoảng (−1;1) a) 0 ,25 f(0) = –3,...
 • 3
 • 144
 • 0

kế hoạch dạy học toán 6 vnen

kế hoạch dạy học toán 6 vnen
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 10 KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen Tiết ... 33182 d) 30452-22 36 = 282 16 e) 25 .64 = 160 0 g) 537. 46= 24702 h) 375:15 = 25 i) 578:18 thương 32 dư Hoạt động luyện tập Bài C.2/tr34 Bài C.3/tr34 a) 5500-375+1182 = 63 07 b) 83 76- 2453 -69 9 = 5224 c) 1054+987-1108 ... kiến thức Bài 1a/tr 16 Bài 1b/tr 16 Hoạt động luyện tập Hoạt động Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng Bài 2/tr 16 Bài 3a/tr 16 Bài 3b/tr 16 Bài 4/tr 16 Bài 5a/tr 16 Bài 5b/tr 16 Nội dung chuẩn bị Trò...
 • 15
 • 1,404
 • 2

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen
... =340+34 = 374 16.1 9=16(20-1)=320-16=304 46.9 9= 46.( 100-1)=4600-46=4554 35.98=35.(100-2)=3500-70=3430 a) x=34 Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n N¨m häc 2015 2016 Trêng THCS Lª Quý §«n To¸n Vnen KÕ ho¹ch ... ngoặc 50 §10 Quy tắc chuyển vế 51-52 §11 Ôn tập học kì I 53-54 Kiểm tra học kì I Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen 102-103 Kiểm tra học kì Bài kiểm tra tiết lấy điểm cho vui mà ... To¸n Vnen Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng KÕ ho¹ch d¹y häc hợp A thuộc tập hợp B D.E.2/tr20 s; s; đ; s; s; đ Ngµy so¹n: 23/08/2015 Ngµy d¹y: 31/08/2015 Tiết LUYỆN TẬP I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: ...
 • 15
 • 667
 • 2

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2
... Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC GV: Dương Thị Hoài Thương TOÁN KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Ngày dạy: 21/3/20 16 – 23/3/20 16 TIẾT 86 + 87 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng ... 3 96 18 18.22 3 96 36 36. (− 11) 3 96 C Hoạt C.1/ Trang 16 động a) Quy đồng mẫu phân số sau: − − 3.21 − 63 5.14 70 − 21 − 21 .6 − 1 26 luyện = = ; = = ; = = ; tập 16 16. 21 3 36 24 24.14 3 36 56 56. 6 ... Dương Thị Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1 TOÁN 6 12 20 30 42 GV: Dương Thị Hoài Thương 12 30 60 105 20 60 140 30 105 42 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Tiết 83: Ngày dạy: 14/3/20 16 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ...
 • 60
 • 394
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra toán lớp 2 học kì iiđề thi toán lớp 10 học kì iide cuong on tap toan 6 cuoi hoc ki 1đề thi toán lớp 11 học kì iđề kiểm tra môn toán lớp 7 học kì iđề thi toán lớp 10 học kì iđề cương ôn tập toán lớp 8 học kì iiđề kiểm tra toán lớp 4 học kì iđề kiểm tra toán 6 giữa học kì 2ôn tập toán 6 giữa học kì 1de cuong on tap mon toan lop 7 hoc ki iiđề thi môn toán lớp 7 học kì iiđề kiểm tra ngữ văn 6 giữa học kì iiđề kiểm tra toán 6 cuối học kì 1de thi ngu van lop 6 cuoi hoc ki iiTB giao dich cp TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQTCV so 492 cong bo thong tin bat thuong giai the Chi nhanhNQ so 514 ve tra co tuc nam 2010Chot danh sach co dongBC KQ giao dich CP quy so 238 TMT BCQD so 260 ngay 07 03 2011 vv trieu tap DHDCD thuong nien TMT 2011Dieu le Công ty sua doi, bo sung lan thu 7BCKQGD cp TMT cua o Bui Quoc Cong Pho TGD ngay 07 10 11TB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Trinh Xuan Nham Pho TGDNghi quyet cua HDQT so 198 NQ-TMT-HDQTTB so 570 ve viec trieu tap cuoc hop DHCD bat thuong kem theo QD so 568BC ket qua GD cp TMT cua co dong lon SSIAM so 107TB giao dich co phieu cua ca nhan lien quan den CDNB Ong Do Manh Tuan 19112012TB giao dich cua co dong noi bo Ong Do Manh Tuan 19112012TB giao dich CP cua co dong noi bo Ong Tran Van Ha 20112012Giay CNDKKD thay doi lan 9 ngay 30 7 2014BC KQKD thang 7 2014CV giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 tren BCTC hop nhat truoc kiem toanC(ng b th(ng tin s 52TB TMT H QT