YLE AK starters t3

YLE AK starters sample t1

YLE AK starters sample t1
... May’s favourite animal? May: Dad: May: Dad: May: The zoo is great, Dad Look at the snakes Ooh… I don’t like the snakes But I like the spiders You like the spiders? Yes, but my favourite animals are...
 • 2
 • 187
 • 0

Ox YLE tests starters SB

Ox YLE tests starters SB
... Mary's room? What's the name of Mary's favourite toy? Part - questions Listen and tick (✓ ) the box There is one example Which is Kim? What's Bill doing? A □ What's Pat doing today? What are Ben ... example Reading & Writing Part - questions - Look and read Put a tick (✓ ) or a cross (X) in the box There are two examples Examples This is a chicken This is a rubber Questions 10 This is a guitar ... w n w о c o s b a k e о r a h m c i r a 13 Part - questions - Read this Choose a word from the box Write the correct word next to numbers 1-5 There is one example A monkey I am an animal and I...
 • 65
 • 280
 • 2

Collins practice tests for YLE starters teacher s guide

Collins practice tests for YLE starters  teacher s guide
... Cambridge English: Starters test The guide accompanies the Collins practice tests book for Cambridge English: Starters and includes for each of the three practice tests: ●● audio scripts for Listening ... personal questions Answer questions with short answers Answer questions with short answers Answer questions with short answers General tips for students ●● Say Hello at the beginning, to say ... test The CD provides recordings for each of the practice tests, first without student s responses so that students can practise giving their own responses, then with student s responses – sometimes,...
 • 47
 • 486
 • 8

YLE Starters practise test Teacher’s Notes Answer Key

YLE Starters practise test Teacher’s Notes Answer Key
... complete tests Test Lesson Plan Speaking tests 13 Answer key 22 Audioscript 27 Young Learners English Starters Teacher’s Notes Young Learners English Starters Practice Tests Teacher’s Notes Exam ... black? Young Learners English Starters Teacher’s Notes Young Learners English Starters Teacher’s Notes Answer Key Test Listening Part Part green pink blue red brown yellow Test Reading and Writing ... English Starters Teacher’s Notes Speaking tests Preparation • Cut the relevant eight Speaking cards from page 65 (Test 1, blue); page 67 (Test 2, pink); page 69 (Test 3, yellow); or page 71 (Test...
 • 39
 • 396
 • 1

YLE starters word list

YLE  starters word list
... with prep woman/women n word n would like v wow! excl write v young adj your poss adj yours pron U V very adv W walk v wall n want v watch n + v water n watermelon n X (No words at this level) Y ... leg n lemon n lemonade n lesson n let’s v letter n (as in alphabet) like prep + v lime n line n listen v live v living room n lizard n long adj look v look at v lorry n (US truck) a lot adv +...
 • 5
 • 226
 • 0

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO MẪU AK.doc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO MẪU AK.doc
... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu) Số C/O: ………………… ………………… Mã số thuế: 3700679061 Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O): Phòng Quản Lý Xuất ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O MẪU AK ...  Có trả lại C/O gốc Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK :   - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Hóa đơn mua bán ngun liệu nước   - Mẫu C/O khai hồn chình - Vận tải đơn  - Tờ khai hải quan xuất - ...  Có trả lại C/O gốc Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O Mẫu AK :   - Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK - Hóa đơn mua bán ngun liệu nước   - Mẫu C/O khai hồn chình - Vận tải đơn  - Tờ khai hải quan xuất -...
 • 17
 • 4,047
 • 2

Tiết 12 - Cấu trúc lặp - T3

Tiết 12 - Cấu trúc lặp - T3
... trang 47 (Tìm UCLN) Bài 2: Bộ số Pitago trang 49   Nắm vững lý thuyết làm tất tập để chuẩn bò cho tiết thực hành  ...
 • 4
 • 252
 • 5

Giáo án âm nhac T3

Giáo án âm nhac T3
... @À¹üáA¹"ü#³lç¬×p'Õ.¤åzNݲz— %÷©)¨Äi©vŸûÄo;Ir¥3j’ýqÜđ,V9žÌBỵwã£[½Gỵ(.µž¦R’“V*0§ëq¹D¦êo'þFˆ€]zͪ3fþÞ†ƒánM>6(ýf ¥àØĐí“Ị+óq¨œçƠ£¼É°Ỵ˜žË¤˜ŒM‘àỊè?Ú›CS‡ ÁwÌdȇˆ3~Û¸P x`éỴơ°Çp«ðWBÚà·‡z…˜], ˜@sƒžÁý&Bä¡Ÿ ... ‰»Üóå_|Ẩ'â Sheet1 Page Sheet1 ÉÚxE6Õóe~0ú4Ơ¯-r®N5Si¬í5”[NÙ•p8ỈåþÛª_Ị*ò §ëq¹D¦êo'þFˆ€]zͪ3fþÞ†ƒánM>6(ýf>ïŠÛ;·¤¬ÍX Þ,µõ ëQ!kÜỉ˜a£“(¢¦Sò2ó%­ŒđŒÿŽd¢Ë™ûÃ=DJÇÂï¾Ố[gNUrŽÂí¦äŽ;g%Kç â%‹đŒá V×ú¸Ïµ7Ž+þM¯Ü§F¡o5á_o.b¿•Õư…Ž®Nj¢ÞS‚ðƠ®a£êƒ(8{ÊỉL”X...
 • 26
 • 315
 • 0

BÀI 45 T3 NÂNG CAO

BÀI 45 T3 NÂNG CAO
... KIỂM TRA BÀI CŨ: Trong qu¸ trình lun kim, ph¶i qua giai ®oan lµm giµu s¬ bé (gäi lµ tun qng), qng dïng cho ... hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ c T¹o nguyªn liƯu c¬ b¶n cho ngµnh chÕ t¹o m¸y d TÊt c¶ ®Ịu ®óng KIỂM TRA BÀI CŨ: ĐÁP ÁN 3-C 4-C 5-C Ph©n ngµnh c«ng nghiƯp c¬ khÝ ph¸t triĨn réng kh¾p ë c¸c n­íc ph¸t triĨn ... VI Cơng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng VII Cơng nghiệp thực phẩm - Axit vơ HỐ DẦU -Sợi hố học -Cao su tổng hợp -Các chất thơm - phim ảnh -Xăng, dầu hoả, dầu bơi trơn -Dược phẩm, chất thơm CƠNG...
 • 19
 • 231
 • 0

T3 - H9.CI

T3 - H9.CI
... biết trước chúng có : góc ADI /var/www/html/tailieu/data_temp/document /t 3- h9-ci 13706295857922/vwq1369380454.doc Trang - - Trường THCS Nguyễn Huệ chứng minh điều ? Trong toán cho đoạn thẳng có ... KINH NGHIỆM, BỔ SUNG :  /var/www/html/tailieu/data_temp/document /t 3- h9-ci 13706295857922/vwq1369380454.doc Trang - - ... vào hệ thức liên hệ đường cao hai cạnh góc vuông) tính BH CH Giải : ∆ABC vuông A, theo đònh lý Py-ta-go ta có : BC2 = AB2 + AC2 ⇒ BC = = Mặt khác , AB2 = BH.BC AB = = 1,8 BC CH = BC – BH = – 1,8...
 • 3
 • 183
 • 0

Am nhac T3

Am nhac T3
...
 • 3
 • 165
 • 0

NV9 (T3)

NV9 (T3)
...
 • 7
 • 237
 • 0

LÝ - TRẦN TÌNH HẬN (T3)

LÝ - TRẦN TÌNH HẬN (T3)
... nhà vua bỏ hồ ly tinh Trần Thị Dung may họ ta giữ Nếu không nghe ta, nhà vua hối hận không kịp đó! Vua Huệ Tôn thưa: - Mẫu hậu già nên suy nghĩ lệch lạc nàng có tội tình mà phải bỏ? Hơn nữa, ... Độ lãnh chức Điện tiền huy sứ chức vụ then chốt triều Trần Thừa hiền Trần Thủ Độ lại cương tay đoạt cho nghiệp nhà đưa họ Trần Mặc dầu Trần hoàng hậu có cho người tìm thầy thuốc khắp nước để ... trước Trần Thủ Độ Đến năm Giáp Thân*, vua Huệ Tôn nghe theo lời khuyên Trần Thủ Độ, nhường cho công chúa nhỏ tám tuổi tên Phật Kim hay Chiêu Thánh tức Chiêu Hoàng Chiêu Hoàng phong cho Trần...
 • 7
 • 157
 • 0

Xem thêm