Chỉnh hóa bài toán truyền nhiệt ngược với nguồn phi tuyến

chỉnh hóa bài toán truyền nhiệt ngược với nguồn phi tuyến

chỉnh hóa bài toán truyền nhiệt ngược với nguồn phi tuyến
... để chỉnh hóa toán, phương pháp chỉnh hóa hiệu Tuy nhiên, tài liệu đề cập đến việc chỉnh hóa toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến có chứa đạo hàm cấp Bởi vậy, mạnh dạn chọn đề tài Chỉnh hóa toán ... TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Hồng Nhi CHỈNH HÓA BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT NGƯỢC VỚI NGUỒN PHI TUYẾN Chuyên ngành: Toán Giải tích Mã số: 60 46 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: ... Chương Bài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến có chứa đạo hàm cấp với biến không gian hai chiều Từ công việc trình bày tìm hiểu toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến có chứa đạo hàm cấp với biến...
 • 65
 • 136
 • 0

Bài toán truyền nhiệt ngược với nguồn nhiệt phi tuyến

Bài toán truyền nhiệt ngược với nguồn nhiệt phi tuyến
... sát toán ngược nêu từ lâu Bài toán ngược quan tâm ứng dụng thực tế lĩnh vực địa lí, học, xử lý ảnh Một toán ngược xét đến toán ngược thời gian cho phương trình parabolic Hơn nữa, xét truyền nhiệt ... chỉnh hóa toán, nghĩa đưa nghiệm chỉnh hóa cho nghiệm xác toán đánh giá sai số cụ thể nghiệm xác nghiệm chỉnh hóa Do đó, đề tài này, xét " BÀI TOÁN NHIỆT NGƯỢC VỚI NGUỒN NHIỆT PHI TUYẾN." Đề ... Fourier cho toán truyền nhiệt ngược đưa ước lượng sai số nghiệm xác nghiệm xấp xỉ Tuy nhiên, tác giả xét toán parabolic với hệ số Gần đây, có vài báo xem xét toán truyền nhiệt ngược với hệ số không...
 • 32
 • 119
 • 0

Bài toán truyền nhiệt ngược thời gian với hệ số không hằng

Bài toán truyền nhiệt ngược thời gian với hệ số không hằng
... cứu: BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT NGƯC VỚI HỆ SỐ KHÔNG HẰNG, tiến hành khảo sát chỉnh hóa hai toán truyền nhiệt ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian miền bò chặn [0, π] cho trường hợp nguồn nhiệt ... 1: Giới thiệu toán truyền nhiệt ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian miền bò chặn [0, π] cho trường hợp không toán (1.1)-(1.3) (1.4)-(1.6) Chương 2: Các kết chỉnh hóa toán (1.1)-(1.3) ... toán ngược cho phương trình parabolic với hệ số phụ thuộc vào thời gian miền bò chặn toán ngược cho phương trình parabolic không với hệ số phụ thuộc vào thời gian miền bò chặn [0, π] Cụ thể, nội...
 • 34
 • 201
 • 1

Giải một bài toán truyền nhiệt ngược thời gian bằng phương pháp biến phân

Giải một bài toán truyền nhiệt ngược thời gian bằng phương pháp biến phân
... ĐẦU Phương trình truyền nhiệt ngược thời gian toán xác định nhiệt độ thời điểm khứ qua nhiệt độ đo đạc thời điểm Bài toán đặt không chỉnh theo nghĩa Hadamard Do đó, để giải toán ta cần đề xuất phương ... chọn đề tài cho Luận văn : "Giải toán truyền nhiệt ngược thời gian phương pháp biến phân" Mục đích luận văn nhằm tìm hiểu việc sử dụng phương pháp biến phân để chỉnh hoá toán  wt − (a(x, t)wx )x ... CHỈNH HOÁ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT NGƯỢC THỜI GIAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN 2.1 Giới thiệu toán Trong nhiều ứng dụng vật lý kỹ thuật người phải đối mặt với toán khôi phục lại phân bố nhiệt độ vật...
 • 27
 • 120
 • 0

Chỉnh hóa bài toán parabolic ngược với hệ số dẫn nhiệt bị nhiễu

Chỉnh hóa bài toán parabolic ngược với hệ số dẫn nhiệt bị nhiễu
... đồng số 471/HĐĐHSG-QLKHSĐH) Mục tiêu Khảo sát toán parabolic ngược thời gian với hệ số dẫn nhiệt nhiễu chỉnh hóa toán Tính sáng tạo Đây hướng nghiên cứu xuất phát từ thực tế mà hệ số dẫn nhiệt ... ăn mòn, oxi hóa, hệ số dẫn nhiệt số Hơn nữa, trường hợp theo biết chưa nghiên cứu Kết nghiên cứu Trong đề tài này, chỉnh hóa toán parabolic ngược thời gian với hệ số dẫn nhiệt nhiễu miền bò ... ăn mòn, oxi hóa, hệ số dẫn nhiệt số Hơn nữa, trường hợp theo biết chưa nghiên cứu Vì lí đó, đề tài khảo sát toán nhiệt ngược thời gian với hệ số dẫn nhiệt phụ thuộc vào thời gian bò nhiễu Trong...
 • 28
 • 124
 • 0

Giải một số bài toán truyền nhiệt bậc phân ngược thời gian bằng chỉnh hóa điều kiện biên

Giải một số bài toán truyền nhiệt bậc phân ngược thời gian bằng chỉnh hóa điều kiện biên
... tr õ ự s số > ữủ t ợ ữ t t ỗ õ ữỡ ỹ tr t ố s ữỡ ởt số tự trủ ữỡ tr ởt số tự q ữỡ ữủ ú tổ t tr t tr t t ỡ ttr tr t t ỡ tt r ởt số ổ ... sốt tớ t t ữỡ ố ũ t ỡ ỗ t tr ợ t t ú ù t tr sốt q tr t ự ũ õ ố ữ ổ tr ọ ỳ t sõt ú tổ rt ữủ ỳ ỵ õ õ t ổ ữủ t ỡ t ì ẹ ữỡ tr ởt số ... 1/ ) (1)/ d = z (1)/ exp z 1/ z (1 ,à)(,à) ủ t t ữủ ổ tự ỵ < < số ự tũ ỵ số tỹ tọ < < min{, } t ợ số ữỡ p tũ ỵ t õ E, (z) = z (1)/ exp z 1/ |z| , | arg(z)| p k=1 z k +...
 • 36
 • 130
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CHỈNH HÓA BÀI TOÁN NGƯỢC PHI TUYẾN : ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC, ĐỊA VẬT LÝ VÀ XÂY DỰNG NGHIỆM " pot

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Các báo khoa học hội nghị, hội thảo khoa học: không 5.4 Sách chuyên khảo xuất bản: không ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài đạt nhiều kết lĩnh vực nhiều nhà toán học giới quan tâm khảo sát nhiều ứng dụng ... Tuyển tập báo cáo NCCB KHTN CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC ĐÃ HOÀN THÀNH 5.1 Các công trình công bố tạp chí khoa học [1] [2] [3] [4] [5] [6] D D Ang, R Mennicken, D N Thanh and D D Trong, Cavity Detection ... : SI (2004) 9-17 D D Ang, D D Trong and M Yamamoto, A Cauchy Like Problem in Plane Elasticity : Regularization by Quasi-Reversibility with Error Estimates, Vietnam Journal of Mathematics 32 :...
 • 4
 • 255
 • 0

Phương pháp sai phân đối với bài toán truyền nhiệt đối lưu không dừng có hệ số liên tục

Phương pháp sai phân đối với bài toán truyền nhiệt đối lưu không dừng có hệ số liên tục
... nghiên cứu số kết sau • Phương pháp sai phân giải phương trình truyền nhiệt chiều • Phương pháp sai phân tốn truyền nhiệt đối lưu khơng dừng hệ số liên tục • Sự ổn định, hội tụ sai số Hướng ... phân với tốn Truyền nhiệt đối lưu khơng dừng hệ số liên tục, mà cụ thể trình bày theo bố cục sau Chương 1: Phương pháp sai phân giải phương trình truyền nhiệt chiều Chương 2: Phương pháp sai ... dựng phương pháp Bài tốn sai phân Sự xấp xỉ Sự ổn định 1.5.5 Sự hội tụ sai Phương pháp sai phân với tốn Truyền nhiệt đối lưu khơng dừng hệ số liên tục...
 • 51
 • 174
 • 0

Phương pháp sai phân giải bài toán truyền nhiệt tuyến tính hệ số hàm với điều kiện biên loại ba

Phương pháp sai phân giải bài toán truyền nhiệt tuyến tính hệ số hàm với điều kiện biên loại ba
... nhiệt tuyến tính hệ số hàm với điều kiện biên loại Chương 3: Phương pháp sai phân giải toán truyền nhiệt tuyến tính hệ số hàm với điều kiện biên loại ba Giải toán truyền nhiệt chiều phương pháp sai ... sai số phương pháp Crank-Nicolson 25 Giải toán truyền nhiệt chiều phương pháp sai phân Chương PHƯƠNG PHÁP CRANK – NICOLSON GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TUYẾN TÍNH HỆ SỐ HÀM VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN LOẠI ... (1.9) Giải toán truyền nhiệt chiều phương pháp sai phân Chương PHƯƠNG PHÁP CRANK – NICOLSON GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TUYẾN TÍNH HỆ SỐ HÀM VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN LOẠI MỘT 2.1 Phát biểu toán Cho số...
 • 50
 • 589
 • 2

Sử dụng hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt

Sử dụng hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt
... qua hàm Green - 26- CHƯƠNG III: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT 3.1 Thiết lập phương trình truyền nhiệt: Nhiệt truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt ... Fourier cho toán truyền nhiệt .Trang 30 3.2.2 Phương pháp hàm Green cho toán truyền nhiệt .Trang 33 3.2.3 Bài toán truyền nhiệt miền tròn Trang 35 3.3 Bài toán biên truyền nhiệt dừng ... Các tập truyền nhiệt Nhiệm vụ nghiên cứu • Nghiên cứu sở toán học cho việc xây dựng hàm Green • Xây dựng phương pháp hàm Green để tìm nghiệm toán truyền nhiệt Giải số toán truyền nhiệt phương...
 • 55
 • 1,984
 • 13

Sử dụng phương pháp hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt

Sử dụng phương pháp hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt
... dựng hàm Green • Xây dựng phương pháp hàm Green để tìm nghiệm toán truyền nhiệt Giải số toán truyền nhiệt phương pháp hàm Green - 1- Phương pháp nghiên cứu • • Phương pháp toán học • Phương pháp ... dụng phương pháp hàm Green để giải số toán truyền nhiệt Mục đích nghiên cứu • Tìm hiểu toán truyền nhiệt • Cơ sở toán học cho phương pháp hàm Green • Dùng phương pháp hàm Green để tìm nghiệm toán ... qua hàm Green - 26- CHƯƠNG III: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT 3.1 Thiết lập phương trình truyền nhiệt: Nhiệt truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt...
 • 55
 • 658
 • 1

phương pháp trực giao để chỉnh hóa bài toán moment

phương pháp trực giao để chỉnh hóa bài toán moment
... " , , , 6CHUONG PHUONG PHAP TRfj'C GIAO DIECHINH HOA BAI TOAN MOMENT /' dt,tc thl)'C nghi~m va phai cha:p nh~n co sai s6, Sai s6 cua vfi phai tHY ... chlnh xac Uo VI th~ din phai chinh hoa no TrttCing h...
 • 10
 • 250
 • 1

PHƯƠNG PHÁP SỐ GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT KHÔNG ỔN ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP SỐ GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT KHÔNG ỔN ĐỊNH
... xét Các toán đợc mô tả phơng trình vi phân dẫn nhiệt Phơng pháp giải tích giải toán điều kiện biên không đổi: + Bài toán quy tụ, điều kiện môi trờng có nhiệt độ không đổi, hệ số toả nhiệt mặt ... - Nhiệt 43 giảm chậm, phân bố nhiệt độ vật gần nh gần nh đờng thẳng nằm ngang nhiệt độ vật đợc coi đồng b Bài toán dẫn nhiệt không ổn định chiều + Làm nguội gia nhiệt phẳng rộng vô hạn Bài toán ... = . với Bi = Bi + Dẫn nhiệt vật thể có phía dày vô hạn Bài toán dẫn nhiệt không ổn định vật thể có phía dày vô hạn đợc mô tả phơng trình vi phân dẫn nhiệt không ổn định chiều: t t = a , (5)...
 • 13
 • 1,600
 • 2

Xây dựng mô hình toán học và giải bài toán truyền nhiệt không ổn định áp chảo philê mực tươi

Xây dựng mô hình toán học và giải bài toán truyền nhiệt không ổn định áp chảo philê mực tươi
... đến áp dụng thực tiễn sống , sản xuất , Vì , thời gian học môn truyền nhiệt , chúng em nhận đề tài tiểu luận : “ Xây dựng hình toán học giải toán truyền nhiệt không ổn định áp chảo philê mực ... Hủ tíu áp chảo H1.3 – Cá áp chảo H1.4 – Bánh bao áp chảo H1.5 – Vịt quay áp chảo H1.6 – cá hồi áp chảo kiểu Nga H1.7 - Bánh đa áp chảo H1.8 – Gan ngỗng tươi áp chảo H1.9 – Thịt bò áp chảo sốt ... sản phẩm sau áp chảo : - Về độ dai - Về độ dòn - Về độ bóng - Về màu sắc - Về mùi vị 49 GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT KHÔNG ỔN ĐỊNH – ÁP CHẢO PHILÊ MỰC 5.1 Nhận dạng lựa chọn phương pháp giải ◣ Trong...
 • 70
 • 560
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các bài toán truyền nhiệt cơ bảnbài toán truyền nhiệt không ổn địnhbài toán truyền nhiệt ổn địnhcách giải bài toán truyền nhiệtphương pháp số giải bài toán truyền nhiệt ổn địnhbài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyếnbài toán truyền nhiệt ổn định một chiều qua kết cấu bao chebài giảng truyền nhiệtbài tập truyền nhiệtgiải bài toán động học ngược cơ cấu hexapod 6ctccác bài toán về nhiệt nhômbài tập truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệtphương trình truyền nhiệt ngược thời gianhướng dẫn giải bài tập truyền nhiệtgiải bài toán nhân đơn thức với đa thức lớp 8bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây