Tổng hợp kiến thức bồi dưỡng HSG vật lý 8

tong hop kien thuc boi duong HSG ly 8

tong hop kien thuc boi duong HSG ly 8
... quãng đờng bao nhiêu? Biết chiều dài quãng đờng AB 48km Giải: Vì thời gian ngời thứ thời gian ngời thứ ngời thứ t t = ta có: 8t + 4t = 48 48 = 4h 12 Vì ngời thứ liên tục không nghỉ nên tổng quãng ... ngời thứ ngời thứ 18 18 vt vt Ta có: Theo đề = + 10 t1 t1 = v3 10 = + 12 t t = t = t t = v3 12 nên = v3 23 v3 + 120 = v3 12 v3 10 v3 = 23 23 480 23 = 2 15 km/h 8km/h = Giá trị v3 ... dây vắt qua ròng rọc là: F2 = Lực kéo trọng lợng P m gây ra, tức : P = F2 = P /8 => m = M /8 10 10 Khối lợng M là: M = 8m = = kg A B Bài 5: Hai cầu sắt giống hệt đợc treo vào O đầu A, B kim loại...
 • 22
 • 291
 • 6

Tổng hợp kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học cơ sở

Tổng hợp kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học cơ sở
... NhËn tinh bét b»ng dd Iot: cã mµu xanh NhËn biÕt nãng dd axit ®Ỉc trng PHẦN B: CÁC CHUN ĐỀ CƠ BẢN BỒI DƯỠNG HSG MƠN HỐ THCS Chuyªn ®Ị 1: C¥ CHÕ Vµ C¢N B»NG PH¬ng tr×nh ho¸ häc I/ Ph¶n øng oxi ... axit: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2 … Mi trung hoµ: NaCl, KNO3, CaCO3 … Ngoµi cã thĨ chia axit thµnh axit m¹nh vµ axit u HNO3 H2SO4 HCl Axit m¹nh H3PO4 H2SO3 Axit trung b×nh CH3COOH H2CO3 H2S Axit u ... Trong ®ã: Ph¶n øng trung hoµ (2 chÊt tham gia ë tr¹ng th¸i dung dÞch) - §Ỉc ®iĨm cđa ph¶n øng: lµ sù t¸c dơng gi÷a axit vµ baz¬ víi lỵng võa ®đ - S¶n phÈm cđa ph¶n øng lµ mi trung hoµ vµ níc VÝ...
 • 215
 • 247
 • 0

Bồi dưỡng HSG vật 8

Bồi dưỡng HSG vật lý 8
... Trờng thcs phơng liễu HSG Vật tài liệu Bồi D ỡng Bi 8: Mt ngi d nh i xe p trờn on ng 60km vi tc v Nu tng tc thờm 5km/h thỡ s n sm hn ... ? b, Xỏc nh thi im v v trớ hai vt gp ? Giáo viên: Đào Văn Trờng Trờng thcs phơng liễu HSG Vật tài liệu Bồi D ỡng Bi 15: Ti hai bn xe cỏch 60km, c 10phỳt li cú hai xe ụtụ ng thi hnh bn chy ... h Hi canụ c ngc dũng t B v A bao lõu ? Giáo viên: Đào Văn Trờng Trờng thcs phơng liễu HSG Vật tài liệu Bồi D ỡng Bi 23: Cú hai chic thuyn A v B cựng chuyn ng u v xuụi dũng Vn tc thuyn A l 3km/h,...
 • 5
 • 4,316
 • 150

Bài soạn Giáo án bồi dưỡng HSG Vật 8

Bài soạn Giáo án bồi dưỡng HSG Vật Lý 8
... 28 Chủ đề 9: Động nhiệt + Bài tập 35 Hướng dẫn giải 38 41 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật Năm học 2010 – 2011 Trường THCS Dương Thuỷ Gv Hồ Văn Tâm 42 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật ... xuống) Bài 4.10: ĐS a) 25 cm b) 0.1N Bài 4.11: ĐS: D = Dn CHỦ ĐỀ V CÔNG CƠ HỌC, CÔNG SUẤT BÀI TẬP Bài 5.6: ĐS: 1,124 J Bài 5.7: ĐS: A = 16 dn S h2 Bài 5 .8: 36 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật ... 000 c) m = 1,3 kg Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật 39 Năm học 2010 – 2011 Trường THCS Dương Thuỷ Bài 8. 13: Gv Hồ Văn Tâm ĐS : a) 160,78oC b) 174,74oC c) Có tan hết Bài 8. 14: m1 + m2 = 100...
 • 42
 • 2,366
 • 38

Tài liệu Giáo án bồi dưỡng HSG Vật 8

Tài liệu Giáo án bồi dưỡng HSG Vật Lý 8
... 4.(t1’ - 20) = 8. ( 40 - 38) ⇔ t1’ = 24 ' m1 (t - t ) 4.( 24 −20) = thay t1’ = 24 c vào (1) ta có m = = (kg) ' t −t1 40 −24 ĐS: m = (kg) t1’ = 240 c 28 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật Năm học ... 000 c) m = 1,3 kg Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật 39 Năm học 2010 – 2011 Trường THCS Dương Thuỷ Bài 8. 13: Gv Hồ Văn Tâm ĐS : a) 160,78oC b) 174,74oC c) Có tan hết Bài 8. 14: m1 + m2 = 100 ... Lỏng Khí 26 Chủ đề 8: Các công thức tính nhiệt lượng, PT cân nhiệt + Bài tập 28 Chủ đề 9: Động nhiệt + Bài tập 35 Hướng dẫn giải 38 41 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật Năm học 2010 – 2011...
 • 42
 • 1,419
 • 15

Gián án Giáo án bồi dưỡng HSG Vật 8

Gián án Giáo án bồi dưỡng HSG Vật Lý 8
... 4.(t1’ - 20) = 8. ( 40 - 38) ⇔ t1’ = 24 ' m1 (t - t ) 4.( 24 −20) = thay t1’ = 24 c vào (1) ta có m = = (kg) ' t −t1 40 −24 ĐS: m = (kg) t1’ = 240 c 28 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật Năm học ... 000 c) m = 1,3 kg Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật 39 Năm học 2010 – 2011 Trường THCS Dương Thuỷ Bài 8. 13: Gv Hồ Văn Tâm ĐS : a) 160,78oC b) 174,74oC c) Có tan hết Bài 8. 14: m1 + m2 = 100 ... Lỏng Khí 26 Chủ đề 8: Các công thức tính nhiệt lượng, PT cân nhiệt + Bài tập 28 Chủ đề 9: Động nhiệt + Bài tập 35 Hướng dẫn giải 38 41 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật Năm học 2010 – 2011...
 • 42
 • 1,224
 • 13

Gián án Giáo án bồi dưỡng HSG Vật 8

Gián án Giáo án bồi dưỡng HSG Vật Lý 8
... 4.(t1’ - 20) = 8. ( 40 - 38) ⇔ t1’ = 24 ' m1 (t - t ) 4.( 24 −20) = thay t1’ = 24 c vào (1) ta có m = = (kg) ' t −t1 40 −24 ĐS: m = (kg) t1’ = 240 c 28 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật Năm học ... 000 c) m = 1,3 kg Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật 39 Năm học 2010 – 2011 Trường THCS Dương Thuỷ Bài 8. 13: Gv Hồ Văn Tâm ĐS : a) 160,78oC b) 174,74oC c) Có tan hết Bài 8. 14: m1 + m2 = 100 ... Lỏng Khí 26 Chủ đề 8: Các công thức tính nhiệt lượng, PT cân nhiệt + Bài tập 28 Chủ đề 9: Động nhiệt + Bài tập 35 Hướng dẫn giải 38 41 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật Năm học 2010 – 2011...
 • 42
 • 889
 • 18

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 8
... 4.10 (1,3 – 0,09).10 – 3.10 10 = 0,0 18( N) Khèi lỵng sỵi d©y bÞ kÐo lªn lµ : m2 = 0,0 18 = 0,00 18 (kg) = 1,8g 10 ChiỊu dµi sỵi d©y bÞ kÐo lªn lµ l = 1 ,8. 10 = 18( m) * C©u 10 : C Khi r¬i kh«ng khÝ ... lượng riêng vật vật có kích thước nhỏ nên ta coi gần vật rơi tới mặt nước chìm hồn tồn Gọi thể tích vật V khối lượng riêng vật D, Khối lượng riêng nước D’ h = 15 cm; h’ = 65 cm Khi vật rơi khơng ... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Cơng trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước...
 • 51
 • 2,968
 • 8

tài liệu bồi dưỡng HSG vật 8

tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 8
... 180 km 7h 7h A C 8h E GỈp D 8h B Tãm t¾t C©u C©u SAB = 180 km, t1 = 7h, t2 = 8h v1 = 40 km/h , v2 = 32 km/h a/ S CD = ? b/ Thêi ®iĨm xe gỈp T×m SAE = ? a/ Qu·ng ®êng xe ®i tõ A ®Õn thêi ®iĨm 8h ... + 32t = 180 => 72t = 180 => t = 2,5 VËy : - Hai xe gỈp lóc : + 2,5 = 9,5 (giê) Hay giê 30 - Qu·ng ®êng tõ A ®Õn ®iĨm gỈp lµ :SAE = 40 2,5 =100km Cho 18cm §ỉi 18 cm = 0, 18 m Gi¶i DÇu 18 cm A A ... t¹i A vµ B lµ cét chÊt láng g©y lµ b»ng nhau: P A = PB Hay dd 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy :...
 • 52
 • 289
 • 4

chuyên đề bồi dưỡng HSG vật 8 - phần cơ học

chuyên đề bồi dưỡng HSG vật lý 8 - phần cơ học
... xe 2: v = v1 + v2 - Nếu hai vật cách khoảng s chuyển động hướng thời gian s hai vật gặp nhau: t = v1 + v2 - Nếu hai vật cách khoảng s, vật đuổi theo vật (v1>v2) thời s gian hai vật gặp nhau: t ... lại vật chuyển động với vận tốc V2 = 3m/s a) Sau vật đến B? b) Tính vận tốc trung bình vật đoạn đường? Giải: v1 = 5m / s; v2 = 3m / s; S = 180 m Ta có: t1 = S S S1 S S 180 S S S 180 = 2= = = = 18s ... SAc = 40.1 = 40 km Quãng đường xe từ B đến thời điểm 8h : SAD = 32.1 = 32 km Vậy khoảng cách xe lúc : SCD = SAB - SAc - SAD = 180 - 40 - 32 = 1 08 km b/ Gọi t khoảng thời gian xe từ lúc bắt đầu đến...
 • 23
 • 682
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 8
... nhớ 15 Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật - Thế vật lượng vật có có vị trí độ cao h so với mặt đất vật bị biến dạng đàn hồi + Thế vật so với mặt đất: Wt = P.h = mgh (g= 9 ,8) - Động vật lượng vật có ... 4200 + 0,3 .88 0 Bài 8. 4 : Dẫn nước 1000C vào bình chứa nước có nhiệt độ 20 0C áp suất bình thường a) Khối lượng nước bình tăng gấp lần nhiệt độ đạt tới 1000C 19 Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật b) Khi ... + 600 10 Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật Vx (dk - dH) > 700 Vx > 700 = 58, 33 m3 dk − dH III - Bài tập tự luyện Bài 4.5:Trên đĩa cân bên trái có bình chứa nước, bên phải giá đỡ có cheo vật (A) sợi...
 • 33
 • 2,089
 • 4

bồi dưỡng hsg vật 8

bồi dưỡng hsg vật lý 8
... học sinh phương pháp giải tập vật đặc biệt quan trọng, nói biện pháp có hiệu để phát triển tư vật cho học sinh Thực tế chứng tỏ , ý nghĩa vật quy tắc, định lý, định luật trở nên thực dễ ... v1 + v2 * Hệ quả: - Nếu hai vật cách khoảng L chuyển động hướng L thời gian hai vật gặp là: t = v + v - Nếu hai vật cách khoảng L : Vật đuổi theo vật thời L gian hai vật gặp là: t = v − v 2.Phương ... định vận tốc tương đối vật vật v12 - Xác định quãng đường vật vật s12 s12 - Vận dụng công thức t = v giải tập thông 12 AB thường( áp dụng công thức t = v ) 12 * Chú ý: Nếu vật tham gia chuyển động...
 • 25
 • 2,158
 • 1

tổng hợp kiến thức môn đường lối cách mạng

tổng hợp kiến thức môn đường lối cách mạng
... định đường lối cm VN − Làm rõ trình hình thành, bổ sung phát triển đường lối cm Đảng ( đặc biệt thời kỳ đổi mới) − Làm rõ kết thực đường lối cm Đảng tiến trình cm VN → Cần nắm vững ND đường lối ... Có quyền cách mạng kết Cách mạng Tháng tám vĩ đại − Được ủng hộ nhiệt tình nhân dân b Chủ trương kháng chiến kiến quốc Đảng ( Chỉ thị kháng chiến kiến quốc 25/11/1945) − Mục tiêu: cách mạng giải ... nghiệm − Đề đường lối đắn quán triệt sâu rộng đường lối cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện, đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài dựa vào sức − Kết hợp chặt chẽ,...
 • 80
 • 2,250
 • 3

Tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng HSG - Toán 5

Tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng HSG - Toán 5
... = 43 ,57 x 2,6 x = c, d, 45 × 16 − 17 45 × ( 15 + 1) − 17 = 45 × 15 + 26 45 × 15 + 28 45 × 15 + 45 − 17 45 × 15 + 28 A = = = =1 45 × 15 + 28 45 × 15 + 28 A 0,18 × 1230 + 0,9 × 456 7 × + × 53 10 × ... 4 c, 5 5 Bài : Thực phép tính sau cách nhanh : a, 99 75 + 11970 + 139 65 + 159 60 + 17 955 + 19 950 19 95 + 3990 + 59 85 + 7980 + 99 75 b, 1234 x 56 78 x (630 – 3 15) : 1996 319 x 45 + 55 x399 ; 19 95 x1996 ... lớn + số bé = 11, 955 mà số lớn - số bé = 5, 37 Do 11 lần 1/10 số lớn : 11, 955 + 5, 37 = 17,3 25 Số lớn : 17,3 25 : 11 x 10 = 15, 75 Số bé : 15, 75 - 5, 37 = 10, 38 Đáp số : SL : 15, 75 ; SB : 10, 38 Bài...
 • 154
 • 123
 • 0

TỔNG HỢP BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4

TỔNG HỢP BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4
... Bài tập 12 Hai lớp 3A 3B có tất 37 h/s Hai lớp 3B 3B có tất 83 h/s Hai lớp 3C vàg 3A có tất 86 h/s Hỏi : trung bình lớp có học sinh ? Số học sinh lớp em ? Bài tập 13 :Lớp bốn có tổ ... a/b = 5/7 Bài tập 35 Có phân số có giá trị 3/4mà tổng tử số mẫu số 35 hay không ? Hãy phân số ? Bài tập Điền vào dấu chấm cho hợp lý 35/7 < …/… < 36/7 ; 48 /13 > …/…> 47 /13 3/7 < …/…< 4/ 7 ; 13/19 ... lần , giảm số chia lần thương ? Bài số 32 : Cho M = X459Y Hãy thay X ,Ybởi chữ số thích hợp để lấy A chia cho 2,5,9 có số dư Bài số 33: Cho P = 20 04 x 20 04 x… x 20 04 (P gồm 2003 thừa số ) Q= 2003...
 • 12
 • 348
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng hsg vật lý 8 phần chuyển động đềubồi dưỡng hsg vật lý 8chuyên đề bồi dưỡng hsg vật lý 8giáo án bồi dưỡng hsg vật lý 8gián án giáo án bồi dưỡng hsg vật lý 8bài tập boi duong hsg vat lý 8tài liệu bồi dưỡng hsg vật lí 8tài liệu bồi dưỡng hsg vật lý 10tài liệu bồi dưỡng hsg vật lý 9tài liệu bồi dưỡng hsg vật lý thcsbồi dưỡng hsg vật lý 10chuyên đề bồi dưỡng hsg vật lý 10chuyên đề bồi dưỡng hsg vật lý thcssách bồi dưỡng hsg vật lýboi duong hsg vat ly 7de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon sinh hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1THPT SINH 12 501 tinh b c ninhbao cao tai chinh hop nhat giua nien do da duoc soat xetde thi thu thpt quoc gia 2017 mon sinh hoc truong thpt da phuc lan 1chuyen khoa hoc tu nhien lan 1 mon Lyde thi thu thpt quoc gia 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen khtnĐịa Hàn ThuyênP N CHI TI T TH KHOA L N 2C H ng c ch tr l i b i c hi uDieu le BKC sua doi nam 2016 (1)Bộ nhận diện thương hiệu trên các Văn phòng phẩmBien ban hop nhom co dong 2015de thi minh hoa va dap an ky thi thpt quoc gia mon sinh hoc lan 32 Quy che lam viec Dai hoi 20156 Bao cao Ban kiem soat 20157 To trinh du kien phan phoi loi nhuan 2014ly loi giai chi tiet de thi minh hoa lan 3 nam 20172016 05 Chuong trinh DHDCD 20162016 12 Bao cao HDQT 2015de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon vat ly truong thpt tran quoc tuan quang ngai