ÔN TẬP HÓA 12

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)
... (cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H33COOH v C15H31COOH C C17H31COOH v C17H33COOH D C17H33COOH v C17H35COOH 43 Trong mt bỡnh kớn cha hi cht hu c X (cú dng CnH2nO2) mch ... (Y) ln lt l: A H-COOCH3 v CH3COOH B HO-CH2-CHO v CH3COOH C H-COOCH3 v CH3-O-CHO D CH3COOH v H-COOCH3 24 Thy phõn hon ton 8,8 gam mt este n chc, mch h X vi 10 0ml dung dch KOH 1M (va ) thu c 4,6 ... to 1, 82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A 2,25 gam B 1, 80 gam C 1, 82 gam D 1, 44 gam 27 Khi lờn men 360 gam glucoz vi hiu sut 10 0%, lng ancol etylic thu c l (Cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A 92 gam B 18 4...
 • 6
 • 1,102
 • 38

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09
... kết luận đợc tinh bột xenlulozơ polime có công thức chung (C6H10O5)n ? A Khi đốt cháy cho n CO2 : n H2O = 6:5 B Đều làm thức ăn cho ngời gia súc C Đều không tan nớc D Thủy phân đến môi trờng axit ... glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống : A Đều có biệt dợc "huyết ngọt" B Đều lấy từ củ cải đờng C Đều bị oxi hóa [Ag(NH3)2] OH D Đều hòa tan đợc Cu(OH)2 nhiệt độ thờng tạo dung dịch màu xanh lam 54 ... sau không ? A Tinh bột có tế bào thực vật B Tinh bột polime mạch không phân nhánh C Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột iot D Tinh bột hợp chất cao phân tử thiên nhiên 29 Phát biểu sau không ?...
 • 28
 • 349
 • 4

De cuong on tap Hoa 12

De cuong on tap Hoa 12
... CH3COOCH=CH2 27 Trong s cỏc loi t sau: t tm, t visco, t nilon-6,6, t axetat, t capron, t enang, nhng loi t no thuc loi t nhõn to? A T tm v t enang B T visco v t nilon-6,6 C T nilon-6,6 v t capron D T visco ... H2O Thy phõn hon ton hn hp este trờn ta thu c hn hp Y gm mt ru v axit Nu t chỏy 1/2 hn hp Y thỡ th tớch CO2 thu c ktc l: A 2,24 lớt B 3,36 lớt C 1 ,12 lớt D 4,48 lớt 42 Thu phõn hon ton 444 gam ... tớm Hp cht no sau õy thuc loi ipeptit: A H2N CH2CONH CH2CONH - CH2COOH B H2N CH2CONH CH(CH3)COOH C H2N CH2CH2CONH - CH2CH2COOH D H2N CH2CH2CONH - CH2COOH 10 Thuc th no sau õy dựng phõn bit...
 • 16
 • 424
 • 10

TÀI LIỆU ÔN TẠP HÓA 12-KỲ 2

TÀI LIỆU ÔN TẠP HÓA 12-KỲ 2
... kh C H2SO4 v H2CrO4 u l axit cú tớnh oxh mnh D BaSO4 v BaCrO4 u l nhng cht ko tan nc Cõu 75 Cu hỡnh e ca ion Fe3+ l(Z = 26 ) l: a 1s22s22p63s23p64d7 b 1s22s22p63s23p63d34s2 c 1s22s22p63s23p63d44s1 ... Fe2+ < Cu2+/Cu < 2H+/H2 b Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < 2H+/H2 < Fe3+/ Fe2+ c Fe3+/ Fe2+ < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe2+/Fe d Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/ Fe2+ Cõu 95 Cho s p: Fe FeCl2 A Fe(OH)3 ... không gỉ hợp kim sắt với cacbon nguyên tố khác có chứa: A Ni B Ag C Cr D Zn Cõu 26 Công thức phèn Crom-Kali là: A Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O B Cr2(SO4)3.K2SO4 .24 H2O C 2Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O D Cr2(SO4)3.2K2SO4 .24 H2O...
 • 23
 • 395
 • 6

De cuong on tap hoa 12 - ki 2

De cuong on tap hoa 12 - ki 2
... H2S (khí mùi trứng thối) số Ion Cu2+, Pb2+ SO2: Làm màu d/d Br2 KMnO4 NH3 (khí mùi khai xốc)Làm quỳ tím ẩm hoá xanh PO4 3-: Dùg d/d AgNO3 cho kết tủa Ag3PO4 ... tập: 7.4/58; 7.6/59 c Khử oxit kim loại Dạng toán thông thờng chúng nhận xét trình phản ứng - Khử H2 có: H + O (trong oxit ) H 2O - Khử khí CO có: CO + O (trong oxit ) CO Sau nhận xét mối ... bảo toàn electron, bảo toán khối lợng, ] + Nhớ hợp chất có tính lỡng tính Al Zn (ghi nhớ phơng trình phản ứng để chứng minh) + Sách giáo khoa: bài 6/101; 3/119; + 6 / 129 ; + 4/1 32; 3/134; + 3/159;...
 • 3
 • 1,428
 • 38

Ôn tập Hóa 12 hay ./.

Ôn tập Hóa 12 hay ./.
... 1s22s22p6 12 X nguyên tử : A Na B F C Ne D B 13 Tính chất hóa học đặc trưng X : A Có tính khử, có 1e lớp B Có tính oxi hóa, có 7e lớp C Trơ mặt hóa học, có 8e lớp D Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa ... thuốc tím, CO2 không làm màu dung dịch thuốc tím, : A H2SO3 có tính axit mạnh H2CO3 B CO2 tính khử C CO2 tính oxi hóa D SO2 có tính oxi hóa Học sinh sử dụng kiện sau để trả lời câu 12, 13 Ion X- ... biệt (hay có hiệu số độ âm điện lớn )  H2O phân cực nên câu trả lời b Flo có độ âm điện lớn (là 4) nên Flo có tính oxi hóa mạnh nhất, dễ nhận electron phản ứng hóa học  Câu trả lời b Không có...
 • 8
 • 169
 • 0

Ôn tập hóa 12

Ôn tập hóa 12
... 0,0552g hỗn hợp ancol etylic axit fomic đo điều kiện Công thức phân tử X Bài tập ôn tập Hóa học 12 11 Trung tâm GDTX Bắc Mê A C12H22O11 B C6H12O6 C (C6H10O5)n Giáo viên :Nguyễn Đức Đối D C18H36O18 ... Bài tập ôn tập Hóa học 12 12 Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức Đối Câu 3.17 Số đồng phân hợp chất hữu thơm có công thức phân tử C7H7NO2 là: A B C D Câu 3.18 Số đồng phân chất có công ... ứng sau: X  Y  polime → Bài tập ôn tập Hóa học 12 20 Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức Đối X có công thức phân tử C8H10O không tác dụng với NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X, Y là:...
 • 43
 • 134
 • 0

BAI TAP ON TAP HOA 12 TNTHPT

BAI TAP ON TAP HOA 12 TNTHPT
... tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG HTTH Câu 1: Số electron lớp ... Ion Br− bị oxi hoá B ion Br− bị khử C Ion K+ bị oxi hoá D Ion K+ bị khử Câu 18: Những đặc điểm sau không chung cho kim loại kiềm? A số oxihoá nguyên tố hợp chất B số lớp electron C số electron ... electron sau ion Fe? A [Ar] 4s23d6 B [Ar]3d64s2 C [Ar]3d8 D [Ar]3d74s1 2+ Câu 2: Cấu hình electron sau ion Fe ? A [Ar]3d6 B [Ar]3d5 C [Ar]3d4 D [Ar]3d3 3+ Câu 3: Cấu hình electron sau ion Fe...
 • 28
 • 236
 • 3

mẫu đề cương ôn tập hóa 12

mẫu đề cương ôn tập hóa 12
... Tìm M - 32 CTPT, CTCT gọi tên B ĐS: n = este =2 14 Bài 12 A este tạo axít no, đơn chức ancol no, đơn chức a.Tìm CTPT A biết d A/O2 = 2, 3125 M - 32 ADCT: n = este =3 14 b.Đun 3,7g A với dung dịch ... muối + mNaOH dư = 15,56g Bài 17 Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este đơn (A) dung dịch NaOH Đem lượng muối hữu sinh đun nóng với vôi xút thu 0,8g khí hữu có V=1 ,12 lít (đkc) Tìm CTCT gọi tên A Hướng ... CO2 (đkc) 7,2g H2O a.Tìm CTPT A ĐS: C4H8O2 b.Lấy 13,2g A cho phản ứng hết với dung dịch NaOH thu 12, 3g muối Tìm CTCT A ĐS: m R = muoi − 67 = 15 neste c.Lấy 15,84g A phản ứng với 200ml dung dịch...
 • 6
 • 475
 • 0

de cuong on tap hoa 12 cuc hay

de cuong on tap hoa 12 cuc hay
... thoát anot (đktc) lần lợt là: A 1 ,12 g Fe 0, 896 lit hỗn hợp khí Cl2 , O2 B 1 ,12 g Fe 1, 12 lit hỗn hợp khí Cl2 O2 C 11,2 g Fe 1, 12 lit hỗn hợp khí Cl2 O2 D 1 ,12 g Fe 8, 96 lit hỗn hợp khí Cl2 ... t1 = 200s v t2 = 300s A.catot:0;112ml; anot: 112; 168ml B catot:0;112ml; anot:56;112ml C catot: 112; 168ml; anot:56;84ml D catot:56;112ml; anot:28;56ml Bi 44:in phõn 100ml dung dch AgNO3 0.2M Tớnh ... ta trng Tớnh nng mol ca mi mui dung dch trc in phõn A [CuCl2]=0,25M,[KCl]=0,03M B [CuCl2]=0,25M,[KCl]=3M C [CuCl2]=2,5M,[KCl]=0,3M D [CuCl2]=0,25M,[KCl]=0,3M Bi 51 in phõn 200 ml dd CuSO4(dung...
 • 4
 • 211
 • 2

ON TAP HOA-12

ON TAP HOA-12
...
 • 1
 • 122
 • 1

PP ON TAP HOA 12

PP ON TAP HOA 12
... NGHIỆP 12 TỔ : HOÁ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong nhiều năm qua kết học tập học sinh trường THPT Nguyễn Huệ có nhiều chuyển biến, kết kỳ thi tốt nghiệp đạt tốt khối bán công, song có ... vàng bước vào kỳ thi với kết cao II/ THỰC TRẠNG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BỘ MÔN HOÁ HỌC Ở LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 1/ Thực chủ trương Bộ giáo dục sở năm qua trường THPT Nguyễn Huệ quan ... dư vào muối nhôm IV/ KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP - Sau xin đưa số kinh nghiệm ôn tập khối 12 Phần giảng dạy lớp: - GV: Cần làm rõ trọng tâm bài, nhiều cách khác phải bắt học sinh làm việc,...
 • 8
 • 148
 • 0

Ôn tập hóa 12 docx

Ôn tập hóa 12 docx
... 3n O2 t nCO2 + (n + 1)H2O + n 0,4 n = A : C5H12 n 0,48 Ta có: C5H12 dC / H2 + nCl2 C5H12 - nCln + nHCl M C 72 34,5n 9,3 n = 1, 2, 2 C5H12 n CH3 CH CH2 > 11 > 10 >6 >6 CH3 CH3 CH3 - CH2 ... F có công thức phân tử C4H8 Cho chất vào brom CCl4 không chiếu sáng thấy A, B, C, D tác dụng nhanh., E tác dụng chậm hơn, F không phản ứng Các sản phẩm thu từ B C đồng phân quang học không đối ... III) cặp đồng phân quang học không đối quang ME = MF dễ dàng thấy (E) > 0; (F) = nên E có nhiệt độ sôi cao F Nhận biết C, D, E, F - Dùng dung dịch Br2 nhận F không phản ứng - Còn lại D, E, F...
 • 15
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập hóa 12 về đại cương kim loạiđề cương ôn tập hóa 12 cơ bảnđề cương ôn tập hóa 12 học kì 1đề cương ôn tập hóa 12 học kì 2ôn tập hóa 12 chương 3 4ôn tập hóa 12 chương 3ôn tập hóa 12 học kì 2ôn tập hóa 12 học kì 1ôn tập hóa 12 hk2ôn tập hóa 12 học kỳ 2de on tap hoa 12 giua hkide on tap hoa 12 kiem tra giua hkiôn tập hóa 12 chương 1 2đề cương ôn tập hoá 12ôn tập hóa 12 học kì 1 violetĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả