Unit 7 test

E10 UNIT 7 TEST 1

E10 UNIT 7 TEST 1
... English people spent 18 hours per week TV a watching b to watch c watch d for watching I've lived in a small house near the coast 19 90 a from b since c in d for She left home in 19 93 and since ... have increased d has become/ have increased 10 all my warnings, he tried to fix the computer himself a Although b In spite of c Because d Instead of 11 Some television programs a may make children ... violent 12 I away most of my old books when I moved house a threw b have thrown c had thrown d was throwing 13 You whisper Nobody can hear us a needn't to b don't have to c mustn't d need to 14 ...
 • 5
 • 439
 • 0

UNIT 7-TEST

UNIT 7-TEST
...
 • 5
 • 267
 • 0

Unit 7 test

Unit 7 test
...
 • 1
 • 18
 • 0

Unit 7 test

Unit 7 test
...
 • 1
 • 16
 • 0

Unit 7+8+Test yourslf B

Unit 7+8+Test yourslf B
... không hợp lệ file b xóa (violet.vn/uploads/resources/159/203540/ /Unit7< /b> %208%20TestyouselfB.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 310
 • 0

11CB UNIT 7 -3 TEST

11CB UNIT 7 -3 TEST
... always spends (spend/ always) time looking for new stamps 14 I'm doing the test very well now I wouldn’t (not/ do) the test well if I hadn’t revised (not/ revise) thoroughly last night 15 Would ... 11 Martin failed his driving test last week because he was very nervous If Martin hadn't been very nervous, he wouldn't have fallen/ would have passed his driving test last week 12 Go' right now ... speak to her unless she speaks to you first If I weren't in my 70 s and rather unfit, I might consider taking up squash Were I not in my 70 s and rather unfit, I might consider taking up squash 'What...
 • 9
 • 971
 • 13

Tài liệu BT TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9 GRAMMAR TEST D (UNIT 7+8) doc

Tài liệu BT TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9 GRAMMAR TEST D (UNIT 7+8) doc
... Daisy always well dressed, has won the beauty contest (that is / who is / that / who are) 28 Her confessor suggests she a different university (attends / attending / attended / attend) ... he is on a diet (in spite of / because / despite / even though) 23 She attended the class she didn’t feel alert (because / although / so / and) 24 Classes will be canceled tomorrow ... see a doctor (but / so / or / however) 40 The examination tested both listening reading (or / and / but / however) 41 It is raining, I can’t go to the beach (so / but / or / and) 42 If...
 • 6
 • 426
 • 5

TEST FOR UNIT 7

TEST FOR UNIT 7
... has lasted forty minutes so far I _ a waited in the queue forty minutes ago b was waiting in the queue for forty minutes c have been waiting in the queue for forty minutes ... _ a will never forget to see Nelson Mandela b never will forget seeing Nelson Mandela c will never forget seeing Nelson Mandela d never forget when I saw Nelson Mandela I've ... computers for doing particular jobs b people who look for information on the Internet c people who design the Web d computer programs that allow users to look at and search through information...
 • 7
 • 814
 • 7

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 3

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 3
... given 31 Vietnam / an average growth in GDP / 7. % per year / 000 to 004 a Vietnam had an average growth in GDP of 7. % per year from 000 to 004 b Vietnam, it had an average growth in GDP of 7. %per ... largest growth in Asia, after only China 33 November 7, 006 / Vietnam became WTO's 50th member / after several years of preparation and negotiation a On November 7, 006, when Vietnam became WTO's 50th ... November 7, 006, Vietnam became WTO's 50th member after several years of preparation and negotiation 34 Government figures / GDP growth / 8 .7% / 006 a Government figures of GDP growth up to 8 .7% in...
 • 8
 • 322
 • 2

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 2

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 2
... work 22 He went to work despite his headache a nevertheless b due to c notwithstanding d because of 23 Despite _, we knew that he was guilty a denied b denying c he denied d his denial 24 Despite ... feeling very well 27 Though _, they are good friends a their sometimes quarrel b to have a quarrel sometimes c they sometimes have a quarrel d of having a quarrel sometimes 28 Despite _, ... spite of the fact c though d as though 20 _ of the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain a In spite b Despite c But d Although 21 In spite of his hard work, he could...
 • 6
 • 2,063
 • 16

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 1

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 1
... opportunity 17 In 00 _ Vietnamese Communist Party approved a 0year economic plan that enhanced the role of the, private sector while reaffirming the primacy of the state a a b an c the d Ø 18 ... backgrounds 15 _ laws and regulations which impose restrictions on any rights should be revised to comply with international law a Domestic b Program c Encouraged d Expanding 16 These new economic reforms ... renovation 13 For more than years, the Vietnamese government has pursued the open-door _ and continued to woo foreign investment a policy b way c export d guideline 14 After a decade of economic...
 • 6
 • 3,892
 • 33

Unit 7-ECONOMIC REFORMS-Test 3

Unit 7-ECONOMIC REFORMS-Test 3
... China d The GDP growth, which was 8.4% in 005, the second largest growth in Asia, after only China 33 November 7, 006 / Vietnam became WTO's 50th member / after several years of preparation and negotiation ... crisis in 997 36 The Vietnamese Doi Moi campaign _ a has not interfered with politics b has focused on centralized economy c is not in favour of socialism d came into being in 986 37 From the ... Vietnamese Doi Moi campaign has not allowed foreignowned enterprises 38 Which rate has decreased? a Poverty b Population c Economy d Business 39 The development in Vietnam _ a has been equal in every...
 • 8
 • 1,222
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 43 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình ThuậnQuyết định 2442 QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá dịch vụ tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 8896 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 2859 QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4014 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 1335 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên GiangQuyết định 1334 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 6197 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hànhQuyết định 01 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08 2009 QĐ-UBND do huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 1352 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Phúc Sơn (Khu vực nhà ở công nhân, nhà ở thương mại thành phố Ninh Bình) do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 1356 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nạo vét, mở rộng đầm chứa nước chân núi Trúc, thôn Đầm Bái, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 2287 QĐ-UBND năm 2016 về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2406 2016 QĐ-UBND Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải PhòngQuyết định 2944 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hành