Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 200 000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 200 000 tấn/năm
... khí tự nhiên Trong khn khổ đồ án này, em xin giới thiệu tính tốn cụ thể để thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 suất 200. 000 tấn/năm Nội dung đồ án gồm phần sau: Phần I: Tổng quan lý thuyết Phần II: ... tải thiết bị khác thiết bị tổng hợp Chương IV Cơng nghệ sản xuất NH3 Trong cơng nghiệp, q trình sản xuất NH3 gồm giai đoạn sau : Sản xuất khí tổng hợp chuyển hóa CO tinh chế khí Tổng hợp NH3 ... cốc, H q trình điện phân Các ngun liệu dùng điều kiện đặc biệt ngày có Khí than ướt ngun liệu tương lai để sản xuất NH Ngồi H2 sản xuất q trình điện phân nước ngun liệu sản xuất NH3 Bảng sau cung...
 • 115
 • 1,341
 • 5

thiết kế phân xưởng sản xuất nh3

thiết kế phân xưởng sản xuất nh3
... nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 Chương VI Lựa chọn cơng nghệ sản xuất VI.1 Lựa chọn cơng nghệ sản xuất Qua sơ đồ cơng nghệ sản xuất NH3 ... 18 3 12 hãng Linde Sản phẩm NH 11 13 17 14 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 V.3 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất NH3 hãng Kellogg Brown ... phụ tải thiết bị khác thiết bị tổng hợp Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 Chương IV Cơng nghệ sản xuất NH3 Trong cơng nghiệp, q trình sản xuất NH3 gồm giai đoạn sau : Sản xuất khí...
 • 117
 • 231
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất nh3 năng suất 400.000 tấnnăm từ khí tự nhiên

thiết kế phân xưởng sản xuất nh3 năng suất 400.000 tấnnăm từ khí tự nhiên
... lạnh thiết bị lạnh Amoniac có nhiều ứng dụng thực tế đề tài “ Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 từ khí tự nhiên có ý nghĩa thực tế sâu sắc Mục đích đề tài sử dụng nguồn ngun liệu khí tự nhiên ... tải thiết bị khác thiết bị tổng hợp Chương IV Cơng nghệ sản xuất NH3 Trong cơng nghiệp, q trình sản xuất NH3 gồm giai đoạn sau : Sản xuất khí tổng hợp chuyển hóa CO tinh chế khí Tổng hợp NH3 ... chỉnh theo suất thiết kế VII.1 Chuyển hóa khí tự nhiên thành khí tổng hợp: Các số liệu ban đầu: - Trong 100 m3/h khí tự nhiên có 98 m3/h CH4 0,4 m3/h C2H6 1,6 m3/h N2 - Tỉ lệ nước: khí tự nhiên =...
 • 113
 • 386
 • 2

thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 400 000 tấn trên năm

thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 400 000 tấn trên năm
... cụ thể để thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 suất 400. 000 tấn/ năm Nội dung đồ án gồm phần sau: Chương 1: Tổng quan lý thuyết Chương 2: Các cơng nghệ sản xuất NH3 giới Chương 3: Thiết kế dây chuyền ... thay đổi phụ tải thiết bị khác thiết bị tổng hợp CHƯƠNG CÁC CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT NH3 TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Sơ Đồ Cơng Nghệ Tổng Hợp NH3 Của Hãng Linde 2.1.1 Tổng quan Sơ đồ dùng sản xuất NH từ khí tự ... thể tích khí i khí tự nhiên (%) V(ktn) : Năng suất hệ thống thiết bị (m3/h) Ta chọn suất thiết kế là: 60000 m3 khí tự nhiên/h (đktc) Thay số liệu vào ta có kết sau: VCH = C CH V (ktn) = 49986 VC2...
 • 90
 • 258
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 từ khí tự nhiên

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 từ khí tự nhiên
... đổi phụ tải thiết bị khác thiết bị tổng hợp CHƯƠNG II Các Cơng Nghệ Sản Xuất NH3Trên Thế Giới 2.1 Sơ đồ cơng nghệ tổng hợp NH3 hãng UHDE 2.1.1 Sơ đồ: Sơ đồ dùng sản xuất NH3 từ khí tự nhiên, LNG, ... Giai đoạn sản xuất khí tổng hợp 4.1.1.1 Các số liệu ban đầu - Năng suất hệ thống thiết bị: 60000 m3 kí tự nhiên/ h (đktc) - Thành phần khí tự nhiên sử dụng: Sử dụng thành phần khí mỏ khí Bạch Hổ.(Bảng ... phần khí tự nhiên xác định theo cơng thức: (m3/ h) Vi = Ci V(ktn) Trong đó: Vi : Lượng khí i khí tự nhiên (m3/ h) Ci : Phần thể tích khí i khí tự nhiên (%) V(ktn) : Năng suất hệ thống thiết bị...
 • 81
 • 269
 • 6

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT NH3.DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT NH3.DOC
... sÊy SVTH: Vâ Ngäc §øc Trang: 30 SVTH: Vâ Ngäc §øc Nguyên liệu Hơi nước 11 13 Hình V.3 Sơ đồ công nghệ sản xuất NH3 hãng kellogg Brown 10 S¶n phÈm NH3 15 14 §å ¸n tèt nghiƯp ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n ... S ph¶n øng víi NH3 t¹o amoni sunfit vµ nit¬ 8NH3 + 3S 2(NH4)2S + N2  S cđng ph¶n øng víi NH3 láng t¹o nit¬ sunfit 10S + 4NH3 6H2S + N2S4  NH3 cã thĨ t¹o thµnh v« sè c¸c hỵp chÊt céng hỵp hay ... tiªn di chun c¸c t¸c nh©n ph¶n øng qua ®êng khch t¸n vµ ®èi lu khái dßng khÝ, xuyªn qua mét líp máng, ®Õn bỊ mỈt ngoµi c¸c ph©n tư xóc t¸c, vµ xuyªn qua mét hƯ thèng lç xèp råi vµo bỊ mỈt bªn hƯ...
 • 98
 • 161
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3
... hi núng to N2 v PH3 2NH3 + 2P 2PH3 + 3N2 Hi S phn ng vi NH3 to amoni sunfit v nit 8NH3 + 3S 2(NH4)2S + N2 S cng phn ng vi NH3 lng to nit sunfit 10S + 4NH3 6H2S + N2S4 NH3 cú th to thnh vụ ... tt nghip Thit k phõn xng sn xut NH3 4NH3 + 3O2 N2 + 6H2O Trong iu kin thớch hp, hn hp NH3- khụng khớ s phỏt n chỏy Hn hp n ca NH3 khụ vi khụng khớ l 16-25 % V NH3 Gii hn ny c m rng trn ln vi ... thng Vớ d vi KMnO4 2NH3 + 2KMnO4 2KOH + 2MnO2 + 2H2O + N2 Phn ng gia Cl2 vi NH3 cng cú th xem l phn ng oxy húa kh 8NH3 + 3Cl2 N2 + 6NH4Cl NH3 cú th b oxy húa to NO hn hp 100 % NH3 vi khụng khớ...
 • 20
 • 152
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm

 Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm
... biến nước mắm xuống 30-45 ngày -Cơ giới hóa dây chuyền sản xuất nâng cao suất phân xưởng -Tuy nhiên việc sản xuất nước mắm theo phương pháp ngắn ngày tồn số nhược điểm • Vì sản xuất ngắn ngày ... 5.2.Tính lượng nước sử dụng cho phân xưởng Nước dùng để rửa phân xưởng xử lý nguyên liệu  gồm nước rửa cá,sàn ,thiết bị -Nước rửa cá Cứ kg cá cần lít nước rửa Vậy lượng nước rửa cần cho ngày nguyên ... V1=5,906+3+2=10,906 m3  Nước dùng khu lên men -Nước rửa thiết bị lên men Lượng nước vệ sinh thiết bị lên men ngắn ngày lấy 20% thể tích thiết bị Mỗi ngày vệ sinh thiết bị, thiết bị tích 3,75 m nên lượng nước cần...
 • 44
 • 2,030
 • 31

Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa

 Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa
... Fisco) dùng hải sản để chế biến giò lụa tôm, giò lụa cua, giò lụa tôm cua Công ty thủy hải sản TP.HCM (APT) có giò lụa hải sản, giò lụa basa  Giò lụa, giò lụa bì, giò thủ, giò lụa thủ công ty ... thời gian sản xuất: ngày/tuần; ca sản xuất/ ngày; suất 250 kg giò lụa/ ca sản xuất Trong thiết kế, em xin chọn suất sản xuất: 250 kg giò lụa/ ca; trung bình năm sản xuất khoảng 75000 kg giò lụa (tính ... hay sở sản xuất, đònh đến chất lượng sản phẩm giò lụa Việc sử dụng thòt trữ mát giúp giảm bớt chi phí sản xuất, thuận lợi cho việc bố trí thời gian sản xuất nhà máy…tuy nhiên, sản phẩm giò lụa công...
 • 68
 • 1,147
 • 32

Thiết kế phân xưởng sản xuất Gelatine da cá

Thiết kế phân xưởng sản xuất Gelatine da cá
... Gelatin có nguồn gốc động vật: gelatin sản xuất từ da, xương, gân động vật có vú - Gelatin cá: gelatin sản xuất từ da loại cá tuyết, trắm cỏ… Gelatin từ có hàm lượng proline hydroxyproline ... dùng sản xuất gelatin từ da heo - Gelatin loại B: Quá trình sản xuất xử lý kiềm, dùng sản xuất gelatin từ da xương gia súc 1.5.3 Phân loại dựa theo cấu trúc phân tử Có loại: - Gelatin thuỷ phân: ... 2,0 Nguyên liệu da sản xuất Gelatin 2.1 tra Họ tra có tên khoa học Pangasiidae phân bố tương đối rộng khu vực Tây Nam Á tra biết đến loài ăn tạp Trong tự nhiên, tra ăn mùn bã...
 • 49
 • 491
 • 7

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất rượu vang nho

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất rượu vang nho
... dựng nhà máy sản xuất rượu vang nho nhu cầu cần thiết Và kết đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho với hy vọng Việt Nam đất nước có tên tuổi hàng ngũ nhà sản xuất rượu vang giới http://www.ebook.edu.vn ... http://www.ebook.edu.vn - 33 - TKNM VANG NHO GVHD: NGUYỄN KÍNH CHƯƠNG THIẾT KẾ MẶT BẰNG NHÀ MÁY Thiết kế mặt phân xưởng sản xuất 1.1 Phân xưởng sơ chế 1.1.1 Mặt phân xưởng sơ chế 1800 1016 00 R6 1829 ... cách Thành phố Hồ Chí Minh 360 km Cơng nghệ sản xuất rượu vang nho 3.1 Ngun liệu 3.1.1 Nho Nho loại lý tưởng để chế biến rượu vang rượu vang nho loại rượu vang tiếng người phương Tây phương Đơng...
 • 44
 • 1,662
 • 13

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su”

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su”
... việc lựa chọn thiết bị lên men theo phƣơng pháp cố định để sản xuất acid acetic phục vụ cho chế biến mủ cao su hợp lý 31 2.4.2 Đặc điểm trình sản xuất acid acetic theo phƣơng pháp cố định Lựa ... dụng acid acetic ngành chế biến mủ cao su lớn Để giải triệt để nhu cầu acid acetic ngành cao su cần xây dựng thành công mô hình phân xƣởng sản xuất acid acetic sở chế biến cao su Việc xây dựng phân ... acid acetic trình lên men Tính toán, thiết kế quy trình sản xuất thiết bị phù hợp với trình độ kỹ thuật nƣớc ta Đánh giá hiệu kinh tế khả ứng dụng quy trình sản xuất vào phục vụ chế biến mủ cao...
 • 87
 • 441
 • 9

Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít1 ngày

Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít1 ngày
... T¹i ®©y c¬ cÊu n¹p chai sÏ cÊp chai vµo c¸c bäc chøa chai g¾n lªn c¸c mang chai c¸c mang chai sÏ mang chai nµy vµo c¸c bån ®ùng dung dÞch NaOH nãng T¹i ®©y, NaOH sÏ tiÕp xóc víi chai ®Ĩ khư trïng ... thèng chiÕt rãt,rưa chai, ®ãng n¾p : Sè chai cÇn ngµy : 166.834 chai chai cÇn dïng cho giê : 166.834/24 = 6.951 chai Chän n¨ng st cho toµn bé hƯ thèng : 7.000 chai/ h 8.1 M¸y rưa chai : Chän m¸y ... mçi chai cã dung tÝch : 300ml – Lỵng chai cÇn dïng cho mét ngµy : 50000 = 100 000 0,5 – Sè chai hao phÝ mét ngµy : 0,13% ⇒ Lỵng chai cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 + 100.000×0,0013 = 100.130 chai...
 • 45
 • 1,397
 • 24

Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 tấnnăm - Chương 1

Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 tấnnăm - Chương 1
... 1: Giới thiệu Bảng 1. 1: Chỉ tiêu sản lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, hoá chất, phụ gia [11 ] Nguyên liệu Bột PVC Hạt PP Hạt PE Màng BOPP Hoá dẻo DOP Hạt PS Tổng cộng Năm 2 010 (tấn/năm) 500.000 ... 40.000 60.000 60.000 1. 560.000 Số liệu cho thấy PVC loại nhựa chiếm tỷ trọng lớn ngày đẩy mạnh sản xuất Hiện tổng mức tiêu thụ PVC toàn cầu đạt khoảng 33 triệu tấn/năm Sản xuất PVC tăng trưởng tốt ... nên màng PVC sử dụng rộng rãi ứng dụng nhiều mặt hàng: áo mưa, khăn trải bàn, che, bao bì, phao bơi, băng keo, decal màng PVC … Một vài hình ảnh màng PVC ứng dụng Hình 1. 3: Một vài ứng dụng màng...
 • 5
 • 525
 • 12

Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 tấnnăm - Chương 2

Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 tấnnăm - Chương 2
... CH Cl H2 C CH HC H2 C -H C l Cl Cl H 2C CH CH H2 C CH CH Chương 2: Tổng Quan – Sự phân hủy PVC đun nóng theo phản ứng chuỗi phân hủy polymer trung tâm bắt đầu phân hủy phần mạch mà liên kết C–H ... nhựa PVC lên vải giấy ,cũng sản xuất màng mỏng kết cấu hệ thống truyền động tương đố phức tạp • Phương pháp cán sử dụng rộng rãi có ý nghóa để sản xuất màng PVC mềm, loại giả da, phần màng PVC ... màu PVC tạo liên kết đôi cách: H2 C CH H2 C CH H2 C Cl Cl -H C l CH HC CH HC CH HC CH Cl + Sự tính tan PVC tạo liên kết ngang (mạng không gian chiều) H 2C CH H2 C CH Cl LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP H2 C...
 • 13
 • 497
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế phân xưởng sản xuất pvc sđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất bia hơi 64 triệu lít nămthiết kế phân xưởng sản xuất bánh mìthiết kế phân xưởng sản xuất formalinthiết kế phân xưởng sản xuất vải sấythiết kế phân xưởng sản xuất dứa lạnh đôngthiết kế phân xưởng sản xuất sữa bộtthiết kế phân xưởng sản xuất biathiết kế phân xưởng sản xuất nước mắmthiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiênthiết kế phân xưởng sản xuất xúc xíchthiết kế phân xưởng sản xuất surimithiết kế phân xưởng sản xuất pvcthiết kế phân xưởng sản xuất mì ăn liềnđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất biaCái trống trường emPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từTIẾT bài tập CÔNG SUẤTchuyen de sinh hoat thang 10 2017Ky thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014KH DDDH 2017 2018 (1)Sang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDe thi olympic so cap 2015Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒALUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)SKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGD(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10TOEIC 600 WORDS SHORTENEDNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quả94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenbia bds copy