Verb tense chart

ESL verb tense chart

ESL verb tense chart
... PROGRESSIVE TENSES Present Progressive 10:00 x 11:00 x Form be (am/is/are) + base form of verb + -ing Meaning He went to sleep at 10:00 tonight It ... continue He will be sleeping when I arrive The progressive tenses give the idea that an action is in progress during a particular time The tenses say that an action begins before, is in progress ... added for clarification PRESENT PERFECT PROGRESSIVE TENSES Present Perfect Progressive x Form Meaning Example(s) *have/has been + base form of verb + -ing Event in progress: studying When? Before...
 • 4
 • 173
 • 1

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level
... Put each verb in the brackets in the correct tense • 6.They (drive) to school are driving tomorrow • ... typing • 10 Tom (take) _a photograph of took me when I (not look) wasn’t looking Put each verb in the brackets in the correct tense are going • 11 Ann, we (go) _ to town (you Are you ... to the United States? • 15 Louis (eat) _ dinner was eating when his friend called Put each verb in the brackets in the correct tense • 16 At one time, Mr Waxman owned (own) this building...
 • 6
 • 181
 • 1

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE
... equal, resemble, look like - We mustn’t use the future tense in adverbial clause of time ( time clause) ( the present tenses will be used instead) EXERCISES “ Hurry up! What’s taking you so long?” ... have a sandwich, please VI Future Perfect and Future Progressive Future Progressive : S + will/ shall + be + Ving - indicating an activity that will be in progress at a time in the future Eg: I ... you going shopping? B: Yes I am going to buy something for dinner Future Perfect : S + shall/ will + have + Vpp - indicating an activity that will be completed before another time or event in...
 • 8
 • 250
 • 2

verb tense

verb tense
... man _ (run) after the train He _(want) _(catch) it I (do) an exercise on the verb tense at this moment and I _ (think) that I _(know) how (use) it now Michael ...
 • 8
 • 260
 • 2

50 VERB TENSE.9

50 VERB TENSE.9
... 6 Would you mind (show).me how (send)an e-mail V Give the correct form of the verbs in brackets in the following sentences I (not see).your brother recently - No He (not be)out ... centuries, and nowadays they (wear)by many Vietnamese women at work VI Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences If the (not be) gravity, the moon (shoot) ... If the crops (die), many people (go).hungry this coming winter VII Give the correct form of each verbs in the following sentences If today (be).Sunday, we (go) to your native village 2 Look, Lan!...
 • 3
 • 301
 • 0

Bài tập VERB TENSE ppsx

Bài tập VERB TENSE ppsx
... weeks He(visit) a lot of beautiful spots in Viet Nam Complete the sentences with the correct verb form ( play , have , drive , go , live , work , read , ) The children football in the school...
 • 4
 • 211
 • 3

Verb Tense

Verb Tense
... (see) that film several times because I like it III Supply the correct verb form: Present tenses Listen! I (think) someone (knock) at the door Up to the present, ... (ever, see) such a beautiful girl VII Give the right forms of the verbs in brackets: Past tenses Yesterday John (go) to the store before he (go) home Our ... 10 How long you (learn) English? V Supply the correct verb form: Simple past or Past continuos When I (arrive) at this house, he still (sleep) ...
 • 13
 • 258
 • 0

Bài tập TA- Verb tense

Bài tập TA- Verb tense
... Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 47 I……(ever visit) Australia, but I (see) a program on TV about it two ... you call back later? My father (have) a bath at the moment” Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 95 What time your mother (finish) work every day? 96 He (buy) that car ... you last night? 142 Up to then I never (see) such a fat man Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 143 I ……….(not see) him on last Monday 144 They had sold all the books when...
 • 7
 • 534
 • 4

Phonetics and verb tense exercises

Phonetics and verb tense exercises
... information C D Gellary Part II- VERB TENSES Columbus……………… (discover) America more than 400 years ago It……… (rain) very hard now The sun ……….…… (warm) the air and ……………… (give) us light They…………… ... plane…………………….(fly) toward the airport It……………………… (land) 54 What ………….you ……………… (listen) on the radio now? 55 Listen! Someone ……………………(cry) 56 Kien and Tuyen ……………………(be) good friends since they ... now 39 Hanh …….………………(not read) book at the moment 40 Our teacher usually …… ………………(give) us many exercises 41 He often ……………………(catch) a train to work 42 The cat ……………………(chase) the mouse for hours...
 • 11
 • 159
 • 1

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)
... take the baby to the doctor’s if his temperature ………… up again (go) If Jack ……………… a video recorder, he ……………… many programs (have / record) All the students are looking forward ………………………… summer ... garden should …………………… every day (water) If I finish my work soon, I …………………… for a drink with you (come) The rocket ……………………… around the Earth for 30 minutes (fly) The weather ………………… terrible since ... ……………… the pollution (cause) Originally, the book ……………… (write) in English, and a few years later is …………………… (translate) into several languages Angkor Wat and Angkor Thom ……………… in Cambodia several...
 • 6
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: the verb tense systemdiagram of the english verb tense systempast perfect continuous verb tense english grammarverb tense verb formpresent past and future verb tense quizpast present future teaching the verb tense systemfill in the blank verb tense worksheetsenglish verb tense final testpast present and future verb tense examplesenglish grammar verb tenses chartenglish verb tense exercises pdfenglish grammar verb conjugation chartenglish grammar verb tenses chart pdffill in the blank verb tense exercisespast present and future tense chartLồng ghép hình ảnh bom, đạn, nạn nhân của bom, đạn trong dạy học tiết 23 bom, đạn và cách phòng tránh nhằm giáo dục kỹ năng phòng tránh bom, đạn và kỹ năng hòa nhập cộng đồng của học sinh vớCác biện pháp nâng cao chất lượng tự học của học sinh lớp chủ nhiệm bậc THPTMột số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm xây dựng tập thể lớp tiên tiến xuất sắc tại trường THPT thuộc vùng khó khăn trong địa bàn huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóaGiáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ứng phó với căng thẳng cho học sinh trường THPT trần phú nga sơnMột số biện pháp giúp học sinh đi học chuyên cần, duy trì sĩ số ở lớp 10b2 trường THPT cầm bá thước huyện thường xuânMột số giải pháp giáo dục hỗ trợ học sinh có biểu hiện “trầm cảm” ở lớp 10a trường THPT ngọc lặcParacetamol (autorecovered)Bài Giảng thuế mới nhất của tổng cục thuế tổng hợp toàn bộ thông tư, quy định về pháp luật thuế đến hiện tạiTích hợp giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh THPT thông qua giảng dạy phần công dân với các vấn đề chính trị xã hộiVận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn GDCD ở trường THPT quan sơnXây dựng tập thể lớp tự quản dựa trên những điểm tích cực của mô hình trường học mới việt nam tại lớp 10a2 trường THPT ngọc lặcDạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT quảng xương 2Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn GDCD ở trường THPT hà văn maoDàn ý chung văn thuyết minhMột số kinh nghiệm tổ chức hiệu quả phong trào khi tôi 18 tại đoàn trường THPT hậu lộc 4, huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóaSử dụng kiến thức liên môn để dạy bài 14 môn GDCD lớp 10XU HƢỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY NÔNG THỦY SẢN TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾÁp dụng một số biện pháp và bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học điều lệnh đội ngũ ở trường THPT thường xuân 2Giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho các em nữ sinh lớp 10 trường THPT bắc sơn thông qua buổi thảo luận ngoại khóaKinh nghiệm dạy hiệu quả tài liệu an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai ở trường THPT cẩm thủy 2