Đề thi thử môn lý 2016 sở quảng nam

Đề thi thử môn toán 2016 sở GD quảng ngãi

Đề thi thử môn toán 2016 sở GD quảng ngãi
... http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN ĐỀ MINH HỌA SỐ Môn thi: Toán ... Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để học tập, ôn thi: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan ... nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://fb.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! http://dethithu.net...
 • 6
 • 298
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN 2014 - SỐ 3

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2014 - SỐ 3
... hệ tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ (0,25 điểm) - Hiện tượng đặc biệt xảy dao động cưỡng tượng cộng hưởng (0,25 điểm) - Điều kiện xảy tượng cộng hưởng tần số ngoại lực cưỡng tần số dao ... 0,1216 − 0,1026 (0,25 điểm) Câu III (2 điểm) 1) Tần số dao động tự phụ thuộc vào đặc tính hệ, tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực (0,25 điểm) - Biên độ dao động tự phụ thuộc vào cách kích thích ... điểm) λ2 Bước sóng dài 3 dãy Banme ứng với chuyển động electron từ quỹ đạo M quỹ đạo L Từ (1) (2) (hoặc từ hình vẽ) suy EM − EL = ⇒ hc hc hc = − 3 λ λ1 1 = − 3 λ λ1 ⇒ 3 = ( 0,1216 ) ( 0,1026...
 • 7
 • 279
 • 2

ĐỀ THI THỬ MÔN 2014 - SỐ 4

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2014 - SỐ 4
... d f 3x5 ⇒ d2 = − 2 = = −7,5cm d2 − f2 − + Khi L = L2 = 34, 5cm; d2 = L2 -3 0 = 4, 5cm −b 2a ⇒ d2 = d 2f 4, 5x5 = = 4, 5cm (0,25 điểm) d − f 4, 5 − Câu VII( điểm) + Phương trình dao động lắc: x = A ... tổng số vân hai hệ 20 Số vân xạ λ2 là: N2 = 20 – = 11 (0,25 điểm) Ta có: L = (N1 – 1)i1 = (N2 – 1) i2 L 2, ⇒ i2 = = = 0, 24cm N − 11 − ⇒ λ2 = i 2a 0, 24 ×10−2 × 0, ×10−3 = = 0, 48 ×10−6 m = 0, 48 µm ... mạch: 1 = 0.25.106 Hz (0,25 điểm) T = 4T1 = 4. 10−6 s f = = −6 T 4. 10 Ta có điện dung tụ điện: C C1 Cb = ⇒ W0 = U0 2 U0 hiệu điện cực đại tụ điện, U0 = E = 4V, 4W 4. 10−6 C1 = 20 = = 0, 25.10−6 F Suy...
 • 8
 • 284
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN 2014 - SỐ 5

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2014 - SỐ 5
... cách từ mắt đến điểm cực viễn: OCV = 12 ,5 + 37 ,5 = 50 cm Kính đặt sát mắt nên tiêu cự kính: f = -OCV = -5 0cm = -0 ,5m 1 ⇒D= = = −2 điôp (0, 25 điểm) f 0 ,5 Nếu kính thấu kính hội tụ ảnh ảo nằm trước ... 0,3.0 ,5 = 200(Ω) ZL = ⇒ ZL = R1 = 200 3(Ω) R1 ZL = H ≈ 0 ,55 H 2πf π (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) 3) Kí hiệu UAM = U1, UMN = U2 = 60V Vẽ giản đồ vectơ hình vẽ, theo đònh hàm số ... k∆l mg 0, 25. 10 ⇒ ∆l = = = 0, 0 25 = 2,5cm (0, 25 điểm) k 100 Phương trình dao động có dạng: x = A sin(ϖt + ϕ) tần số góc: ϕ = k 100 = = 20rad / s m 0, 25 Ở thời điểm thả vật lò xo giãn 7,5cm tức...
 • 9
 • 173
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN 2014 - SỐ 6

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2014 - SỐ 6
... m ⇒ = 2T m m0 = 64 = 26 m t t 48, 24 = 8, 04 Suy ra: = ⇒ T = = ngày T 6 Khối lượng iốt bò phân rã là: ∆ m = m0 − m = 1,83 − 0,52 = 1,31g m 1,31 = x6, 022x10 23 = 6, 022x10 21 Số hạt nhân iốt ... iốt bò phân rã là: N = N A = N 131 Theo đề bài: hạt Một hạt nhân phân rã, phóng xạ hạt - nên số hạt - phóng xạ N = 6, 022 x 1021 hạt Câu II (2 điểm) 1) Tần số f sóng ω 40ω f= = = 20Hz 2π 2π Phương ... 1 0-3 4J.s; vận tốc ánh sáng chân không c = 3.10 m/s ; độ lớn điện tích electron |e| = 1 ,6. 1 0-1 9c; 1eV = 1 ,6. 1 0-1 9J Câu V (3 điểm) Cho đoạn mạch AB hình...
 • 8
 • 180
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN 2014 - SỐ 7

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2014 - SỐ 7
... anod ? cho vận tốc ánh sáng chân không c = 3x108 m/s; hắng số Plăng h = 6.625 x 1 0-3 4 J.S; độ lớn điện tích electron | e | = 1.6 x 1 0-1 9 C Câu V (3 đ) Cho mạch điện hình vẽ, cuộn dây có điện trở ... trình phóng xá : 14 C → −o e + 14 N -Hạt nhân nitơ 14 N gồm Z = prôtôn Và N = A – Z = 14 – = nơtrôn −t 2T t - Ta có: m = mo ⇒ mo = T (1) m m × 10−3 = = 22 (2) Theo đề bài: o = m 0.5 × 10−3 t t 11200 ... tgϕu / i = b) Theo đề UAM lệch pha Vậy π ⇒ tgα.tgβ = Z Z ωL = tgα.tgβ = L C = rR ωC0 rR π so với U AB ⇒ AM ⊥ MB α +β = Từ Suy Co = Ta có : P = RI = R L 0.6 7. 5 × 10−4 = = F = 238 .7 F rR π20 × 40...
 • 6
 • 150
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN 2014 - SỐ 15

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2014 - SỐ 15
... :A.40 B.40 C.80 A u = 150 sin100 tv D.40/ RN L M B 16UAN = 200V, UNB = 70V , L = 1,6/ H, cửụứng ủoọ hieọu duùng qua R: A.0,1A B.1A C.2A D.0,2A 1B 2D 3B 16B 17 18 12C14B15D16C 19 20 21 7A 22 ... D.0,2A 1B 2D 3B 16B 17 18 12C14B15D16C 19 20 21 7A 22 8C 23 24 10 25 11A 26 12D 27 13A 28 14C 29 15B 30 ...
 • 2
 • 203
 • 0

Đề thi thử môn lý 2016 có đáp án

Đề thi thử môn lý 2016 có đáp án
... luqng m va 10 xo eo dQ eung k Kieh thieh eho v~t dao dQng v6i bi~n dQ 5em thi elm ki dao dQng ella v~t bkg 2s NSu kieh thieh eho bien dQ dao dQng la IOem thi ehu ki dao dQng la A 3s B 4s C 2s ... vuong goe v&i hai khe, thfiy eu sau 0,5mm thi kim di911k~ l:;tiI~eh OOi~uoofit N~u tang a gfip doi va D them 0,3m; I~p l:;tithi nghi~m thi thfiy eu sau 0,3mm thi kim di~n k~ l:;tiI~eh OOi~uook TiOOD ... di~n C eho R = L/ C Thay d6i t~n s6 d~n cae gia tri f1 va f2 thi h~ s6 eong sufit m:;teh la nhu OOauva bkg eosq>.Thay d6i t~ s6 d~n f3 thi di~n ap hai 12 d~u eUQnearn d:;ttqre d:;ti,bi~t rkg f1...
 • 6
 • 201
 • 0

Đề thi thử môn 2016 THPT ngô quyền, hà nội

Đề thi thử môn lý 2016 THPT ngô quyền, hà nội
... nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT ... nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT ... Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật...
 • 8
 • 300
 • 0

Đề thi thử Vật 2016 số 8

Đề thi thử Vật Lý 2016 số 8
... cân thăng D lắc vật Câu 22 Chọn phát biểu sai nói màu sắc vật A Vật tán xạ tốt ánh sáng màu có màu chiếu ánh sáng trắng B Vật màu trắng đổi màu theo ánh sáng chiếu vào vật C Vật có màu trắng ... đầu không gắn vật vào tường Giữ vật vị trí lò xo nén 10 cm thả nhẹ tốc độ cực đại qua vị trí lò xo không biến dạng v = 48 cm/s Lấy g = π² m/s² Hệ số ma sát vật sàn A 0,045 B 0,0 98 C 0,156 D 0,124 ... dao động điều hòa với biên độ A Khi vật cách vị trí cân đoạn d động vật 81 ,9 mJ Đi xa vị trí cân thêm đoạn 2d động 17,1 mJ thêm đoạn 2d (A > 3d) động vật A 78, 75 mJ B 11,25 mJ C 32,45 mJ D 12,65...
 • 8
 • 65
 • 0

Đề thi thử vật Nguyễn Huệ - Quảng Nam

Đề thi thử vật lý Nguyễn Huệ - Quảng Nam
... SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THAM KHẢO Câu 1.a HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 201 4-2 015 Môn thi: Toán Đáp án Tập xác định: D   \ 1  Sự biến thi n 3 y,  ... 1 Bảng biến thi n: x - y' UD  x 1 +∞ +∞ y 0,25   Đồ thị: Giao điểm (C) với Ox   ;  , giao điểm (C) với Oy   Đồ thị nhận I 1;  làm tâm đối xứng  0; 1 TH  ITH - DE 0,25 1.b ... m m m3 ; m  2)  AB  m  , d (C , d )  m m m2  m  S ABC   m      m  6 Vậy m = -6 giá trị cần tìm  log x  x    x   log2 x  Vậy nghiệm phương trình x = 2, x = 3a ...
 • 6
 • 196
 • 0

Đề thi thử môn toán 2016 Xuân Trường Nam ĐỊnh

Đề thi thử môn toán 2016 Xuân Trường Nam ĐỊnh
... Định trường THPT Xuân Trường môn Toán em đạt giải có nam nữ , môn Văn có em đạt giải có nam nữ , môn Hóa học có em đạt giải có nam nữ , môn Vật lí có em đạt giải có nam nữ Hỏi có cách chọn môn ... http://dethithu.net Tham gia nhóm Facebook: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH để học: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan http://dethithu.net - Chia sẻ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI cập ... http://dethithu.net - Chia sẻ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI cập nhật ngày.Truy cập tải ngay! HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPTQG LẦN I Câu Nội dung Th De a) (1,0 điểm) 1) Tập xác định :...
 • 7
 • 232
 • 0

Đề thi thử môn chuyên vĩnh phúc 2016 lần 3 giải chi tiết

Đề thi thử môn lý chuyên vĩnh phúc 2016 lần 3 giải chi tiết
... http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày.Truy cập tải ngay! et N hu iT Th De Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều qua ... http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày.Truy cập tải ngay! et N hu iT Th De Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều qua ... http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày.Truy cập tải ngay! et N hu iT Th De Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều qua...
 • 13
 • 625
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN LẦN 2 2016

ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ LẦN 2 2016
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM HỌC 20 15 -20 16 MÔN: VẬT LÝ Mã đề 1 32 D ... lớn 2. 109 C Chu kỳ dao động điện từ mạch B 0,5ms D 0, 25 ms A 0,5 s C 0, 25  s 20 6 Câu 49: Chất phóng xạ 21 0 84 Po phát tia α biến đổi thành 82 Pb Biết khối lượng hạt mPb = 20 5,9744u, mPo = 20 9,9 828 u, ... hạt 84 Po lại mẫu chất phóng xạ là: A 138 ngày B 27 6 ngày C 414 ngày D 828 ngày 20 6 Câu 36: 23 8 92 U sau nhiều lần phóng xạ hạt α β biến thành 82 Pb Biết chu kì bán rã biến đổi tổng hợp T = 4,6.109...
 • 6
 • 188
 • 0

Xem thêm